Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11375

Projektin nimi: Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun Eteläisen alueella

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: OSEKK / OAMK Terveysalan Oulaisten yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kuntotie 2

Puhelinnumero: 010-2723468

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi/sote

Projektin kotisivun osoite: www.hywe.fi

Vastuuhenkilön nimi: Aini Ojala

Asema: Osaston johtaja

Sähköposti: aini.ojala(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 050-3206810

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Merijärvi, Kärsämäki, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Oulainen, Sievi, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohteena ovat Oulun Eteläisen alueen kuntien eri hallinnonalojen viranhaltijat ja päättäjät, hyvinvointialan yrittäjät koulutusorganisaatioiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Sidosryhminä ovat alueen koulutusorganisaatiot, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK), Centria ammattikorkeakoulu Oy, Ylivieska ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU) sekä Oulun yliopisto ja sen alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti.
Hankkeen sidosryhminä ovat myös alueen seutukunnat, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja kuntien palvelujärjestelmät ja sekä alueen väestö/kansalainen, jonka hyvinvointia hankkeen avulla tuetaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kunta- ja palvelurakenne uudistus on muokannut kuntien palvelurakenteita ja hyvinvointipalvelujen järjestämistavat ja organisaatiot ovat muuttuneet. Oulun Eteläisellä alueella on syntynyt viisi eri tavoin organisoitunutta sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-aluetta, joiden kehittämistä ja toimintaa on tavoitteena tukea esitetyn hankkeen avulla. Alueen 14 kunnan asukkaiden kannalta palvelujen kehittämistyössä on keskeistä asukkaiden tasa-arvoisuus, jonka toteutumista tulisi tutkimuksella seurata. Palveluprosesseja ja niiden uudenlaista kokoamista on testattava vaikuttavuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Hyvinvointialan kehittämishaasteet eivät todennäköisesti ole ratkaistavissa käytäntölähtöisesti, teknologiavetoisesti tai turvautumalla eri alojen nykyisten asiantuntijoiden tietotaitoon. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä tarvitaan aivan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia, yhteisöllisiä toimintamalleja. Kansalaisten omatoimisuuden ja omavastuun merkitys mm. liikunnan osalta kasvanee hyvinvoinnin kehittämisessä ja terveyden edistämisessä väestön samalla ikääntyessä. Näiden asioiden todellista merkitystä tulee arvioida kriittisen tutkimuksen avulla.

Hyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon merkitys päätöksenteon tukena ja toiminnan kehittäjänä korostuu muutenkin. Tässä hankkeen kehitetään alueen ja pohjoissuomalaisten toimijoiden tarpeisiin vastaavaa hyvinvointialan tutkimustoimintaa. Sen avulla tuotetaan uutta tietoa alan palveluinnovaatioiden perustaa varten. Samalla kehitetään alueen ja koko Pohjois-Suomen hyvinvointialaa verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on tukea hyvinvointialan toimijoiden kehittymistä merkittävinä osaajina. Tavoitteena on tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä Pohjois-Suomen elinkeinoelämän ja hyvinvointialan yrittäjien kanssa.

Hankkeessa käynnistetään muiden tutkimus- ja kehittämisalojen rinnalle hyvinvointialan korkeatasoista tutkimustoimintaa, joka mahdollistaa kehittämisympäristöjen välisten monitieteisten tutkimushankkeiden käynnistämisen. Oulun yliopiston tutkimisyhteyksien lisäksi luodaan yhteyksiä ja käynnistetään yhteistyötä muuhun pohjoissuomalaiseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen hyvinvointialan tutkimustoimintaan. Toiminta kohdistetaan ongelmiin, joilla on alueellista, kansallista ja kansainvälistä merkitystä. Hanke edistää sosiaalisen kestävän kehityksen periaatetta lisäämällä toimijoiden välistä luottamusta ja verkostoitumista. Voimavaroja yhdistämällä parannetaan toiminnan taloudellisuutta ja vahvistetaan sosiaalista ajattelua.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan tarkempi tiedotussuunnitelma sen käynnistyttyä, jota tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Hankkeen tuloksista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan erilaisten yhteistyöpalaverien, seminaarien ja työkokouksten yhteydessä sekä yhteistyökumppaneille lähetetään sähköinen tiedote 3 kk:n välein.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankeelle laaditaan erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma hankkeen käynnistyessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 306 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 290 039

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 382 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 477

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin keskeisenä tavoitteena oli hyvinvointialan tutkimuksen linjaaminen ja organisointi Oulun Eteläisen alueella, tutkimusyhteyksien luominen alueella ja sen ulkopuolella, hyvinvointipalvelujen ja koko alan osaamisen lisääminen ja yhteistyön tiivistyminen eri toimijoiden välillä. Tavoitteena oli rakentaa perusta pitkäjänteiselle, koulutuksen ja työelämän verkostoyhteistyönä tapahtuvalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Hankkeen kohderyhminä olivat Oulun Eteläisen alueen kuntien eri hallinnonalojen viranhaltijat ja päättäjät, hyvinvointialan yrittäjät ja koulutusorganisaatioiden henkilöstö.

Projektiin toteutuksesta ovat vastanneet Oulun Eteläisen alueen keskeiset hyvinvointialan koulutusta järjestävät organisaatiot: hallinnoijana oli Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) ja osatoteuttajina olivat Oulun yliopisto/Oulun Eteläisen instituutti (OEI), Centria ammattikorkeakoulu ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU).

Hankkeen tuloksena alueella toimivien hyvinvointialan toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt. Hanke on lisännyt alan osaamista tarjoamalla koulutusta sote-palveluiden kustannuslaskentaan, asiakastarpeen huomioiminen/asiakaslähtöiset palvelut -teemaan sekä tarjonnut alueella hankintaosaamiseen liittyvää koulutusta. Hanke on tuottanut ajankohtaista tietoa Oulun Eteläisen alueen toimijoille. Julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyö hyvinvointipalveluissa teemaan liittyvä tutkimusraportti on julkaistu marraskuussa 2011.Tätä syvennettiin edelleen hankkeen loppuvaiheessa tekemällä lisää yrityshaastatteluja. Olemassa olevan aineiston ja kerätyn lisäaineiston pohjalta aiheesta työstetään valmiiksi kolme tutkimusartikkelia vuoden 2013 loppuun mennessä.

Toinen keskeinen projektin tutkimusteema oli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksien tutkimin tulevaisuuskyselyiden avulla. Syksyllä toteutettiin alueen johtaville viranhaltijoille ja luottamusmiehille suunnattu kysely Sosiaali- ja terveydenhuolto Oulun Eteläisen alueella 2020. Kyselyä täydennettiin kevään-syksyn 2012 aikana laajalla kansalaiskyselynä. Kyselyt tarjoavat kolme erilaista näkökulmaa sote-palveluiden järjestämiseen tulevaisuudessa. Tulevaisuuden toimintamallien suhteen löytyi sekä halua pitää kiinni vanhoista toimintamalleista, mutta myös halua uusiin toimintamalleihin. Tämä näkyi mm. palveluiden järjestämistavassa, jossa yhteistoimintaa julkisen ja yksityisen sektorin kanssa kannatti esim. puolet kansalaisista. Sama oli havaittavissa sote-palveluiden toteuttamisalueissa. Osa piti hyvänä nykyisiä aluejakoja, mutta huomattava osa halusi muuttaa nykyisiä alueita joko muodostamalla erilaisia aluekokonaisuuksia tai nykyistä suurempia sote-alueita. Palveluiden hakuetäisyyksiin liittyvät vastaukset osoittivat, että monet palvelut halutaan pitää lähellä, käytännössä oman kunnan alueella. Osassa palveluita on olemassa yhteistyömahdollisuuksia, kaikkia ei tarvitse löytyä oman kunnan terveyskeskuksesta. Kansalaiskyselyn tuloksia esiteltiin alueen sote-kuntayhtymien hallituksille marras-joulukuun aikana ja tulokset on julkaistu myös hywe-hankkeen nettisivuilla.

Hanke on toteuttanut Kallion palvelustrategiaprosessin mallintamisen, johon liittyen haastateltiin 9 prosessiin osallistunutta henkilöä. Prosesssin suurin onnistuminen oli se, työntekijät on otettu mukaan prosessiin ja työntekijät ovat myös kokeneet, että pystyvät vaikuttamaan asioihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmien (hyte-työryhmät) analyysi osoitti kuntien painottavan hyvinvoinnissa liikuntaa ja terveellisiä elintapojen sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Eri ikäiset väestöryhmät olivat myös edustettuina.


CENTRIA ammattikorkeakoulun osatoteutus liittyi nuorten käsitykseen hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluista. Tämä toteutettiin ainekirjoitustyyppisesti eli selvitettiin 9. luokkalaisten nuorten hyvinvoinnin käsityksiä sekä hyvinvointipalvelujen saatavuutta Oulun Eteläisen alueella.

JEDUn osatoteutuksessa Ylivieskan ja Nivalan yksiköt toteuttivat Hyvinvointipysäkki -kokeilun yhteistyössä Kallion peruspalvelukuntayhtymän kanssa. Toteutuksessa eri alojen opiskelijat jalkautuivat vanhusten kerhoihin, tarjoten heille erilaisia hyvinvointipalveluita. Kerhoissa oli asiakkaana viiden viikon aikana 537 ikäihmistä, jotka olivat palautteiden perusteella erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

JEDUn Oulaisten yksikön osatoteutuksessa monialainen opiskelijajoukko(lähihoitajat ja ravitsemus- ja puhdistuspalvelut) yhdessä Oulaisten kotihoidon kanssa jalkatuivat kotihoidon asiakkaiden kotiin. Kohderyhmänä olivat oulaistelaiset ikäihmiset, jotka kuuluivat kotihoidon piiriin ja olivat vaarassa joutua tehostetumman palvelun piiriin tai laitoshoitoon. Tällä tavalla tuettiin heidän kotona selviytymistä, tuettiin toimintakykyä ja hyvinvointia. Tavoitteena oli koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittyminen ja tiivistyminen, verkostoituminen, osaamisen lisääminen, toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen.