Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11341

Projektin nimi: Yritysten kansainvälinen osaaminen (YKO)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6

Puhelinnumero: 017 255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: yko.savonia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kaija Sääski

Asema: Osaamisaluejohtaja

Sähköposti: kaija.saaski(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044 785 6922

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat koko Pohjois-Savon alueen pk-yritykset, maakunnallisten teemaohjelmien (teknologia, hyvinvointi, energia ja ympäristö, sensoriteknologia) mukaiset yritykset, yritysten johto sekä yritysten kansainväliseen toimintaan osallistuva henkilöstö. Alueellisen korkeakouluverkoston kansainvälistymispalvelujen palveluhenkilöstö on myös projektin välitön kohderyhmä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon maakunnalliset teemaryhmät, teemaryhmän keskeiset yritykset, yritystoimintaa tukevat hankkeet sekä alueen yrityspalveluorganisaatiot (mm. ELY-keskukset ja kehittämisyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit). Hankkeessa syntyneitä hyviä käytänteitä hyödynnetään Savonia-ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoimintaosaamisen koulutus- ja TKI-palveluiden toimintatavan vakiinnuttamisessa. Hankkeen tuloksista hyötyvät myös Itä-Suomen yliopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 68, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 73, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 16, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset pk-yritykset, jotka toimivat pääasiallisesti maakunnallisissa teemaohjelmissa määritellyillä aloilla. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohdeyritysten kilpailukykyä parantamalla kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja sitä tukevaa palvelu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Asiantuntijoina toimivat yliopistot, Savonia-amk, KIBS-yritykset ja yrityspalveluverkoston toimijat tapauskohtaisesti.

Hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan alueen oppilaitos- ja korkeakouluverkoston yrityslähtöisten kansainvälisen liiketoiminnan koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalveluiden osaaminen yritysten käyttöön. Yritysten kansainvälistymisen tueksi muodostetaan kv-mentorointiverkosto.

Hankkeessa analysoidaan ja arvioidaan 30 yrityksen kansainvälinen kilpailukyky. Arviointi tehdään hankkeen asiantuntijoiden toimesta. Arvioinnissa käytetään Oulun yliopiston kehittämää IBAM-työkalua (International Business Assessment Method) sekä muita yrityksen kansainvälistymisen arviointimenetelmiä. Yritysanalyysien perusteella etsitään ja organisoidaan yritystenvälisiä yhteisiä kehittämiskohteita. Tämä tapahtuu Kansainvälisen liiketoiminnan ideaaliyritys -toimintamallin mukaisesti yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Kohdeyrityksille järjestetään kansainvälistymisvalmennusta.

Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina kahdenkymmenen pohjoissavolaisen yrityksen kansainvälinen kilpailukyky on parantunut. Lisäksi alueen oppilaitos- ja korkeakouluverkosto on jalostanut ja tuotteistanut yritysten kv-kilpailukykyä palvelujaan ja kohentanut kyvykkyyttään palvella yrityksiä. Myös kohderyhmän tietoisuus kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja keinoista on kasvanut.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin aikana julkaistaan säännöllisesti sähköpostitse jaettavia pdf-tiedotteita, jossa kerrotaan hyvistä käytänteistä, tapahtumista ja muut ajankohtaiset asiat. Projektin alkaessa sekä ennen suurempia tapahtumia tehdään lehdistötiedotteet Savon Sanomiin, Iisalmen Sanomiin, Savon yrittäjien lehteen sekä tarvittaessa paikallislehtiin. Projektin tulokset ja hyvät käytännöt esitellään osallistujille ja muulle yleisölle myös seminaarien yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin keskeisenä tavoitteena on levittää liittyviä hyviä käytäntöjä jatkuvasti projektin kuluessa verkostomaisen työskentelyn avulla. Projektin tuloksista tiedotetaan väli- ja loppuraporteissa. Lisäksi kohderyhmille ja asiakkaille informoidaan säännöllisesti projektissa syntyneistä tuloksista. Yhteistyökumppaneiden kautta tulosten ja hyvien käytänteiden levittäminen Suomessa tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 473 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 669 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 633 706

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä maakunnan yritysten kilpailukykyä tukemalla yritysten kansainvälistymistä valmentamisen, kouluttamisen ja kehittämisen avulla. Toimintaa kohdistettiin pääasiassa maakunnan teemaohjelmissa määriteltyjen alojen yrityksiin, mutta myös muihin alueen kansainvälistymispotentiaalisiin pk-yrityksiin.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli 30 yrityksen kansainvälinen kilpailukyvyn analysointi, arviointi ja kehittäminen, joka saavutettiin hankkeen tuloksena. Arvioinnissa käytettiin pääosin Oulun yliopistossa kehittettyä IBAM (International Business Assessment Model) -mallia (toteuma 26/30) sekä muita yrityksen kansainvälistymiseen kehitettyjä arviointimenetelmiä (4/30). Arvioinnin tuloksien perusteella suunniteltiin yritysten kanssa yrityskohtaiset toimenpiteet kansainvälisen liiketoiminnan osaamistason nostamiseen hankkeen aikana.

Suunnitelmat toteutettiin yritysehtoisesti hankkeen aikana. Suunnitelmissa oli kirjattu yrityksen priorisoima lista toimenpiteistä vastuineen ja aikatauluineen yrityksen kansainvälistymisen osaamisen kehittämiseksi. Toimenpiteitä toteuttivat yrityksen lisäksi alueen kv-palveluita tarjoavat toimijat. Suunnitelman toteutumista seurattiin säännöllisesti. Osa yrityksistä (6 kpl) arvioi toisen kerran IBAM-analyysillä osaamisen kehittymistä hankkeen toiminta-aikana ja 5/6 yrityksistä oli onnistunut nostamaan osaamisen tason seuraavalle tasolle.

Yrityskohtaisten toimenpiteiden lisäksi hankkeen koulutuksen ideaaliyritysmallin mukaisesti nostivat yritysten kv-liiketoimintaosaamista. Hankkeessa järjestettiin kahdeksan ideaalimallin mukaista koulutusta, joihin osallistui hankkeessa mukana olleista 90 henkilöä, mikä on hyvä osallistujamäärä.

Yhteistyötä kehitettiin aktiivisesti. Hanke oli tiiviisti mukana kehittämässä ELY-keskuksen koordinoimaa Golden Gavia palvelumallia, jossa alueen kv-palveluiden tuottajat yhdessä edistävät kansainvälistyvän yrityksen tavoitteita. Toiminnan jatkuvuus Savoniassa on varmistettu. Hanke on ollut rakentamassa myös yritysten vertaistukeen perustuvia toimintamalleja (KV-kilta ja Advisory Board -palvelu), joita koordinoi Kuopion kauppakamari. Tämän lisäksi toteutettiin erilaisia pilotteja kv-verkoston hyödyntämiseksi yriysten kansainvälistymisen tukemisessa. Tästä saatiin hyviä kokemuksia. Toimintatapojen ja palveluiden kehittämistä jatketaan hankkeen jälkeen.

Hankkeessa onnistuttiin kehittämään ja tuotteistaan koulutusverkoston kv-palveluita sekä niiden saatavuutta alueen yrityksille. Hankkeessa syntyi uutta osaamista, jota tarjotaan asiantuntijapalveluina hankkeen jälkeen mukana olleiden korkeakoulujen toimesta, Opintojen ja TKI- toiminnan integraatio ja toimintamallit kehittyi hankkeen aikana merkittävästä. Hankkeessa tehtiin yli 1300 op. opiskelijatyötä yritysten kansainvälistymisen tukemiseen. Tästä syntyneitä oppeja hyödynnettiin Savonian prosessien kehittämisessä, jatkuvuuden varmistamiseksi.

Yrityksistä 21 toteuttivat aktiivisesti kansainvälistymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeella oli tavoite, että 20 yritystä edistyy kansainvälistymisessään ja se onnistui. Hankkeessa mukana olleet yritykset onnistuivat edistämään kansainvälistymisosaamista hankkeen aikana. Hanke on vaikuttanut alueen yrityksiin syntyneisiin 16 työpaikkaan suoraan sekä välillisesti. Hankkeen toiminta vaikutti työpaikkojen syntymiseen mm. tuotantoon suuremmissakin määrin. Hankkeen vaikutuksesta opiskelijoita työllistyi hankkeessa mukana olleisiin yrityksiin joko koko- tai osa-aikaisesti. Hankkeessa pilotoidun IBAM-työvälineen hyvät kokemukset mahdollistivat osaltaan Quum International Oy:n syntymisen, joka kaupallisti IBAM-analyysin QUAM®-työvälineenä.