Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11337

Projektin nimi: TehoAPAJA - startti uuteen ammattiin aikuisille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.3.2010 ja päättyy 31.10.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työtehoseura ry (TTS)

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0202496-2

Osoite: PL 5 (Kiljavantie 6)

Puhelinnumero: 09 - 29041200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tts.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tehoapaja.fi

Vastuuhenkilön nimi: Terttu Louhikoski-Alasuutari

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: terttu.louhikoski-alasuutari(at)tts.fi

Puhelinnumero: 050 3879 529

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Vantaan TE-toimiston alueen pitkäaikais- ja rakennetyöttömät sekä
ammattitaitoa vailla olevat yli 18-vuotiaat. Osalla heistä on taustalla keskeytyneitä opintoja ja karsiutumisia kartoitusjaksoilta esim. kiintiöiden vuoksi. Tässä hankkeessa keskeinen kohderyhmä ovat myös koulutuksen kartoitusjaksoilta putoavat tai opintonsa keskeyttävät sekä opiskelijat, jotka eivät etene normaalin aikuiskoulutuksen rytmin mukana ja ovat sen vuoksi keskeyttämisvaarassa. Lisäksi APAJAan voidaan valita työttömiä ammatinvaihtajia kokeilemaan uutta vaihtoehtoa käytännössä tai alueen eri työpajojen pajalaisia, jos heillä on tavoitteena hankkia ammatin perustaidot tai tutkinto kokonaisuudessaan. APAJAan voi ohjautua myös aloja sivuavien tutkintojen suorittaneet, joilla on halukkuus hankkia lisää osaamista ja hyötyä hankkeen alakohtaisesta työhönvalmennuksesta (yritysyhteistyö) koska jostain syystä eivät ole työllistyneet koulutusalalle tai tutkinnon suorittamisesta on hyvin pitkä aika. "Teho" kuvaa, että pajalaisella on omaa poweria ja innostusta hakeutua rakennus-, auto-, pienkone- tai varastoalalle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu Vantaan ja pääkaupunkiseudun rakennus-, auto- ja pienkone- sekä varastoalan yrityksiin, jotka voivat tarjota vierailukohteen, työssäoppimis-, oppisopimus- tai työpaikan ammatin perustaidot hallitseville. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös Vantaan työpajat, työllistämispalvelut ja -projektit sekä muut vastaavia toimenpiteitä tekevät tahot, jotka voivat ohjata henkilöitä eteenpäin työllistymispolussa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 233, joista naisia 27

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 224, joista naisia 23

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 43, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57, joista naisten työpaikkoja 9

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TehoAPAJA on TTS:n organisoima hanke, jonka pääasiallinen rahoittaja on ESR. Toiminta-aika on 24.3.2010-31.10.2013.
Hankkeessa työskentelee 3 ammatinohjaajaa, yksilövalmentaja, projektisihteeri (1/2 yksilövalmentaja), projektipäällikkö ja 0,5 tutkija. Valmennettavat alat ovat auto- ja pienkone, talonrakennus ja varasto/logistiikka. TehoAPAJA sijaitsee osoitteessa Sarkatie 1, Vantaa. Jokaisessa ryhmässä on max. 10 valmentautujaa (3x10). Yhteensä toiminnan aikana TehoAPAJAn suorittaa 233 valmentautujaa.
Projektissa haetaan mallia, miten ratkaista rakenne- ja pitkäaikaistyöttömien kierre toimenpiteestä toiseen ilman sijoittumista työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat pääasiassa vantaalaiset yli 18-vuotiaat työttömät sekä työpajalla olevat, jotka eivät selviydy tavanomaisesta työvoimapoliittisesta koulutuksesta. TehoAPAJAn työskentely painottuu ammatilliseen valmennukseen ja ammatillisten perustaitojen koulutukseen, joita tuetaan yksilövalmennuksen keinoin.
Hankkeen tavoitteena on antaa 233 työttömälle startti uuteen ammattiin ammatin perustaitoihin valmentautumisen kautta ja mahdollisuus sijoittua välittömästi työhön rajattuun työtehtävään tai ohjata hakeutumaan tutkinnon suorittajaksi työvoimapoliittisessa, omaehtoisessa tai oppisopimuskoulutuksessa. Hankkeen varsinainen tulos on uuden toimintatavan ja -mallin luominen ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Hankkeessa selvitetään TehoAPAJAn tuloksellisuutta (yksilön näkökulmasta) ja vaikuttavuutta vertaamalla niitä aikuisten työpajatoiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Lisäksi TehoAPAJA toiminnan prosessista kerätään kokemusperäistä tietoa koulutuksen käytännön toteuttajilta ja valmentautujilta. Hankkeesta tuotetaan rakennus-, auto- ja pienkone- sekä varastoalan tuettuun aikuiskoulutukseen soveltuvaa materiaalia ja menetelmiä sekä kuvataan, millaisia tulipalveluja on toteutettu ja millaisiksi ne on arvioitu tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektilla on omat internetsivut www.tehoapaja.fi, joita päivitetään tarpeen mukaan. Hakulomake on internetsivuilla. Hankkeesta on tehty esite, jota jaetaan yhteistyökumppaneille, verkostolle, TE-toimistoon, Vantaan työpajoihin ja työhönvalmennuspalveluille sekä muille projekteille. Yksilövalmennustiimi päivittää hankkeen facebook-sivustoa. Tiedotustilaisuuksia pidetään säännöllisesti TE-toimistossa henkilökunnalle sekä kohderyhmälle, Vantaan työpajoilla sekä kutsutaan eri projekteiden ja verkoston kautta kohderyhmää tutustumaan TehoAPAJAn toimintaan. Hanke järjestää vuosittain Avoimet ovet-tapahtuman sekä osallistuu erilaisiin tiedotustilaisuuksiin ja messuihin kuten Nuorten Mahdollisuuksien toreille. Kohderyhmälle tiedotetaan paikallislehdissä uusista aloituksista sekä facebookin kohdennetulla mainoksella.
Tuloksia levitetään tutkimusraportin (600kpl) kautta ja kertomalla tuloksista eri työllisyys- ja koulutusfoorumeilla. Hanke osallistuu myös vuosittain järjestettäviin Valtakunnallisiin työpajapäiviin, joissa verkostoidutaan valtakunnallisesti. Kansainvälinen opintomatka 2012 antaa myös mahdollisuuden tiedottamiseen kansainvälisesti. TehoAPAJAn tulokset esitellään loppuseminaarissa 2013.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeeseen liittyy jatkuva tiedonkeräys, vertailutiedot työpajoihin, tiedon analysointi ja jatkuva
kehittäminen - tätä kautta saatua tietoa levitetään jatkuvasti TE-toimistoihin ja työpajoihin.
Hankkeen päättyessä julkistetaan TehoAPAJAn valmennusmallista tehty tutkimusraportti ja tuloksia esitellään työllisyys- ja koulutusfoorumeilla. Lisäksi tulosten perusteella tehdään TEM:ille ja OPM:lle
kehittämisehdotuksia, miten koulutuksen kautta voitaisiin paremmin tukea ja ohjata lisätukea tarvitsevia
aikuisopiskelijoita (koulutusvalmentaja-malli). Hankkeessa kerätään tietoa myös miten ammatin perustaitoihin kouluttautuneet sijoittuvat työelämässä rajattuihin työtehtäviin ja miten kouluttautuminen perustaidoista perus- tai ammattitutkintoihin on suunniteltu toteutettavaksi pitkän aikajänteen kuluessa eli miten työn ja koulutuksen vuorottelu onnistuu.
Hankkeessa varaudutaan benchmarkkaamaan eurooppalaisia työvoimapoliittisen koulutuksen ja
pajatoiminnan malleja ja esittelemään TehoAPAJAn tuloksia eurooppalaisilla foorumeilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 319 016

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 265 913

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 345 016

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 291 913

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

TehoAPAJA – startti uuteen ammattiin aikuisille oli TTS Työtehoseura ry:n hallinnoima hanke, jonka pääasiallisena rahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto. Toimintaa rahoittivat myös Vantaan kaupunki sekä Työtehoseura ry. Hankkeen rahoitussuunnitelma oli noin 1,5 milj. €. Hanke toimi vuosina 2010 – 2013 ja palvelussa oli mukana yhteensä 223, pääasiassa vantaalaista työtöntä henkilöä, iältään 17 – 59 vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, vailla ammattitaitoa olevia nuoria ja aikuisia, ammatinvaihtajia sekä muilta työpajoilta ja työhönvalmennuspalveluista ohjautuvia. Koko projektin aikana 72 % aloittaneista oli taustalla perusasteen koulutus. Aloittaneista 38 % oli heikossa työmarkkina-asemassa olevia.

TehoAPAJAn ammatillinen valmennus oli työpajatoiminnan tyyppistä käytännön opetusta, jota tuettiin yksilövalmennuksen
ja ryhmävalmennuksen keinoin. TehoAPAJAlla työskenteli kolme ammatinohjaajaa, yksilövalmentaja, yksilövalmentaja/projektisihteeri, projektipäällikkö sekä osa-aikainen tutkija. Toimintamalli koostui ammatillisesta valmennusjaksosta, auto- ja pienkone-, talonrakennus- ja varastoaloilla. TehoAPAJA sisälsi myös valmennusjakson jälkeisen yritysjakson. Valmennusjakso opinnollistettiin ammatillisen koulutuksen opintosuunnitelmia hyödyntäen.

TehoAPAJAn yksi tavoitteista oli löytää jokaiselle valmennusjakson käyneelle seuraava vaihe työllistymisen polulla joko sijoittumalla työelämään tai hakeutumalla suorittamaan ammatillista tutkintoa. TehoAPAJAn valmennusjakso ja sen jälkeinen yritysjakso oli erittäin toimiva tapa saattaa työttömiä takaisin työelämään tai koulutukseen. Valmentautujien sijoittumisia seurattiin 0 kk, 3 kk, 6 kk ja 12 kk kohdilla. Kolmen kuukauden seurannalla positiivisesti sijoittui 47 % ja negatiivisesti 29 %, 2% vastaajista oli työelämän ulkopuolella ja 22 % vastaajista ei tavoitettu. Positiivisesti sijoittuneista 45 % siirtyi työelämään (sis. palkkatukityön) ja 45 % koulutukseen (sis. oppisopimuksen). 7,5 % positiivisesti sijoittuneista olivat harjoittelussa ja 2,5 % kuntouttavassa työtoiminnassa.

TehoAPAJAn sijaitessa aikuisoppilaitoksen yhteydessä ja tiivis yhteistyö koulutuksen kanssa mahdollisti monelle ammatillisen valmennuksen käyneelle sijoittumisen ammatillisiin opintoihin. Hankkeen aikana tarkasteltiin, miten ammatillinen valmennus parantaa mahdollisuuksia sijoittua opiskelemaan ammatillista tutkintoa. Opiskelijahaastattelussa ilmeni, että melkein kaikki haastateltavat katsoivat TehoAPAJA -jakson olleen kannustimena opintojen aloittamiselle. Osalle opiskelu oli jo valmiiksi tavoitteena. Oppilaitoksen kouluttajien haastatteluista kävi ilmi, että TehoAPAJAn käyneet valmentautujat ovat hyvin samanlaisia kuin työvoimakoulutuksen opiskelijat keskimäärin. TehoAPAJA –toiminnan kautta oli onnistuttu aktivoimaan työstä ja opiskelusta syrjäytyneitä henkilöitä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Toisaalta myös ns. normaalikoulutuksen ryhmät ovat heterogeenisia ja valmennusmalli toisi hyötyjä myös tälle ryhmälle. Myös työnantajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja saamaansa tukeen, erityisesti liittyen palkkatuki- ja oppisopimusasioissa saamaansa tukeen.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää uusi toimintamalli ammatilliseen aikuiskoulutukseen. TehoAPAJAn aikana kehitettiin hyviä käytäntöjä aikuiskoulutuksen käyttöön. TehoAPAJA –hankeen myötä TTS –Työtehoseura kehitti omaa koulutustarjontaansa. Ns. koulutusvalmentaja –malli sisällytettiin Tuettuun oppisopimukseen, Pätevänä Työhön –koulutukseen sekä Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Aikuiskoulutukseen siirrettäviä hankkeessa luotuja käytäntöjä olivat lisäksi varhaisen puuttumisen malli (poissaolot ja päihdestrategia), jatkosuunnitelmat, käytännönläheinen opetustapa, oppimisvalmennus, kouluttajien valmennusosaamisen lisääminen ja aktivoiva työnhakuvalmennus. TehoAPAJAn kehittämistyössä tehdyt mallit aikuiskoulutukseen palvelevat sekä nuoria aikuisia että pitkäaikais- ja rakennetyöttömiä ja muita työelämään tai koulutukseen hakeutuvia asiakasryhmiä, joiden opinnot eivät etene tai uhkaavat keskeytyä ilman tukea.

Tulevaisuudessa myös aikuiskoulutuksessa pitää kyetä tukemaan opiskelijaa kokonaisvaltaisemmin ainakin perustutkintotasolla. TehoAPAJAn hyvät käytännöt ovat yksi tapa toteuttaa uutta toimintamallia. TehoAPAJA –hankkeesta on valmistunut julkaisu, jossa kuvataan toimintaa, tutkimustuloksia ja hankkeessa luotuja hyviä käytäntöjä