Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11389

Projektin nimi: Nuorten ammattilaisten työvoimapoliittinen koulutushanke NOHEVA

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 020 6363 120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavo

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 649704

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti eteläsavolaisiin alle 30-vuotiaisiin työttömänä oleviin ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin nuoriin. Toimenpiteisiin rekrytoidaan yhteensä 100 henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mukana olevien koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstö ja työelämäyhteistyössä mukana olevat henkilöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten ammattilaisten työvoimakoulutushankkeen NOHEVAn tavoitteena on toteuttaa yksilöllisiä valmennusohjelmia osallistujien valintojen ja työelämään räätälöityjen tarpeitten mukaisesti.

Hankkeen kohderyhmästä rekrytoidaan 100 laman vuoksi työtä vaille jäänyttä alle 30-vuotiasta nuorta aikuista, joilla on ammatillisen toisen asteen tai korkea-asteen tutkinto.Taantuman aikana on joutunut työttömiksi erityisestitekniikan ja liikenteen alan koulutuksen saaneita nuoria miehia.

NOHEVA-hankkeessa saatetaan yhteen nuorten osaaminen ja yritysten osaamistarpeet tavoitteena nuorten mahdollisimman nopea työllistyminen alueen yrityksiin.

Työhallinto saa käyttöönsä valmennusmallin, jota voidaan käyttää hankittaessa palveluja ammattitaitoisille työttömille työnhakijoille työllistymisen parantamiseksi. Paikallinen työ- ja elinkeinoelämä saa samalla tarpeisiinsa vastaavaa osaavaa työvoimaa.

Työvoimakoulutusta toteuttavalla NOHEVA-hankkeella on rinnallaan kehittämistyöstä vastaava NASEVA-hanke, jonka keskeiset kehitettävät uudet tuotteet ovat nuorten ammattilaisten valmennusohjelmat ja valmennusmalli.

Työvoimakoulutusosiot kilpailutetaan hankkeen hallinnoijan, Etelä-Savon ELY:n toimesta.

NOHEVA-hanke toteutetaan 1.8.2010-31.12.2011 välisenä aikana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa laaditaan NASEVA-hankkeen kanssa yhteinen tiedotus- ja levittämissuunnitelma. Tiedottamisen kohteena ovat kohderyhmään kuuluvat työnhakijat, yhteistyöyritykset ja -yhteisöt, oppilaitosten henkilökunnat ja hankkeen muut yhteistyökumppanit.

Tiedottaminen tapahtuu rinnakkaisen NASEVA-hankkeen toimesta esite- ja verkkomateriaalin sekä henkilökohtaiseten kontaktien avulla. Lisäksi käytetään kanavina joukkoviestimiä, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, työkokouksia, verkostotapaamisia, avointen ovien päiviä ja koulutusmessutapahtumia. Hanke sisältää toimenpiteiden juurruttamisen mukana oleviin organisaatioihin ja valtavirtaistamisen organisaatioiden ja toiminta-alueen ulkopuolelle. Juurruttaminen toteutetaan hankesuunnittelun aloittamisesta sen päättymiseen asti erilaisin varmistuskeinoin sisällyttämällä toiminta ja tuotokset organisaatioiden strategioitten toteuttamissuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja -järjestelyihin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa tuotettujen hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan tarkennetun levittämissuunnitelman mukaisesti NASEVA-hankkeen toimesta.

Hankkeessa pilotoitavia uusia tuotteita ovat:
1. ammattilaisten työllistymisen valmennusohjelmat
2. ammattitaitoisen työttömän nuoren valmennusmalli

Rinnakkaisen NASEVA-hankkeen kanssa tehdään yhteinen www-sivusto, verkkopohjainen työympäristö, hanke-esite sekä tarvittavaa muuta tiedotusmateriaalia.

Hanke toimii yhteistyössä ESR-ohjelman vastaavien hankkeitten kanssa erilaisilla yhteistoimintafoorumeilla, joissa vaihdetaan kokemuksia sekä hyvistä että huonoista käytännöistä.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan lisäksi erilaisissa kansallisilla foorumeilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 302 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 302 100

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 302 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 100

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Noheva-hanke toimi Etelä-Savon alueella, ja sen tavoitteena oli alle 30-vuotiaiden työnhakijana olevien ammatillisen perustutkinnon tai muun ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työelämätaitojen ja työelämäosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen niin, että he valmennuksen ja lisäkoulutuksen turvin työllistyisivät suoraan jo koulutuksen aikana löytyneeseen yritykseen.
Koulutuksen aikana vaihtoehtoinen polku johti myös uudelleen kouluttautumiseen tai pidempään täydennyskoulutukseen.
Tavoitteena oli saada opiskelijat mahdollisimman nopeasti valmennuksen kautta kiinni työelämään.
Noheva-hankkeessa mallinnettiin ja todennettiin myös kumppanihankkeessa (Naseva) malinnettua moduloitua ohjaus-valmennus- työssäoppimisen ja perinteisen oppimisen koulutusmallia, joka pyrki huomioimaan nuoren tarvitseman lisätuen, ohjauksen sekä lisäkoulutuksen.
Projektin tuloksena syntyi moduulirakenteinen, opiskelijan tarpeet huomioiva valmennusjakso, jossa vuorottelivat ohjaus, työssäoppiminen ja muu koulutus. Koulutuksen tavoitteena oli valmentaa 100 nuorta vuosien 2010 - 2011 aikana. Moduloitu oppiminen ja valmennus osana oppimista pyrittiin juuruttamaan osaksi toisen asteen normaalia koulutusta ja yritysyhteistyötä.