Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11387

Projektin nimi: Tienhaara-projekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Peruspalvelukeskus Aava

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0215606-8

Osoite: Keskussairaalankatu 7

Puhelinnumero: 03 81911

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.phsotey.fi

Projektin kotisivun osoite: www.phsotey.fi/ESRTienhaara

Vastuuhenkilön nimi: Pirkko Valtanen

Asema: Sosiaalijohtaja

Sähköposti: pirkko.valtanen(at)phsotey.fi

Puhelinnumero: 044 440 6522

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Lahden, Porvoon

Kunnat: Iitti, Myrskylä, Hartola, Orimattila, Nastola, Sysmä, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät työnhakijat, erityisesti pitkäaikaistyöttömät.
Vaikeasti työllistyvät työnhakijat.
Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.
Erityistä tukea tarvitsevat sosiaalitoimen asiakkaat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Julkinen sektori Päijät-Hämeen TE-toimiston ja PHSOTEY:n alueella sekä alueella toimivat välityömarkkinoihin sidoksissa olevat muut toimijat ja hankkeet sekä kumppanuusyritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 165, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 152, joista naisia 60

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmä:

Työttömät työnhakijat, erityisesti pitkäaikaistyöttömät.
Vaikeasti työllistyvät työnhakijat.
Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.
Erityistä tukea tarvitsevat sosiaalitoimen asiakkaat.

Alkutilanne:

Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeää tehostetusti tukea työnhakijan elämänhallinnan vahvistumista sekä rakentaa hänelle toteuttamiskelpoinen työllistymispolku avoimille työmarkkinoille. Työllistymisen parantamiseksi tarvitaan matalan kynnyksen kartoittava ja valmentava yksikkö erityisiä toimenpiteitä tarvitseville henkilöille. Lisäksi tarvitaan työllistymispolkua koordinoiva pitkäkestoinen ja verkottunut tuki, joka asiakasta osallistaen vastaa työllistymispolun toteutumisesta yhdessä asiakkaan kanssa.

Toimenpiteet:

- Asiakasprosessien käynnistäminen ja haltuunotto.
- Kumppanuusyhteistyön rakentaminen.
- Työ- ja yksilövalmennuksen toteutus eri organisaatioissa yksilöllisenä ohjauksena.
- Motivaation työllistymisvalmiuksien edistäminen kunkin kohderyhmän tarpeiden pohjalta, esimerkiksi koulutuksen tai elintapaohjauksen avulla.
- Syntyneen yhteistyömallin juurruttaminen käytäntöön.

Tavoitteet ja tulokset:

Projektin avulla luodaan konkreettinen yhteistyömalli työllistymispolulle asiakkaan ja eri toimijoiden kesken. Yhteistyömalli määrittelee vastuuhenkilön/vastuutahon työllistymispolun toteutumiseksi. Tämä vastuutaho koordinoi koko työllistymispolun etenemisen ja toteutuksen. Tällä mallilla sitoutetaan asiakas ja yhteistyökumppanit toteuttamaan yhdessä suunniteltu työllistymispolku avoimille työmarkkinoille. Malli on laajennettavissa kaikkien toimijoiden toimintatavaksi.

Alueen toimijoiden (julkinen, yksityinen ja 3. sektori) yhteistyö tiivistyy, tehostuu ja vaikuttavuus paranee.

Työvoiman saatavuus paranee ehkäistäessä syrjäytymistä ja työttömyyden pitkittymistä henkilöiden siirtyessä avoimille työmarkkinoille.

Asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisääntyminen vakauttaa asiakkaan taloudellista, sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tällä tavoin vähentää yhteiskunnan kustannuksia.

Kumppanuustyöskentelyn kautta ammatillisia opintoja suorittaville projekti mahdollistaa työharjoittelupaikan ja tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua. Opiskelijat saavat realistisen ja arkilähtöisen kokemuksen asiakastyöstä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma
Projektista tiedotetaan ja sitä markkinoidaan aktiivisesti koko projektin ajan hyödyntämällä mediaa sekä yhteistyökumppaneita. Ohjausryhmä tiedottaa taustaorganisaatioilleen. Projektista tehdään esite ja tiedotteita. Vastuutahona projektihenkilöstö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti perustuu kumppanuusyhteistyöhön, jolloin hyvät käytännöt kehittyvät sekä niiden käyttöönotto toteutuu tämän yhteistyön tuloksena. Projektin aikana kehitetään toimiva yhteistyömalli työllistymispolulle. Projektin aikana yhteistyömalleja kehitetään yhteistyökumppaneiden sopimalla aikataululla. Tästä raportoidaan rahoittajien vaatimien raporttien yhteydessä. Vastuutahona projektihenkilöstö.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 378 782

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 346 244

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 479 469

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 440 648

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tienhaara-projektin tavoitteena oli työllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Projektin tavoitteena oli vahvistaa työnhakijan elämänhallintaa ja osallisuutta. Tavoitteena on ollut rakentaa työnhakijalle toteutuskelpoinen ja yksilöllinen työllistymispolku sekä riittävän pitkäkestoiset toimenpiteet sen tueksi. Projektin kohderyhmä vaatii pääosin erityisiä toimenpiteitä ja tämän kohderyhmän työllistymisen parantamiseksi on tarvittu matalan kynnyksen kartoittava ja valmentava yksikkö.

Projektin tavoitteena on ollut myös kehittää, tiivistää ja tehostaa yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. Yhteistyön tavoitteena on ollut ammatillisen osaamisen lisääntyminen, toimijoiden välisen työnjaon ja vastuiden selkiytyminen sekä asiakkaiden palveluohjauksen parantaminen.

Projektin kohderyhmää olivat nastolalaiset pitkään työttömänä olleet, vaikeasti työllistyvät, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat sosiaalitoimiston asiakkaat. Asiakkaat ohjautuivat muun muassa sosiaalitoimiston ja TE-palveluiden kautta. Aloittaneita asiakkaita oli 152, joista noin 70 prosenttia pitkään työttömänä olleita.

Tienhaara-projekti toteutettiin työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Projektin aikana perustettiin matalan kynnyksen toimintapaja Nastolaan, jonka toiminta vakinaistettiin projektin jälkeen. Tienhaara-projektin työvalmennus oli pienimuotoista kokoonpanotyötä sekä kädentaidon töitä kuten neulontaa, huovutusta ja kirjansidontaa. Nämä työmuodot sopivat hyvin toimintapajan tiloihin, sillä ne olivat siistejä toteuttaa eivätkä aiheuttaneet meteliä tai vaatineet erillisiä laitteita. Näin työympäristö pysyi mahdollisimman hiljaisena ja työn tekemisen ohessa oli tilaisuus vuorovaikutukseen muiden kanssa. Työn sosiaalinen näkökulma, tekeminen ja ryhmään kuuluminen olivat varsin merkittävä osa Tienharan-projektin työvalmennusta. Keskeistä Tienhaara-projektin valmennuksessa oli yhteisöllisyys ja vertaistuki.

Ryhmävalmennus oli elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja vahvistavaa toimintaa kuten ruuanvalmistuksen opettelua ja liikuntaa.

Tienhaara-projektin yksilövalmennus oli tavoitteellista ja tarvittaessa pitkäkestoista. Sen perustana oli asiakkaan oman toteuttamiskelpoisen tavoitteen löytäminen, sitä vahvistaminen ja yksilöllisen työhönkuntoutumispolun rakentaminen. Keskeistä Tienhaara-projektin valmennuksessa on ollut luottamuksellinen ja tasaveroinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa.

Projektissa päättäneiden tilanne on seurannan mukaan ollut seuraava:
- työttömänä 61 henkilöä
- työkokeilussa 26 henkilöä
- opiskelemassa 25 henkilöä
- kuntouttavassa työtoiminnassa 15 henkilöä
- palkkatuki työssä 12 henkilöä
- työssä avoimilla työmarkkinoilla 10 henkilöä
- peruskoulua suorittamassa 3 henkilöä

Asiakkailta kerätyn palautteen mukaan Tienhaara-projekti oli vaikuttanut positiivisesti muun muassa arjen asioiden hoitamiseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Projektin tavoitteena oli yhteistyön tiivistyminen ja työn vaikuttavuuden lisääntyminen. Yhteistyökumppaneilta saatujen palautteiden mukaan yhteistyö oli syventynyt ja se koettiin hyväksi. Valtaosa yhteistyökumppaneista koki, että yhteistyöllä oli ollut positiivisia vaikutuksia. Verkostoyhteistyön avulla eri toimijoiden roolit olivat selkiytyneet. Koettiin, että eri toimijoiden osaamisen hyödyntäminen oli vahvistunut ja toimijat nähtiin yhteistyökumppaneina. Tiivistynyt yhteistyö oli vaikuttanut positiivisesti myös asiakkaiden tilanteisiin ja arkeen.