Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11339

Projektin nimi: Testipiste - aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Axxell Utbildning Ab

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2064886-7

Osoite: PL 62

Puhelinnumero: 0290 01 7702

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.axxell.fi

Projektin kotisivun osoite: www.testipiste.eu

Vastuuhenkilön nimi: Stefan Johansson

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: stefan.johansson(at)axxell.fi

Puhelinnumero: 044 739 7340

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin tärkein kohderyhmä, johon hankkeen keskeiset toiminnot kohdistuvat, ovat pääkaupunkiseudun te-toimistojen asiakkaina olevat aikuiset maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat alkutestausta oikealle kielikurssille ohjautumiseen ja luotettavaa lopputestausta koulutuksen päättyessä työllistymissuunnitelman laatimiseen.

Toinen keskeinen kohderyhmä ovat työvoimaviranomaiset (te-toimistojen virkailijat), jotka tarvitsevat tietoa työnhakijan kielitaidon lähtötasosta ennen koulutusta ja päättötasosta koulutuksen jälkeen työllistymis- ja/tai kotoutumissuunnitelman laadintaan ja henkilön ohjaamiseen hänen edellytyksiään vastaavaan koulutukseen ja työhön.

Mainittujen kohderyhmien lisäksi hankkeen toiminnot kohdistuvat myös pääkaupunkiseudun aikuisten maahanmuuttajien koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin ja niiden suomen kielen kouluttajiinsa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin toimenpiteet vaikuttavat mm. seuraaviin kohderyhmiin ja tahoihin:

1) työnantajat hyötyvät hankkeen tuloksista ja toiminnoista siten, että kun maahanmuuttajat ohjautuvat oikeanlaiseen koulutukseen, heidän koulutusaikansa optimoituu, he oppivat nopeammin suomen kieltä ja ovat siten nopeammin käytettävissä työmarkkinoilla;

2) maahanmuuttajien perheet hyötyvät sen myötä kun vanhemmat pääsevät koulutukseen ja oppivat suomea, he pystyvät paremmin auttamaan lapsiaan sopeutumaan uuteen yhteiskuntaan ja kultuuriin;

3) suomalainen yhteiskunta säästää resurssejaan kun tehokkaan alkuvaiheen ohjauksen kautta maahanmuuttajat pääsevät kiinni koulutusjärjestelmään ja työhön, joka puolestaan ehkäisee syrjäytymistä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 117, joista naisia 109

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Testipiste - aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus -hanke kohdistuu ESR- kauden toimintalinja 2:n tavoitteeseen: Työllistyminen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy, valtakunnallinen kehittämisohjelma Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen.

Testipiste -hanke kestää 1.4.2010 - 31.12.2013.Hankkeen koordinaattorina toimii Axxell. Hankkeen kumppaneina ovat Edupoli, Amiedu ja Eiran aikuislukio.

Hanke kehittää aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaukseen toimintamallia kielikoulutukseen ohjaamista varten, jotta henkilölle voidaan laatia hänen tarpeitaan vastaava kotoutumis-, koulutus ja työllistymissuunnitelma. Näin hankkeen avulla vaikutetaan työllistymisen edistämiseen - maahanmuuttajien onnistuneen kotoutumisen myötä yhteiskunta saa työmarkkinoille työikäistä kielitaitoista työvoimaa.

Testipiste -hankkeen 3 päätavoitetta ovat:

1. keskitetyn ja säännöllisen alkutestaustoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudulla
a) tarjotaan kotouttamis- ja työllistämistoimenpiteitä suunnittelevan viranomaisen käyttöön objektiivinen ja luotettava arvio henkilön kielitaitotasosta ja sopivasta koulutuspolusta;
b) mallinnetaan pääkaupunkiseudun suomen kielen koulutuksen keskitetty lähtötasotestaus;
c) lopetetaan päällekkäiset testaukset ja selvitetään todellinen koulutuksen tarvitsijoiden määrä ja sitä myötä lisätään kustannustehokkuutta;

2. yhteismitallisen ja luotettavan kotoutumiskoulutuksen lopputestin kehittäminen ja sen toteutuksen mallintaminen
a) lisätään kielitaidon arviointiosaamista kouluttajien joukossa ja sitä kautta parannetaan kielitaidon arvioinnin luotettavuutta ja yhteismitallisuutta
b) yhtenäistetään ja tehostetaan maahanmuuttajien jatko-ohjausta yhteismitallisen kielitaitoarvion kautta

3. alkuvaiheen ohjauksen kehittäminen
a) tehostetaan koulutukseen ohjautumisprosessia keskitetyn lähtötasotestauksen kautta;
b) mallinnetaan yhdessä viranomaisten ja käynnissä olevien muiden alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa kehittävien ESR-hankkeiden kanssa koulutukseen ohjaukseen tarvittavien tietojen siirtäminen eri tahojen välillä

Hankkeen pitemmän tähtäimen tavoitteena on yhtenäisen ohjauskeskuksen perustaminen pääkau-punkiseudulle, johon hankkeessa kehitetty ja kielenopetuksen ammattilaisten toteuttama keskitetty kielitaidon testaus- ja arviointitoiminto voidaan siirtää pysyväksi osaksi.

Hankkeen keskeiset toiminnot ja kehitettävät tuotteet ovat seuraavat:
1. Hankkeessa perustetaan alkuvaiheen arviointikeskus Testipiste, jossa testataan säännöllisesti viranomaisen lähettämät kurssiehdokkaat.
2. kehitetään lisää alkutestiversiota Kotoraiteessa kehitettävän lisäksi
3. laaditaan yhtenäiset ja yhteismitalliset kotoutumiskoulutuksen lopputestit sekä niiden toteutus- ja arviointiohjeistus
4. järjestetään arviointi- ja testauskoulutuksia oppilaitoksille
6. mallinnetaan keskitetty alkutestaus ja ajetaan se sisään pääkaupunkiseudulla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan laajasti sekä siihen osallistuvien oppilaitosten verkostojen että viranomaisverkostojen kautta. Kaikki osallistuvat oppilaitokset tiedottavat hankkeesta omien kotisivujensa kautta sekä vastaavat tiedotus- ja levitystyöstä omalla toiminta-alueellaan ja sitoutuvat tiedottamaan hankkeesta sekä alueensa viranomaistahoille että myös työelämän yhteistyökumppaneille ja kohderyhmän edunvalvojille, järjestöille ja yhteisöille. Hankkeen edustajat osallistuvat kansallisiin ESR seminaareihin, jossa mahdollisuuksien mukaan esittelevät hanketta ja sen toimintoja. Hankkeen toiminnoista julkaistaan Testipisteen esite, jonka avulla viranomaiset voivat ohjata asiakkaita Testipisteeseen. Testipisteen käynnistyttyä hanke järjestää avajaisten yhteydessä avoimen arviointiseminaarin sekä julkaisee lehdistötiedotteen, joka julkaistaan sekä osatoteuttajien kotisivuilla että S2-kouluttajien postituslistalla. Hankkeesta tiedotetaan myös hankkeen järjestämissä kielitaidon arviointikoulutuksissa. AIKE International tiedottaa hankkeesta omien kansallisten verkostojensa kautta.

Hankkeen tarkempi ja aikataulutettu tiedotussuunnitelma laaditaan heti hankkeen käynnistyttyä ja se käsitellään ohjausryhmän 1.kokouksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa kehitettäviä hyviä käytäntöjä levitetään muihin oppilaitoksiin hankkeen järjestämien koulutustilaisuuksien kautta.

Hyvien käytöntäjen levittämiseksi projekti järjestää kahdenlaisia tapahtumia: 1) pilotointeihin osallistuville oppilaitoksille järjestetään koulutustilaisuudet testin käytöstä; 2) kaikille maahanmuuttajakoulutuksia järjestäville oppilaitoksille järjestetään yhteensä 5 kielitaidon arvointiin liittyvää koulutusta: 1 keväällä 2011 ja 1 syksyllä 2011 sekä 1 keväällä 2012 1 syksyllä 2012 sekä 1 alkuvuodesta 2013.

Viranomaisille levitetään hyviä käytäntöjä seminaareissa, henkilökohtaisissa tapaamisissa ja neuvotteluissa. AIKE Internationalin ja ALPO-tukirakenteen kautta levitetään hanketta valtakunnallisesti.

Hankkeessa kehitettävien tuotteiden ja toimintojen levittämiseen osallistuu myös ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmä kootaan sellaisista tahoista, joilla on vaikutusvaltaa hankkeen hyvien käytäntöjen juurruttamiseksi pysyväksi osaksi aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaustoimintoja pääkaupunkiseudulla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 546 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 530 202

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 874 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 860 280

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Testipiste-projekti toteutettiin neljän pääkaupunkiseudulla kotoutumiskoulutusta järjestävän oppilaistoksen yhteistyönä. Mukana olivat Axxell Monikulttuurisuuskeskus, Amiedu, Edupoli ja Eiran aikuislukio. Tällä tavoin varmistettiin riittävän laaja osaamispohja, koska projektin tavoitteet olivat vaativia ja niiden toteuttaminen edellytti vankkaa asiantuntemusta sekä monipuolist kokemusta kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä.

Projektilla haettiin ratkaisua Euroopan Sosiaalirahaston valtakunnallisen kehittämisohjelman toimintalinja 2:ssa määriteltyihin kehittämistarpeisiin eli aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittämiseen. Projekti jatkoi vuosina 2008 - 2010 toimineen Kotoraide-projektin työtä.

Testipiste-projektin tavoitteena oli
* järjestää keskitetysti pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutusten lähtötasotestaukset;
* tarjota kotouttamis- ja työllistämistoimenpiteitä suunnittelevan viranomaisen käyttöön objektiivinen ja luotettava arvio henkilön kielitaitotasosta ja sopivasta koulutuspolusta;
* mallintaa pääkaupunkiseudun suomen kielen koulutuksen keskitetty lähtötasotestaus;
* kehittää yhteismitallinen ja luotettava lopputesti sekä mallintaa testauksen, käynnistää ja hallinnoida pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutuksen lopputestaus;
* Kotoraide-hankkeessa kehitetyn alkutestin juurruttaminen, jatkokehittäminen, hallinnointi, ylläpito ja hyvien käytäntöjen laajempi levittäminen;
* tehostaa koulutukseen ohjautumisprosessia keskitetyn lähtötasotestauksen kautta;
* mallintaa yhdessä viranomaisten ja käynnissä olevien muiden alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa kehittävien ESR-hankkeiden kanssa koulutukseen ohjaukseen tarvittavien tietojen siirtäminen eri tahojen välillä
* parantaa kielitaidon arvioinnin luotettavuutta ja yhteismitallisuutta;
* lisätä arviointiosaamista kouluttajien joukossa.

Testipiste on toimintansa aikana 1.4.2010 - 31.12.2014 saavuttanut kaikki sille asetetut tavoitteet ja ylittäneetkin ne. Pääkaupunkiseudulla jatkaa toimintaansa keskitety lähtötasoarvointipiste, joka jatkaa projektissa kehitettyä toimintaa sellaisenaan. Lisäksi on aloitettu testausmallin valtakunnallistamisen edellytysten selvittäminen. Lopputesti on levinnyt valtakunnallisesti ja arviointikoulutuksia jatketaan säännöllisesti testaustoiminnan ja lähtötasotestien ylläpidon ohessa.

Testipiste-projektilla on ollut suuri vaikuttavauus valtakunnallisesti. Monilla paikkakunnilla on otettu käyttöön Testipisteen testausmallit (sekä alku- että lopputesti), sadat opettajat ovat osallistuneet arviointikoulutuksiin, joiden myötä heidän ammattitaitonsa on parantunut. Viranomaiset saavat kotoutumisohjaukseen käyttöön luotettavan kurssisuosituksen, jonka seurauksena maahanmuuttajat ohjautuvat heidän tarpeitaan vastaavaan koulutukseen. Välillisesti tämä näkyy korkeampana opiskelumotivaationa sekä sen myötä parempina oppimistuloksina.

Projektin osallistuneiden partnerien näkökulmasta voidaan sanoa, että tiedämme kielitaidon arvioinnista, testien kehittämisestä ja kielitaidon kehityksestä paljon enemmän kuin ennen projektia. Olemme tulleet tietoisemmaksi siitä, miten monimutkainen prosessi kielitaidon arviointi on ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla maahanmuuttajan elämään. Projekti onnistui ja sen tavoitteet täyttyivät asiantuntevan henkilöstön ja toimivan oppilaitosyhteistyön ansiosta. Projektipäälliköllä oli merkittävä rooli yhteistyön toimivuudessa. Oli hedelmällistä verkostoitua eri oppilaitosten kouluttajien ja arvioinnin asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyviä käytäntöjä. Projektin onnistumiseen vaikutti paljon myös ohjausryhmän laaja asiantuntijuus ja kiinnostus testausasioihin. Projektin tuloksena pääkaupunkiseudulla on nyt toimiva maahanmuuttajien kielitaidon lähtötason arviointimalli, joka on leviämässä vähitellen myös muualle Suomeen.

Testipiste on harvinaisen onnistunut projekti, jolla on ollut suuri vaikuttavuus. Se on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa ja sen myötä on ratkaistu monia käytännön ongelmia, kehitetty ammattitaitoa ja luotu käyttökelpoisia malleja. Testipiste on hyödyttänyt valtaisaa joukkoa maahanmuuttajia, kouluttajia ja viranomaisia.