Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11357

Projektin nimi: Armi - arkiohjauksen malli

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin kaupunki, Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Osoite: PL 3000

Puhelinnumero: 09-310 8600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.edu.hel.fi

Projektin kotisivun osoite: www.edu.hel.fi/armi, facebook: Armi -projekti, www.wikispaces.armiprojekti.com

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Pohjolainen

Asema: linjanjohtaja

Sähköposti: liisa.pohjolainen(at)hel.fi

Puhelinnumero: 09-310 86850

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat (keskeyttämisvaarassa olevat tai keskeytykseltä opiskelemaan palaavat) toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat
Oppilaitosten aloittavat opiskelijat
Ne oppilaitosten opettajat ja osa opiskelijahuoltohenkilöstöä, jotka osallistuvat Helsingin Diakoniaopiston järjestämään koulutukseen

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muut opiskelijat
Muut opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö

Arkiohjausmallin myötä muulta opiskelijahuollolta vapautuu resursseja muiden kuin keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaamiseen.

Yritykset, joissa opiskelijoiden työssäoppimista tuetaan arkiohjauksen avulla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 280, joista naisia 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 455, joista naisia 248

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Armi - arkiohjauksen malli -projektissa kehitetään jalkautunut opiskelijahuollon malli, arkiohjaus keskeyttämisvaarassa olevien ja keskeytykseltä opiskelemaan palaavien opiskelijoiden tueksi.
Projektin kohderyhmä on osa Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista, opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö.
Projektin tavoitteena on opiskelijan opiskeluprosessin kokonaisvaltainen tukeminen niin, että opiskelija sitoutuu opintoihinsa ja valmistuu ammattiin, sekä siirtyy työelämään osaavana työntekijänä. Projektin tuloksena opintojen keskeyttämiset vähenevät.
Projekti toteutetaan Helsingin kolmessa ammatillisessa oppilaitoksessa eri aloilla oppilaitosten erillisinä osaprojekteina ja pilottikokeiluina siten, että monipuoliset, osittain erilaiset alakohtaiset kokeilut kattavat opiskelijan opiskeluprosessin eri vaiheita (opiskeluun kiinnittyminen, opiskelijan arjen tukeminen, mahdolliselta keskeytykseltä palaaminen ja uudelleen opintoihin kiinnipääseminen, opintojen loppuunsaattaminen).
Opiskelijan opiskeluun kiinnittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheessa siten, että opiskelijalle muodostuu mahdollisimman pian kokonaiskuva opinnoista, sekä tulevasta ammatista ja työelämän tarjoamista mahdollisuuksista. Keinoina käytetään tutustumiskäyntejä, työelämän edustajien vierailuja ja valmistuneiden opiskelijoiden uratarinoita.
Projektissa tuetaan eri toimijoiden (opettajat, opiskelijahuoltohenkilöstö) välistä kohtaamista ja keskustelua.
Opintojen etenemistä ja opiskelijoiden elämänhallinnan tukemista varten projektissa kehitetään arkiohjauksen malli. Arkiohjauskoulutusta ja tukea arkiohjauksen mallin kehittämiseen antaa Helsingin Diakoniaopisto.
Armi -projektissa tehdään haastattelututkimus opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen syistä. Myös arkiohjausmallin kehittämistä selvitetään tutkimuksellisesti. Tutkimus tuottaa artikkeleita kasvatusalan lehtiin ja erillisen tutkimusjulkaisun.
Projektin tuotteita ovat arkiohjauksen malli, lisääntynyt yhteistyö ammatillisten oppilaitosten välillä, ja tutkimustieto keskeyttämisen syistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektilla on oma sähköinen Fronter-huone (opetusviraston sähköisessä Fronter-oppimisympäristössä) - huoneessa on tietoa projektin toiminnasta, ajankohtaisista tapahtumista, mahdollisuus lähettää palautetta ja kehittämisehdotuksia projektille, keskustelumahdollisuus jne. Huoneeseen pääsevät ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja opetushenkilöstö.
Projekti julkaisee lisäksi sähköistä tiedotuslehteä kuukausittain oppilaitosten intrassa henkilöstölle ja opiskelijoille. Lehti on vuorovaikutteinen siten, että opettajilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus kommentoida lehdessä projektin toimintaa, ja vaikuttaa sen kehittämiseen.
Projektilla on oma esite.
Projekti toteuttaa yhteistyöseminaareja, tiedotustilaisuuksia ja koulutuspäiviä sekä projektihenkilöstölle että kaikille projektiin osallistuvien oppilaitosten henkilöstöille yhdessä Turun ammatti-instituutin kanssa.. Tilaisuudet ovat avoimia myös Vantaan ja Espoon henkilöstölle. Projektiyhteistyöoppilaitosten kesken järjestetään projektien toimintaan ja hyviin käytäntöihin tutustumistilaisuuksia.
Projekti esittäytyy perusopetukselle (ja perusopetuksen oppilaiden vanhemmille) opetusviraston järjestämillä Next Gate -messuilla syksyllä 2012.
Projektin puolivälissä sekä loppuvaiheessa järjestetään laajempi seminaari pääkaupunkiseudun oppilaitoksille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi projektista kerrotaan valtakunnallisissa seminaareissa.
Projektissa tehtävän tutkimus tuottaa lehtiartikkeleita ja julkaisun.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2010-2011: Projektin suunnittelu- ja aloitusvaiheessa perehdytään Helsingin Diakoniaopiston opiskelu- ja työvalmentajamalliin ja sen hyviin käytäntöihin. Diakoniaopiston toteuttaman koulutuksen avulla käytännöt siirretään Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten arkiohjausmallin pohjaksi.

Vuosi 2011: Arkiohjausmallia kehitetään ja sen toimivuutta ja vaikuttavuutta tutkitaan projektin aikana, sekä kokeillaan erilaisia, eri aloille soveltuvia toimintamuotoja ja -malleja. Eri koulutusalat käyvät keskustelua ja vertailevat malleja - samalla hyviä käytäntöjä levitetään oppilaitosten välillä.

Tiedottamis- ja hyviä käytäntöjä levittäviä (alueellisia) seminaareja pidetään projektin aikana vuosittain yksi-kaksi.

Turun ammatti-instituutin MAST-projektin kanssa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, jossa hyviä käytäntöjä esitellään ja projektit voivat oppia toinen toisiltaan.

Vuosi 2011-2012: Projektin aikana ilmestyvät tutkimusartikkelit sekä projektin loppuvaiheessa (loppuvuodesta 2012) julkaistava tutkimusraportti levittävät projektin hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti. Tutkimusraporttia jaetaan, ja projektin hyvistä käytännöistä kerrotaan erilaisissa ammatillisen koulutuksen yhteistyötapaamisissa ja -verkostoissa.

Vuosi 2012: Projektin päätösvaiheessa on olemassa suunnitelma siitä, miten arkiohjaus toteutetaan oppilaitoksissa projektin jälkeen - mahdollisesti yhteistyössä nuorisotoimen ja/ tai sosiaalitoimen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 661 855

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 661 573

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 785 030

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 777 597

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Armi arkiohjauksen malli -hanke alkoi kesäkuussa 2010 ja päättyi elokuussa 2013. Hankkeen tavoitteena oli opintojen keskeyttämisten vähentäminen Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa. Tähän tavoitteeseen pyrittiin ensisijaisesti kehittämällä arkiohjauksen malli. Lisäksi hankkeessa parannettiin opettajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön arkiohjaustaitoja ja lisättiin opintojen keskeyttämisilmiön tuntemusta.

Armi-hanketta hallinnoi ja koordinoi Helsingin kaupungin opetusvirasto. Hankkeessa työskenteli neljä arkiohjaajaa Stadin ammattiopiston eri toimialoilla: hyvinvoinnissa, palvelussa ja viestinnässä, tekniikassa ja asennuksessa sekä tekniikassa ja logistiikassa. (Helsingin palvelualojen, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan oppilaitokset yhdistettiin 1.1.2013 Stadin ammattiopistoksi.) Näillä toimialoilla työskenteli myös kymmenen toimijaopettajaa, jotka järjestivät opiskelijoille opintojen keskeyttämistä ehkäisevää toimintaa. Helsingin Diakoniaopisto oli hankkeen osatoteuttaja. Diakoniaopistossa yksi kuraattori kehitti arkiohjauksen työtapaa omassa työssään. Lisäksi Diakoniopisto järjesti hankkeen aikana työpajoja oppilaitosten opettajille ja opiskelijahuoltohenkilöstölle. Työpajoissa jaettiin tietoa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä aiheista ja kehitettiin opettajien ja muun henkilökunnan ohjauksellista osaamista. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet olivat Stadin ammattiopistosta, Helsingin sosiaalivirastosta, Helsingin nuorisoasiainkeskuksesta, Vantaan ammattiopisto Variasta, Omnian ammattiopistosta, Opetushallituksesta, Helsingin Diakoniaopistosta ja Helsingin kaupungin opetusvirastosta.

Arkiohjauksen malli
Arkiohjaus on opiskelijoiden kokonaisvaltaista tukemista, neuvontaa ja ohjausta. Arkiohjaus on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, mutta erityisesti huomioidaan nuoria, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Malli sisältää käytäntöjä ja toiminnallisia menetelmiä opiskelijoiden tueksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Näitä ovat elämänhallintakurssit, järjestöpäivät, tehtäväverstas, työnhakuohjaus, välkkäklubi ja armikahvila.

Arkiohjauksen keskeisiä periaatteita ovat opiskelijalähtöisyys ja ennaltaehkäisevä toiminta. Arkiohjaus on osa opiskelijahuollon toimintaa, joka toteutuu opiskelijoiden matalan kynnyksen kohtaamisena niin oppilaitoksen sisällä kuin myös sen ulkopuolelle. Arkiohjauksen kaltainen toimintatapa voi olla osa kenen tahansa oppilaitoksen työntekijän työtä.

Arkiohjauksessa opiskelijaa tuetaan kokonaisvaltaisesti koko toisen asteen opintojen ajan. Tämä toteutuu muun muassa siten, että arkiohjaaja selvittää opiskelijan poissaoloja yhdessä opiskelijan kanssa, tukee opintojen etenemistä, ohjaa talousasioissa, vahvistaa opiskelijoiden sosiaalisia taitoja sekä edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta oppilaitoksissa. Lisäksi mallissa ohjaaja neuvoo opiskelijoita myös työelämään ja jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen, ryhmähengen edistäminen ja oppilaitoksen yhteisen toiminnan järjestäminen ovat arkiohjaajan keskeisiä työtehtäviä. Arkiohjauksella on vaikutuksia niin yksilöön kuin yhteisöönkin. Arkiohjauksessa saamallaan tuella yksilön on mahdollista lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointiaan, ja oppilaitoksen yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden osallisuuden on mahdollista lisääntyä. Lisäksi arkiohjauksella voi vaikuttaa oppilaitoksen yhteisten työtapojen muotoutumiseen. Kaikki nämä asiat tukevat opiskelijan opintojen valmistumista ja siirtymistä työelämään.

Hankkeessa on toimitettu ja julkaistu opas: Arkiohjaus opiskelijan tukena.