Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11364

Projektin nimi: HYVÄ VIRE -meriteollisuuden alojen lomautettujen hyvinvointihanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun Seudun Kehittämiskeskus

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Yliopistonkatu 27a, 4.krs PL 355

Puhelinnumero: +3582330000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turunseutu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.turunte-toimisto.fi/trooli/kumppanit/

Vastuuhenkilön nimi: Sanna Forslund

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: sanna.forslund(at)turku.fi

Puhelinnumero: +358505590252

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Masku, Naantali, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Kaarina, Lieto, Turku, Rusko, Raisio, Sauvo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Meriteollisuuden sekä tarpeen mukaan muidenkin alojen lomautetut ja irtisanotut työntekijät. Aikuiset ammattilaiset, jotka tähtäävät työllistymiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Myös muiden alojen lomautetut ja irtisanotut välillisesti sekä lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden perheet. Uudelleentyöllistämisestä ja aikuisopiskelijoista kiinnostuneet organisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HYVÄ VIRE- hankkeen tavoitteena on ylläpitää meriteollisuuden lomautettujen sekä irtisanottujen työkykyä. Hankkeessa aktivoidaan Turun seudun meriteollisuuden alojen lomautettuja. Lomautetut ja irtisanotut työntekijät halutaan saada käyttämään sekä olemassa olevia että erikseen järjestettäviä liikunta- ja kulttuuripalveluita ja -tapahtumia, sekä osallistumaan heille järjestettävään kurssitoimintaan. Vuonna 2012 myös muiden rakennemuutosalojen aikuisia ammattilaisia otetaan mukaan hankkeen kohderyhmään yhteistyössä palvelupiste TROOLIn ja Turun TE-toimiston kanssa. Käytännössä keskitytään tukemaan työnhakusuuntautuneita aikuisia ammattilaisia Turun seudulla ja aktivoimaan heitä itseohjautuvissa pienryhmissä.

HYVÄ VIRE on käynnistänyt yhteistyökumppanien kanssa mm. kieli- ja ATK- sekä hyvinvointi-ja liikuntapainotteista toimintaa syksystä 2010 alkaen, jotka on toteutettu työväenopistoissa sekä yhteistyössä Turun liikuntapalveluneuvojien ja Turun AMK:n kanssa. Hankkeessa Turun seudun työikäisille ammattilaisille suunnattua palvelutarjontaa, uudelleenkouluttautumis- ja -työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi toteutetaan yritysvierailuja ja aikuisoppilaitoksiin tutustumisia.

HYVÄ VIRE toteuttaa vuonna 2012 yhteistyössä palvelupiste TROOLIn kanssa kummankin projektin kohderyhmään kuuluvien itse suunnittelemia ja ideoimia tapahtumia. Lisäksi hanke järjestää yritys- ja oppilaitosvierailuja työttömille sekä jättää hyviä käytäntöjä työkykyä ylläpitävälle toiminnalle eri organisaatioihin. Hanke tukee myös yritysten uudelleenrekrytointiprosesseja sekä toimii yhteistyössä Turun Rakennemuutostoimiston kanssa.

Hankkeesta vastaa Turun Seudun Kehittämiskeskus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus tapahtuu lomautetuille ja irtisanotuille suunnattujen omien kanavien kautta (intranet, henkilöstölehdet, mainokset, työvoimaneuvojien ja muiden palveluneuvojien kautta) sekä julkisten lehti- ja internetilmoitusten kautta. Projektiesite voidaan myös julkaista ja tehdä postitus kohderyhmää koskeviin yrityksiin. Markkinointi suunnataan sinne, missä ihmiset liikkuvat (lähiöt, kauppojen ilmoitustaulut, terveyskeskukset, sosiaalitoimisto, Kela, Työ- ja elinkeinotoimistot, ravintolat jne.)
Tiedotus on tehokasta myös tekstiviestien sekä tapahtumien yhteydessä tiedottamisen kautta suoraan kohderyhmälle myös vuonna 2012, kun kävijöiden yhteystietoja on jo alustavasti kerätty aiempina vuosina. Yhteystietoja voidaan myös kerätä mahdollisesti yhteistyössä Turun TE-toimiston ja TROOLI-hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tietoa levitetään koko projektin ajan, sillä käytännössä projektin kanssa yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja kartoitetaan jatkuvasti ja samalla kerrotaan projektin ideasta. Projektin päättymisen jälkeenkin näitä hyviä käytäntöjä ja syntynyttä toimintamallia voidaan hyödyntää, sekä mukana olevissa organisaatioissa että työvoiman kanssa työskentelevien tahojen parissa. Kohderyhmänä yritykset, työvoimaviranomaiset, lomautettujen parissa työskentelevät organisaatiot, poliittiset päättäjät ja tiedotusvälineet.
Mahdollinen koonti toiminnasta voidaan painattaa esimerkiksi kirjasena. Sosiaaliseen mediaan jää pysyvä jälki ja historiikki kuvineen hankkeen toiminnasta. (Facebook, Troolin nettisivut)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 366

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 156 679

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 583

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on muuttunut ja elänyt rakennemuutoksessa vuosien 2010-2012 aikana ja kuitenkin pysynyt koko ajan osana rakennemuutosalojen työttömille suunnattuja palveluita. Aluksi Turun STX telakan suhdannevaihtelut vaikuttivat asiakasmääriin, myös alun tiedottaminen oli vaikeaa irtisanottujen ja lomautettujen tavoittamisen kannalta. Kun tieto hankkeesta levisi oli asiakkaita enemmän kuin oli odotettu. Jatkorahoituksen saaminen oli pitkän odottelun takana ja riippuvainen toisen hankkeen jatkosta. Tämä toi osaltaan uusia käänteitä hankkeen toimintaan, sillä nyt kohderyhmänä olivat muutkin kuin meriteollisuuden työttömät ja lomautetut. Hankkeen toimintoja hyödyntäneet asiakkaat ovat palautekyselyjen mukaan olleet enemmän kuin tyytyväisiä ja varmasti osaltaan estyneet syrjäytymästä. Hyvä vireen tapahtumat, kurssit, vertaistukiverkosto sekä opiskelijatyön hyödyntäminen ovat vaikuttaneet monen työnhakijan arjen sisältöön aktivoivasti ja tavoitteena onkin ollut asiakkaan motivointi työnhakuun ja uuden koulutuksen ja työpaikan hankkimiseen.

Turun TE-toimiston kommentti Hyvä vireestä:
Turun TE-toimiston näkökulmasta katsoen Hyvä Vire - hanke on täydentänyt erittäin hyvin Troolin toimintaa. Toiminnan tulokset ovat olleet loistavia sekä järjestettyjen tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärällä mitattuna että työttömien elämänlaadun ja aktiviteetin parantamisen näkökulmasta katsoen. Hanke on ehkäissyt erityisesti pitkän työuran omaavien miesten ammatillista ja sosiaalista syrjäytymistä sekä lisäksi auttanut heitä elämänhallinnan ylläpidossa. Toiminnasta saatujen myönteisten kokemusten perusteella Hyvä Vire hankkeen tarjoamaa palveluvalikoimaa voisi tulevaisuudessa toteuttaa myös vakituisten verkostokumppaneiden kanssa.

Hankkeessa saavutettuja hyviä käytäntöjä ovat muun muassa:
-Projektiyhteistyö (TROOLI) sekä eri organisaatioiden ja mm. yhdistysten kanssa tehty yhteistyö, eri toimijat muodostavat tukiverkon työttömälle
-tekstiviestitiedotus kohderyhmälle
-yhteystietojen keruu ja henkilöiden säännöllinen tiedottaminen (puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
-hyväksi havaittujen tapahtumien säännöllisyys ja verkostomainen toimintatapa
-sosiaalinen media tiedottamisessa (Facebook)
-Luottamusmiehet eri osastojen tiedottamisessa mukana
-Kokoontuminen samassa tilassa säännöllisin väliajoin, yhteisöllisyyden tavoitteleminen
-irtisanomisuhan alaisten yritysten tavoittaminen ja tiedottaminen palveluista ennen kuin henkilökunta on lähtenyt tavoittamattomiin
-työttömien aktivointi muiden kuin työvoimapoliittisten keinojen avulla (omien voimavarojen etsiminen)
-muiden työttömien hankkeiden toimintojen kartoittaminen ja soveltaminen omalle seudulle
-alakohtaiset tiedotteet eri kohderyhmille (esim. kone- ja metallialan työttömät, hoitoalan työttömät, palvelualojen työttömät jne)
-erilaisten tapahtumien tuotteistaminen, eri alojen osaajien tuotteistaminen, yritysvierailut

Hyvä vire oli pilottihanke työkykyä ylläpitävissä palveluissa tietylle ammattialalle suunnattuna, ja mm. seurakunta sekä Salon Voimala-palvelupiste ovat käyneet benchmarkkaamassa Hyvä vireen palveluja.