Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11363

Projektin nimi: Yrittäjäksi yliopistosta

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto / Humanistinen tiedekunta

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: Humanistinen tiedekunta, PL 35

Puhelinnumero: 014-2601211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jyu.fi/hum

Projektin kotisivun osoite: yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Raija Oikari

Asema: Hallintopäällikkö

Sähköposti: raija.oikari(at)jyu.fi

Puhelinnumero: 0400-248067

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavat, sekä jo tohtoroituneet henkilöt. Alueellisesti kohderyhmiä ei ole rajattu, vaan heidät valikoidaan ensisijaisesti tohtorikoulutettavien joukosta yleensä, joten he voivat asua missä tahansa päin Keski-Suomea.
Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle hankkeen toimenpiteiden kustannuksista arvioidaan kohdentuvan 3%.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yliopiston yksiköt kuten opettajankoulutuslaitos, palveluliiketoimintakokonaisuus, yrityspalvelut sekä yrittäjyys-oppiaine.
Yliopisto on myös mukana kahdessa projektissa, jotka ovat tämän projektin välillisiä kohderyhmiä: Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku sekä jossain määrin myös KORSI-projekti.
Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös uusien yritysten kanssa toimivat organisaatiot, kuten Tuhansien järvien Uusyrityskeskus (Luotsi).
Myös ELY-keskuksen yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kanssa tekemisissä olevat edustajat kuuluvat projektin välillisiin kohderyhmiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 168, joista naisia 129

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjäksi Yliopistosta -projektin päätavoitteena on kehittää ja pilotoida kokonaan uudenlainen yrittäjyyskoulutuskokonaisuus osaksi ihmistieteiden tohtorikoulutusta.
Projektin tavoitteisiin kuuluu myös kehittää tohtorikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita sekä edistää tohtoriyrittäjyyttä. Tämän ohella tavoitteisiin kuuluu yrittäjyyttä kohtaan tunnettujen ennakkoluulojen vähentäminen tohtoreiden keskuudessa, sekä tutkimukseen pohjautuvien yritysten syntymisen edistäminen.
Yliopisto tuottaa korkeinta mahdollista osaamista myös sosiaalisten innovaatioiden alueella. Tätä potentiaalia kuitenkin hyödynnetään erinomaisen vähän liike-elämässä tai itsenäisinä liikkeenharjoittajina. Yhtenä ongelmana ovat yrittäjyyttä kohtaan tunnetut ennakkoluulot, joita projekti pyrkii lieventämään. Muutos kohdistuu siis ennen kaikkea korkeimmin koulutettujen asenteisiin. Samalla tarkoitus on auttaa tohtoreita työllistämään itsensä ja siirtämään osaamisensa heille aiemmin vieraille markkinoille tai mahdollisesti jopa luomaan uudenlaista kysyntää ja uusia markkinoita heidän osaamiselleen.
Projektissa järjestetään yliopistotasolla ainutlaatuinen tiimiyrittäjyyteen pohjaava koulutus n.40 ihmistieteiden tohtorikoulutettavalle tai jo tohtoroituneelle henkilölle, jotka saavat koulutuksen yhteydessä mahdollisuuden kokeilla ohjatusti sivutoimista yrittäjyyttä. Tiimiyrittäjyyskokeilun avulla tohtorikoulutettavia rohkaistaan kokeilemaan heidän syvän asiantuntemuksensa hyödyntämistä itsenäisinä liikkeenharjoittajina käytännössä hyvin riskittömän yritysmuodon kautta. Näin myös yliopistossa tuotettuja tutkimustuloksia saadaan paremmin yliopiston ulkopuolelle. Projektin tavoitteena onkin auttaa projektiin osallistuvien koulutettavien omien yritysten syntymistä.
Tohtorikoulutus on perinteisesti suuntautunut lähes täydellisesti yliopiston omiin tarpeisiin. Yliopisto pystyy kuitenkin nykyisellään työllistämään vain pienen osan tohtoreista. Tohtorikoulutuksen tulisikin vastata työelämän tarpeisiin aiempaa merkittävästi laajemmin ja ottaa huomioon muuttuvan yhteiskunnan vaatimukset. Tavoitteena onkin tohtorikoulutuksen työelämärelevanssin lisäämiseksi myös aktivoida tulevia tohtoreita näkemään työllistymismahdollisuuksia aiempaa laajemmin, myös perinteisen julkisen sektorin ulkopuolelta, ja auttaa heitä tiedostamaan oman osaamisensa eri ulottuvuuksia ja laaja-alaisuutta.
Projekti jatkuu vuoden 2013 loppuun, jonka jälkeen projektissa kehitetty koulutusmalli vakiinnutetaan osaksi ihmistieteiden tohtorikoulutusta Jyväskylän yliopistossa, mutta tavoitteena on lisäksi yrittäjyyskoulutusmallin tarjoaminen muille korkeakouluille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yliopiston sisällä tavoitteena on saavuttaa etenkin ihmistieteiden tohtorikoulutettavat ja tohtorit. Projektin edetessä tiedotetaan erityisesti esimerkiksi koulutustilaisuuksista ja koulutusryhmien hauista. Tiedotuksessa pyritään hyödyntämään koulutukseen osallistuvien omaa näkökulmaa, mikä edesauttaa projektin tunnetuksi tekemistä. Tiedotteille pyritään saamaan mahdollisimman laaja jakelu erilaisten sähköpostilistojen kautta sekä suoraan esimerkiksi seminaarien ja ohjaajien kautta. Yliopistolla on lisäksi käytettävissään kehittynyt sisäinen viestintäjärjestelmä tiedotuslehtineen ja verkkosivuineen.

Projektin edetessä painottuu koulutusmallista tiedottaminen sekä yliopiston sisäisille että ulkopuolisille tahoille. Loppuvaiheessa projektipäällikölle onkin varattu aikaa osallistua korkeakoulutettujen yrittäjyyttä, yrittäjyyskasvatusta ja työllistymismahdollisuuksia käsitteleviin tilaisuuksiin, joissa voi esitellä projektin tuloksia ja kokemuksia.

Ulkoisessa tiedottamisessa ja tuloksista tiedottamisessa myös ohjausryhmällä on merkittävä rooli. Luotsin ja ELY-keskuksen kaltaisille tahoille tarjotaan suoraan tietoa korkeasti koulutettujen asenteista ja valmiuksista toimia yrittäjinä. Projektille kootaan myös omat verkkosivustot yliopiston verkkosivujen yhteyteen. Verkkosivustot ovat ajantasaisin keino tavoittaa kaikki projektista kiinnostuneet.

Kaikessa projektiin liittyvässä viestinnässä noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa on varattu aikaa ja budjetoitu projektipäällikölle resurssit käytänteiden ja kokemusten levittämisestä korkeakoulutettujen yrittäjyyttä, yrittäjyyskasvatusta ja työllistymismahdollisuuksia käsittelevissä seminaareissa ja tilaisuuksissa. Verkostoitumalla näistä teemoista kiinnostuneiden tahojen kanssa sekä hyödyntämällä ohjausryhmän kontakteja Yrittäjäksi yliopistosta -projektin käytänteitä on tarkoitus viedä paitsi muihin yliopistoihin, myös ylipäätään korkeasti koulutettavien yrittäjyyden kanssa tekemisissä olevien tahojen tietoisuuteen.

Yrittäjäksi yliopistosta -projektin verkkosivuista rakennetaan akateemista yrittäjyyttä esittelevä projekti, joka kokoaa projektista kerättyjä kokemuksia muotoon, jossa niitä voidaan esitellä myös projektin jälkeen.

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun tiedotuskanavia ja verkostoja käytetään hyvien käytäntöjen levittämisessä. Yliopistolla on myös menossa Hiljainen Tieto Wikiin -projekti, jossa kerätään yliopiston sisäisiä hyviä käytänteitä. Tämän väylän hyödyntämismahdollisuuksia kartoitetaan myös tämän projektin osalta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 312 193

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 373 176

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 367 285

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjäksi Yliopistosta on humanistisen tiedekunnan vuosina 2010-2013 toteuttama ESR-rahoitteinen hanke, jonka päärahoittajana toimi Keski-Suomen ELY -keskus.

Yliopisto on tunnistanut yrittäjyyskoulutuksen tarpeen ihmistieteiden tohtorikoulutuksessa, millä on suuri merkitys sekä tohtorikoulutuksen pitkän linjan muutosten että projektin tavoitteiden kannalta. Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuului yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa koskevien myönteisten asenteiden edistäminen, tohtorintutkinnon työelämärelevanssin parantaminen, tutkimusyrittäjyyden edistäminen sekä korkeakoulujen ja yritysmaailman yhteyksien kehittäminen erityisesti ihmistieteiden aloilla. Lisäämällä yrittäjämäisesti ajattelevien ja toimivien korkeasti koulutettujen määrää on pystytty kasvattamaan keskisuomalaista ja ylipäänsä kotimaista osaamispotentiaalia. Huippuosaaminen ei jää palvelemaan pelkästään yliopiston tarpeita, vaan se kohtaa entistä paremmin myös liike-elämän tarpeet.

Projektin tarkoituksena oli auttaa ihmistieteiden tohtoreita hahmottamaan työelämäosaamisensa ja -mahdollisuutensa luovasti ja innovatiivisesti sekä edistää tohtoreiden työllistymistä aiempaa laajemmalle kentälle. Projektissa saatiin aikaan korkeasti koulutettujen asennemuutos; koulutettavien yrittäjyyttä kohtaan tuntemia pelkoja onnistuttiin hälventämään ja yrittäjämäistä ajattelua lisäämään. Samalla koulutettavien käsitystä heidän omasta osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä onnistuttiin selkiyttämään. Tämä näkyy muun muassa siinä, että projektin tuloksena syntyi tutkimuspohjainen osuuskunta (Human Business). Osuuskunnan jäsenet ovat osallistuneet projektin tarjoamaan tiimiyrittäjyyskoulutukseen. Osuuskunta mahdollistaa jäsenilleen sivutoimisen yrittäjyyden, mikä on selkeästi madaltanut kynnystä liittyä osuuskuntaan.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä oli kehittää ja pilotoida ainutlaatuinen yrittäjyyskoulutuskokonaisuus osaksi ihmistieteiden tohtorikoulutusta. Projektissa pilotoituja kursseja on vakiinnutettu osaksi ihmistieteiden tohtorikoulutusta ja koko yliopiston toimintaa. Myös muissa yliopistoissa on ollut kiinnostusta näitä kursseja kohtaan. Sekä kurssien kouluttajat että projektipäälliköt ovat informoineet kursseista erilaisissa tilaisuuksissa projektin aikana.

Projektissa kehitettiin Jyväskylän yliopiston tohtoroitunutta (ihmistieteiden) henkilökuntaa varten Asiantuntijuus ja verkostoituminen -kysely, jolla kartoitettiin henkilökunnan erityisosaamista ja yliopiston ulkopuolisia verkostoja yliopiston sisäistä käyttöä varten. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten kurssien ja koulutusten suunnittelussa. Ensimmäisen kyselyn perusteella luotiin lisäksi uusi, koko yliopiston henkilökunnalle tarkoitettu kysely, joka on käyttövalmiina Jyväskylän yliopiston Korppi-tietokannassa.

Projekti onnistui luomaan tärkeitä verkostoja yrittäjiin, yrittäjyyttä edistäviin toimijoihin, innovaatiotoimijoihin ja muiden oppilaitosten yrittäjyyshankkeisiin tai koulutusohjelmiin sekä Jyväskylän yliopiston sisäisiin toimijoihin. Näistä kontakteista on hyötyä jatkossakin, kun Jyväskylän yliopistossa suunnitellaan työelämä- ja yrittäjyyskoulutusta.

Saavutettujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että projektin alkuvaiheeseen verrattuna projekti kehittyi koko ajan sekä toiminnallisella että numeerisella tasolla. Koulutettavien määrä ylitti reilusti projektin tavoitteen. Tulosta voidaan siis pitää erittäin hyvänä. Tulos kertoo myös siitä, että koulutukset olivat kiinnostavia ja niille oli selkeä tarve.

Asennemuutos on nyt saatu alulle ja yhä useammat tohtorikoulutettavat näkevät yrittäjyyskoulutuksen hyödyllisenä ja yrittäjyyden mahdollisena työllistymisvaihtoehtona. Projektin keston aikana asennemuutos ihmistieteissä ja koko yliopiston tasolla on ollut myös yleisesti nähtävillä; yrittäjyydestä uskalletaan nyt puhua ja mitä enemmän siitä puhutaan, sitä enemmän yrittäjämäinen asenne ja yrittäjyysajattelu lisääntyy. Projekti on antanut yliopiston ja erityisesti ihmistieteiden kulttuuriin oman, tärkeän panoksensa.

Projektin myötävaikutuksella keskustelu yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta on saanut jalansijaa ihmistieteiden jatko-opintojen suunnittelussa. Syksyllä 2012 yrittäjyys saatiin mukaan humanistisen tiedekunnan Toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja koulutusstrategia /toimenpideohjelmaluonnokseen.

Lisätietoja hankkeesta saa Jyväskylän yliopiston Humanistisesta tiedekunnasta ja hankkeen verkkosivuilta: http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/