Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11346

Projektin nimi: Eteenpäin Opintiellä - Perusopetus päätökseen-hanke (mEnOliPPu)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vantaan kaupunki, sivistystoimi, nuorisopalvelut

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0124610-9

Osoite: Kielotie 20 C

Puhelinnumero: 09-839 23264

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vantaa.fi/nuoriso

Projektin kotisivun osoite: www.vantaa.fi/fi/nuorille/_nuorten_tyopajatoiminta/peruskoulu_paatokseen_-_menolippu-hanke

Vastuuhenkilön nimi: Eija Ahola

Asema: nuorisopalveluiden johtaja

Sähköposti: eija.ahola(at)vantaa.fi

Puhelinnumero: 09-839 23264

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työ- ja elinkeinotoimistossa 4.11.2008-16.4.2009 käyneistä asiakkaista on otantana poimittu 70 kohderyhmään kuuluvaa nuorta 17-28- vuotiaita, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Maahanmuuttataustaisia nuoria oli 40, romaninuoria 20 ja kantaväestöön kuuluvia nuoria 10. Tämä ryhmä on Vantaan nuorista kaikkein syrjäytymisalttein ja vaarassa jäädä kokonaan koulutus- ja työelämän ulkopuolelle sekä syrjäytyä arjen muista toiminnoista. Siten kohderyhmä kuuluu ESR-strategian painopisteen numero kaksi tärkeimpään kohderyhmään.
Toiseen kohderyhmään kuuluvat vantaalaiset:
- perusopetuksen yläluokkien opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit ja terveydenhoitajat
- ammattioppilaitoksen opettajat erityisesti ammattistarttien opettajat, opinto-ohjaajat ja kuraattorit
- aikuisopiston maahanmuuttajien perusopetuksen opettajat
- nuorten työpajojen henkilöstö ja nuorisopalvelujen muut työntekijät
- sosiaali- ja terveystoimen nuorten sosiaalityöntekijät ja erityistyöntekijät
- Te-toimiston nuorten palvelujen työntekijät
Em. kohderyhmän kanssa pidettävä vuosittainen kehittämisfoorumi on toteutuksen kannalta tärkeä. Erityisenä teemana on maahanmuuttajaosaamisen kehittäminen arkityössä.
Projektin tulokset kohdistuvat toisessa nivelvaiheessa toimiviin tahoihin: viranomaisiin ja palveluihin, kuten perusopetuksen työskentelytapoihin, toisen asteen valmistavaan koulutukseen, perusopetuksen uudenlaisiin opiskelumenetelmiin sekä nuorten työpajoihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Valtakunnallisesti tarvetta on paikantaa ja kehittää toimenpiteitä, joilla em. nuori kohderyhmä tavoitetaan ja toiminnalle luodaan pysyvämpiä uusia käytäntöjä. Myös lainsäädännön muutosten kehittäminen edellyttää valtakunnallista yhteistyötä ministeriöiden ja kuntien etujärjestöjen kesken. Hanke luo tähän liittyvän paneelin/verkoston. Myös nuorisotyölle projektin tulokset antavat viitteitä toiminnan kehittämiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 121, joista naisia 47

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin nimi: Eteenpäin Opintiellä - Perusopetus päätökseen-hanke (mEnOliPPu)

Vantaan työ- ja elinkeinotoimistossa 4.11.2008-16.4.2009 käyneistä asiakkaista on otantana poimittu 70 kohderyhmään kuuluvaa nuorta 17-28- vuotiaita, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Maahanmuuttataustaisia nuoria oli 40, romaninuoria 20 ja kantaväestöön kuuluvia nuoria 10. Tämä ryhmä on Vantaan nuorista kaikkein syrjäytymisalttein ja vaarassa jäädä kokonaan koulutus- ja työelämän ulkopuolelle sekä syrjäytyä arjen muista toiminnoista. Siten kohderyhmä kuuluu ESR-strategian painopisteen kaksi tärkeimpään kohderyhmään.
Tilanne jatkunut muutaman vuoden, eikä tällä hetkellä ole kehitetty vakiintunutta toimintamallia pulman ratkaisuksi. Pulma on myös valtakunnallinen.Tämänikäiset nuoret tarvitsevat erityisiä toimia päättötodistuksen saamiseksi. Lisäksi tarvitaan nuorten osaamisen kehittämistä ja kehitettyjen toimintatapojen hyödyntämistä, sekä kokonaisvaltaista yksilöllistä suunnitelmaa jolla yhteiskuntaan sijoittumista helpotetaan ja syrjäytymistä ehkäistään.

Maahanmuuttajat sijoittuvat pääkaupunkiseudulle. Koska humanitaariset sopimukset velvoittavat ottamaan maahanmuuttajia ja järjestämään heille peruskoulutuksen niin tilanteen ratkaisemista tarvitaan myös valtakunnallisesti, joten hankkeen pilottitietoa voidaan hyödyntää valtakunnallisesti toimintaa kehitettäessä ja lainsäädäntöä uudistettaessa. Vantaalla on valmius kehittää ja jakaa tietoa edelleen.

Projektin tavoitteena kehittää on kehittää uusi pysyvä oppivelvollisuusiän jälkeinen toimintamalli peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi ja nuorten ohjaamiseksi jatko-opintoihin sekä edistää maahanmuuttajaosaamista nuorten parissa työskentelevien keskuudessa.Toimintamalli tukee nuorten elämänhallintaa ja selviytymistä, ottaa huomioon kohderyhmän kulttuuriset erityispiirteet, mahdollistaa toiminnan räätälöinnin yksilökohtaisesti ja ryhmän antaman tuen, tukee yhteiskuntaan integroitumista ja kotoutumista, sekä antaa tarvittavan psykososiaalisen tuen.

Tavoitteena on myös kehittää uudet opetus- ja oppimiskäytännöt, jotka vastaavat kohderymän erilaisten nuorten tarpeita, painottaen tiivistä vuorovaikutusta ja osallisuutta nuorten kanssa. Kehitettävät käytännöt mahdollistavat polun rakentamisen jatkokoulutukseen ja työelämään.

Projektissa 80-nuorta saa henkilökohtaisen kehittymis/selviytymissuunnitelman, johon sisältyy peruskoulun suorittaminen, jatkokoulutuspaikkaan hakeutuminen ja psykososiaalinen tuki.
Projektin tuloksena kohderyhmän nuorten elämänhallinnan käytännöt kehittyvät, valmiudet koulutukseen ja työelämään siirtymiseen kehittyvät. Jokaiselle itaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka toteutusta nuori ja opettaja/ohjaaja säännöllisesti arvioi.

Projektia toteutetaan verkostokehittämisyhteistyönä Vantaan kaupungin sivistystoimen, nuorisopalvelujen/nuorten työpajojen, sosiaali- ja terveystoimen ja työ-elinkeinotoimiston kanssa sekä valtakunnallisten kumppaneiden kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille avataan oma internet-sivusto joka on ensisijassa toimijoiden ja nuorten tiedottamisen väline. Projektin kehityksestä tiedotetaan lisäksi verkostoon kuuluvien toimijoiden omilla sivuilla. Laaditaan esite, jonka avulla tiedotetaan projektin mahdollisuuksista nuorille ja yhteistyökumppaneille. Lehdistötiedotteita ja juttuja projektin eri vaiheessa yhteistyössä Vantaan kaupungin tiedotuksen kanssa. Yhteiset väliseminaarit ja päätösseminaari, jossa tuloksia levitetään. Yhteenveto projektin tuloksista yhteenveto toimitetaan laajana jakeluna lehdistön ja eri viranomaisten käyttöön.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksia siirretään välittömästi yhteistyökumppaneiden toimintakäytäntöihin prosessin eri vaiheissa. Ks. edellä oleva tiedotussuunnitelma muilta osin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 547 281

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 526 128

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 943 949

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 943 430

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Joka vuosi moni nuori lopettaa peruskoulun saamatta päästötodistusta. Tämän ongelman ratkaisemiseen ei ole kehitetty vakiintunutta toimintamallia. Ongelma on valtakunnallinen. Peruskoulun keskeyttäneet nuoret tarvitsevat usein erityisiä toimia päättötodistuksen saamiseksi. Lisäksi tarvitaan nuorten osaamisen kehittämistä sekä kokonaisvaltaista yksilöllistä suunnitelmaa jolla yhteiskuntaan sijoittumista helpotetaan ja syrjäytymistä ehkäistään.

Eteenpäin opintiellä - Perusopetus päätökseen -hankkeen (jatkossa Menolippu) tavoitteena oli kehittää uusi pysyvä oppivelvollisuusiän jälkeinen toimintamalli peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi ja nuorten ohjaamiseksi jatko-opintoihin, sekä edistää erityisesti maahanmuuttajanuorten kouluttautumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Toimintamalli tukee nuorten elämänhallintaa ja selviytymistä, ottaa huomioon kohderyhmän kulttuuriset erityispiirteet, mahdollistaa yksilökohtaisen toiminnan räätälöinnin ja ryhmän antaman tuen, tukee yhteiskuntaan integroitumista tai kotoutumista, sekä antaa nuorelle hänen tarvitsemaansa psykososiaalista tukea.

Tavoitteena oli kehittää uusia opetus- ja oppimiskäytäntöjä, jotka vastaavat kohderyhmän nuorten yksilöllisiä tarpeita, painottaen tiivistä vuorovaikutusta ja osallisuutta nuorten kanssa. Kehitettävät käytännöt mahdollistavat polun rakentamisen jatkokoulutukseen ja työelämään.

Määrällinen tavoite oli, että projektissa 80 nuorta saa henkilökohtaisen kehittymis-/selviytymissuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy peruskoulun suorittaminen, jatkokoulutuspaikkaan hakeutuminen ja psykososiaalinen tuki. Projektin tuloksena kohderyhmän nuorten elämänhallinnan käytännöt ja valmiudet koulutukseen ja työelämään siirtymiseen kehittyvät. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka toteutusta nuori ja opettaja/ohjaaja säännöllisesti arvioi.

Projektion määrälliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Projektin aikana Menolipussa aloitti 196 nuorta, joille tehtiin henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Näistä nuorista 67 suoritti hankkeessa peruskoulun loppuun vuoden 2014 loppuun mennessä.

Projekti toteutettiin verkostokehittämisyhteistyönä Vantaan kaupungin sivistystoimen, nuorisopalvelujen/nuorten työpajojen, Vantaan ammattiopisto Varian, sosiaali- ja terveystoimen ja työ- ja elinkeinotoimiston sekä valtakunnallisten kumppaneiden kanssa.

Menolippu-hanke toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin, jonka rahoittavana viranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (hankkeen projektikoodi S11346).

Projekti päättyy suunnitelman mukaisesti vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2015 alusta toiminta jatkuu osana Vantaan nuorisopalvelujen nuorten työpajatoimintaa.

Hankkeen vaikuttavuus:
- toiminnan piirissä hankkeen aikana oli 196 nuorta ja tavoite oli 80
- peruskoulun päättötodistuksen sai 67
- kaikille nuorille on tehty jatkosuunnitelma koulutukseen
- hankkeessa mukana olleiden nuorten oppimaan oppimisen taidot ja almiudet oma-toimiseen opiskeluun ovat parantuneet
- osan opinnot ovat vielä kesken ja he jatkavat opintojaan menolipussa
- kevään 2015 aikana päättötodistuksen saa 13 nuorta
- toiminta on vakinaistettu 1.1.2015 osaksi työpajatoimintaa
- elokuusta 2015 on palkattu erityisopettaja työpajatoimintaan. Hänen tehtävänään on parantaa muiden toiminnassa olevien nuorten oppimaan oppimisen taitoja ja opiskelu-valmiuksia. Tämän toiminnan tavoite on parantaa työpajanuorten mahdollisuuksia toisella asteella

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/98540_Menolippu_Loppuraportti.pdf