Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11384

Projektin nimi: Vuokatti-Urheiluakatemia

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sotkamon kunta, Sotkamon lukio

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189766-5

Osoite: PL 24 (Akkoniementie 25)

Puhelinnumero: 08-6155811

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://lukio.sotkamo.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vuokattiurheiluakatemia.fi, www.facebook.com/vuokattiurheiluakatemia

Vastuuhenkilön nimi: Ari Kontro

Asema: asiantuntija

Sähköposti: ari.kontro(at)sotkamonlukio.fi

Puhelinnumero: 044 750 2445

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

valmentajat, opettajat, opinto-ohjaajat, seuratoiminnassa mukana olevat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti:
opiskelevat huippu-urheilijat, muut opiskelijat, alueella asuvat liikunnan harrastajat.

Hyödynsaajat:
Paitsi kohderyhmät ja niiden taustaorganisaatiot, hankeen tuloksesta eli Akatemiasta, hyötyvät edellä kuvatut hankkeen kumppani- ja verkostokohderyhmät sekä alueelle tulevat matkailijat ja alueen asukkaat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 189, joista naisia 55

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatti on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu huippu-urheilijoiden valmennuskeskus. Alueen oppilaitosten vetovoimaisuus perustuu laadukkaaseen ja monipuoliseen urheiluvalmennukseen ja liikuntamahdollisuuksien tarjontaan. Osaamista on, mutta toiminnassa mukana olevien tahojen yhteistyöverkoston toimintaa on tehostettava. Tähän tarpeeseen vastaa Urheiluakatemia-malli, joka on osa suomalaista huippu-urheilujärjestelmää. Sitä koordinoi Suomen Olympiakomitea.

Kohderyhmät:
Välittömät: valmentajat, opettajat, opinto-ohjaajat, seuratoimijat. Välilliset: opiskelevat huippu-urheilijat, muut opiskelijat, alueen liikunnan harrastajat. Hyödynsaajat: kohderyhmät ja niiden taustaorganisaatiot, hankkeen kumppani- ja verkostokohderyhmät, matkailijat, alueen asukkaat

Tavoitteet, toimenpiteet:
1. Vuokatti-urheiluakatemia tarjoaa urheilijoille toimivan tavan yhdistää urheilu ja opiskelut aina yläkoulusta korkeakouluasteelle. Toimenpiteet: luodaan urheilijoiden opiskelu- ja urheilupolkuja eri koulutusasteiden välille, koulutetaan alueen valmentajia, Kainuun ammattiopisto on urheiluammattiopisto, valmistellaan urheiluakatemiakoordinaattorin toiminta
2. Akatemia on keskeinen kainuulaisen urheilu- ja seuratoiminnan kehittäjä. Toimenpiteet: laaditaan valmennukseen yksilö- ja joukkuelajipaketit ja kainuulaiset valmennuksen yhteistyömallit
3. Luodaan edellytyksiä ja kysyntää liikunta-alan yrittäjyydelle Kainuussa. Toimenpiteet: tiedottamisen, koulutuksen ja verkostoitumisen kautta edistetään urheilun tukipalvelujen tuottamista ja uusien palvelutuotteiden kehittämistä yritysten kanssa, luodaan lajeista riippumatonta seuratoimintaa aktivoiva koulutuspaketti
4. Akatemian toiminnan ja rahoituksen vakiinnuttaminen. Toimenpiteet: Akatemian rahoitus- ja hallinnointimalli suunnitellaan ja sovitaan hankkeen aikana.

Tulokset, vaikuttavuus
Akatemia on koordinointielin, joka sitoo yhteen urheilijoiden opintopolut, valmennuksen ja tukijärjestelmät. Toimijoiden välinen työnjako on selkeä. Oppilaitokset vastaavat opetuksesta, opintojen suunnittelusta, ohjauksesta sekä urasuunnittelusta. Alueen oppilaitokset ovat sekä kotimaisten että ulkomaisten opiskelevien urheilijoiden keskuudessa haluttu opiskelupaikka
Akatemian verkostossa työskentelevät valmentajat, lajiliitot ja seurat vastaavat valmennus- ja kilpailutoiminnan järjestämisestä. Toiminta seurojen, lajiliittojen valmentajien ja oppilaitosten välillä sujuu kitkatta. Pienenevät resurssit ovat tehokäytössä, joukkuelajien toiminta tehostuu, ammattivalmentajien määrä ja valmennusosaaminen lisääntyy. Liikuntaan ja urheiluun liittyvillä tukipalveluilla on kysyntää, syntyy uutta yritystoimintaa. Hankkeessa muodostettu Akatemia toimii tehokkaasti omalla rahoitusmallilla ja sillä on yhteisesti sovittu nimi ja ulkoinen ilme. Akatemia vahvistaa toimijaverkostoja ja niiden aktiviteettejä eri organisaatiotyyppien ja seurojen kesken. Alueen vetovoimaisuus vahvistuu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehdään tiedotussuunnitelma, joka sisältää kohderyhmän, ajankohdan, menettelytavan (www, intra, sähköposti, mediat, julkaisut, infotilaisuudet sekä loppuseminaari) , vastuuhenkilön ja ko tiedotuksen sisällön (tavoitteen).

Tiedotussuunnitelma käsitellään projektin alkaessa ohjausryhmässä ja sitä päivitetään tarvittaessa ohjausryhmän kokouksissa.

1. JATKOHAKEMUS: tiedotetaan aktiivisesti hankkeen omien nettisivujen ja FaceBook-profiilin kautta, yhteistyössä paikallisten medioiden kanssa sekä urheilutapahtumien ja messujen yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen toimenpiteet mallin luomiseksi sisältävät myös sen käytänteiden vakiinnuttamisen ja juurruttamisen kumppaniorganisaatioiden toimintaan.

Hyviä käytänteitä levitetään jo hankkeen aikana kohderyhmä- ja hyödynsaajaorganisaatioissa, kun Akatemian rahoitus- ja hallinnointimalli (ylläpitomalli) suunnitellaan ja sovitaan hankkeen aikana. Valtakunnallisesti hyödynnetään Suomen Úrheiluakatemia-verkostoa ja Olympiakomiteaa sekä lajiliittoja.

1. JATKOHAKEMUS: Hyvien käytänteitä jaetaan tiiviisti akatemian oppilaitosten välillä sekä valtakunnallisessa akatemiaverkostosssa, jossa Vuokatti Urheiluakatemia on aktiivinen toimija. Toimintaympäristön vakiinnuttua (mm. ylläpitäjä, HUMU-ryhmän toimenpiteet) hyvät käytännöt voidaan juurruttaa osaksi akatemian ja oppilaistosten perustoimintaa,

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 391 605

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 204

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 460 712

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 436 711

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli muodostaa Sotkamo-Kajaani -akselille toimiva yhteistyöverkosto, joka tarjoaa urheilevalle nuorelle laadukkaan koulutuksen ja urheiluvalmennuksen tukipalveluineen. Päätavoite jaettiin seuraaviin neljään toiminnalliseen tavoitteeseen:

1) Vuokatti Urheiluakatemia tarjoaa urheilijalle toimivan tavan yhdistää urheilun ja opiskelut aina yläkoulusta korkeakouluasteelle
2) Vuokatti Urheiluakatemia on keskeinen kainuulainen urheilu- ja seuratoiminnan kehittäjä
3) Tuetaan liikunta-alan yrittäjyyden kasvua
4) Vuokatti Urheiluakatemian toiminnan ja rahoituksen vakiinnuttaminen

Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu paljolti hankehenkilöstän työpanoksella ja eri toimijoiden tapaamisilla. Hankkeessa toimi kuusi työryhmää, joille on järjestetty työryhmäkokouksia aina tarpeen vaatiessa. Koulutuksia hankkeessa järjestettiin valmentajille, opinto-ohjaajille ja seuratoimijoille.

Alueellista roolitusta huippu-urheilun kehittämiseksi työstettiin aktiivisesti yhdessä muiden valtakunnallisesti huippu-urheilussa toimivien tahojen (Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskuksen, Kainuun Prikaatin ja Jyväskylän yliopiston) välillä.

Valtakunnallisesti yhteistyö huippu-urheilun sisällä on ollut erittäin tiivistä. Olympiakomitean alainen Huippu-urheiluyksikkö ja sen sisällä toimiva urheiluakatemiaohjelma aloittivat toimintansa vuoden 2013 alussa. Urheiluakatemiat on nostettu keskeiseksi elementiksi tulevaisuuden huippuurheilussa ja jatkossa että osaamis- ja taloudelliset resurssit kanavoidaan yhä enemmän akatemioiden kautta.

Hanke saavutti hyvin hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet maakunnallisen akatemiatoiminnan rahoitusta lukuun ottamatta. Vuokatti Urheiluakatemian myötavaikutuksella nuoret opiskelevat ympäristössä, jossa on hyvät toimintaedellytykset yhdistää opiskelu ja valmentautuminen ja joka tarjoaa huipputason tukipalvelut. Vuokatti Urheiluakatemian avulla alueelle on muodostunut urheilijan polku yläkoulusta varusmiespalvelukseen saakka. Urheiluakatemia on alueella koordinointielin, joka sitoo yhteen urheilijoiden opintopolut, valmennuksen ja tukijärjestelmät. Työnjako yhteistyötahojen (oppilaitokset, valmentajat, lajiliitot, seurat, muut alueen toimijat) kanssa on selkeytynyt. Toiminnan luonteeseen kuuluu jatkuva kehittäminen ja uusien mallien hakeminen.

Alueen urheilun resurssit ovat tehokkaasti käytössä; lajien toiminta on tehostunut, ammattivalmentajien määrä ja valmennusosaaminen ovat lisääntyneet. Liikuntaan ja urheiluun liittyvillä asiantuntijapalveluilla on kysyntää, mikä tukee alueen yritystoimintaa. Hankkeessa muodostunut urheiluakatemia toimii tehokkaasti ja organisoidusti omalla rahoitusmallillaan. Valmentajien palkkaus toteutaan valmentajapoolilla, johon eri toimijat osoittavat taloudellisen panoksensa. Akatemia toimii valmentajien työnantajana ja vastaa työnohjauksesta. .

Alueen vetovoimaisuus on vahvistunut ja se palvelee entistä paremmin alueella asuvia tai siellä vierailevia huippu-urheilijotia.

Hanke myötävaikutti eri olosuhteiden ja toimintojen kehittymiseen, mm. Vuokatinrinteille avattiin kansainväliset kisavaatimukset täyttävä SuperPipe ja lisäksi suorituspaikkojen välittömään läheisyyteen suunnittelussa on uusi oppilasasuntola. Kainuun Prikaati sai tehtäväkseen toteuttaa puolustusvoimien lumilajien Urheilukoulun toiminnot.

Vuokatti Urheiluakatemian lajien lajiliitot ovat tyytyväisiä akatemian tarjoamaan päivittäisvalmenukseen ja alueelliseen vaikuttavuuteen. Toimintojaan Vuokattiin keskittäneet lajit kokevat saaneensa tästä hyötyä ja toiminta on hankkeen aikana kehittynyt positiivisesti. Erityiskiitosta keräsi yläkoululeiritys, joka on ollut vastaus useamman lajin ongelmaan organisoida valtakunnallista toimintaa tälle ikäluokalle. Lajiliitot ovat halukkaita jatkamaan ja kehittämään yhteistyötä.

Ohjausryhmän arvion mukaan hankkeen avulla luotiin pysyvä toimintamalli, joka ylläpitää alueen kilpailukykyä sekä imagoa ja on tärkeä vetovoimatekijä houkutella nuoria jäämään tai muuttamaan maakuntaan. Oppilasrekrytoinnin vahvistumisella on positiivinen vaikutus oppilaitosten työllisyyteen.

Vuokatti Urheiluakatemia vahvistaa jatkossa rooliaan valtakunnallisessa urheiluakatemiakentässä. Vuokatissa toimivat lajit jatkavat toimintojensa kehittämistä yhteistyössä lajiliittojen kanssa perusrahoituksen piirissä. Kajaanissa olevien joukkuelajien osalta toiminta- ja rahoitusmallia on vielä työstettävä.