Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11352

Projektin nimi: Kummeli-projekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Espoon Diakoniasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0237382-0

Osoite: Suomalaistentie 1-3

Puhelinnumero: 0290090910

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.espoondiakoniasaatio.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jaakko Varvikko

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: jaakko.varvikko(at)espoondiakoniasaatio.fi

Puhelinnumero: 0408613788

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään kuuluvat Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen te-toimistojen ja TYPien asiakkaat, joille ei ole löydetty toimintakykyä vastaavia aktiivitoimenpiteitä ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jo syrjäytyneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työmarkkinoiden ulkopuolelle syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja vajaakuntoiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen yhteistyöyritykset sijaitsevat pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella, ensisijaisesti 6.2. kohdassa mainittujen kuntien alueella. Yritykset toimivat mm. kiinteistöhuollossa, ympäristörakentamisessa ja -huollossa, varastoalalla sekä hoiva-, huolenpito ja puhdistuspalvelualoilla. Kaikki edustavat erityisesti toimialoja, joissa on
huomattavaa työvoimavajetta mutta eivät edellytä yrityksen kaikilta työntekijöiltä korkeaa osaamista. Yrityksissä projekti kohdentuu erityisesti työnjohdollisissa tehtävissä oleviin tai omistaja-yrittäjiin.

Muita kohderyhmiä, joita projektin toiminta koskettaa ovat kuntien sosiaalitoimi, työvoimahallinto, ja oppilaitos.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 234, joista naisia 117

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64, joista naisia 21

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 26, joista naisten työpaikkoja 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kummeli-projektin tavoitteena on kehittää yritysten rekrytointitarpeista lähtevä työllistämismalli pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja vajaakuntoisten työllistämiseksi. Osalla työnhakijoista on puutteelliset työnhakutaidot ja samanaikaisesti erityisesti pienemmissä yrityksissä on puutteita rekrytointiosaamisessa. Lisäksi yrityksen rekrytointikynnys saattaa olla korkea, vaikka työntekijätarve olisi selkeästi olemassa. Tämän projektin tarkoituksena on kehittää työllistämismalli, jossa koko palveluohjausvaihe lähtee liikkeelle tästä rekrytointitarpeesta. Mallin tavoitteena on madaltaa yrityksen rekrytointikynnystä ja parantaa osallistuja-asiakkaan työllistymisvalmiuksia.
Projektin kohderyhmään kuuluvat Espoon TE-toimistojen ja työvoimanpalvelukeskusten asiakkaat, joille ei ole löydetty toimintakykyä vastaavia aktiivitoimenpiteitä ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jo syrjäytyneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työmarkkinoiden ulkopuolelle syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja vajaakuntoiset. Projektin kohdeyritykset toimivat mm. kiinteistöhuollossa, ympäristörakentamisessa ja -huollossa, varastoalalla sekä hoiva-, huolenpito ja puhdistuspalvelualoilla. Yritykset edustavat erityisesti toimialoja, joissa on tulevaisuudessa kehittymässä huomattavaa työvoimavajetta. Yrityksissä projekti kohdentuu erityisesti työnjohdollisissa tehtävissä toimiviin ja omistaja-yrittäjiin.
Projektin toimenpiteisiin osallistuu 228 henkilöä. Tavoitteena on, että näistä vähintään 90 henkilöä työllistyy. Projektin toiminta tukee yritysten rekrytointitarpeita ja kehittää niiden osaamista.
Projektin toimenpiteet muodostavat yhtenäisen palveluprosessin, jossa asiakas etenee polkumaisesti askelmalta toiselle. Yritysten rooli on keskeinen jo alkuvaiheen palveluohjauksessa. Projektin valmentava Starttivalmennus-jakso valmentaa osallistujaa työllistymispolulla ja sen aikana arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Työelämävalmennus työpajalla tai muussa tuetussa ympäristössä tarjoaa suotuisan kehitysympäristön kohti avoimia työmarkkinoita. Palkkatuettu työ projektin yhteistyöyrityksissä on prosessin viimeinen vaihe. Osa asiakkaista voi osallistua palkkatukijakson aikana koulutukseen. Projektin yrityksille tarjotaan ohjausta rekrytointi- ja perehdytyskäytänteissä.
Projekti tarjoaa sekä osallistujille että yrityksille moniammatillisen tukiverkoston. Projektin yksilövalmentajat laativat osallistujan kanssa yksilöllisen työllistymissuunnitelman ja ohjaavat alkuvaiheen valmennusjaksoilla. Työelämävalmennuksen aikaisen työpajajakson ohjaajina asiakkaan päivittäisenä tukena toimii työvalmentaja. Projektin työhänvalmentajat toimivat linkkeinä projektin yrityksiin ja ohjaavat yrityksen ja asiakkaan rekrytointiprosessia. Projektin koordinoinnista ja johtamisesta vastaa projektipäällikkö.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Espoon Diakoniasäätiöllä on varsin mittava kokemus vastaavan tyyppisten projektien viestinnästä ja tiedottamisesta. Tiedotussuunnitelman keskeiset elementit ja toimenpiteet ovat seuraavat;
- Projektin henkilöstö rekrytoidaan lehti-ilmoituksin ja internetiä hyödyntäen. Tämä toimii samalla myös projektin perusinformaation levittäjänä.
- Projektille perustetaan www-sivut, jonne kerätään keskeinen alkuinformaatio.
- Projektipäällikön aloitettua projektissa, ryhdytään projektista tiedottamaan eri sidosryhmille, jotta nämä saadaan sitoutumaan projektiin heti alusta saakka.
- Yritysten rekrytointi on keskeinen toimenpide ja siinä käytetään lehti-ilmoittelua, järjestökontakteja sekä suoraa yhteydenottoa yrityksiin.
- Projektin asiakasohjausta varten luodaan aktiiviset viestintäkanavat palveluohjaustahojen kanssa.
- Projektin loppuvaiheessa järjestetään loppuseminaari, jossa tiedotetaan projektin tuloksista. Seminaari on suunnattu kaikille sidosryhmille sekä vastaavaa toimintaa toteuttaville tahoille ja verkostoille.
- Projektista laaditaan julkaisu ja sähköinen tietopaketti, jota voi hyödyntää projektin jälkeen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin ensimmäisen toimintavuoden aikana vieraillaan muiden toimijoiden luona vaihtaen kokemuksia projektien alkuvaiheen toimenpiteistä.
Toisen toimintavuoden aikana osallistutaan aktiivisesti muiden toimijoiden järjestämiin seminaareihin kertomaan projektin kokemuksista ja tuloksista. Lisäksi projektin toiminnasta kirjoitetaan artikkeleita tiedotusvälineissä. Omien www-sivujen kautta jaetaan projektin ajankohtaistietoa.
Kolmannen vuoden aikana toimenpiteet ovat pääosin samat kuin edellisen vuoden aikana mutta tietosisältö on projektin edetessä karttunut. Myös tiedusverkosto laajenee.
Projektin päätösvuonna järjestetään loppuseminaari, jossa esitellään projektin tuloksia ja malleja. Hyvien käytöntöjen dokumentaatio tapahtuu julkaisun ja sähköisen materiaalin muodossa. Koska projekti toimii Espoon Diakoniasäätiön puitteissa, jää säätiö edelleen informaation ja hyvien käytäntöjen levittäjäksi projektin jälkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 172 787

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 123 934

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 286 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 434

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kummeli-projektilla oli tarkoitus rakentaa konkreettisten työllistämistoimenpiteiden kautta uudenlaista rekrytoivaa työllistämismallia, jota olisi voitu hyödyntää työttömyyden ja työvoimapulan kohtaamisessa.
Projektin tavoitteena oli olla kehittämässä uudenlaisia malleja työllistää ja rekrytoida työntekijöitä. Työttömille tarjottiin työnhakutaitojen päivitystä ja työnantajille oli tarkoitus tarjota tukea ja opastusta rekrytointiin.
Kohderyhmään kuuluivat Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat.

Projektia toteutettiin kuusi(6) kuukautta ajalla 1.5.2010 - 31.10.2010. (Josta varsinaisia toiminna kuukausia 5, koska työntekijät pitivä neljänviikon palkattoman kesäloman). Projekti keskeytettiin toteuttajan päätöksellä. Projektin toteuttaja ei saanut riittävää tietoa maksatusten aikatauluista. Espoon Diakoniasäätiön hallitus totesi päätöksessään, että projektista aiheutuu liian suuri riski säätiön talouteen.

Projektiin tultiin pääsääntöisesti Starttivalmennusjaksojen kautta. Starttivalmennusjaksoja oli kolme. Starttivalmennusjakson aikana osallistujat päivittävät työnhakutaitojaan ja -valmiuksiaan. Osallistuneista enemmistö oli niitä, jotka olisivat tarvinneet huomattavasti pidemmän polun pysyvämpään ratkaisuun. Monet olivat osallistuneet jo lukuisiin erilaisiin toimenpiteisiin ja heidän työllistymisedellytykset "normi" töihin ovat heikot.

Yritysyhteistyötä teimme ainoastaan yksittäisten osallistujien työllistymistä tukien.
Henkilökohtaisin suunnitelmin työhönvalmennukseen osallistui 12 henkilöä. Työhönvalmennusta toteutti työhönvalmentaja henkilökohtaisin tapaamisin.

Projektiin päättäminen näin yllättäen herätti osallistujissa hämminkiä, pettymystä ja huolta. Pyrimme jokaiselle halukkaalle järjestämään "saattaen siirtäen" periaatteella jatkoja. TEV, TH tai palkkatukijaksolla olevat saavat olla pajoilla sopimuskautensa loppuun. Työhönvalmenuksessa olevien kanssa jatkoimme ostopalvelusopimuksin TE-toimiston kanssa.

Projektiin osallistui 64 henkilöä. Projektin aikana työllistyi viisi