Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11368

Projektin nimi: Häme Open Campus -verkoston kehittäminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen liitto

Organisaatiotyyppi: Maakuntaliitto

Y-tunnus: 0826048-0

Osoite: Niittykatu 5

Puhelinnumero: 03647401

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hameenliitto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hoc.fi (päättyy 12/2013) ja www.hameenliitto.fi

Vastuuhenkilön nimi: Matti Lipsanen

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: matti.lipsanen(at)hame.fi

Puhelinnumero: 0505060697

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehittämis- ja teknologiayhtiöt, yrittäjäjärjestöt, yritykset ja kansalaisjärjestöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Häme Open Campus -verkoston kehittämishanke tukee Kanta-Hämeen osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä luomalla maakunnan kestävää kilpailukykyä laaja-alaisesti tukevan pysyvän ja verkkoympäristötuetun toimintamallin alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyölle.

Hankkeella edistetään avointa yhteistyön toimintatapaa. Teknologian hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä on oleellinen osa toimintaa.

Hankkeen avulla saavutetaan synergiaetuja, vähennetään maakunnan toimijoiden päällekkäistä työtä ja synnytetään uutta osaamista. Innostetaan mukana olevia toimijoita oman toiminnan uudistamiseen ja innovatiivisen toiminnan edistämiseen. Lisäksi hankkeen avulla linkitetään jo olemassa olevia verkostoja keskinäiseen yhteistyöhön ja edistetään verkostojen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Hanke pyrkii myös osallistamaan uusia toimijoita maakunnan innovaatiotoimintaan.

Häme Open Campus -verkoston kehittämishankkeen tavoitteena on maakunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisääminen, työvoiman saatavuuden parantaminen ja työvoiman koulutustason nostaminen sekä toimijoiden uudistumis- ja innovaatiokyvykkyyden edistäminen.

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:
- pysyvän koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyömallin kehittäminen,
- yhteistyötä tukevan verkkoympäristön rakentaminen ja kehittäminen
- uusien innovaatiokyvykkyyttä kehittävien ja verkostoyhteistyötä edistävien menetelmien hyödyntäminen.
- Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -yhteistyöpäivä, jossa on tarkoitus nostaa esille hankkeen aikana saavutettuja onnistumisia, esille nousseita kehittämisideoita ja hyviä käytäntöjä.
- Tiedotus ja markkinointi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa on tehty viestintäsuunnitelma, jossa on huomioitu sekä verkoston sisäinen että ulkoinen viesintä.

- Verkoston sisäinen viestintä: verkkoympäristön hyödyntäminen, kuukausittainen uutiskirje hocblog, muistiot tapaamisista (ohjausryhmä, yhteistyöryhmät toimialaryhmät jne.).

- Ulkoinen viestintä: verkkoviestintä (verkkoympäristön yhteydessä), kuukausittainen uutiskirje, tiedotteet ja lehdistötilaisuudet, hankkeen aikana valmistuvat selvitykset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010: painopiste maakunnan toimijoihin kohdistuvassa ja kansallisessa tiedotuksessa.
2011: painopiste maakunnan toimijoihin kohdistuvassa ja kansallisessa tiedotuksessa.
2012: hankkeen hyvien käytäntöjen ja kehittämisideoiden jakaminen kansallisesti ja mahdollisesti kansainvälisesti
2013: hankkeen hyvien käytäntöjen ja kehittämisideoiden jakaminen kansallisesti ja mahdollisesti kansainvälisesti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 379 336

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 356 334

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 505 781

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 478 786

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen tavoitteena oli Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. HOC -verkosto toimi vahvistaen toimijoiden osaamista, toimintatapoja ja yhteistyötä. Yhdessä tekemällä pyrittiin saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista.

Hanke toteutettiin ajalla 1.6.2010-31.12.2013. Yli 350 henkilöä osallistui hankkeen toimintaan käyttäen siihen aikaa yli 500 päivää.

Hanke on ollut avoin kaikille toimijoille. Keskeisiä toimijoita ovat olleet HAMK, Hämeen kesäyliopisto, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Hyvinkään alueyksikkö), MTT, Tampereen yliopisto TRIM-tutkimuskeskus, Koulutuskeskus Tavastia, Kehittämiskeskus Oy Häme, Teknologiakeskus Innopark Oy, FSKK, Hämeen Yrittäjät ry, Kanta-Hämeessä toimivat kauppakamarit, Hämeenlinnan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki sekä yrityksiä ja järjestöjä (esim. Hämeen kylät ry ja Kanta-Hämeen erilaiset oppijat ry).

Hankkeen aikana on rakennettu HOC.FI-verkkoympäristö (verkkoympäristökilpailu), jonka käyttöönotossa on toimittu opastajina ja aktivoijina. Verkkoympäristö mahdollisti osallistumisen, osaamisen näkyväksi tekemisen, työskentelyn suljetuissa ja avoimissa yhteistyötiloissa sekä viestinnän HOC-verkoston toimijoiden välillä. Verkkoympäristössä oli lähes 400 käyttäjää. Verkkoympäristöä on käytetty ehkä eniten ennakointitiedon- ja materiaalin etsimiseen, Konseptori-hankkeiden markkinoimiseen ja hankkeisiin hakeutumiseen, koulutusten ja tapahtumien sekä toimijoiden näkyväksi tekemiseen ja työtiloina (suljetut tai avoimet) usean toimijan ohjausryhmätyöskentelyssä.

HOC on toiminut verkottajana, aktivoijana ja koordinoijana: on etsitty halukkaille toimijoille yhteistyökumppaneita ja kutsuttu toimijoita saman pöydän äärelle kehittämään yhteistyötä tai yhteisiä kehittämishankkeita/ tutkimushankkeita. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari on järjestetty neljä kertaa vuosina 2010-2013 ja vuoden yhteistyöosaaja/- teko on palkittu vuosina 2011, 2012 ja 2013. Hankkeen kautta on myös jaettu osaamista ja tietoa sekä kannustettu jakamaan osaamista verkostossa organisaatiorajat ylittäen.

Viestintä eri muodoissaan nähtiin tärkeäksi hankkeen aikana. HOC on ollut kiitettävästi esillä oman alueen sekä muidenkin alueiden tiedotusvälineissä. Verkoston sisäisessä tiedottamisessa HOC-blogi sekä ohjausryhmien kokoukset ja Tuohta tutkimuksesta -seminaarit ovat olleet tehokkain viestintäkanava.

Toimijat ovat saaneet uusia yhteistyökumppaneita. Korkeakoulut ovat lisänneet tutkimus- ja kehittämispanostuksia. Alueen kehittämistyötä on tehty näkyväksi. Hankkeen ulkopuolisen arvioinnin mukaan kiinnostavimmat HOC-toiminnan muodot olivat ennakointitieto ja materiaalit HOC.FI-verkkoympäristössä, blogit, koulutusten ja tapahtumien etsiminen sekä Konseptori-projektien etsiminen. Lisäksi mm. Tulevaisuustyöpaja sai paljon kiitosta.

Jatkossa Hämeen liitto vastaa ennakointiin ja ennakointiyhteistyöhön liittyvistä kehittämistoimista osallistaen alueen toimijoita yhteistyöhön. HOC:n tavoitteista iso osa näkyy rakenteilla olevan Korkeakoulukeskuksen tavoitteissa. Korkeakoulukeskus tullee työskentelemään samansuuntaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joita myös HOC-hankkeessa on edistetty.

Vuoden 2013 syksyllä valittiin luonnonvara-ala ja biotaous Kanta-Hämeen kehittämisen yhdeksi kärjeksi. HOC-kokemuksia hyödynnetään Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän rakentamisessa.