Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11374

Projektin nimi: Aktorista osaajaksi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 28.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sotek-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1890839-1

Osoite: Tikankatu 4

Puhelinnumero: 05 2230300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sotek.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Korjus

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: raimo.korjus(at)sotek.fi

Puhelinnumero: 044 777 0310

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Virolahti, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat sellaiset työttömät työnhakijat,

-joilla alanvaihto on ajankohtaista esimerkiksi terveydellisistä syistä
-jotka on irtisanottu ja joilla on alanvaihto/uudelleenkoulutustarve (esimerkiksi paperimiehet)
-joilla on pohjakoulutus, mutta ei työkokemusta (esimerkiksi pitkään kotiäitinä olleet, maahanmuuttajat)
-nuoret, joilla on pohjakoulutus, mutta ei lainkaan tai vähän työkokemusta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Em. kohderyhmien lisäksi kohderyhmänä ovat välityömarkkinoiden toimijat: työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat, koulutusorganisaatiot, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset. Projekti ehkäisee työttömien työnhakijoiden valumista pitkäaikaistyöttömyyteen, mikä hyödyttää niin paikallista työ- ja elinkeinotoimistoa kuin kuntaakin. Yritykset hyötyvät hankkeen tuloksista saamalla osaavaa työvoimaa käyttöönsä ja koulutusorganisaatiot saamalla uusia opiskelijoita sisäänsä. Kolmannen sektorin toimijat hyötyvät projektin tuloksista mallintamalla niitä omaan käyttöönsä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 35, joista naisia 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36, joista naisia 23

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin päämääränä on asiakkaan osaamisen ja kykyjen tiedostaminen sekä näkyväksi tekeminen, jonka myötä asiakkaiden mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille paranevat.

Projektin tavoitteena on:

1.luoda kokonaisvaltainen valmennusmalli asiakkaan osaamiskirjon tunnistamiseen (TAKY-kartoitukset)
2.TAKY-kartoitusten avulla saattaa asiakkaat työhön avoimille työmarkkinoille.

Projektin kohderyhmänä ovat sellaiset työttömät työnhakijat,
-joilla alanvaihto on ajankohtaista esimerkiksi terveydellisistä syistä
-jotka on irtisanottu ja joilla on alanvaihto/uudelleenkoulutustarve (esimerkiksi paperimiehet)
-joilla on pohjakoulutus, mutta ei työkokemusta (esimerkiksi pitkään kotiäitinä olleet, maahanmuuttajat)
-nuoret, joilla on pohjakoulutus, mutta ei lainkaan tai vähän työkokemusta.

Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2010-28.2.2012. Projektityö aloitetaan TAKY-kartoitusten suunnittelulla ja laadinnalla. Tämä vaihe kestää n. 6 kuukautta ja sen aikana suoritetaan muutamia asiakaspilotointeja. Asiakaspilotoinnit suoritetaan Sotek-säätiössä palkkatukityössä oleville työntekijöille. Käynnistysvaiheen tarkoituksena on testata laadittujen kartoitusten soveltuvuus ja toimivuus käytännössä, ennen kuin mallia aletaan siirtää yrityksiin. Käynnistysvaiheen jälkeen aloitetaan aktiivinen asiakastyön vaihe, jolloin alussa suunniteltua mallia ryhdytään toteuttamaan myös yrityksissä. Työnantajille laaditaan oma arviointilomakkeensa, jonka avulla he pystyvät systemaattisemmin arvioimaan projektiasiakkaiden työssäsuoriutumista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille aktiivisesti. Projektista tiedotetaan kohderyhmälle Kotkan työ- ja elinkeinotoimiston ja Kotkan-Haminan seudun työvoiman palvelukeskuksen kautta. Projektista tiedotetaan myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon. Projektista tuotetaan esite, jota yhteistyökumppanit ja sidosryhmät voivat jakaa. Ohjausryhmän jäsenet tiedottavat projektista edustamalleen sidosryhmälle. Projektista pyritään saamaan juttuja paikallislehtiin säännöllisin väliajoin. Myös Sotek-säätiön www-sivuilla tiedotetaan projektista.

Rahoittajalle tiedotetaan ja raportoidaan projektin etenemisestä väliraporteissa ja lopussa laajemmassa loppuraportissa. Loppuraporttiin kirjataan projektin toteutukseen liittyneet asiat ja kokemukset siten, että ne ovat muiden vastaavia hankkeita toteuttavien hyödynnettävissä parhaalla mahdollisella tavalla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana luotuja hyviä käytäntöjä levitetään yhteistyöverkostolle yhteisissä tapaamisissa pitkin projektia. Projektin alkuvaiheessa hyviä käytäntöjä levitetään lähinnä Sotek-säätiön ja ohjausryhmässä olevien tahojen kesken. Myöhemmin kokemuksen ja tiedon kartuttua hyviä käytäntöjä levitetään laajemmin.

Projektista tiedotetaan myös Sotek-säätiön www-sivuilla, jota kautta hyviä käytäntöjä voidaan myös levittää. Projektista pyritään saamaan juttuja paikallislehtiin tai alan julkaisuihin (esim. Vates-info).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 205 581

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 034

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 241 558

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 214 544

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Aktorista osaajaksi -projekti toteutettiin ajalla 1.3.2010 - 28.2.2012. Projektin päämääränä oli asiakkaan osaamisen ja kykyjen tiedostaminen sekä näkyväksi tekeminen, jonka myötä asiakkaiden mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille paranevat. Projektin tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen valmennusmalli asiakkaan osaamiskirjon tunnistamiseen. Tähän tavoitteisiin vastattiin laatimalla ammattialojen tehtäväkohtaisia taito- ja kykykartoituksia eli TAKY-kartoituksia sekä hyödyntämällä asiakasprosesseissa Imba ja Melba -työkyvynarviointimenelmiä. Laadittujen kartoitusten pohjalta asiakkaat pyrittiin saattamaan työhön avoimille työmarkkinoille.

Projektin tuloksena syntyi arviointimalli sellaisten asiakkaiden ohjaamiseksi, joilla on edessään uuden ammatillisen uran löytäminen tai jo olemassa olevan osaamisen terävöittäminen. Osana tätä mallia laadittiin TAKY-kartoitusmenetelmä, joka koostuu yleisestä osasta sekä seitsemästä eri ammattialojen tehtäväkohtaisista kartoituksista. Ammattialakohtaiset kartoitukset laadittiin seuraaville työtehtäville: myyjä, siivooja, talonrakentaja, lähihoitaja, hitsaaja, koneistaja ja puuseppä. Laadittuihin lomakkeisiin pyrittiin valikoimaan sellaiset työtehtävät, jotka palvelisivat mahdollisimman hyvin asiakaskuntaamme ja tarjoaisivat laajan kirjon erilaisia ammatteja. TAKY-kartoitusten laatimisessa hyödynnettiin opetushallituksen näyttötutkintoperusteita sekä asiantuntijoiden/työnantajien haastatteluja. Lisäksi projektin tuloksena säätiöllä otettiin aktiiviseen käyttöön Imba ja Melba -työkyvynarviointimenetelmät.

Projektiin osallistui yhteensä 36 asiakasta, joista 42 % työllistyi ja 20 % sijoittui soveltuvaan koulutukseen sekä 25 % pääsi kokeilemaan kykyjään, osaamistaan sekä soveltuvuuttaan kartoitusten kautta valittuun ammattialaan erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden kautta. Yhteenvetona voidaan todeta, että projekti pystyi tarjoamaan kaiken kaikkiaan erilaisia työllistymistä edistäviä toimenpiteitä yhteensä 86 %:lle asiakkaista projektin loppuun mennessä.