Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11377

Projektin nimi: Verkostoitunut tuotekehitysprojektiympäristö

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu/Tekniikan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 272 1030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/hankkeet/cord/ ; https://sites.google.com/site/cordproj/

Vastuuhenkilön nimi: Risto Kimari

Asema: Yksikön johtaja

Sähköposti: risto.kimari(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 050 089 0651

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Ylivieskan, Raahen

Kunnat: Raahe, Ylivieska, Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Oulun seudun ammattikorkeakoulun henkilöstö sekä Pohjois-Pohjanmaalla toimivat korkeakoulutuksen toimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillinen kohderyhmä on muissa yhteistyökorkeakouluissa oleva henkilöstö. Projektin muita välillisiä kohderyhmiä ovat tuotekehitysprojekteja tekevät opiskelijat sekä Oamk:n kansainvälinen korkeakouluverkosto. Välillisiä kohderyhmiä ovat ne yritykset, jotka voivat osallistua korkeakouluverkostoihin. Yrityksiä pyydetään mukaan kehitystyöhön siten, että ne voivat toimia osana verkostoa tuotekehityksessä ja korkeakouluyhteistyössä. Tällä pyritään ammattikorkeakoulujen sekä yritysten välisen vuorovaikutuksen parantamiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisia 7

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on luoda ammattikorkeakoulujen tuotekehitysprojekteja palveleva verkostomalli, joka vastaa mahdollisimman hyvin yrityselämässä käytettyä verkottunutta työskentelytapaa. Yritysten tuotekehityksessä hyödynnetään yhä enenevässä määrin verkostoissa tapahtuvaa tuotekehitysmallia. Pyrkimys keskittyä oman ydinosaamisen terävöittämiseen edellyttää osaajaverkoston rakentamista ja hyödyntämistä. Verkostotyöskentelyä palvelevat alustat ja järjestelmät mahdollistavat tahokkaan työskentelyn ja kommunikoinnin paikasta riippumatta. Tämän työskentelytavan kehittäminen ja soveltaminen myös koulutuksessa mahdollistaa tehokkaan tavan hyödyntää ammattikorkeakoulujen omia erityisosaamisia ja luoda verkostoja jotka vastaavat työelämässä käytettyjä toimintatapoja ja ovat osana normaalia opetusta.

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa verkostoitunut tuotekehitystä tukeva projektiympäristö, jota hyödyntämällä opettajat, opiskelijat, korkeakoulut sekä alueen yritykset voivat parantaa valmiuksiaan vastata nykypäivän ja tulevaisuuden verkostoitumisen haasteisiin.

Toimintamallia testataan sekä käytännön tuotekehitysprojekteissa teknisesti ja pedagogisesti. Projekin aikana syvennetään laadullisesti kansainvälistä yhteistyötä sekä kansallista korkeakouluverkostoa kehittämällä uusia yhteistyömalleja korkeakoulujen ja yritysyhteistyöverkostojen välillä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan heti sen käynnistyttyä viestintäsuunnitelma, jossa täsmennetään tarvittavat viestinnän kohderyhmät sekä kohderyhmien mukaiset viestintävälineet. Viestintäsuunnitelmaa päivitetään projektin aikana tarvittaessa. Projektissa järjestetään loppuseminaari, johon kutsutaan projektin kannalta tärkeät yhteistyökumppanit. Projektista voidaan tarvittaessa laatia mediatiedote, jossa kerrotaan projektin aloittamisesta.

Projektin aikana toteutettavista kaikille avoimista ja seminaareista kerrotaan Oamkin nettisivuilla. Oamkin henkilöstölle tiedotetaan projektin toiminnasta osastokokouksissa, teemapäivillä sekä henkilökunnan intrassa. Kansainvälisille kumppaneille tiedotetaan henkilökohtaisin kontaktein. Projektin viestinnässä noudatetaan Euroopan sosiaalirahaston sekä rahoittajan ohjeistuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana syntyneistä hyvistä käytännöistä tiedotaan projektin loppuvaiheessa opettajille, yrittäjille sekä opiskelijoille erilaisin vierailuin ja esittelyin.

Projektin tuloksista tiedotetaan projektin loppuvaiheessa, kun toimintamalli on kehitetty. Loppuseminaari on kansainvälinen ja se pidetään vuoden 2013 alussa. Tarkempi ajankohta riippuu kehitettävän mallin kypsyysasteesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 364 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 361 252

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 441 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 425 002

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin 1. ohjausryhmän palaverissa hyväksytyn vaiheistuksen mukaisesti, joita olivat nykytason kartoitus, toimintamallien suunnittelu, pilottiprojektien toteuttaminen, yritystyhteistyö ja kv-toiminta, sekä toimintamallin levittäminen ja kv-verkoston kehittäminen. Projekti perustui suurelta osin pilottitoteutuksista saatuihin kokemuksiin ja on siten hyvin käyttökelpoinen osana normaalia opetusta.

Projektin tuloksena oppilaitosyhteistyön osapuolilla on aiempaa huomattavasti paremmat lähtökohdat verkostoituneen tuotekehityksen toteuttamiseen oppilaitosyhteistyönä. Verkostoyhteistyön malli antaa toimintamallin projektin määrittely-, suunnittelu-, toteuttamis- ja päättämisvaiheisiin. Valmiit dokumenttipohjat ja pilottiprojekteista kootut kokemukset helpottavat osaltaan toteutuksen suunnittelua sekä varsinaista toteutusta. Projekti on pyrkinyt vaikuttamaan osaltaan verkostoituneen työskentelyn mahdollisuuksiin esimerkiksi vaikuttamalla OPS (opintosuunnitelma) suunnitteluun sekä käytettäviin työkaluhin kuten Optimaan.

Hankkeen aikana toteuttiin yli viisikymmentä erilaajuista opintojen osana toteutettua projektia. Nämä pilotit on arvoitu opetuksen verkostoituneisuuden, tutkimus- ja kehityspotentiaalin sekä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Pilottien aikana saadut kokemukset on koottu dokumentiksi. Hankkeen olennaiset tulokset on kaikkien löydettävissä: https://sites.google.com/site/cordproj/

Hanke antaa hyvän pohjan verkostoituneen oppilaitosyhteistyön kansainväliseen toteuttamiseen. Hankkeessa on tuotettu tietoa eri julkaisuissa pk-yritysyhteistyöstä pilottiprojekteissa sekä sen integroitumisesta oppilaitoksen toimintaan. Hankkeessa kehitetty toimintamalli jatkuu osana kansainvälistä yhteistyötä ja ops-työtä. Malleja ja pilottiprojektien kokemuksia hyödynnetään myös jatkossa projektiopetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.