Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11382

Projektin nimi: Lakeland Events - Savonlinnan seudulla tapahtuu

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2520006-8

Osoite: Puistokatu 1

Puhelinnumero: (015) 527 4950

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonlinnanyrityspalvelut.fi

Projektin kotisivun osoite: Hankkeelle ei luoda omia nettisivuja, tiedot löytyvät www.savonlinna.travel -sivustolta.

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Vahela-Kohonen

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: riitta.vahela-kohonen(at)savonlinnaseutu.fi

Puhelinnumero: 044 571 5831

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Kerimäki, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Savonlinnan seudun tapahtumajärjestäjät, matkailuyrittäjät ja kaupan alan yrittäjät sekä markkinointi- ja myyntiorganisaatiot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat tapahtumajärjestäjien alihankkijat, Savonlinnan seudun palvelualan yrittäjät, kuntapäättäjät, kehittäjätahot ja virkamiehistö sekä tapahtumakävijät ja alueen asukkaat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 50, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63, joista naisia 52

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lakeland Events - Savonlinnan seudulla tapahtuu -hankkeella haetaan ratkaisua Savonlinnan seudun matkailusesonkien pidentämiseen ja alueen vetovoimaisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen, tapahtumien tuotanto- ja markkinointiongelmiin sekä seudulta puuttuvaan kokonaisvaltaiseen tapahtumien koordinointiin ja verkostoitumiseen.

2010-2013 vuosina tapahtuvan hankkeen kohderyhmänä ovat Savonlinnan seudun tapahtumajärjestäjät, matkailuyrittäjät ja kaupan alan yrittäjät sekä markkinointi- ja myyntiorganisaatiot. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat tapahtumajärjestäjien alihankkijat, Savonlinnan seudun palvelualan yrittäjät, kuntapäättäjät, kehittäjätahot ja virkamiehistö sekä tapahtumakävijät ja alueen asukkaat.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat tuottaja- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen, tapahtumien koordinointi ja sesonkien suunnittelu, osaaja- ja asiakaspankkien kokoaminen, uusien olemassa olevia tapahtumia tukevien tapahtumien suunnittelu, selvitys seudun tapahtumakoordinaation järjestämiseksi, keinojen luonti tehokkaampaan tapahtumien väliseen resurssointiin, tapahtumien vaikuttavuustutkimus ja valtakunnallisesti hyvien käytänteiden ja menetelmien levittäminen tapahtumajärjestäjille.

Lakenland Events -hankkeessa kehitetään uudenlainen toimintamalli seudullisten tapahtumien kehittämiseen sekä uusi toimintamalli yhteisesti seudun eri tapahtumia koordinoivalle, organisoivalle ja kehittävälle taholle. Projektin tuloksena syntyy alueen tapahtumakoordinointitaho, joka jatkaa tapahtumien koordinointityötä, toimii asiakas- ja tapahtumaosaajapankkien välittäjänä ja ylläpitäjänä ja kehittää tapahtumia yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa.

Hanketta hallinnoi Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja käytännön toteutuksesta vastaa Savonlinnan Seudun Matkailu Oy.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan internetissä sovittujen kotisivujen kautta ja KOKO-verkoston kautta valtakunnallisesti. Tiedotteet julkaistaan kotisivuilla ja lähetetään myös hankkeeseen osallistujille ja alueen kehittäjä- ja päättäjätahoille sähköpostitse. Hankkeen alkaessa haetaan hankkeen vetäjää Helsingin Sanomien ja Itä-Savon ilmoituksilla ja tiedotetaan kaikille mahdollisille hankkeen osalllistujille aloitustoimenpiteistä ja ensimmäisestä yhteistapahtumasta. Varsinainen kutsu tilaisuuteen lähetetään tapahtumasisältöineen myöhemmin.

Vuoden 2010 syksyllä tiedotetaan hankkeen tapahtumien eli koulutusten ja seminaarien aikatauluista ja sisällöistä ja vuoden 2011 keväällä koordinaatio- ja tuottajatahoselvityksen tuloksista.

Hankkeen aikana pidetään ainakin kaksi tiedotustilaisuutta medialle ensimmäisen ja päättävän yhteistapahtuman yhteydessä ja media kutsutaan erikseen myös koulutus- ja seminaaripäiviin mukaan. Näissä tapahtumissa medialla on mahdollisuus haastatella myös hankkeeseen osalllistuvia tahoja. Median paikallisiin edustajiin kuten Itä-Savoon, Savonmaahan, Aluelehti Saimaaseen, Etelä-Savon Radioon ja Kaakkois-Suomen YLEn toimitukseen otetaan suoraan yhteyttä. Valtakunnan muihin medioihin tiedotetaan mahdollisista uutisarvon ylittävistä asioista. Ensi sijaisena tavoitteena tiedotuksessa on alueen tapahtumien esille tuominen.

Hankkeen lopussa tiedotetaan hankkeessa tehdyn vaikuttavuustutkimuksen tuloksista, yleensä hankkeen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuonna 2010 tuodaan valtakunnalliset hyvät käytännöt Savonlinnaan ensimmäisen yhteistapahtuman yhteydessä.
Vuonna 2011 valtakunnallisten hyvien käytäntöjen levittäminen jatkuu koulutusten ja seminaarien yhteydessä. Hankkeessa syntyneistä toimintamalleista jaetaan tietoa esim. luovien alojen KOKO-verkoston kautta.
Vuonna 2012 jatketaan tiedon levitystä hankkeessa syntyneistä toimintamalleista eri verkostojen kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 234 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 216 107

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 432

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 238 378

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke eteni suunnitelman mukaisesti ja vastaan tulleet haasteet saatiin selvitettyä. Hankkeen tulokset juurrutettiin jo projektin aikana ja toimepiteitä onkin osana SSM Oy:n normaalia toimintaa.

Hankkeessa saatiin aikaan monia näkyviä ja tärkeitä tuloksia, suurimapana seudullinen sähköinen tapahtumakalenteri, joka on saatu jalkautettua niin tapahtumajärjestäjille kuin paikallisille ja matkailijoille erittäin hyvin. Tapahtumakalenterin on tärkeä työkalu myös SSM Oy:n liiketoiminnassa ja asiakaspalvelussa, kalenterin luontainen kotipesä onkin matkailutoimistossa.

Tapahtumakalenterin yksi suurimmista kehitysaskeleita oli responsiivinen ulkoasu ja uudistus koskien kalenterin ulkoasua sekä tapaan esittää tapahtumia sähköisessä palvelussa. Samoin myös kalenterin sisälle rakennettu seudun tapahtumajärjestäjiä ja osaajia palveleva resurssipankki on merkittävä palvelu seudun toimijoille. Tapahtumakokonaisuuksien esittäminen puolestaan helpottaa Savonlinnalle ominaisten pienten tapahtumien niputtamisen yhdeksi kokonaisuudeksi myös viestinnällisesti ja tehokkaasti lisäten siten tapahtumakokonaisuuden kiinnostavuutta sekä helpottamaan niiden markkinointia.

Uusia toimintamalleja hankkeen aikana olivat mm. AnnaMieAutan-konsepti, SatamanInfopiste sekä aivan uusi, seudulle juurrutettu Savonlinnan Kesänavaus -tapahtuma. Toimenpiteistä saatiin hyvää palautetta ja niitä on tarkoitus jatkaa mahdollisuuksien mukaan jatkossa SSM Oy:n toimesta. Hyvänä esimerkkinä Savonlinnan Kesänavaus, joka kesällä 2014 järjestetään yhdessä Rakennusliiton kanssa Rakennusliiton Kesäpäivien sattuessa samalle viikonlopulle.

Projektin aikana on saatu kehitettyä ja vakiinnutettua Savonlinnan seudun vuosittainen tapahtumakello, jonka pohjalta esimerkiksi markkinointi ja myyntityö helpottuvat merkittävästi. Eri teemojen ympärille on saatu luotua aktiivisesti toimivia yhteistyöverkostoja, joiden merkitys on seudulle merkittävä jatkossakin kehittämistoimenpiteiden suunnittelijoina sekä toteuttajina. Varsinaista tapahtumien aluekoordinaatiotahoa ei ole syntynyt hankkeen aikana, mutta tapahtumat ovat merkittävässä roolissa niin SSM Oy:ssa, SAKKE ry:ssa kuin Savonlinnan yrityspalveluidenkin toiminnassa. Kunkin tahon osallistuminen tapahtumiin sovitaan yhdessä tapahtuman luonne huomioon ottaen verrattuna organisaation kokonaisvaltaisen toimintaan ja painopisteisiin. Seudullinen tapahtumakoordinaatiota siis jaetaan aina tapahtuman luonteen mukaisesti ja tarpeet huomioon ottaen.
Hankkeen tuloksena synnytettiin Matkailufoorumin yhteyteen tapahtumatoimijoilla uusi, yhteinen foorumi, joka mahdollistaa tehokkaan verkostoitumisen sekä tapahtumien kehittämisen. Foorumi on kaikille tapahtumista kiinnostuneille avoin ja maksuton, joten kaikilla toimijoilla taustaorganisaation koosta tai toiminta-alasta huolimatta on mahdollista osallistua omalla panoksellaan tapahtumien kehittämiseen seudulla.
Seudun toimijoiden välinen yhteistyö ja kiinnostus tapahtumia kohtaan ovat lisääntyneet merkittävästi hankkeen aikana. Myös kauppa on saatu vahvemmin mukaan tapahtumiin ja muutoinkin kokonaisvaltaiseen sesonkien kehittämistyöhön. Tätä on edesauttanut entisestää myös kauppiaiden järjestäytyminen SAKKE ry:n kautta ja toiminnanjohtaja Raija Suomalaisen aktiivinen osallistuminen erilaisiin toimenpiteisiin sekä laaja tiedottaminen kauppiaille.