Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11356

Projektin nimi: TYÖTUTKA-työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.4.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työtehoseura ry (TTS)

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0202496-2

Osoite: PL 5 (Kiljavantie 6)

Puhelinnumero: 09-29041200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tts.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tts.fi/tyotutka

Vastuuhenkilön nimi: Terttu Louhikoski-Alasuutari

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: terttu.louhikoski-alasuutari(at)tts.fi

Puhelinnumero: 050 3879529

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

TYÖTUTKA-hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat:
1) Yritykset ja organisaatiot, jotka toimivat hankkeessa työssäoppimispaikkoina.

2) Työelämän edustajat: yrittäjät ja keskeisimpinä työpaikkaohjaajat/kouluttajat, joiden tehtävänä on ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Hankkeessa työpaikkaohjaajat /kouluttajat ovat TTS:n ja yhteistyöoppilaitosten työssäoppimisyrityksiä ja organisaatioita pääosin Oulun, Satakunnan, Seinäjoen, Porin, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan seutukunnista. Hankkeessa tarkastellaan erikseen työpaikkaohjaajien ja työpaikkakouluttajien roolia työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja oppimisen ohjauksen/koulutuksen toteuttajina.

3) Oppilaitosten kouluttajat/opettajat sekä oppisopimustoimiston henkilöt (päällikkö, tarkastajat), jotka ovat keskeisessä roolissa työssäoppimisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Heidän kauttaan rakentuu myös syvempi kehittämiskumppanuus yrityksen tai työorganisaation ja oppilaitoksen välille. Opettajat/kouluttajat ja/tai oppisopimustoimijat ovat TTS koulutuksen ja TTS oppisopimustoimiston, PSK Aikuisopiston, Sedun, Sataedun, WinNovan tai Itä-Uudenmaan Oppisopimuskeskuksen henkilökuntaa. TTS koulutuksen kouluttajat toimivat myös hankkeen kehittäjinä. Erillisessä liitteessä on kuvattu, miten hankeen työ on normaalin työssäoppimisen ohjaamisesta poikkeavaa uuden toimintamallin kehittämistä. Kouluttajat/opettajat konsultoivat osaltaan työssäoppimisen yhteydessä yrityksiä kehittämistyössä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

TYÖTUTKA-hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:
1) Eri alojen työntekijä- ja työnantajatahot kokonaisuutena, mikäli pilotoitava malli hyväksytään työpaikkaohjaajien/kouluttajien koulutusohjelmaksi.

2) Hankkeen ohjausryhmässä toimivat organisaatiot ja muut asiantuntija- ja liittotason organisaatiot, kuten Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän Keskusliitto, SAK, Metalliliitto, Auto- ja kuljetusalan liitot, Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos ovat myös välillisiä kohderyhmiä koulutustoiminnan yleisinä kehittäjinä ja suuntaajina sekä TYÖTUTKA-hankkeen toimintamalliin perehtyneinä sanansaattajina.

3) Eri alojen koulutuksenjärjestäjät, jotka voivat hyödyntää koulutusohjelmaa työpaikkaohjaajiensa/kouluttajiensa koulutuksissa ja hankkeen toimintamallia työssäoppijoidensa valmentamisessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 472, joista naisia 320

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 627, joista naisia 385

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TYÖTUTKA - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa -kehittämishankkeessa tuotetaan uusi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja opiskelun toimintamalli sekä työpaikkaohjaajien/-kouluttajien koulutukseen sovellusehdotus.

Hankkeessa rakennetaan TYÖTUTKA -toimintamalli, jolla on kaksi päätavoitetta. Työpaikkaohjaajat sekä -kouluttajat oppivat jäsentämään työn ja prosessit analyyttisemmin ja siten ohjaamaan tehokkaaseen työsuoritukseen eri osaamistasoilla. Työssäoppimista kehitetään työpaikan ja oppilaitoksen välisen luottamuksellisen kehittämiskumppanuuden suuntaan, jolloin oppilaitos voi kehittää opetustaan ja yritys saa käyttöönsä opiskelijan työpanoksen sekä tutkintotasoittain vaihtelevat tekijän valmiudet analysoida tekemistään ja antaa omaan työhön liittyviä kehittämisehdotuksia. Hankkeen lopuksi koostetaan Teen tuottavammin -koulutussovellus työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien koulutukseen.

Tämän hankkeen tuloksena syntyy:

1) TYÖTUTKA-toimintamalli työpaikan, oppilaitoksen, työpaikkaohjaajan/kouluttajan ja opiskelijan yhteistyöstä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, jossa on mukana myös oman työn kehittämisen näkökulma
2) monipuolisempi työpaikalla tapahtuva opiskelu ja oppiminen
3) työpaikan työssäoppimisen ohjaus- ja koulutustoiminnan kehittämisnäkökulman korostaminen
4) esitys OPH:lle työnkehittämispainotteiseksi työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien Teen tuottavammin -koulutussovellus
5) oman työn tehostamista painottavan työssäoppimisen valmennusmalli opiskelijoille
6) tutkinnon osaamisvaatimuksien määriteltyihin tavoitteisiin liittyvät kehittämistehtävät eri tutkintotasojen työssäoppijoille; näkökulmina työprosessin ja työmenetelmien hallinta
7) työelämän ja koulutuksen yhteistyön ja tietovaihdon kehittäminen win-win pohjalle, työpaikan ja oppilaitoksen välisen luottamuksellisen kehittämiskumppanuuden suuntaan.

TTS rakentaa ja toteuttaa mallin Uudellamaalla ja se pilotoidaan valtakunnallisesti yhteistyöverkoston oppilaitoksissa PSK-Aikuisopistossa Pohjois-Pohjanmaan alueella, SEDUssa Etelä-Pohjanmaalla, SATAEDUssa Pohjois-Satakunnassa ja WinNovassa Porin-Rauman alueella. Oman työn menetelmien, prosessien ja tuottavuuden tarkastelu työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa tuo uuden lähestymistavan perinteisen työssäoppimisen kehityssuunnaksi. Työpaikkaohjaajien kohdalla se konkretisoituu mahdollisuutena oppia näkemään työ analyyttisemmin. Kun työssäoppija oppii tarkastelemaan omaa työtään analyyttisesti jo työssäoppimisen yhteydessä, hän oppii näkemään työn kehittämisen osana tulevaisuuden ammattitaitoa ja työkyvyn ylläpitämistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen:
1) Hankkeen alussa. TYÖTUTKA-hankkeesta tiedotetaan TTS:n ja yhteistyökumppaniorganisaatioissa koko henkilökunnalle. Hankkeesta kerrotaan toteuttajien Internet-sivuilla sekä Mukava-hankkeen sivuilla osoitteessa www.hyvinvoivanatyossa.fi. Työssäoppimisorganisaatioissa tiedotetaan kirjallisesti ja suullisesti TYÖTUTKA-toimintamallista, työtekijöiden ja työssäoppijoiden välisen luottamuksen saavuttamiseksi. Verkoston ulkopuolelle tiedotetaan Internet-sivustojen lisäksi lehdistötiedottein.

2) TTS pilottikokeilun ja valtakunnallisen pilotin aikana. Piloteissa pyydetään valtakunnallisten/ ammattilehtien toimittajia koulutustilaisuuksiin ja työssäoppimispaikoille tutustumaan TYÖTUTKA-malliin. Tiedotettavat osallistetaan tilanteisiin, joissa työpaikkaohjaajat/kouluttajat/opiskelijat kertovat toimintatavoista, oppimiskokemuksista, vaikuttamiskeinoista ja suhtautumisesta TYÖTUTKAan jne. Tiedottamisessa hyödynnetään seminaariosallistumisia ja vertaisarvioijaverkostoa tiedotusmateriaalin levittäjänä. Verkoston ulkopuolelle tiedotetaan Internetissä, lehdistötiedottein ja joillakin toimintamalleilla sosiaalisessa mediassa (Facebook, Työtutka.ning).

3) Loppuraporttivaiheessa. Tulokset levitetään tutkimuksen loppuraportin kautta ja mm. koulutusfoorumeilla. Mahdollisuuksien ja resurssien mukaan jatketaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

4) Hankkeen jälkeen TTS:n ja yhteistyöoppilaitosten Internet-sivustoilla ja TTS:n sekä Opetushallituksen verkkoalustalla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Levittäjinä toimii verkosto: TTS, yhteistyökumppanit, projekti- ja ohjausryhmä, vertaisarvioijat ja työssäoppijat. Projektiryhmä kokoontuu vähintään 2- 4- 4- 3- 2 kertaa/vuosi aloituksesta loppuun ja muuten verkossa. Ohjausryhmä käsittelee hankkeen tuotokset ja toimenpiteet kokouksissa. TYÖTUTKA -toimintamalli työpaikoilla edistää hyvien käytäntöjen levittämistä. Kokemukset jaetaan verkostossa, jolloin ne kiertävät pilottitoiminnan jälkeen laajemmin käyttöön. Vertaisarvioijat levittävät käytäntöjä omissa verkostoissaan.

Hankkeen tuottamia hyviä käytäntöjä levitetään koulutusalan seminaareissa ja mahdollisuuksien mukaan myös mm. tuottavuuden pyöreän pöydän tai työhyvinvointifoorumeilla. Hankkeen päättyessä laaditaan Teen tuottavammin -työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien koulutussovellus OPH:n arvioitavaksi ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen käytettäväksi valtakunnallisesti koulutuksissa. TYÖTUTKA-toimintamallin levittäminen valtakunnallisesti mallinnetaan osaamisvaatimuksineen ja valmennustoimintaohjeineen toteutettaviksi.

Hankkeen hyvät käytännöt ovat vapaasti käytettävissä hankkeen päättyessä verkoston Internet-sivustoilla ja puitteissa hankkeen päättymisen jälkeenkin ylläpidettävissä ning-ja Facebook-sivustoissa. Hankkeen aikana samoissa medioissa sekä lehdistötiedottein tiedotetaan hyvien käytäntöjen rakentumisesta. Aikataulutettuna levitys on Viestintäsuunnitelmassa (liite 15) ja aikataululiitteessä (liite 14).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 547 368

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 546 851

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 642 044

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 622 434

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työtutka - Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa -projektin toteutusaika oli 19.4.2010 -31.12.2014. Projektin lähtökohta oli tarve uudistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta tavoitteellisemmin työtä ja tuottavuutta kehittäväksi sekä tarjota työn kehittämismenetelmiä eri tahojen käyttöön.

TYÖTUTKAlle asetetut, ja myös saavutetut tavoitteet, olivat:
1) toimintamalli työpaikan, oppilaitoksen, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteistyölle työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, mukana oman työn kehittämisnäkökulma

2) monipuolisempi opiskelu ja oppiminen työpaikalla

3) työssäoppimisen ohjauksen ja koulutuksen kehittämisnäkökulman korostaminen

4) esitys työn kehittämispainotteiseksi sovellukseksi työpaikkaohjaajien 3 ov:n koulutukseen

5) oman työn tehostamista painottava työssäoppimisen valmennusmalli

6) tutkintojen osaamisvaatimuksien tavoitteisiin liittyvät kehittämistehtävät eri tutkintotasojen työssäoppijoille; näkökulmina työprosessin hallinta ja työmenetelmien hallinta, joissa korostuvat hyvän työn ja työmenetelmien tunnuspiirteet sekä ergonomianäkökulmasta turvalliset ja terveelliset työtavat

7) työelämän ja koulutuksen yhteistyön ja tietovaihdon kehitystoiminta win-win periaatteella. Tietojen vaihdolla oppilaitos kehittää opetustaan vastaamaan työelämän tehokkuusvaatimuksia.

TYÖTUTKAn kohderyhmiksi määriteltiin työssäoppimisyritykset ja -organisaatiot; työelämän edustajat: yrittäjät, työpaikkaohjaajat pääosin Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan, Satakunnan ja Uudenmaan alueilta; TTS Työtehoseuran, PSK-Aikuisopiston, SEDU Aikuiskoulutuksen, SATAEDUn ja WinNovan oppilaitosten kouluttajat/opettajat, oppisopimustoimistojen henkilöstö.

Välillisiä kohderyhmiä olivat eri alojen työntekijät ja työnantajat; ohjausryhmässä toimivat organisaatiot ja muut asiantuntija- ja liittotason organisaatiot, kuten Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän Keskusliitto, SAK, Metalliliitto, Auto- ja kuljetusalan liitot, Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos; koulutuksenjärjestäjät, jotka voivat hyödyntää koulutusohjelmaa työpaikkaohjaajiensa ja -kouluttajiensa koulutuksissa ja hankkeen toimintamallia työssäoppijoiden valmentamisessa.

Työtutkan toiminta koostui kouluttamisesta; tiedottamisesta eri yhteyksissä ja eri tavoin; koulutus- ja tiedotusaineistojen tuottamisesta; työssäoppimisen valmennusmallin kehittämisestä; työpaikkaohjaajakoulutuksen sovelluksen kehittämisestä Opetushallituksen työpaikkaohjaajien 3 ov:n koulutussuosituksen pohjalta; työpaikkakäynneistä ja toiminnan ohjaamisesta työpaikoilla. Koulutuksia järjestettiin yhteistyökumppaneiden oppilaitoksissa, TTS:n ja työpaikkojen tiloissa opiskelijoille, opettajille ja kouluttajille, työpaikkaohjaajille ja muille työpaikkojen toimijoille sekä oppisopimustoimistojen henkilöstöille. Ohjausryhmälle järjestettiin yksi perehdytyspäivä ja projektikoordinaattorit osallistuivat menetelmäkoulutuksiin useamman kerran. Työssäoppimisia suoritettiin menetelmäaineiston tehtäväpakettien kanssa ja lomakkeita hyödyntäen ja palautteissa korostettiin hyvien työkalujen saamista työn kehittämiseen.

Kunnallisissa ja muissa julkisissa organisaatioissa työssäoppimismahdollisuudet vähenivät organisaatioiden muutostilanteiden vuoksi ja suurin osa työssäoppimisista suoritettiinkin yksityisissä yrityksissä. Ohjausryhmä, joka koostui työnantaja- työntekijä- ja edunvalvontaorganisaatioita, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita, ohjasi ja linjasi projektin toimintaa. Projektin koordinaattorit osallistuivat hankkeen eri toimiin. He vastasivat tiedottamisesta ja koulutusten mainostamisesta sekä koulutuksien järjestämisestä oppilaitoksissaan. Hankketyössäa oli mukana työntutkimuksen ja kehittämisen asiantuntija, joka toimi myös ohjausryhmän kokouksissa esittelijänä. Projektin sihteeritöistä vastasi ensin projektipäällikkö ja lopussa projektikoordinaattori, joka teki myös arkistointisuunnitelman. Talousraportoinnista vastasi hankesihteeri. Projektipäällikkönä toimi osan aikaa toinen henkilö kuin alussa ja lopussa, molemmat toimivat ohjausryhmäkokousten sihteerinä.

Työtutka esittäytyi eri tilaisuuksissa ja seminaareissa, osallistui useisiin hankkeiden välisiin yhteistyötilaisuuksiin ja oli mukana kansainvälisessä HESA-PRO -hankkeessa tuottamassa työturvallisuutta ja työhyvinvointia edistävää aineistoa työntekijöiden ja työnantajien käyttöön, www.hesapro.org. Projekti isännöi HESA-PROn ja Euroopan tuottavuusjärjestöjen yhdistyksen EANPCn kokousta Helsingissä.

Projektin tulokset palvelevat määriteltyjä kohderyhmiä ja niiden välistä kehittämistoimintaa. Työtutka - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa -projektin tuottamat koulutus- ja valmennusaineistot sekä Teen tuottavammin - työpaikkaohjaajakoulutuksen 3 ov:n sovellus on julkistettu TTS Työtehoseuran Internet-sivustolla www.tts.fi/tyotutka ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla sekä Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivustolla.