Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11373

Projektin nimi: Äkillisen rakennemuutoksen hallinta ja työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Itsenäisyydenaukio 2

Puhelinnumero: 0206360000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta. Projektista tiedotetaan ELY-keskuksen internet-sivuilla

Vastuuhenkilön nimi: Martti Rantala

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 022 651

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Rakennemuutoksen vaikutuksen alaiset yritykset, sekä niiden henkilöstö ensisijaisesti Turun ja Salon seutukunnissa. Kehittämis- ja koulutustoimia kohdennetaan koko henkilöstöön, myös yrittäjiin, esimiehiin ja toimivaan johtoon. Koulutus- ja kehittämistoimia pyritään kohdentamaan siten, että ne edesauttavat yrityksiä löytämään mahdollisia korvaavia liiketoiminta-alueita ja laajentamaan ja monipuolistamaan toimintaa uusille alueille tarpeen mukaisesti. Koulutus- ja kehittämistoimilla laaja-alaistetaan henkilöstön osaamista siten, että osaaminen vastaa yritystoiminnan muutostarpeiden vaatimuksia mahdollisimman laajasti ja kattavasti.
Pk-yritysten lisäksi mukana voivat olla myös isot verkoston yritykset, sekä työpaikkojen syntymiseksi myös muut toimialat ja yritykset, joille rekrytointikoulutusten avulla avautuu työpaikkoja varsinaisen kohderyhmänä olevien toimialojen yrityksistä siirtyville. Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhanalaiset, lomautetut ja työssäolevat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin toimenpiteistä hyötyvät teknologiateollisuuden ja telakkateollisuuden klusterien toiminnassa ja koulutuksessa tiiviisti mukana olevat tahot, sekä yrityspalveluorganisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa uusia tarpeita vastaaviksi.
ELY-keskus hyötyy projektin toiminnasta saamalla uutta tietoa yrityselämän tarpeista ja suuntaamalla tuotteittensa kehittämistoimia kentän tarpeiden mukaisiksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 619, joista naisia 72

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 562, joista naisia 97

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 70, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 138, joista naisten työpaikkoja 20

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ELY-keskus hallinnoi Turun ja Salon seudulle hanketta, jolla suunnataan koulutus- ja kehittämistoimia teknologiateollisuuden ja meriteollisuus telakkaklusteriin kuuluville yrityksille. Tavoitteena on koulutus- ja kehittämistoimien avulla pyrkiä vähentämään talouden äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksia toimialueen yrityksiin, työntekijöihin ja elinkeinoelämään.
Projektin avulla:
A. Kohdennetaan seuraavia projektin toimia sellaisille teknologia- ja meriklusterin yrityksille ja niiden alihankkijoille joilla on kytkentä äkillisen rakennemuutos-tilanteisiin ja joissa esille tulleiden tarpeiden mukaan vastataan:
- yritysten rekrytointitarpeisiin - yhteishankintakoulutus
- yritysten työssäolevien koulutuksiin täydennyskoulutus, myös lomautusten aikaiset koulutustarpeet yhteishankintana
- yrittäjäkoulutukset
B. Toteuttaa palvelujen hankinnan hankinnan, pohjana:
- yritysten verkostoissa tehdyt ja tehtävät selvitykset, sekä muut ennakointitiedot
- palvelujen hankinta: kilpailuttaminen, pääosin puitesopimuksin
- toteutus ostopalveluina
- seuranta ja valvonta
- arviointi palautteen ja vaikuttavuusseurannan perusteella
- kehittäminen kokemusten perusteella
Arviontia toteutetaan jatkuvana toimintana ja muutostarpeisiin puututaan mahdollisimman nopeasti
C Toimii tiiviissä yhteistyössä muiden elinkeinoelämän edustajien ja projektien kanssa, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Yrityssalo Oy, Potkuri, Turun Seudun Kehittämiskeskus jne.
Toimii lisäksi yhteistyössä palveluja tuottavien oppilaitosten, konsulttien ja muiden vastaavien palvelun tuottajien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Esitteiden, nettisivujen, lehti-ilmoitusten ja tiedotustilaisuuksien avulla, joita järjestetään yrityspalvelukeskuksissa, Troolissa ja muissa vastaavissa kontaktipaikoissa. Projektissa sovelletaan TäsmäRekryn tiedotussuunnitelmaa ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotusperiaatteita.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koulutus- ja kehittämispalveluista laaditaan erillinen esite-kirjanen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen kokoaminen ja raportointi hoidetaan yhteistyössä TäsmäRekry-projektin loppuraportoinnin kanssa hankkeiden päättyessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 101 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 087 965

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 101 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 087 965

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Äkillisen rakennemuutoksen hallinta ja työvoimapoliittiset toimenpiteet -projekti oli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima ESR-projekti, jonka toiminta alkoi 1.7.2010. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat teknologiateollisuuden ja meriteollisuuden telakkaklusteriin kuuluvat yritykset, sekä niiden henkilöstö. Turun seutukunnassa rakennemuutoksen kohteena oli erityisesti telakkateollisuus, jonka työllisyystilanne heikentyi äkillisesti. STX työllisti Varsinais-Suomessa alihankintayritykset mukaan lukien noin 9 000 henkilöä.

Projektin tarve ja kysyntä perustui Turun ja Salon seutukuntien rakennemuutostyöryhmien työhön ja muihin Varsinais-Suomen ELY:n ja seutukuntien arviointeihin tarvittavista toimenpiteistä, sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ennakointitietoihin ja julkaistuihin ajantasaisiin työmarkkinoiden kehitystä kuvaaviin tilastotietoihin.
Projektin tavoitteena oli ehkäistä äkillisen rakennemuutoksen negatiivisia vaikutuksia Turun ja Salon seudulla, sekä edistää ja tarjota keinoja joilla saataisiin syntymään uutta kasvua ja työllisyyttä.
Mukana olevat yritykset saattoivat koulutus- ja kehittämistoimien avulla parantaa henkilöstönsä osaamista, sekä löytää uusia toimintamahdollisuuksia mikäli telakka- ja elektroniikkateollisuuden tarjoamat työllistymismahdollisuudet oleellisesti heikkenevät.

Tavoitteena oli 40 yrityksen ja 619 henkilön osallistuminen projektin toimenpiteisiin ja käynnistää toimenpiteisiin varatulla rahoituksella 19 500 opiskelijatyöpäivää edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin.

Projektin toimenpiteitä olivat kohderyhmälle suunnatut työvoimapoliittiset toimenpiteet ja niihin liittyvä tiedotus ja yhteistyö myös muiden hanketta lähellä olevien toimijoiden kanssa. Projektin avulla hankittiin yhteishankintakoulutuksia niin rekrytointitilanteisiin kuin yritysten henkilöstön kouluttamiseksi. Lisäksi tuettiin uuden yritystoiminnan käynnistämistä järjestämällä yrittäjäkoulutuksia.

Kehittämis- ja koulutustoimia kohdennettiin yritysten koko henkilöstöön, myös yrittäjiin, esimiehiin ja toimivaan johtoon. Koulutus- ja kehittämistoimilla pyrittiin auttamaan yrityksiä löytämään korvaavia liiketoiminta-alueita ja laajentamaan ja monipuolistamaan toimintaa uusille alueille tarpeen mukaisesti. Henkilöstön osaamista pyrittiin laaja-alaistamaan siten, että osaaminen vastaisi yritystoiminnan muutostarpeiden vaatimuksia mahdollisimman laajasti ja kattavasti. Ammatillisen osaamisen kehityttyä henkilöstöä pystyttiin tarvittaessa siirtämään myös vaativimpiin työtehtäviin. Tästä hyvänä esimerkkinä oli vuonna 2011 alkanut henkilöstön Täsmäkoulutus, jossa laivasähköasentajista koulutettiin tuulivoimala-asentajia.

Pk-yritysten lisäksi mukana saattoivat olla myös isot verkoston yritykset, sekä työpaikkojen syntymiseksi myös muut toimialat ja yritykset, joille rekrytointikoulutusten avulla avautui työpaikkoja varsinaisten kohderyhmänä olevien toimialojen yrityksistä siirtyville.
Kohderyhmänä olivat työttömät tai työttömyysuhanalaiset, lomautetut ja työssäolevat henkilöt.

Projektin toiminta onnistui suunnitellulla tavalla ja projektisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin päästiin. Projektin kokonaisrahoitus vuosille 2010 - 2014 on 1 101 000 euroa, josta oli kohdennettu työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 1 086 000 euroa ja toimintamenoihin 15 000 euroa. Myönnetyt rahat tulivat lähes kaikki käytetyksi. Koulutuksen aloittaneita henkilöitä oli 562, tavoitteena oli 619. Opiskelijatyöpäiviä toteutui 17 416, tavoitteena on 19 100. Mukaan tuli 41 yritystä, tavoitteena oli 40 (yhdellä yrityksellä saattoi olla useita koulutuksia). Uusia työpaikkoja syntyi 93, tavoitteena oli 70.

Hankituista koulutuksista suurin osa toteutui teollisuustoimialoilla (telakkateollisuus, koneteknologiateollisuus ja muut metallialan yritykset)täydentäen olemassa olevan henkilöstön osaamisvajeita. Rekrytointiakin tapahtui, mutta niihin liittyviä rekrytointikoulutuksia oli vähäisemmin. Koulutuksista suurin osa oli puhtaasti metallialan ammatteihin suuntautuvia, esimerkiksi hitsaajien, levytyöntekijöiden, särmääjien ja kokoonpanijoiden koulutuksia. Paljon toteutettiin myös erilaisia sähköalan täydennyskoulutuksia ja esimiehille suunnattuja projektiosaamiseen, johtamistaitoon ja myyntiin liittyviä koulutuksia. Yrittäjyyskoulutuksia hankittiin vuosina 2011-2012 joitakin. Uusia yrityksiä syntyi 15 kappaletta.