Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11379

Projektin nimi: GRAFiT - Graafisen teollisuuden osaamistarvekartoitus ja uudenlaisen verkostokoulutuksen kehityshanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28

Puhelinnumero: 010 2178600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.aalto.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite: pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/grafit/

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 010 2178 623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin osaamistarvekartoituksen kohderyhmänä ovat graafista teollisuutta edustavien yritysten ja organisaatioiden henkilöstö ja johto. Alan päätuotteita ovat sanomalehdet, aikakauslehdet ja kirjat. Muita tuoteryhmiä ovat mm. mainospainotuotteet, luettelot, lomakkeet, pakkaukset, kalenterit ja etiketit sekä seri- ja erikoispainamisen osalta tarrat ja ei perinteiselle paperille painaminen. Lähes puolet alan yrityksista sijaitsee Uudellamaalla ja yli puolet alan tuotannosta tuotetaan tämän seudun pk-yrityksissä. Osaamistarvekartoituksen pohjalta kehitetään kokonaisvaltainen yritysten kehitysohjelma ja henkilöstön koulutukset.

Kehitys- ja koulutustoimenpiteet kohdistetaan alan yrityksiin Uudellamaalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Graafisen teollisuuden palveluja käyttävät yritykset ja organisaatiot sekä yksityinen asiakaskunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 240, joista naisia 120

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 258, joista naisia 87

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Painotuotteita valmistava graafinen ala on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä. Alan päätuotteita ovat sanomalehdet, aikakauslehdet ja kirjat. Muita tuoteryhmiä ovat mm. mainospainotuotteet, luettelot, lomakkeet, kalenterit ja etiketit sekä tarrat.

Internet on tullut yhä tärkeämmäksi mainonnan, tiedonsaannin ja ajanvietteen viestintämuodoksi. Alalla toimivien yritysten kilpailukyvyn parantaminen edellyttää entistä parempaa ammatillista- ja liiketoimintaosaaamista. Näihin haasteisiin voidaan vastata systemaattisella verkostoitumisella alan muiden toimijoiden kanssa sekä kehittämällä yritysten johdon ja henkilöstön osaamista. Projektissa on keskeistä kehittää uudenlaisia toimintamalleja, jotka lisäävät graafisen alan toimijoiden kilpailuetua muuttuneessa toimintaympäistössä.

Projektissa toteutetaan laaja-alainen valtakunnallinen alan yritysten kehittämistarpeen kartoitus sekä toteutetaan johdon kehittämisohjelma ja yhteishankintakoulutukset liiketoiminta- ja ammattillisen osaamisen lisäämiseksi kohderyhmän yrityksissä Uudellamaalla. Hankkeen lopuksi toteutetaan kokoava selvitys, joka mm. nostaa esille esimerkkejä onnistuneista yritysten kehitystapauksista. Kehitysohjelmaan kuuluu yritysten henkilöstön koulutussuunnittelussa ja hankinnassa auttaminen.

Kehittämistarpeiden kartoitukseen sisältyy myös asiakkaiden tarvekysely, jonka avulla saadaan asiakkaiden näkökulma osaamistarpeisiin ja heidän näkemys tämän hetkisistä kehittämiskohteista ja tulevaisuuden tarpeista. Tarkoitus on selvittää, millaista osaamista graafisen teollisuuden henkilöstö ja johto tarvitsee, jotta se edistäisi alan muutoksen hallintaa, työssä pysymistä ja työhyvinvointia osana liiketoimintaa yritysten rakennemuutostilanteessa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2010 - 31.8.2013. Hankkeen hallinnoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan toimialajärjestöjen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen verkkosivuilla sekä hankkeessa yhteistyössä olevien toimialajärjestöjen kotisivuilla sekä henkilökohtaisilla yhteydenotoilla yrityksiin, asiakastilaisuuksissa sekä lehti-ilmoitusten avulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä levitetään verkostotapaamisissa, joita järjestetään kohderyhmänä oleville yrityksille ja yrityskehittäjille. Hankkeen hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti myös TEM:n Protek-hankkeen kautta. Lisäksi hankkeen hyviä käytäntöjä jalostetaan hankkeen aikana TEM:n tuotteistamiskoulutuksessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 492 995

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 488 478

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 492 995

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 488 478

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Toteutus:
GRAFiT-hanke on rakennemuutostoimialaksi tunnistetun graafisen painoalan yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehityshanke, jossa
-alkuvaiheen osaamistarveselvityksen
-kehittämistietoisuutta aktivoivien seminaarien
-pk-yritysjohdon kehitysohjelmien
-yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla on
tuettu toimialan kehityshaluisten yritysten uudistumista ja kilpailukykyä Uudellamaalla.

GRAFiT-hankkeen asiantuntijat ovat auttaneet ja opastaneet yrityksiä tunnistamaan liiketoiminnan kilpailukyvyn kannalta keskeiset kehittämiskohteet ja osaamisen kehittämistarpeet. He ovat myös ohjanneet yrittäjiä hakemaan Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankintakoulutustukea ja valmistelurahoitusta.
Syntyneiden koulutussuunnitelmien toteutukseen etsittiin yhdessä yrityksen kanssa sopivat kouluttajatahot tai sopiva ELY:n tuotteistettu palvelu. Hankkeen koulutusasiantuntijat toimittivat hakemusten pohjaksi syntyneet osaamistarpeiden kartoitusmateriaalit PROTEK Uusimaan hankkeen koulutuspäällikölle, näin yrityksille voitiin tarjota sujuva käsittely ja tarvittaessa myös kouluttajatahoa voitiin opastaa yhteishankintakoulutusten toteuttamiseen ja raportointiin. GRAFiT-hankkeen projektipäällikkö on koordinoinut eri koulutustahojen toteuttamien yhteishankintakoulutusten raportointia projektin eura-seurantaan.

Tulokset:
Hankkeen tuloksena
- koottiin hankkeen käynnistyessä tietoa toimialan yritysten osaamistarpeista
-ja hankkeen päätteeksi julkaistussa kokoavassa selvityksessä on koottuna tietoa toteutuksesta ja suosituksia kehittämistyön tueksi niin muille graafisen painoalan yrityksille kuin myös muille rakennemuutoksen kourissa oleville toimijoille.

Hankkeen operatiivisten kehittämistoimien tuloksena
- kehityshaluisten toimialan yritysten johto on johdon kehitysohjelmissa ja -kehityspäivissä kirkastanut liiketoimintamallejaan ja hahmottanut osaamistarpeita
- yrityskohtaisten osaamistarvekartoitusten ja koulutusten räätälöintien avulal on hahmotettu konkreettisia kehittämistoimia kohdeyrityksille
- on toteutettu yrityskohtaisia ja yritysverkostoille tarjottuja TäsmäKoulutuksia yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja siten kilpailuedun varmistamiseksi muuttuvassa elinkeinoympäristössä
- on tarjottu verkostoseminaarien virikkeitä ja kannustusta kehittämiseen sekä mahdollisuus verkottua ja käydä keskustelua, joka tukee uudensuunnan hakemisessa ja sen vaatiman kehittämisen käynnistämisessä
- tiedotustoimenpitein on lisätty muutostietoisuutta ja kannustettu yrityksiä ja kehittäjiä tarttumaan kehittämistyöhön
- hankkeen verkottumisen myötä PROTEK verkostohankkeisiin osallistuttu itse hanketoimijana kehittymiseen ja kehittämiseen laajemmalla foorumilla, näin myös GRAFiT-hankkeen kokemukset, siinä syntynyt tieto ja hyvät käytännöt ovat levinneet laajemmalle ja rakentaneet pohjaa tulevalle pk-yritysten kehittämistyölle.