Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11353

Projektin nimi: Haavi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210838-1

Osoite: Ammattitie 1

Puhelinnumero: 020 51311 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.edupoli.fi, www.iukky.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin internet-osoite on www.edupoli.fi/haavi.

Vastuuhenkilön nimi: Henry Laitinen

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: henry.laitinen(at)edupoli.fi

Puhelinnumero: 0400 713 952

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston Itäkeskuksen, Haapaniemen ja Malmin toimistojen toimialueella asuvat, ensisijaisesti alle 30-vuotiaat työttömät, lomautetut ja irtisanotut asiakkaat, joilla on soveltuvuutta työllistyä ensisijaisesti varasto-, kuljetus-. kaupan, kiinteistönhoito- tai toimitilapalvelualoille joko suoraan hankkeen toimenpiteiden kautta tai soveltuvan ammatillisen koulutuksen kautta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden alueella toimivien ESR-hankkeiden kanssa, esim. TTT-hankkeen kanssa, joka keskittyy maahanmuuttajien työllistämiseen. Haavin piiriin otetaan maahanmuuttajia vain silloin, kun TTT-hankkeelle sopii ja kun Haavi voi palvella maahanmuuttajien työllistymistä.

Hankkeen kehittämisryhmät.
Yhteistyöorganisaatioiden työpaikkaohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ensisijaisesti varasto-, kuljetus-, kaupan, kiinteistönhoito- ja toimitilapalvelualojen yritykset ja muut työnantajat, jotka tarvitsevat osaavaa työvoimaa.
Yritysten / työnantajien yhteistyöhenkilöt.
Edupolin ohjaavan ja ammatillisten tiimien kouluttajat.
Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto.
Helsingin kaupunki.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 386, joista naisia 206

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 293, joista naisia 82

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Haavi-hanke alkaa 1.5.2010 ja päättyy 30.4.2013. Hankkeen hallinnoijana toimii Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli.

KOHDERYHMÄ: Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston Itäkeskuksen, Haapaniemen ja Malmin toimistojen alueella asuvat työttömät, lomautetut ja irtisanotut, ensisijaisesti alle 30-vuotiaat henkilöt, joilla on soveltuvuutta työllistyä ensisijaisesti varasto-, kuljetus-, kaupan, kiinteistönhoito- tai toimitilapalvelualoille. Hankkeen kehittämisryhmät kuuluvat myös kohderyhmään, samoin yhteistyöorganisaatioiden työpaikkaohjaajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat Edupolin ohjaavan ja ammatillisten tiimien kouluttajat, yritysten / työnantajien yhteistyöhenkilöt.

TAVOITTEET:
Hankkeen päätavoitteena on saada kohderyhmään kuuluvia työllistymään avoimille työmarkkinoille. Tämä tapahtuu asiakkaiden työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja parantamalla kartoituksen perusteella havaittujen valmennus- tai koulutustarpeiden mukaan. Tarkoituksena on työllistää kohderyhmään kuuluvia ensisijaisesti varasto-, kuljetus-, kaupan, kiinteistönhoito- tai toimitilapalvelualoille TYÖPOOLImallin mukaisesti. Pooli muodostetaan yhteistyössä hankkeen toiminta-alueen työnantajien kanssa.

TOIMENPITEET:
Haavin kartoitukseen osallistuu 330 asiakasta. KARTOITUS on kattava osaamiskartoitus, jonka jälkeen asiakkaat voivat jatkaa HAAVIN KLUBISSA valmentajan ohjauksessa. Siellä he osallistuvat yksilöllisesti valittuihin LYHYTVALMENNUKSIIN. Tämän jälkeen osa jatkaa uravalmentavaan ja osa elämänhallintaa valmentavaan koulutukseen. Asiakkaat työllistyvät työpoolin kautta tai suoraan. Vailla ammatillista koulutusta olevia voidaan ohjata hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen.

TULOKSET:
Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltainen, yksilölliset tarpeet huomioon ottavat toimintamalli asiakkkaiden työllistämiseksi avoimille työmarkkinoille. Kehitetään etsivän toiminnan ja kokonaisvaltaisen ohjauksen mallia. Kehitetään yksilöllistä koulutustarjotinta klubitoimintana. Luodaan ja kehitetään työpoolimallia työnantajien kanssa. Arviolta 180 työllistyy hankkeen toimenpiteiden kautta.

PARTNERIT/ YHTEISTYÖKUMPPANIT
Itä-Helsingin yrittäjät, Vuosaarisäätiö, Vuosaariseura sekä hankkeen toiminta-alueen yritykset ja muut työnantajat. Helsingin TE-toimisto, Helsingin kaupunki.

Yhteyshenkilö: Anne Nordlund, anne.nordlund@edupoli.fi, p. 0400 360 880.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma käsitellään tarkemmin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden informointi Edupolin www-sivuilla sekä intranetissä olevan projektitaulukon ylläpitäminen ja päivitys koko hankkeen ajan.

Markkinointivaihe: Esite hankkeesta, nettisivut, hankkeen käynnistystilaisuus, lehdistötilaisuus, etsivä toiminta, sosiaalisen median hyödyntäminen, lehti-ilmoitukset, tiedotteet intranetissä ja internetissä.

Toteutusvaihe: Avoimet ovet, sosiaalinen media, lehtiartikkelit, suoramarkkinointi, intranet, internet.

Tulosten levittäminen: Projektin päätösseminaari, lehdistötilaisuus, julkaisu, lehtiartikkeleita, opinnäytteitä, intranet, internet. Myös ENO-hankkeen (Ennakoiva ohjaus työelämässä) kautta levitetään tuloksia laajemmalle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tiedotussuunnitelma käsitellään tarkemmin ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Projektin aikana kehitetyistä malleista ja hyvistä käytännöistä ja tuloksista tiedotetaan projektin aikana paikallisella tasolla, lehdissä ja internetissä. Laajemmalla tasolla hyviä käytäntöjä ja kehitettyjä malleja levitetään päätösseminaarissa, niistä kirjoitetaan artikkeleita alan lehtiin ja niitä esitellään internetissä. Projektin kokemuksia, käytäntöjä ja malleja voidaan esitellä myös soveltuvissa seminaareissa ja tapahtumissa sekä muissa organisaatioissa. Hankkeesta tiedotetaan myös ENO-hankkeen (Ennakoiva ohjaus työelämässä) kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 506 696

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 504 893

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 658 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 608 473

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Haavi-projektin perusteena oli nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja työntekijöiden saaminen erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Haavin kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat työttömät Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston Itäkeskuksen, Haapaniemen tai Malmin toimipaikkojen asiakkaat ja tavoitteena näiden asiakkaiden työllistyminen tai opiskelemaan pääsy. Pääasiallisia työllistämisaloja olivat varasto, kuljetus, kauppa, toimitilapalvelut sekä kiinteistönhoito. Haavi-projektin ohjausryhmään kuului projektin toimialojen edustajina Kaupan liitto ry, Kiinteistöpalvelut ry ja Logistiikka- ja kuljetusyritysten liitto ry. Uudenmaan ELY-keskus rahoittajana, Uudenmaan ELY:n Uusi Taito -projekti, Helsingin kaupungin henkilöstökeskus omavastuuosuuden rahoittajana, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto/Itäkeskus, Malmi ja Haapaniemi (1.1.2013 lähtien Uudemaan TE-toimisto/Helsinki), Itä-Helsingin yrittäjät ry (2013 lähtien Itäväylän yrittäjät ry), Vuosaariseura ry, Vuosaari-Säätiö, Sodexo Oy sekä Edupolin edustajina palvelutoimialan johtaja, Haavi-projektin projektipäällikkö ja assistentti. Ohjausryhmä kokoontui 8 kertaa.

Tavoitteena alle 30-vuotiaiden työllistämisen lisäksi oli myös työnantajayhteistyön kehittäminen. Projektin päättyessä yhteistyössä oli noin 50 yritystä pienistä perheyrityksistä kansainvälisiin yrityksiin. Muita organisaatioita yhteistyössä oli 13, joista mainittakoon Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen nuorten työllistämiskokonaisuus, Helsingin Satama, Palmia, Heltech (myöhemmin Stadin ammattiopisto); projekteja kuten Vamos, Puente, Hyvään kierteeseen sekä Työ ja toiminta ry.

Projektin kehittämisryhmissä käsiteltiin etsivän työn keinoja, ohjauksen hyviä menetelmiä, ja työnantajien ajankohtaisia teemoja. Yhtenä aiheena työnantajayhteistyön kehittämisryhmässä oli maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvät erityiskysymykset sekä oppisopimuskoulutus. Kokonaisvaltaisen ohjauksen ryhmässä mietittiin esim. nivelvaiheiden ohjausta työllistymis- tai opiskelujen aloittamisvaiheessa. Testattiin työnhakukoulutusta Heltechin opiskelijaryhmässä.
Haavin projektipäällikkö ja valmentaja osallistuivat lokakuussa 2012 EfVET - konferenssiin Palma de Mallorcalla esitellen Haavin hyviä käytäntöjä. Belgialainen Cevora-organisaatio kävi helmi-maaliskuun vaihteessa 2013 tutustumassa Haaviin ja Edupoliin. Erityisen kiinnostuneita he olivat Haavin kokonaisvaltaisen ohjauksen mallista.

Haavilla oli nettisivut www.edupoli.fi/haavi sekä Facebookissa ryhmä nimeltään Haavin klubi. Facebookia käytettiin lähinnä yhteydenpitoon nuorten kanssa. Projektille laadittiin yhteistyökumppaneille suunnattu esite, juliste sekä asiakaskortteja jaettavaksi nuorille ja työ- ja elinkeinotoimistoon. Lisäksi projektiin kuuluvia työvoimapoliittisia valmennuksia ja yksilöasiakkuutta varten tehtiin omat, ajankohtaiset esitteensä, joilla tiedotettiin palveluista. Osallistuttiin rekrytointitapahtumiin kauppakeskukssissa ja TE-toimistossa. Tuloksellisinta asiakashankinnan kannalta olivat kuitenkin TE-toimiston järjestämät infotilaisuudet sekä päivystykset työ- ja elinkeinotoimiston aulassa. Nuorten henkilökohtainen kontaktointi mahdollisti täsmätiedotuksen ja toi runsaasti uusia asiakkaita projektiin.
Maaliskuussa 2013 järjestettin päätösseminaari "Haavi auki työelämään" Scandic Continentalissa. Seminaarin teemana oli nuorten yhteiskuntatakuu. Puhujina seminaarissa olivat ylijohtaja Tuija Oivo/TEM, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen/ISS Palvelut Oy sekä kansanedustaja Pekka Haavisto. Seminaarissa esiteltiin myös Haavin kokonaisvaltaisen ohjauksen mallia.
Haavin hyvät käytännöt olivat: 1) Kokonaisvaltaisen ohjauksen "omavalmentajamalli", joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet, 2) Asiakasohjauksen toteutusmalli yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja 3) Työnantajayhteistyön malli.
Asiakkaita oli 369 valmennuskohtaisesti sekä yksilöasiakkaittain eriteltyinä. Heistä osa osallistui sekä ryhmämuotoiseen valmennukseen että yksilövalmennukseen. Yksittäisiä henkilöitä oli asiakkaina 294. Työvoimapoliittisina palveluina projektiin sisältyi 10 pv kartoitus 6 ryhmää), 80 pv uravalmennus (6 ryhmää) sekä 5 pv työnhakuvalmennus (10 ryhmää). Projektisuunnitelmassa mainittu 55 % työllistymisprosentti ylittyi: Projektin lopussa kaikkien Haavin palvelut suorittaneiden, myös yksilöasiakkaina olleiden, työllistymisprosentti oli 84 %. Projektin asiakkaista 25 % oli naisia ja 30 % alle 25-vuotiaita. Koulutustausta oli 60 %:lla peruskoulu ja 40 %:lla keskiasteen koulutus. Maahanmuuttajia oli vajaa neljäsosa asiakkaista.
Työllistyneitä avoimille työmarkkinoille oli 70, työkokeiluun tai palkkatuelle 31 ja opiskelemaan päässeitä 13 eli yhteensä 114. Projekti siis onnistui osaltaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa Haavi on ollut edellä kävijöitä.
Haavin hyviä käytäntöjä jalostetaan ja sovelletaan Haavi2-projektissa. Valmennusmallia dokumentoidaan samalla kuin nuorten arjenhallinnan muodostumista tutkitaan.