Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11380

Projektin nimi: Insinöörikoulutuksen uusi toteutustapa CDIO-mallia soveltaen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6

Puhelinnumero: 017 255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kari Lehtomäki

Asema: osaamisaluejohtaja

Sähköposti: kari.lehtomaki(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044 7856200

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion

Kunnat: Varkaus, Kuopio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä ovat tekniikan alan opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan alan opiskelijat sekä Pohjois-Savon yritykset, jotka työllistävät Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistuvia insinöörejä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 47, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Insinöörikoulutuksen läpäisyä ja vaikuttavuutta tulee nopeasti parantaa. Erityisesti hyvä opiskelumotivaatio rankan ja teoreettisen koulutuksen läpijaksamiseksi on tärkeää. Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusi insinöörikoulutuksen toteutustapa, joka perustuu CDIO-viitekehyksen käyttöön ja osallistavaan opetukseen. Opetusmenetelmien muuttaminen vaatii myös merkittävästi opettajien kouluttamista. Insinöörikoulutuksen uusi toteutustapa CDIO-mallia soveltaen -projektissa kehitetään uusi insinöörikoulutuksen opetusmenetelmä, jonka avulla koulutuksen läpäisyä saadaan parannettua merkittävästi ja opiskelumotivaatiota vahvistettua. Projektin tuloksena myös koulutuksen vetovoima paranee.

Uuden opetusratkaisun lähtökohtana on CDIO-mallin soveltaminen. CDIO on kansainvälinen insinöörikoulutuksen viitekehys, jonka tavoitteena on kehittää paitsi koulutuksen sisältöä myös opetus- ja oppimismenetelmiä siten, että valmistuneiden insinöörien osaaminen vastaa mahdollisimman hyvin työelämän vaatimuksia. CDIO-lyhenne muodostuu sanoista Conceive-Design-Implement-Operate. CDIO tukee 12 standardin avulla insinöörikoulutuksen kehittämistä. Standardien viitekehys paitsi määrittelee ohjelman painopisteet, myös antaa suuntaa koulutusohjelmien opetussuunnitelmien kehittämiseen ja arviointiin. Keskeisenä ideana on työelämälähtöisyyden lisääminen aktiivisia opetusmenetelmiä hyödyntämällä. Oleellisena elementtinä on myös insinööriammatissa keskeisen tuotekehityskaaren ja ratkaisukeskeisen ajattelun kehittäminen toiminnallisesti heti opintojen alusta alkaen.

Projektissa kehitettävä opetusmenetelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön syksyllä 2010 alkavassa energiatekniikan koulutusohjelmassa. Lukuvuodesta 2011 lähtien opetusmenetelmä otetaan käyttöön myös pääosassa muita Savonia-ammattikorkeakoulun insinöörikoulutusohjelmia (sähkötekniikan, tietotekniikan ja kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmissa). Projektissa toteutetaan opettajien koulutusta CDIO-mallin soveltamiseen ja suunnitellaan tarvittavia muutoksia oppimisympäristöihin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tehdään lehdistötiedote alueen paikallislehdille. Projektin etenemisestä tiedotetaan alueen toimijoille eri vaiheissa. Projektin tavoitteena on parantaa insinööriopi ntojen kiinnostavuutta, josta syystä projektin tuloksista kerrotaan opiskelijahakujen yhteydessä potentiaalisille hakijoille. Projektin tulokset ja hyvät käytänteet esitellään projektin päätösseminaarissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alussa projektin esittely Savonian Varkauden neuvottelukunnassa
Syksyllä 2010 sisäinen tiedotus (Savonia-ammattikorkeakoulu).
Projektin kuluessa tiedotteita ammattikorkeakoulussa.
Projektin kuluessa yhteistyön kehittämistä yritysten kanssa.
Projektin kuluessa useita sisäisiä koulutustilaisuuksia opetusmenetelmästä opettajille.
Seminaarit, tietoiskut, infotilaisuudet ja konferenssit, joissa toimintamallia ja sen toteutusta esitellään.
Hyvien käytänteiden suunnittelu ja kirjaaminen osaksi Savonia-amk:n insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmia.
05/2012 Projektin päätösseminaari

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 235 808

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 287 925

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Savonia-amk:n toteuttama projekti "Insinöörikoulutuksen uusi toteutustapa CDIO-mallia soveltaen" on koulutuksen kehittämisprojekti.

Projekti alkoi keväällä 2010 ja päättyi kesällä 2012. Tavoitteen mukaisesti etsittiin CDIO-mallin pohjalta keinoja siihen, miten Savonia-amk:n insinöörikoulutuksen läpäisyyn saadaan parannuksia ja opiskelijoiden motivaatiota vahvistettua. CDIO on kansainvälinen insinöörikoulutuksen viitekehys, jonka tavoitteena on kehittää paitsi koulutuksen sisältöä myös opetus- ja oppimismenetelmiä siten, että valmistuvien insinöörien osaaminen ja taidot vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän vaatimuksia ja tarpeita.

Uuden toimintamallit oli osittain otettu käyttöön syksyllä 2010 alkaneessa energiatekniikan koulutusohjelmassa, jonka opetussuunnitelma oli laadittu CDIO-mallin pohjalta. Energiatekniikan koulutusohjelmasta saatuja kokemuksia käytettiin hyväksi muissa koulutusohjelmissa. Projektin toteutukseen lähtivät mukaan keskeiset opettajat kymmenessä koulutusohjelmassa. Aktiivisten tekijöiden määrä oli siten suuri.

Opetusmenetelmän kehittämisen ensimmäinen askel oli opetussuunnitelman kehittäminen vastaamaan CDIO-mallia. Suunnittelutyö tehtiin pääosin kevätlukukauden 2011 aikana. Konkreettiset muutokset kirjattiin syksyllä 2011 aloittavien opiskelijoiden opetussuunnitelmiin.

Toinen vaihe alkoi syksyllä 2011 uusien opetuskäytäntöjen pilotoinneilla. Suurin käytännön muutos entiseen oli ensimmäisen vuoden CDIO-orientaatioprojektien läpivienti ja siitä saatavat palautteet. Projektirahoitusta ei käytetty opetukseen vaan suunnitteluun ja arviointiin. Arvioinnit koottiin keväällä ja kesällä 2012. Projektissa koottiin myös opintojaksojen arviointimenetelmiä.

Kolmas vaihe oli koontivaihe, jossa jatkettiin koulutuksen suunnittelua saatujen kokemusten perusteella ja koottiin opiskelijoilta ja opettajilta palaute uusista menetelmistä. Tähän liittyi toukokuussa 2012 järjestetty loppuseminaari.

Projektiin sisältyi CDIO-mallin käytännön kokemusten kartoittamista muista korkeakouluista ja yliopistoista. Yksi merkittävä tavoite oli CDIO-verkoston jäsenyys, johon valmisteltiin hakemus keväällä 2011. Hakemukseen liittyvä Savonia-amk:n tekniikan koulutuksen esittely toteutui Kööpenhaminan CDIO-konferenssissa kesällä 2011. Hakemus hyväksyttiin ja Savonia-amk liittyi verkoston jäseneksi. Jäsenyyttä käytetään hyväksi oman koulutuksen kehittämisessä. Osana tätä verkostoa suomalaiset CDIO-jäsenkorkeakoulut ovat muodostaneet oman yhteistyöryhmän.

Projektin loppuvaiheessa koottiin arviointeja opiskelijoilta, opettajilta ja myös suppeasti yrityksiltä. Yritysten kanssa tapahtuva laajamittainen yhteistyö toteutuu tehtyjen suunnitelmien mukaan parin, kolmen vuoden kuluessa, jolloin uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat opiskelijat ovat koulutuksensa loppuvaiheessa.

Keskeiset tulokset painottuvat CDIO-toteutuksiin eli koulutuksen keinoihin lisätä valmiuksia insinöörin tehtäviin; tämä toteutetaan projektimuotoisilla määrittele-suunnittele-toteuta-testaa –projekteilla, joissa harjoitellaan insinööritaitoja ja opitaan insinööritietoja. Opetussuunnitelmat tarjoavat vähintään kaksi projektimuotoista kehitystehtävää opintojen aikana. Eri koulutusohjelmat ovat laatineet omat ratkaisunsa. Ensimmäisen vuoden opiskelijat työskentelevät pääosin oppilaitoksessa; varttuneille opiskelijoille pyritään löytämään projekti, jossa yritykset ovat mukana.

Projektista on laadittu erillinen, laajempi raportti, jota käytetään koulutuksen kehittämiseen. Työ jatkuu!