Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11336

Projektin nimi: TOKI - Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0868699-1

Osoite: Kotkantie 3

Puhelinnumero: 08-558 47711

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.työelämäohjaus.fi JA www.opinovi.fi > kehittämisohjelma > P-P > TOKI

Vastuuhenkilön nimi: Susanna Maunu

Asema: Toimitusjohtaja, rehtori

Sähköposti: susanna.maunu(at)oakk.fi

Puhelinnumero: 044 703 7961

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työyhteisöissä (valtiosektori, kunnat, yritykset, yhdistykset, järjestöt) toimivat henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen ammattilaiset tai vertaistukea antavat henkilöt (kuten johtajat, esimiehet, tiimivastaavat, työnjohtajat, toiminnanohjaajat ja -johtajat), jotka vastaavat työyhteisön henkilöstön kehityskeskusteluista, urasuunnittelusta, uraohjauksesta, koulutusneuvonnasta, ammatillisesta kehittymisestä ja työyhteisön koulutussuunnittelusta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti osallistujatyöyhteisöissä kaikkiin nyt työssä oleviin ja myöhemmin työhön tuleviin henkilöihin. Kun työyhteisöjen tietous aikuiskoulutusmahdollisuuksista kasvaa, myös koulutuspalvelujen hankinta lisääntyy: tätä kautta välillisinä hyötyjinä ovat myös koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 360, joista naisia 242

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 508, joista naisia 404

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Projekti kehittää työyhteisöjen osaamiskartoituksiin ja koulutusneuvonta- ja uraohjaustoimintaan liittyvää työelämäohjauksen osaamista. Työyhteisöjen henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen ammattilaisia koulutetaan, jotta heidän tietonsa ja taitonsa ohjata ja neuvoa työntekijöitä lisääntyvät. Näin tuetaan ja parannetaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä, aikuiskoulutustietouden saatavuutta ja oman uran suunnittelua sekä elinikäistä oppimista. Tavoitteena on, että koulutuksiin osallistuu noin 360 henkilöä noin 110 eri työorganisaatiosta.

Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat työyhteisöissä toimivat henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen ammattilaiset, jotka vastaavat henkilöstön kehityskeskusteluista, urasuunnittelusta ja -ohjauksesta, koulutusneuvonnasta, ammatillisesta kehittymisestä ja työyhteisön koulutussuunnittelusta. Välillisinä kohderyhminä projektista hyötyvät osallistujatyöyhteisöissä tällä hetkellä työskentelevät ja niihin myöhemmin rekrytoitavat henkilöt sekä koulutusorganisaatiot, kun koulutuspalvelujen kysyntä kasvaa.

Toiminta
Projekti toimii koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Projekti aloitetaan kartoittamalla työyhteisöjen tarpeet työelämäohjauksen osaamisen suhteen ja tulosten perusteella tuotteistetaan osaamiskartoitus-, ohjaus- ja koulutusneuvontaosaamistamme. Suunnitellaan työelämäohjauksen kehittämiskoulutus. Koulutusta toteutetaan alueella kohderyhmälle. Järjestetään myös avoimia asiantuntijaseminaareja työelämäohjauksen aihealueelta. Projektin aikana laaditaan pro gradu -tutkimus työelämäohjauksen aihealueelta. Työyhteisöjen hyviä käytäntöjä työelämäohjauksen alueella arvioidaan ja hyvistä käytännöistä kirjoitetaan julkaisu, raportteja ja artikkeleita. Käynnistetään myös evaluaatiotutkimus työelämäohjauksen aihepiiristä. Hyviä käytäntöjä pyritään levittämään laajasti ja monikanavaisesti.


Tulokset ja vaikutukset
Projektin vaikutuksesta koulutettujen henkilöiden tiedot ja taidot ohjata ja neuvoa työyhteisönsä työntekijöitä lisääntyvät. Työelämän valmius urakehityksen tukemiseen ja ko. asiantuntijapalveluiden käyttöön lisääntyy ja työssäkäyvä aikuinen kykenee ylläpitämään, kehittämään ja uusintamaan ammattitaitoaan saadessaan työpaikallaan relevanttia uraohjausta ja koulutusneuvontaa. Työyhteisöt panostavat tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittamiseen, laativat työntekijöilleen osaamisen kehittämissuunnitelmia ja kannustavat työntekijöitä ylläpitämään, päivittämään ja kohottamaan osaamistaan. Näin myös työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja omaan työhön sitoutuminen lisääntyvät. Projektin tuloksena aikuiskoulutuspalvelujen hyödyntäminen työelämässä ja työssäkäyvän väestön keskuudessa kasvaa laaja-alaisesti. Elinikäinen oppiminen mahdollistuu, kun aikuinen saa työpaikallaan ohjausta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkuvaiheessa projektista tiedotetaan suoraan työyhteisöjä ottamalla niihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse sekä henkilökohtaisten tapaamisten kautta. Projektista tuotetaan esite, jota käytetään hyväksi markkinointitoimenpiteissä. Projektista tiedotetaan myös Aikuiskoulutuskeskuksen verkkosivuilla www.oakk.fi. Projektille luodaan omat internet-sivut, jotka palvelevat sekä projektissa mukana olevia, siitä kiinnostuneita että muita yhteistyötahoja. Sivut toimivat osoitteessa www.työelämäohjaus.fi. Avoimet asiantuntijaseminaarit toimivat myös projektin markkinoinnin ja tiedottamisen välineinä.
Projektipäällikkö ottaa aktiivisesti osaa Opin Ovi -hankeperheen toimintaan ja tiedottaa projektista valtakunnallisesti koko hankeperheelle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ensimmäisen kahden vuoden aikana tuotetaan ja arvioidaan ohjaus- ja koulutustuotteita Oulun ja Raahen seutukunnissa. Tämän jälkeen hyväksi koetut toimintatavat levitetään projektisuunnitelman mukaisesti myös muualle Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.

Avoimet asiantuntijaseminaarit ovat yksi hyvien käytänteiden levittämiskanava.

Vuosina 2012-2015 arvioidaan hanketta, toimenpiteitä ja tuloksia ja levitetään hyviä käytäntöjä monikanavaisesti, mm. internetin, julkaisun ja valmiiden verkostojen, mm. Opin Ovi, kautta. Hyvistä käytännöistä laaditaan julkaisu, raportteja ja artikkeleita. Myös projektin päätäseminaarin tavoitteena on hyvien käytäntöjen levittäminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 656 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 652 814

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 691 490

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 687 664

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli, että työntekijä kykenee ylläpitämään, kehittämään ja uusintamaan ammattitaitoaan saadessaan työpaikallaan relevanttia uraohjausta ja koulutusneuvontaa. Työyhteisön uraohjaukseen ja urakehityksen tukemiseen liittyvät valmiudet kehittyvät. Näin myös työntekijöiden työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen lisääntyvät.

Tavoitteeseen pyrittiin kouluttamalla Pohjois-Pohjanmaan alueella työyhteisöjen avainhenkilöitä, jotta heidän tietonsa, taitonsa, osaamisensa ja välineistönsä työntekijän urasuunnittelun ohjaamiseen ja tukemiseen kehittyisivät. Projektissa laadittiin koulutusohjelma Taitoa työelämäohjaukseen, jossa koulutettiin kaikkiaan noin 160 työyhteisöjen avainhenkilöä Oulun ja Raahen seutukuntien alueelta. Osallistujat ovat olleet työyhteisöjen toimitusjohtajia, koulutus- tai palvelupäälliköitä, henkilöstöjohtajia, koulutusasiantuntijoita, HR-asiantuntijoita ja esimiehiä.

Välillisiä kohderyhmiä olivat työssä olevat aikuiset, alueen tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijaverkosto sekä osaamisen kehittämisen palveluja tarjoavat tahot: yksityiset toimijat, oppilaitokset ja julkiset palvelut, joihin organisaatioiden kasvanut kiinnostus työntekijöiden ohjauksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijapalvelujen suhteen kohdistuu.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy on toiminut projektin hallinnoijana ja päätoteuttajana koko projektin ajan. Projektin alkuvaiheessa projektihenkilöstö haastatteli 16 työyhteisöjen avainhenkilöä. Kertynyttä aineistoa höydynnettiin koulutusohjelman suunnittelussa. Syksyllä 2010 koulutusohjelman markkinointi onnistui hyvin ja tammikuussa 2011 käynnistyneessä ensimmäisessä koulutusohjelmassa aloitti yhteensä 125 osallistujaa kolmessa eri koulutusryhmässä Oulun ja Raahen alueilla. Koulutusohjelma päättyi marraskuussa 2011. Tässä koulutusohjelmassa mukana olleille työyhteisöille toteutettiin työyhteisökohtaisesti räätälöityä konsultointia työelämäohjauksen aiheista. Vuonna 2012 työelämäohjauksen valmennuksia toteutettiin Kuusamossa, ja syksyllä 2012 käynnistyi toinen koulutuskokonaisuus Oulussa. Tähän koulutukseen valittiin yhteensä noin 35 osallistujaa. Koulutusohjelma päättyi syksyllä 2013. Vuonna 2014 projektissa tunnistettiin, tuotteistettiin ja levitettiin hyviä käytäntöjä ja kirjoitettiin työelämäohjauksesta useita artikkeleita ja julkaisuja. Hyviä käytäntöjä levitettiin kansainvälisestikin, kun projektihenkilöstö matkusti Tanskaan ja Islantiin tutustumaan työelämäohjaukseen maaliskuussa 2014.

Projektin välittömän tavoitteen eli työyhteisöjen avainhenkilöiden kouluttamisen suhteen projekti saavutti ja ylittikin kaikki tavoitellut numeeriset tulokset. Koulutukset, valmennukset ja konsultoinnit tavoittivat yhteensä 1035 henkilöä Pohjois-Pohjanmaan alueelta (tavoite 360 osall.). Opiskelijatyöpäiviä kertyi 3358 kpl pitkäkestoisissa toimenpiteissä ja 248 päivää lyhytkestoisissa toimenpiteissä (tavoite yht. 3250 otp). Yrityksiä projektiin tuli mukaan yhteensä 79 kpl (tavoite 75 kpl) ja muita organisaatioita 65 kpl (tavoite 35 kpl). Muita tavoitteita olivat pro gradu –opinnäytetyön tasoisen tutkimuksen teettäminen projektissa sekä väitöstutkimuksen aloittaminen työelämäohjauksen aiheesta. Nämäkin tavoitteet ylitettiin, sillä projektissa laadittiin kaksi tutkimusta. Myös väitöstutkimus aiheesta käynnistettiin.
Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelmaan sekä yksittäisiin seminaari- ja valmennuspäiviin osallistuneet antoivat hyvää ja erinomaista palautetta sisällöstä. Esimerkiksi vuosien 2012-2013 koulutuspäivät saivat osallistujilta erinomaisia arvosanoja keskiarvon ollessa 4,2. Sanallisestikin osallistujat antoivat kiittävää palautetta. Koulutusohjelman avulla osallistujat laajensivat tietojaan ja taitojaan sekä kehittivät osaamistaan työelämäohjaajina. Käytännönläheiset ohjaustyön välineet ja menetelmät ovat tuoneet osallistujien työhön uutta osaamista, samoin kuin uusi tieto työelämäohjauksesta. Osallistujat kokivat myös saaneensa lisää ja syvempää ymmärrystä itsestään, työstään, työroolistaan ja paikastaan työorganisaatiossa, työelämäohjauksen kokonaisuudesta ja esimiestyön haasteellisuudesta. Osallistujat kokivat saaneensa koulutusohjelmasta uudenlaista asennetta, luovuutta ja rohkeutta. Työyhteisöjen avainhenkilöitä yhteen kokoavalla koulutusohjelmalla oli merkitystä osallistujille myös vertaistuen kautta. Koulutuksen päättyessä avainhenkilöt kuvasivat ohjausosaamisen lisääntymisen näkyneen heidän työyhteisöissään jo monin tavoin.

Projektin merkittävät tavoitteet liittyivät työssä oleviin aikuisiin. Toinen projektissa teetetyistä tutkimuksista kohdistui koulutusohjelmaan osallistuneisiin esimiehiin ja heidän alaisiinsa. Tästä tutkimuksesta selviää, että työntekijät ovat havainneet muutoksia työyhteisön käytännöissä tai esimiehen työssä tämän koulutukseen osallistumisen jälkeen. Muutos oli havaittavissa mm. esimiehen kasvaneena varmuutena ja kykynä käsitellä entistä paremmin haastavia tilanteita sekä uusina käytäntöinä.