Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11386

Projektin nimi: Osaava työelämän kehittäjä

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1958694-5

Osoite: Kymenlaaksonkatu 29

Puhelinnumero: 010 3959 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ekami.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kymiedu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sami Tikkanen

Asema: Apulaisrehtori

Sähköposti: sami.tikkanen(at)ekami.fi

Puhelinnumero: 050 577 0993

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Iitti, Virolahti, Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Oppilaitosten yrityspalveluja suunnitteleva ja toteuttava henkilöstö kuten aikuiskouluttajat, koulutussuunnittelijat ja koulutuspäälliköt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset
Yritykset
Julkisen sektorin organisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36, joista naisia 23

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on kehittää aikuiskoulutuksen kysyntälähtöisyyttä ja työelämäyhteistyötä. Projektissa luodaan palvelumalli, joka yhdistää seudun aikuiskoulutusorganisaatioiden asiantuntemuksen ja vahvuudet ja tuo ne pk-yritysten henkilöstön kehittämisen tueksi.

Projektin kohderyhmänä on yrityksille suunnattuja palveluja suunnitteleva ja toteuttava henkilöstö oppilaitoksissa. Lisäksi projektiin osallistuu yrityksiä.

Projektin aikana:
- Suunnitellaan ja toteutetaan oppilaitosten henkilöstön valmennusohjelma.
- Kehitetään oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä henkilöstön osaamisen kehittämispalveluita
- Rakennetaan oppilaitosten ja yritysten sekä yrityspalveluita tuottavien organisaatioiden yhteistyötä ja linkitetään oppilaitosten palveluita muihin yrityspalveluihin.

Projektin tuloksena:
- Oppilaitosten henkilöstön työelämän kehittämisosaaminen on parantunut ja oppilaitoksilla on valmiudet toteuttaa osaamisen kehittämisprosesseja yritys- ja yhteisölähtöisesti.
- Oppilaitosten yrityksille ja yhteisöille suunnattuja koulutussuunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluja on tuotteistettu. Palveluissa tarvittavia toimintamalleja ja menetelmiä on kehitetty.
- Yrityksille ja yhteisöille suunnattujen koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämispalvelujen yhteistyömalli ja verkosto on rakentunut

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Laaditaan projekitesite. Kumppaniorganisaation vastuuhenkilöt huolehtivat tiedotuksesta omissa organisaatioissaan.Sidosryhmille ja yrityksille tiedotetaan projektista henkilökohtaisesti projektin kuluessa. Projektin tiedot löytyvät osatoteuttajaoppilaitosten www- sivuilta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Laadittavaan projektin viestintäsuunnitelmaan sisällytetään hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän sisällöt, kohderyhmät ja keinot.Laaditaan hyvien käytäntöjen levittämissuunitelma ja tulosten käyttöönottosuunnitelma.Projektiin osallistuvien kehittämishankkeet ja niiden tulokset esitellään oppilaitosten sisäisillä foorumeilla ja sidosryhmille.Projektissa kehitettyjä koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämispalvelujen palvelutuotteet otetaan käyttöön oppilaitoksissa.

Projektin päätösvaiheessa laaditaan projektissa kehitetyistä palveluista markkinointisuunnitelma ja yrityksille suunnattu esite.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 626

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 197 909

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 333

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 238 725

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

PROJEKTIN TAVOITE
Kehittää palvelumalli, joka yhdistää seudun aikuiskoulutusorganisaatioiden asiantuntemuksen ja vahvuudet ja tuo ne pk-yritysten henkilöstön osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen tueksi.
Projektin tulostavoitteet:
1. Oppilaitosten henkilöstön työelämän kehittämisosaaminen on parantunut ja oppilaitoksilla on valmiudet toteuttaa osaamisen kehittämisprosesseja yrityksille ja yhteisöille
2. Oppilaitosten yrityksille ja yhteisöille tarjottavat osaamisen kehittämispalvelut on tuotteistettu, tuottamisprosessi on kuvattu ja työvälineitä on kehitetty
3. Yrityksille ja yhteisöille tarjottavien osaamisen kehittämispalvelujen yhteistyömallin ja verkoston syntyminen
PROJEKTIN TULOKSET
Oppilaitosten henkilöstön valmennusohjelman suunnittelu ja toteutus
Valmennusohjelman tarkoituksena oli luoda kokonaiskuvaa ja yhteistä näkemystä yrityksille ja yhteisöille tarjottavien osaamisen kehittämispalvelujen osa-alueista ja antaa valmiuksia ottaa käyttöön kehittämisen työkaluja. Valmennusohjelma oli pilotti, jonka pohjalta voidaan kehittää yritysyhteistyöhön liittyvää koulutusta. Osallistujien keskinäinen tutustuminen ja verkottuminen ovat rakentaneet oppilaitosten yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä yritysyhteistyöstä.
Kehittämispalveluiden määrittely, tuottamisprosessin ja työvälineiden kehittäminen
Yrityksille suunnattujen koulutus- ja kehittämispalvelujen nykytilan kartoitus.
Kartoituksen perusteella oppilaitosten yrityksille ja työyhteisöille suunnattuja osaamisen kehittämisen palveluita ovat pääosin tilauskoulutukset, joita järjestetään kaikille toimialoille ja henkilöstöryhmille. Kartoituksen perusteella tunnistettiin lukuisia palveluihin, toimintatapaan, osaamiseen ja yhteistyöhön liittyviä kehittämiskohteita.Osa kehittämiskohteista liittyy oppilaitosten sisäisiin toimintoihin ja osa oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden väliseen yhteistyöhön.
Palveluiden tuotteistaminen
Projektissa päätettiin keskittyä yritysasiakkaan ensivaiheen palvelun kehittämiseen. Yritysasiakkaan ensivaiheen palvelut: koulutusneuvonta puhelimitse ja sähköpostitse, Kymiedu-verkkopalvelu: palvelutarpeen yhteydenottolomake, kehittämispalvelut.
Kehittämispalvelut on jäsennelty seuraavasti:
Räätälöity koulutus
- Osaamistarpeiden ja osaamisen kartoitukset
- Johtaminen ja esimiestyön kehittäminen
- Simulaatiokoulutukset
- Koulutuksen rahoituspalvelut
- Rekrytointi ja muutostilanteiden palvelut
- Tutkimus- ja kehittämisprojektit
- Muut palvelut
Verkoston muodostaminen, toimintatavan rakentaminen ja liittyminen alueen muihin yrityspalveluihin
Yrityksille ja työyhteisöille suunnatun verkkopalvelun luominen on osa tätä palvelumallia. Verkkopalvelun kautta yritysten, työyhteisöjen ja sidosryhmien on helpompi hahmottaa koulutustarjonnan kokonaisuutta, löytää tarvitsemiaan koulutuksen asiantuntijoita ja ottaa yhteyttä, mikäli tarvittava asiantuntija ei ole ennestään tiedossa. Oppilaitosten yritysyhteistyötä tekevien yhdyshenkilöiden verkosto ylläpitää yrityksille suunnattua puhelinpalvelua.
Asiakkailta tulevien toimeksiantojen käsittelytapa: Kontaktihenkilö selvittää asiakkaan palvelutarpeen.
Toimeksiannon yhteinen käsittely, päätöksenteko: erilliset tarjoukset vai yhteinen tarjous,vetovastuusta sopiminen
TOIMINNAN JATKUVUUS
Projektin lähtökohtana oli kehittää sellainen palvelun toimintatapa, joka on mahdollista toteuttaa osana organisaatioiden tavanomaista toimintaa projektirahoituksen jälkeen.
Verkkosivusto ja puhelinpalvelu on suunniteltu pysyväksi Kymiedu-verkkopalveluun.
Projektissa toteutetun kartoituksen tuloksena esiin nousseita palveluihin, toimintatapaan, osaamiseen ja yhteistyöhön liittyviä kehittämiskohteita on mahdollista jatkotyöstää oppilaitosten ja muiden palveluja tuottavien toimijoiden yhteistyöelimissä kuten oppilaitosfoorumissa, seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöryhmässä ja Kymenlaakson kauppakamarin osaamisvaliokunnassa.