Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11354

Projektin nimi: LAITURI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: Salmirannatie 8

Puhelinnumero: 029 502 5600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.salmia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.salmia.fi/laituri.html

Vastuuhenkilön nimi: Ari Hyyryläinen

Asema: Rehtori

Sähköposti: ari.hyyrylainen(at)salmia.fi

Puhelinnumero: 029 502 5611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

LAITURI-projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat alueellisissa ELO-ryhmissä työskentelevät henkilöt, ELY-keskuksittain (15 kpl) ja ao. työtä tekevät TE-toimistojen virkailijat.
Kohderyhmänä ovat niin ikään Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin valtakunnallisen kehittämisohjelman projekteissa työskentelevät henkilöt sekä oppilaitokset, työelämä, järjestöt ja muut sidosryhmät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä on kaksi: Ensimmäisen muodostavat aikuisten koulutuksen ja ohjauksen asiakkaat, työikäiset aikuiset, joiden osaaminen on puutteellinen tai vanhentunut suhteessa työmarkkinoiden tarpeeseen. Toisaalta elinkeinoelämä ja työpaikat, jotka haluavat osaavaa työvoimaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 111, joista naisia 89

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 111, joista naisia 89

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on:
Vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista.

LAITURI-projekti toimii alueellisten Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien apuna alueellisessa ohjauksen kehittämistyössä.

Yhteistyökumppaneina LAITURI-projektissa ovat OKM:n ja TEM:n johdolla toimiva valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen ryhmä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti sekä muut kehittämisohjelmassa toimivat koulutus- ja kehittämishankkeet. Hyödynnetään alueilta nousevia hyviä käytäntöjä ja valtakunnallisia strategioita.
Menetelminä alueellisen yhteistyön ja sisällöllisen kehittämistyön parantamisessa käytetään esim. konsultatiivisia ja tulevaisuuteen suuntaavia keinoja, joiden avulla eri hallinaloilla työskentelevät henkilöt voivat kohdata toisiaan ja luoda uutta. Projektin toimijat jalkautuvat alueelliseen työhön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäisen tiedottamisen kohteina ovat projektihenkilöstö, ohjausryhmä, rahoittaja ja kaikki kehittämisohjelman osaohjelmat projekteineen sekä ELY-keskusten verkoston jäsenet. Projektin sisäinen tiedottaminen tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:

-puhelinyhteydet
-sähköposti
-Opin Ovi -portaali
-verkkoalusta/sähköinen oppimisympäristö tai Opin Ovi -portaalin yhteyteen rakennettu alusta
-Opin Ovi -uutiskirje
-videoneuvotteluyhteys
-kokoukset ja yhteistyötapaamiset
-sisäinen tiedottaminen ja osa kokouksista sekä yhteistyötapaamisista ovat kaksikielisiä

Projektin ulkoisen tiedottamisen kohderyhminä ovat alueelliset työ- ja elinkeinohallinnon, opetushallinnon, elinkeinoelämän, ELY-keskusten ja koulutusyksiköiden edustajat. Ulkoisessa tiedottamisessa LAITURI-projekti hyödyntää Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin luomia viestintäkanavia ja toimintoja sekä koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian verkkosivuja.

Projektin tiedottamisessa otetaan huomioon sekä suomen- että ruotsinkieliset
toimijat (Opin ovien uutiskirje)

Tiedottamisessa ja viestinnässä tehdään yhteistyötä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin toimintaan on huomioitu jo hyvien käytäntöjen näkökulma (konsultatiivinen työ ja vertaisfoorumit) sekä yhdessä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kanssa toteutettavat viestinnnän monimuotoiset keinot.
Projekti kokonaisuudessaan toteuttaa hyvien käytäntöjen levitys- ja jalostustyötä.
Projektin tuloksia on siirretty ja siirretään työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstökoulutuksiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 931 735

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 873 197

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 931 735

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 873 197

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

LAITURI-projekti liittyy ESR-ohjelman Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla -ohjelmaan ja sen osaohjelmien sisällä toteutettaviin projekteihin. Projektin tavoitteena on ollut vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista.

PROJEKTIN KOHDERYHMÄNÄ vuosien 2010 -2014 aikana ovat olleet Opin ovi-projektien, alueellisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen edustajat, jotka ovat vastuussa TNO-toiminnoista ja niiden kehittämisestä. Vuosien 2012 -2014 aikana LAITURI-projektin varsinaiseen kohderyhmään ovat kuuluneet myös alueellisissa ELO-ryhmissä työskentelevät henkilöt. ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeita, joiden tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta, koordinoimalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien ohjauspalvelujen kokonaisuutta.

Projektin rooli on ollut vahvistaa ja tukea elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä ELY-keskusalueilla (ELO-ryhmien perustamisen ja toimintasuunnitelmien laatimisen tuki). Kunkin alueen ELO-toiminnan kehittäminen ja saavutukset siinä ovat olleet ryhmien omaa toimintaa ja lopulliset tulokset heidän toteuttamiaan.

LAITURI-PROJEKTIN TOIMINTA YHDESSÄ LAAJA-ALAISEN ASIANTUNTIJARYHMÄN KANSSA

Projekti on yhdessä monihallinnollisen yhteistyöryhmän kanssa laatinut Elinikäisen ohjauksen riittävän yhteisen toimintamallin. ELO-ryhmien toiminnan tueksi projekti on tuottanut ELO-oppaan - Kohti elinikäistä ohjausta, Näkökulmia ELO-toimintaan (www.elo-opas.fi). Opasta voidaan ajatella tuotteena, jota voidaan päivittää ja jonka avulla elinikäisen ohjauksen ja ohjauspalvelujen tietoutta jatkossakin levitetään verkostolle ja suurelle yleisölle.

LAITURI-PROJEKTI ON KONSULTOINUT ELO-ryhmien perustamista, toiminnan sisältöjen suunnittelua ja toimintasuunnitelmien jäsentämistä. Valtakunnallisen ELO-ryhmän ja alueellisten ELO-ryhmien välille on syntynyt uudenlainen yhteys tapaamisten ja yhteisen verkkotyöskentelyalustan muodossa. Menettelytavat ovat osoittautuneet käytännössä toimiviksi ja kehittyviksi.

LAITURI-PROJEKTIN JA ELY-KESKUSTEN YHDESSÄ JÄRJESTÄMÄT TNO-SEMINAARIT JA VERTAISFOORUMIT ovat olleet ohjauspalvelujen hyvien käytäntöjen kehittämistä, jakamista ja levittämistä. Samalla ohjauksen laatua ja monimuotoista ELO-toimintaa on tarkasteltu yhdessä. Säännöllisten tapaamisten ja alueiden ohjaustoimijoille suunnattujen vertaisfoorumien avulla ELO-ryhmät voivat jatkossakin edistää ja kehittää nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua, arviointia ja strategiatyötä sekä parantaa ohjaukseen liittyvää osaamista. Toimintaa suunnitellaan jatkettavan projektin jälkeenkin.

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus Jyväskylässä on tuottanut Pedanet-ympäristöön VOKES-verkkotyövälineen ja työskentelyalustan. Alustalle kertyy kumuloituvaa tietoa tutkimusta varten ja se toimii myös valtakunnallisen ja alueellisten ELO-ryhmien yhteistyö- ja viestintävälineenä. LAITURI-projekti on osallistunut alustan suunnitteluun osana ELO-ryhmien toiminnan kehittämistehtäväänsä.

Projektin tuloksena on syntynyt myös ehdotus ELY-keskuksien ELO-ryhmille suunnatusta valmennusmallista, jonka sisältöön on vaikuttanut LAITURI-projektin toiminta alueellisten ELO-ryhmien perustamisen ja niiden toimintasuunnitelmien jäsentämisen tukena.

OPIN OVI -PROJEKTEISSA KEHITETTYJÄ TOIMINTAMALLEJA ON SIIRTYMÄSSÄ OPIN OVIEN SULKEUTUMISEN JÄLKEEN ALUEELLISTEN ELO-RYHMIEN TOIMINTAAN. Siitä ovat huolehtineet Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti yhdessä LAITURI-projektin kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat olleet yhdessä tukemassa toimintaa. ELO-toiminnan monialaisella ja monihallinnollisella yhteistyöllä on oma paikka myös tulevan Ohjaamomallin toteuttamisessa.

LAITURI-projektin yhteys ruotsinkieliseen ELO-toimintaan on ollut pääasiassa projektin ohjausryhmän puheenjohtajan välityksellä sekä jossain määrin myös konsultaatio- ja vertaisfoorumitoiminnalla. Projektin toimittama ELO-opas on julkaistu myös ruotsinkielisenä sekä verkko- ja Pdf-versiona osoitteessa www.elo-opas.fi/se.

Projektin aineistoa ja raportteja osoitteessa www.opinovi.fi/laituri