Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11367

Projektin nimi: Vankilaopetusta verkossa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Bovallius-ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0166055-3

Osoite: PL 5

Puhelinnumero: (02) 274 1100 keskus

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.bovallius.fi

Projektin kotisivun osoite: vankilaopetustaverkossa.wordpress.com

Vastuuhenkilön nimi: Marja Jäntti

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: marja.jantti(at)bovallius.fi

Puhelinnumero: 040 9004027

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat neljän pilottivankilan henkilökunta ja neljän pilottivankiloitten kanssa koulutusyhteisyötä tekevän koulutuksen järjestäjän henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- pilottivankiloiden vangit
- jatkossa muut vankilat, niiden henkilöstö ja niissä vankeusrangaistustaan suorittavat vangit
- muut koulutuksen järjestäjät ja niiden opiskelijat, jotka voivat hyödyntää ko. kohderyhmälle suunniteltuja verkkokursseja ja -materiaaleja

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 129, joista naisia 66

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Vankilaopetusta verkossa" on Bovallius-ammattiopiston koordinoima 3-vuotinen verkkovälitteisen vankilaopetuksen kehittämishanke. Hanke toteutetaan yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön, pilottivankiloiden ja niiden kanssa koulutusyhteistyötä tekevien koulutuksen järjestäjien kanssa. Projektin tavoitteena on
1) kehittää vankilaopetukseen soveltuvia verkko-oppimisen menetelmiä ja käytänteitä, joiden avulla vangeille pystytään tarjoamaan aiempaa joustavampia oppimismahdollisuuksia, jota tuetaan yksilöllisellä etäohjauksella. Opetus keskittyy ammatillisen koulutuksen opintoihin.
2) Tarjota vankiloiden ja oppilaitosten henkilökunnalle koulutusta aiheesta.
3) Pilotoida muutama ammatillisen koulutuksen opintojakso vankiloissa verkkovälitteisesti.

Internetin käyttö suljetuissa vankiloissa ei ole tähän saakka ollut mahdollista, mutta nyt rikosseuraamusalalla on käynnissä kehitysvaihe, jonka myötä mahdollistetaan internet-verkon käyttö avovankiloissa opetuksen yhteydessä ja sitä pilotoidaan suljetuissa vankiloissa sinne soveltuvalla tavalla. Projekti toimii edelläkävijänä vankilaopetuksen verkko-opetuskäytäntöjen kehittämisessä, tavoitteena luoda pysyviä valtakunnallisesti hyödynnettäviä malleja.

Selvitysten mukaan vankien koulutustausta on muuhun ikäluokkaan verrattuna keskimäärin selvästi heikompi, työ- ja toimintakyky on usein alentunut tai heikko ja erilaiset (tunnistamattomat) oppimisvaikeudet vaikuttavat arjessa selviytymiseen. Projektissa vankien oppimisvalmiudet ja erityisen tuen tarve huomioidaan jo opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä verkko-oppimismateriaalia laadittaessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin luonteen vuoksi sisäinen tiedotus korostuu. Hankkeesta tiedotetaan hanketoimijoiden kotisivuilla. Oppilaitos kuuluu ammatillisten erityisoppilaitosten verkostoon, joka on tehokas levityskanava. Lehtien ja julkaisujen kautta tietoa levitetään, kun kokemuksia on jo saatu. Bovallius-ammattiopisto järjestää marraskuussa 2010 valtakunnalliset vankilaopetuksen päivät, jossa hanketta tullaan esittelemään. Suomessa järjestettävillä Pohjoismaisilla vankilaopetuspäivillä 2012 toimintaa esitellään pohjoismaiden edustajille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

- 2010: aiempien hyvin käytäntöjen hyödyntäminen suunnittelussa, sisäinen tiedottaminen hankeorganisaatioissa,
- 2011: projektista, käytänteistä ja koulutuksesta tiedottaminen organisaatioiden sisällä, kokemusten jakaminen muiden hankkeiden kanssa, tiedottaminen ulkopuolisille projektin vaiheista ja vankilaopetuksen uusista tuulista.
- 2012: Tulosten ja tuotosten levittäminen suunnitelman mukaisesti (mm. Pohjoismaiset vankilaopetuksen päivät), käsikirjan/esittelyn laatiminen koulutusmallista
-2013: Viimeiset henkilöstökoulutukset tai päätösseminaari
Levittämissuunnitelma liitteenä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 289 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 256 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 300 997

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteenvetona hankkeesta todettakoon, että se loi hedelmällisen alustan ja konkreettisia malleja ja materiaalia asian edelleen kehittämiseksi. Aika ei kenties ollut vielä kypsä tämän laajempaan tulokseen, mutta kaikki kehittäminen alkaa jostakin ideasta ja innovaatiosta. Tästä hankkeesta se alkoi vankien verkko-opetuksen, ohjauksen ja sähköisen viestinnän osalta. Toiminnan tulosten juurruttaminen jää verkostojen varaan, ja toivottavaa onkin, että tämän hankkeen liikkeellelaittamat voimat kantavat yli tulevien haasteiden. Syntynyt verkkomateriaali (verkkokurssit) on jaettavissa ja saatavissa yhteistyöoppilaitoksista, koska hanke ei halunnut toteuttaa yhteistä alustaa, jonka toimintaa ei voitu varmistaa hankkeen päättymisen jälkeen. Tiedonsiirtoina tapahtuva verkkomateriaalin jako on teknisesti haasteellista mutta mahdollista. Hankkeen levitettävä materiaali löytyy hallinnoijan kotisivuilta www.bovallius.fi ja materiaalipankki sekä Arjen arkista.