Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11360

Projektin nimi: VASPA - Vammaispalvelujen kehittäminen Länsi-Pohjassa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu/ Kemi-Tornionlaakson

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: PL 505

Puhelinnumero: +358(0)1038350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tokem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tokem.fi/vaspa

Vastuuhenkilön nimi: Leena Leväsvirta

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: leena.levasvirta(at)tokem.fi

Puhelinnumero: +358 40 5104135

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Torniolaakson

Kunnat: Kemi, Tornio, Tervola, Keminmaa, Ylitornio, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Länsi-Pohjan kuntien vammaispalveluja ja kehitysvammahuollon palveluja tuottavat julkishallinnon organisaatiot, hoiva-alan säätiöpohjaiset ja yksityiset yritykset sekä tulevat yrittäjät
- Kolmannen sektorin toimijana Meri-Lapin Majakka ry ja sote-järjestöt
- Kuntien vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa työskentelevä henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

-kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot
-erikoissairaanhoidon organisaatiot
-palveluyritykset (esim. kuljetuspalveluja,apuvälineitä,kommunikaatio- ja hyvinvointiteknologisia laitteita ja välineitä tai palveluita tuottavat yritykset)
-sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä kouluttavat oppilaitokset (ammattiopisto, ammattikorkeakoulu,
yliopisto)
-muut Lapin seutukunnat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 80, joista naisia 67

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 116, joista naisia 101

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vammaispalvelujen kehittämisen taustalla on uudistettu vammaispalvelulaki 2009 ja vammaisten asumispalveluiden laatusuositus. Niissä korostetaan yksilöllistä asumista ja elämistä helpottavien ratkaisujen ja toimintakäytäntöjen välttämättömyyttä. Näiden ja kunta- ja palvelurakenneuudistustyön sekä erityishuoltopiirien purkamisen myötä vammaispalvelujen toiminnan uudelleen linjaus tuovat esiin uudenlaisia palvelutarpeita, joihin vastaaminen työmarkkinoilla vaatii uusia innovatiivisia paikallisia ja seudullisia palvelurakenteita, uusia tuottamis- ja järjestämistapoja, yhteistyökäytänteitä ja erityisosaamista. Erityispalveluiden tuottamisessa työmarkkinoilla korostuu eri toimijoiden yhteistyön ja seudullisen kehittämisen tarve. Uudistustyö, johon kunnat on haastettu mukaan, on otollista aikaa tarkastella palvelurakenteita suurista päälinjoista aina yksittäisiin palveluihin saakka. Vammaispalvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia osana tätä uudistusta.

VASPA- Vammaispalvelujen kehittäminen Länsi-Pohjassa on ESR-hanke, jonka päätarkoituksena on luoda julkisten palvelutuottajien, järjestöjen ja hoiva-alan yritysten yhteistyönä vammaispalveluiden verkostomainen asiantuntijayksikkö ns Länsi-Pohjan resurssikeskuksena. Hankkeessa mallinnetaan vammaispalvelujen työmarkkinoille erilaisia palvelujen tuottamistapoja sekä yhdessä laadittuja palvelu- ja työprosesseja. Lisäksi kuvataan ns. toimivia, hyviä käytäntöjä yhteisen laadunhallintajärjestelmän avulla. Hyvinvointi- ja tietoteknologiaa käyttäen systematisoidaan työtä ja vakiinnutetaan yhtenäisiä verkostomaisia yhteistyö- ja toimintatapoja sekä parannetaan toimijoiden verkkoasiointivalmiuksia. Palveluprosessien, koulutuksen, konsultaation ja työnohjauksen toteuttamisessa käytetään seutukunnallisena järjestelmänä esim Moodle- ja LearnLinc- verkkotyöympäristöjä, joita Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa käytetään opetustyössä ja ohjauksessa. Tätä osaamista hankkeessa hyödynnetään.

Hanke haastaa perustamaan vammaistyömarkkinoille uusia seudullisia hoiva-alan yrityksiä ja palveluseteliyrityksiä. Alueen kuntien, kuntayhtymien, kolmannen sektorin toimijoiden ja hoivapalveluja tuottavien yritysten yhteistyö tiivistyy ja konkretisoituu. Siten ollaan luomassa uusia innovatiivisia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sekä näitä tukevia toimintarakenteita. Ajankohtainen tarve on kouluttaa henkilökohtaisen avun palveluita tuottava ammattikunta ja järjestää perus- ja täydennyskoulutusta. Hanke lisää ja vahvistaa myös vammaispalvelu- ja kehitysvammahuollon henkilöstön työssä tarvittavaa ammatillista erityisosaamista ja tiivistää yhteistyötä. Sen avulla kehitetään yhdessä myös ammatillisen koulutuksen sisältöjä ja toteuttamistapoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen valmistelutyössä osallisena olleet tahot ja henkilöt toteuttavat tiedottamista ja tiedonkulkua. Hankkeen sisäinen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. Muuta tiedotusta tapahtuu tarpeen mukaan. Hankkeen ulkoinen tiedotus toteutuu paikallis- ja maakuntalehtien sekä Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulun ja kuntien, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Järjestökeskus Majakan www-sivuilla.

Hankkeen päättyessä sen tuloksista ja kokemuksista tiedotetaan maakunnallisesti. Hanketta esitellään esimerkiksi ammattilehdissä ja seminaareissa. Hanke käy esittäytymässä myös järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Loppuraportissa esitetään hankkeen kehittämisprosessi, siinä saavutetut tulokset sekä jatkosuositukset. Hankkeen hyvät käytännöt ovat muiden seutukuntien käytettävissä. Saatujen kokemusten ja hyvien käytäntöjen levittämisessä tehdään yhteistyötä mm Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja valtakunnallisen Sosiaaliportti- portaalin kanssa. Kanavina ovat www-sivustot, materiaalipankit sekä julkaisusarjat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 385

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 071

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 194 965

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 205 945

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Seutukunnallisten työryhmien työskentely jatkui hankkeen loppuun saakka ja työryhmät valmistivat tuotoksensa jakeluun erilaisina palvelu- ja työvälinepaketteina sekä materiaaleina. Ne esiteltiin 20.9.2012 seminaarissa ja jaettiin yksiköille.
1.Ideakansio: ideoita päivätoimintaan ja liikuntaan. Työryhmä 3: Kun-touttava päivätoiminta.

2.Päivätoiminta- ja liikuntasuunnitelma. Työryhmä 3: Kuntouttava päivä-toiminta.

3.Asiakkaan arjen suunnitelma. Työryhmä 1: Vammaisten ihmisten asu-minen ja asumisen tukipalvelut.

4.Asumisvalmennus-lomakkeet. Työryhmä 1: Vammaisten ihmisten asu-minen ja asumisen tukipalvelut.
5.Perehdytyskansion sisältö. Työryhmä 1: Vammaisten ihmisten asumi-nen ja asumisen tukipalvelut.

6.Turvallisuuskansion sisältö. Työryhmä 1: Vammaisten ihmisten asumi-nen ja asumisen tukipalvelut.

7.Seutukunnallisen yhteistyöryhmän tehtävät ja toiminnan mallinnus. Työryhmä 2: Osatyökykyisten työ ja työllistymisen tukeminen.

8.Työtoiminta ja avotyö Tornion malliin. Mallin tiedotus ja jalkauttamis-työtä. Työryhmä 2: Osatyökykyisten työ ja työllistymisen tukeminen.

9.Kuntoutuksen seudullinen kehittäminen tulevaisuuden haasteena. Hankeaihio; Esitys Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmälle. Työryhmä 2: Osatyökykyisten työ ja työllistymisen tukeminen.

10.Henkilökohtaisen avun palvelujen järjestäminen. HAPUKKA-toiminnan mallinnus ja kokeilu. Työryhmä 4. HAPU-tiimi.

11.Vammaispalveluesite ja kuljetuspalveluohjeistus. Työryhmä 5: Vam-maispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus.


VASPA- hankkeen yksi keskeinen tavoite oli Länsi-Pohjan alueen vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon yksiköiden ja niiden henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja lisääminen.Tätä tarkoitusta varten toteutettiin ja koottiin henkilöstön työnkuvaus sekä osaamis- ja koulutustarvekartoitus. Työ aloitettiin laatimalla kyselykaavake työntekijöille, jotka toimivat eri tehtävissä kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa. Kysely toteutettiin kuuden kunnan alueella. Kyselykaavakkeeseen työntekijät kirjasivat koulutuksensa, työkokemuksensa, omat vahvuudet ja ajankohtaiset kehittämistarpeet. Työntekijät saivat täyttää henkilökohtaisen kaavakkeen itsenäisesti ja sen jälkeen järjestettiin työyhteisössä keskustelutilaisuus, missä käytiin kirjatut asiat vielä yhdessä läpi. Keskustelut antoivatkin paljon tietoa tämän päivän tilanteesta ja kehittämistarpeista.

Koulutustarvekartoituksen pohjalta laadittiin koulutuskalenteri. Koulutuksia eri teemoista ja aiheista toteutettiin sekä lyhytkestoisina 1-2 päivän mittaisina että pidempikestoisina 3 op ja 30 op laajuisina koulutuksina. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi kokonaismääränä hankkeessa kaikkiaan 1624 päivää, joka on yli 7 henkilötyövuotta - kuvastaen aktiivisuutta, sitoutuneisuutta ja ammatillisen osaamisen ja kehittämisen tarvetta. Aktiivisia toimijoita ja osallisia hanketyössä sen eri vaiheissa on ollut reilu sata henkilöä. Sosionomiopiskelijat tekivät yhteensä 7 opinnäytetyötä ja suorittivat hankkeessa noin 350 opintopistettä. Hankkeen toteuttamassa 30 op Vammaistyön Taitaja -opinnot suoritti 22 henkilöä ja heidän opinnoistaan muodostui 660 op eli kaikkiaan opintopisteitä kertyi 1010 opintopistettä.

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on vastannut hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista. Projektipäällikön tehtävänä on hallinnollisten ja ja koordinointitehtävien lisäksi ollut kouluttajana toimiminen osassa koulutuksia ja ja kehittämistyön konsultointi Ylitornion muutostyöpajaprosessissa. Työparina siinä ja Vammaistyön Taitajaopinnoissa oli hankkeessa kouluttajana toiminut KTAMK:n sosiaalialan lehtori.

Julkaisussa Räty Rauni (toim.) ja Takkula Tuija 2012. "Arjen unelmia toteuttamassa" (liite) ja arviointiraportissa Räty Rauni ja Ikonen Päivi "VASPA - Tuotokset, tulokset ja arviointi 2012" (liite) on kuvattuina hankkeen lähtökohdat ja taustaa, toimintamuodot ja työmenetelmät, tuloksina ja tuotoksina syntyneitä materiaaleja ja toimintamalleja sekä kokemuksia ja arviointeja toiminnasta, hankkeessa työskentelystä ja opiskelusta.

Julkaisun "Arjen unelmia toteuttamassa" kirjoittajina ovat hankkeen projektipäällikkö ja kouluttaja, työryhmien vetäjät, koulutuksiin ja hanketyöskentelyyn osallistuneita henkilöitä ja asiakaskunnan edustajia. Päätösseminaarissa 20.9.2012 jaettiin painettua julkaisua sekä informoitiin hankkeen tuotoksista.

VASPA-hanke palkittiin hyvänä hanketoteutuksena Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun myöntämällä Laatuteko 2012 -palkinnolla ammattikorkeakoulun 20-vuotisjuhlassa 28.09.2012.