Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11381

Projektin nimi: Nuorten ammattilaisten valmennushanke NASEVA

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2010 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Osoite: Otavankatu 4, PL 304

Puhelinnumero: 015 221 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.esedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.naseva.info

Vastuuhenkilön nimi: Kati Torniainen

Asema: hankepäällikkö

Sähköposti: kati.torniainen(at)esedu.fi

Puhelinnumero: 0405757743

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti eteläsavolaisiin alle 30-vuotiasiin työttömänä oleviin ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin nuoriin. Myös oppilaitosten vastavalmistuvien sijoittumista työelämään seurataan ja tarvittaessa tuetaan ensimmäisen työpaikan saannissa. Toimenpiteisiin rekrytoidaan yhteensä 300 henkilöä.
Vuoden 2014 keväällä Etelä-Savon ammattiopistosta valmistuvat ovat erityisen tuen kohteena.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mukana olevien koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstö ja työelämäyhteistyössä mukana olevat henkilöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 316, joista naisia 101

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 200, joista naisten työpaikkoja 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 82, joista naisten työpaikkoja 24

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten ammattilaisten valmennushankkeen, NASEVAn tavoitteena on kehittää ammatillisen toisen asteen ammatillisia valmennuspalveluja siten, että pystytään tuottamaan tehokkaasti työelämän tarpeita vastaavaa osaamista. Hankkeessa kehitetään toimia, joilla varmistetaan valmennettujen nuorten sijoittuminen työelämään.

Hankkeessa toteutetaan yksilöllisiä valmennusohjelmia osallistujien valintojen ja työelämän räätälöityjen tarpeitten mukaisesti. Hankkeen kohderyhmästä rekrytoidaan 300 taantuman vuoksi työtä vaille jäänyttä alle 30-vuotiasta nuorta aikuista, joilla on ammatillisen toisen asteen tutkinto. Erityisesti taantuman aikana on joutunut työttömiksi tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen saaneita nuoria miehia.

Etelä-Savon ammattiopiston ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kehittämistyön ja pilotoinnin tuloksena syntyvät oppilaitoksiin valmennusohjelmat sekä toimintatavat, joiden avulla voidaan valmentaa työelämän osaajia alueen yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. NASEVA-hankkeessa saatetaan yhteen nuorten osaaminen ja yritysten osaamistarpeet tavoitteena nuorten mahdollisimman nopea sijoittuminen alueen yrityksiin. Aluksi kumppanihanke NOHEVASSA ja myöhemmin kansallisella rahoituksella toteutetaan työvoimapoliittisena koulutuksena nuorten valmennus-/koulutusohjelmat.

Työhallinto saa käyttöönsä valmennusmallin, jota voidaan käyttää hankittaessa palveluja ammattitaitoisille työttömille työnhakijoille työllistymisen parantamiseksi. Paikallinen työ- ja elinkeinoelämä saa samalla tarpeisiinsa vastaavaa osaavaa työvoimaa.

NASEVA-hankkeen keskeiset kehitettävät uudet tuotteet ovat nuorten ammattilaisten työmarkkinakelpoisuutta vahvistavat valmennusohjelmat ja valmennusmalli sekä ammatillisesta koulutuksesta valmistumisvaiheessa olevista vailla työpaikkaa olevista nuorista koottu osaajapankki.

Hanketta hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy. Toteutuksesta vastaavat Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. NASEVA-hanke toteutetaan 1.7.2010-23.2.2015 välisenä aikana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa on laadittu tiedotus- ja levittämissuunnitelma. Tiedottamisen kohteena ovat kohderyhmään kuuluvat työnhakijat, yhteistyöyritykset ja -yhteisöt, oppilaitosten henkilökunnat ja hankkeen muut yhteistyökumppanit.

Tiedottaminen tapahtuu esite- ja verkkomateriaalin sekä henkilökohtaiseten kontaktien avulla. Lisäksi käytetään joukkoviestimiä, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, työkokouksia, verkostotapaamisia, avointen ovien päiviä ja koulutusmessutapahtumia. Hanke sisältää toimenpiteiden juurruttamisen mukana oleviin organisaatioihin ja valtavirtaistamisen organisaatioiden ja toiminta-alueen ulkopuolelle. Juurruttaminen toteutetaan hankesuunnittelun aloittamisesta sen päättymiseen asti erilaisin varmistuskeinoin sisällyttämällä toiminta ja tuotokset organisaatioiden strategioitten toteuttamissuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja -järjestelyihin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa tuotettujen hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan tarkennetun levittämissuunnitelman mukaisesti.

Kehitettävät uudet tuotteet, joita hanke levittää ovat:
1. ammattilaisten työllistymisen valmennusohjelmat
2. ammattitaitoisen työttömän nuoren valmennusmalli
3. valmistumisvaiheessa työtä vaille olevita nuorista koottu osaajapankki

Hankkeelle on tehty www-sivusto, jonka osoite on www.naseva.info. Www-sivuilta löytyy hanke-esiteitä sekä työnhakijalle että työnantajalle. Tiedotusmateriaalia on jaettu kaikille yhteistyötahoille. Naseva, nuorten ammattilaisten valmennushanke, on myös esillä facebookissa osoitteessa http://www.facebook.com/nasevaeu.

Hanke toimii yhteistyössä ESR-ohjelman vastaavien hankkeitten kanssa erilaisilla yhteistoimintafoorumeilla, joissa vaihdetaan kokemuksia sekä hyvistä että huonoista käytännöistä.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan lisäksi erilaisissa kansallisilla foorumeilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 856 495

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 800 665

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 997 578

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 933 949

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Naseva-hanke on onnistunut moitteettomasti toteutuksessaan, olemme onnistuneet luomaan varteenotettavan työllistämiskanavan niin nuorten kuin työnantajien tarpeisiin, sen ovat osoittaneet lisääntyneet suorat kontaktit työnantajien kuin työnhakijoiden suunnalta
Naseva-hanke on toiminta historiansa aikana pystynyt luomaan mallin jolla pystytään palvelemaan niin nuoria työnhakijoita kuin työvoimaa tarvitsevia yrityksiä. Asiakaslähtöisestä toimintakonseptista saadaan räätälöityä jokaiselle juuri sen hetkiseen tarpeenmukaiset tuki- ja palvelutarpeet. Työssäoppimisaika antaa nuorelle mahdollisuuden perehtyä rauhassa työpaikan kulttuuriin ja ammatillisiin vaatimuksiin. Ja toisaalta samaan aikaan työnantaja voi ilman taloudellista riskiä ottaa nuoren kasvamaan ja oppimaan niitä taitoja joita häneltä odotetaan kun solmitaan työsopimus. Keskusteluissa työnantajan ja työssäoppijan kanssa pystytään suunnitelma täydentämään millaisilla lyhytkestoisilla koulutuksilla ammatilliset puutteet pystytään täydentämään. Monelle nuorelle on yllätys mitä kaikkea työelämässä tänä päivänä vaaditaan ja kuinka niihin vaatimuksiin pystytään vastaamaan.
Tavoitteena hankkeella oli 280 osallistujaa ja 200 uutta työpaikkaa, hankkeeseen osallistujien osalta tavoite ylitettiin mutta uusien työpaikkojen osalta tavoitteesta jäätiin. Ussien työpaikkojen määrään vaikutti yleinen suhdannetilanne ja työttömyyden kasvu yleensäkin.