Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11369

Projektin nimi: Voimaa taiteesta - palvelukehitysosaamisen edistäminen luovan alan yritysten ja hyvinvointialan välillä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: Hämeenpuisto 28 D

Puhelinnumero: 040 568 4241

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://t7.uta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.voimaataiteesta.fi

Vastuuhenkilön nimi: Mika Lehtinen

Asema: Johtaja

Sähköposti: mika.j.lehtinen(at)uta.fi

Puhelinnumero: 050 564 8926

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Voimaa taiteesta -hankkeen kohderyhmän muodostavat luovilla aloilla yrittäjinä, ammatinharjoittajina tai freelancereina työskentelevät taidelähtöisiä menetelmiä työssään hyödyntävät ammattilaiset. Toisena pääkohderyhmänä toimivat hyvinvointialalla toimivat taidelähtöisiä menetelmiä työssään hyödyntävät ammattilaiset. Tavoitteena on luoda selkeitä ja ymmärrettäviä palvelukonsepteja ja toimintamalleja, jotka voidaan vaivatta ottaa käyttöön eri puolilla Suomea.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Taiteen soveltamisen kenttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä voidaan Hanna-Liisa Liikasen (2009) mukaan jakaa kolmeen eri osaan. Tämän jaottelun avulla voidaan hyvin hahmottaa niitä välillisiä kohderyhmiä, joihin projektin toiminta kohdistuu.

1) Taide- ja kulttuuritoimintaa voidaan käytää ehkäisevän työn lähteenä. Tällä tarkoitetaan joko itsenäisesti tapahtuvaa tai ohjattua harrastamista sekä käyntejä kulttuurikohteissa. Ehkäisevä työ sisältää myös päivätoiminnan toiminnalliset kulttuuriryhmät, taidekasvatuksen ja taiteen osana työelämää ja työhyvinvointia. Taidetta voidaan soveltaa monin tavoin muun muassa voimauttavan taiteen tai yhteisötaiteen prosessien keinoin.

2) Taide- ja kulttuuritoimintaa voidaan soveltaa hoito- ja hoivatyön sekä kuntoutuksen tai työterveydenhuollon osana ja tukena. Taidelähtöiset menetemät voivat tukea fyysisen ja henkisen työkyvyn palautumista sekä tasapainottaa voimavarojen ja työn välisiä jännitteitä.

3) Taidetta voidaan käyttää myös psykiatrian apumenetelmänä.

Välillisenä kohderyhmänä toimivat myös erilaiset kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset ja muut alan toimijat, jotka hyötyvät Voimaa taiteesta -hankkeessa tuotetusta tiedosta ja palvelutuotemalleista. Tavoitteena on myös lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Yrittäjinä, ammatinharjoittajina ja freelancereina toimivat soveltavan taiteen ammattilaiset saavat hankkeen aikana työvälineitä oman osaamisensa kaupallistamiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 197, joista naisia 171

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taiteen soveltavien menetelmien avulla voidaan tehdä paljon muutakin kuin valmistaa perinteisiä taideteoksia ja esityksiä. Käytössä on laaja työtapojen kirjo. Eri taidemuotoja (teatteria, elokuvaa, kuvataidetta, tanssia, musiikkia, valokuvaa jne.) voidaan soveltaa esimerkiksi hyvinvointialalla, työyhteisöissä ja kouluissa.

Taiteen soveltavien menetelmien avulla voidaan yhdessä osallistujien kanssa ratkoa erilaisia ongelmia, kasvattaa sosiaalisia taitoja, lisätä itsetuntemusta ja rakentaa näköalaa tulevaisuuteen.

Työskentely on osallistavaa. Esimerkiksi työpajatoiminnassa syntyy uusia ajatuksia, ajattelumalleja ja toimintatapoja. Kynnys osallistua on matala ja kuka tahansa voi lähteä mukaan toimintaan.

Voimaa taiteesta on vuosille 2010-2012 sijoittuva Tutkivan teatterityön keskuksen hanke, jossa pyritään tukemaan taiteen soveltavien menetelmien käyttöä hyvinvointialalla:

- Kehittämällä uudenlaisia soveltavan taiteen palveluita
- Edistämällä luovan alan ja hyvinvointialan ammattilaisten osaamista yrittäjyydessä ja palvelumuotoilussa (Service Design)
- Jakamalla tietoa toimijoiden kesken
- Tukemalla alan ammattilaisten kohtaamista

Hankkeen aikana toteutetaan pilottiprojekteja ja palvelumuotoiluun sekä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta. Lisäksi järjestetään tapaamisia luovan alan ja hyvinvointialan ammattilaisille sekä järjestetään kaksi kansainvälistä taiteen soveltavien menetelmien seminaaria. Hankkeen päätteeksi kootaan julkaisu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Voimaa taiteesta -hankkeen tiedottamisen tavoitteena on aito kohtaaminen ja yhteistyökumppanien sitouttaminen hankkeen sisältöihin. Viestinnän kautta vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ja tehdään avointa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Avoimuus mahdollistaa kokemusten leviämisen laajemmalle ja vaikutusten jatkumisen myös hankkeen päätyttyä.

Viestinnän kaksisuuntaisuus ja avoimuus mahdollistavat hyvien käytäntöjen ja uusien palveluiden kehittämisen. Projektia toteuttavien henkilöiden viestintätaidot ovat avainasemassa, jotta todellinen osallistuminen toteutuu. Tiedon ja näkemysten keruu ja niiden avoin vaihto ovat ratkaisevia hankkeen onnistumiselle.

Tiedotuksessa ja osallistujien välisessä keskustelussa sosiaalinen media on tärkeä väline henkilökohtaisten kontaktien (tapaamiset, puhelut ja sähköpostit) ohella. Koska hankkeeseen osallistuu henkilöitä hyvin erilaisista organisaatioista on tärkeää huolehtia oikean viestin saattamisesta oikeille henkilöille, oikein painotuksin.

Muita viestintäkanavia ovat: yhteistyöverkostot, kansalliset mediat, raportit, seminaarit, kokoukset ja tapaamiset sekä hankkeen omat julkaisut (projektiesite, Taika-hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettava idea- ja tietopankki sekä loppuraportti).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Voimaa taiteesta -hankkeen tavoitteena on luoda luovan alan yrittäjille selkeitä palvelukonsepteja ja toimintamalleja, jotka voidaan vaivatta ottaa käyttöön eri puolilla Suomea. Hankkeessa myös levitetään jo olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Voimaa taiteesta -hankkeen kohderyhmän muodostavat luovilla aloilla yrittäjinä, ammatinharjoittajina tai freelancereina työskentelevät taidelähtöisiä menetelmiä työssään hyödyntävät ammattilaiset. Toisena pääkohderyhmänä toimivat hyvinvointialalla toimivat taidelähtöisiä menetelmiä työssään hyödyntävät ammattilaiset.

AIKATAULU HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMISEKSI

2010
* Hankkeesta tiedottaminen Tutkivan teatterityön keskuksen nettisivuilla
* Tutkivan teatterityön keskuksen järjestämät tilaisuudet
* Asiantuntijatapaamiset

2011
* Palvelutuotekehitysprojektit
* Koulutukset ja verkostotapaamiset
* Puheenvuorot alan tilaisuuksissa
* Seminaari Tampereella
* Tutkivan teatterityön keskuksen tilaisuudet
* Luova Suomi -tapaamiset

2012
* Palvelutuotekehitysprojektit
* Palvelumallinnukset
* Koulutukset ja verkostotapaamiset
* Tapaamiset ja puheenvuorot alan tilaisuuksissa
* Tutkivan teatterityön keskuksen tilaisuudet
* Seminaari Vantaalla
* Luova Suomi -tapaamiset
* Taiteen soveltavat menetelmät -julkaisu
* Hankkeen tulosten levittäminen

2013
* Yrittäjyyskoulutus
* Tapaamiset ja puheenvuorot alan tilaisuuksissa
* Luova Suomi -tapaamiset
* Hankkeen tulosten ja loppuraportin levittäminen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 535 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 533 696

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 635 580

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 633 696

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Voimaa taiteesta -hankkeen lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmien valinta onnistuivat hyvin. Osatoteuttaja oli sitoutunut hankkeen toteutukseen ja sisältöjen kehittämiseen omalta osaltaan. Päätoteuttajan ja osatoteuttajan toimenpiteet tukivat toisiaan mahdollistaen valtakunnallisesti eri kohderyhmien tavoittamisen hankkeen aikana. Projektisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

Hankkeen aikana toteutetut kuusi pilottiprojektia onnistuivat erinomaisesti. Pilottien aikana järjestetyistä työpajakokonaisuuksista saatiin positiivista palautetta niin osallistujilta kuin henkilökunnaltakin. Myös neljän pilotin toteuttajana toimineet luovan alan yritykset ja osuuskunnat kokivat, että pilottien aikana myös heidän oma ammattitaitonsa hyvinvointialalla tehtävästä työstä vahvistui.

Pilottien tuloksena syntyneet soveltavan taiteen käytännön toimintamallit on otettu innolla vastaan sekä soveltavan taiteen parissa työskentelevien ammatinharjoittajien ja yrittäjien keskuudessa että erilaisissa hyvinvointialan organisaatioissa ympäri Suomea. Hankkeen loppuvaiheessa julkaistu Voimaa taiteesta, malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla -opas on saanut erittäin hyvää palautetta hankkeen kohderyhmiltä. Sekä soveltavan taiteen parissa työskentelevät luovan alan yrittäjät että hyvinvointialan organisaatioissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat saaneet oppaasta käytännön malleja taiteen soveltamiseen osana hyvinvointialan palveluja.

Voimaa taiteesta -hankkeen aikana järjestetyt kaksi kansainvälistä seminaaria keräsivät yhteen runsaasti sekä luovien menetelmien parissa jo työskenteleviä että niiden käytöstä hyvinvointialalla kiinnostuneita ammattilaisia. Varsinkin seminaarien aikana esitellyt käytännön esimerkit taiteen soveltamisesta hyvinvointialalla saivat kiitosta.

Hankkeen aikana saatiin eri kohderyhmiltä runsaasti positiivista palautetta hankkeen toimenpiteiden ja tiedotuksen käytännönläheisyydestä. Ala on kovaa vauhtia kehittymässä Suomessa, mutta alan toimijoiden yhteiselle katto-organisaatiolle tai yhdistävälle hankkeelle olisi kuitenkin vielä selvästi tarvetta. Jotta luovan alan yrittäjyydellä olisi kasvunäkymiä hyvinvointialalla, olisi tärkeää tehdä myös tutkimusta siitä, millaiset markkinat ovat yksityisellä ja julkisella sektorilla. Selvittämisen arvoista olisikin, miten hyvinvointialalle päästäisiin parhaiten kehittämään liiketoimintaa ja millaiset yrittäjyyden muodot sopisivat mihinkin tavoitteisiin ja toimintaan.