Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11355

Projektin nimi: Esiselvityshanke - SIPA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3 krs.

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lao.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Seija Ovaskainen

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: seija.ovaskainen(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi, Ranua

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Rovaseudun mikroyritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lapin ammattiopiston henkilöstö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin ammattiopiston toteuttaman esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää SIPA -järjestelmän käyttöönoton tarvetta ja edellytyksiä Rovaseudun alueella. SIPA -yrittäjien sijaispalvelu on laatujärjestelmä ja rekisteröity tavaramerkki. Järjestelmää on kokeiltu Yrittäjänaisten keskusliiton toteuttamassa hankkeessa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Jyväskylän seudulla ja Varsinais-Suomessa.

Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan mikroyrittäjien näkemyksiä sijaispalvelujärjestelmän tarpeellisuudesta. Esiselvityshankkeen aikana tutustutaan jo toteutettuihin sijaisjärjestelmä hankkeisiin ja peilataan niiden tuottamaa arviointia ja raportointia alueemme sijaispalvelujärjestelmän kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan riittävä tietopohja yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä - hankkeen tarvaharkintaan ja toteutukseen. Hankkeen tuloksena syntyy esiselvitys sijaispalvelujärjestelmän tarpeellisuudesta sekä alustava suunnitelma sijaispalvelujärjestelmän alueellisesta mallintamisesta ja lanseeraamisesta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan alueen lehdissä, sisäisissä tiedotuslehdissä, yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa, työseminaareissa, internet-sivuilla ja henkilökohtaisten verkostojen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa laaditaan alustava suunnitelma sijaispalvelujärjestelmän alueellisesta mallintamisesta ja lanseeraamisesta. Suunnitelmaan käyttöönottoa käsitellaan hankkeen työseminaareissa keväällä 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 968

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 63 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 422

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa esiselvitys Rovaniemen alueen yrittäjien kiinnostuksesta ja tarpeesta yrittäjien sijaispalvelua kohtaan. Hankkeen kesto oli noin 10 kuukautta, jona aikana mm. toteutettiin yrittäjien haastattelut ja sähköpostikysely sekä tutustuttiin aiemmin muualla Suomessa toteutettuihin yrittäjien sijaispalveluhankkeisiin. Hankkeen lopputuotoksena syntyi esiselvitysraportti.

Yrittäjien sijaispalvelua on järjestetty useina hankkeina eri puolilla Suomea jo yli 10 vuoden ajan. Hankkeista on saatu paljon erilaisia kokemuksia, joista negatiivisemmat kuitenkin ovat korostuneet hankkeissa mukana olleiden henkilöiden kokemuksissa. Yleisesti ottaen ongelmana on ollut yrittäjien mukaan saaminen palvelun käyttäjiksi, jolloin hankkeen kautta synnytetty sijaispalvelutoiminta on kuihtunut pian hankkeen päätyttyä. Yrittäjät ovat voineet olla kiinnostuneita palvelusta, mutta sijaisen palkkaamiseen kuluvat kustannukset, sijaisen perehdyttämiseen menevä aika ja luottamuspula sijaisia kohtaan ovat usein syinä, että palvelua ei oteta omaksi. Lisäksi moni yrittäjä kokee yrityksensä henkilöityvän häneen itseensä niin voimakkaasti, että kukaan toinen henkilö ei pystyisi hoitamaan yrityksen asioita yrittäjän poissa ollessa.

Pitkälti samaa kaavaa noudattaneissa hankkeissa on törmätty samoihin ongelmiin ja haasteisiin alueesta riippumatta, eikä niihin ole löydetty valtakunnallisesti toimivaa ratkaisua. Tätä varten on perustettu valtakunnallinen työryhmä, joka pyrkii kehittämään yrittäjien sijaispalvelumallin, jonka mukaisesti toiminta olisi tarkoitus levittää valtakunnalliseksi palveluksi. Valtakunnallisen palvelun mallintajaksi on valittu kesällä 2011 yritys, jonka tehtävänä on luoda uusi yrittäjien sijais-palvelumalli vuoden 2012 loppuun mennessä.

Esiselvityksen tutkimusosiossa tarkasteltiin Rovaniemen seudulla toimivien yrittäjien kiinnostusta yrittäjien sijaispalvelua kohtaan. Tutkimuksen tuloksista voidaan nähdä, että alueen yrittäjät ovat kiinnostuneita yrittäjien sijaispalvelusta, kunhan palvelusta saadaan luotettava ja turvallinen käyttää. Pääsääntöisesti alueen yrittäjät tekevät pitkää työpäivää, jolloin heillä on ongelmia vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisessa. Kaikilla yrittäjillä ei myöskään ole kattavaa tukiverkostoa, jonka puoleen kääntyä esimerkiksi sairastapauksissa. Yrittäjien sijaispalvelu voisi olla ratkaisu yrittäjien ongelmiin, mikäli palvelun tuottajiksi löytyy riittävästi osaavia ja ennen kaikkea luotettavia henkilöitä. Yrittäjien mukaan palvelu vaatisi myös esimerkiksi maatalouslomitusjärjestelmän kaltaisen tukijärjestelmän, joka tukisi sijaisen palkkaamista. Palvelun taustalla olisi hyvä olla jokin luotettava organisaatio, joka hallinnoisi toimintaa ja esimerkiksi ylläpitäisi sijaisrekisteriä, jotta palvelu saavuttaisi yrittäjien luottamuksen ja vakiinnuttaisi asemansa yrittäjien keskuudessa.

Osana hanketta keväällä 2011 Rovaniemellä järjestettiin työpaja, jossa suunniteltiin Rovaniemen esitystä yrittäjien sijaispalvelumallista valtakunnalliselle työryhmälle. Suunnittelun taustana pidettiin esiselvityksen tuloksia ja aikaisemmista yrittäjien sijaispalveluhankkeista saatuja kokemuksia. Työpajan ehdotus valtakunnalliselle työryhmälle on, että ensinnäkin palvelu uudistetaan nykyisestä niin terminologialtaan kuin toimintaperiaatteiltaan. Toiseksi palvelua hallinnoimaan tulisi saada jokin taustaorganisaatio, joka myös ylläpitäisi sijaisrekisteriä. Kolmanneksi palvelun tulisi vastata alueellisesti yrittäjien tarpeita, joka tarkoittaa alueellisen tuottajakunnan kartoittamista sekä mahdollisten lisäkoulutusten järjestämistä sekä yrittäjille että sijaisille esimerkiksi markkinoinnissa ja taloushallinnossa.

Hanke päättyy 31.8.2011.