Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11392

Projektin nimi: MINFO II - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kotkan kaupunki, sosiaalitoimi

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0160225-7

Osoite: Kustaankatu 2

Puhelinnumero: (05) 234 51

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kotka.fi

Projektin kotisivun osoite: www.minfo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Liisa Grönvall

Asema: sosiaalijohtaja

Sähköposti: marja-liisa.gronvall(at)kotka.fi

Puhelinnumero: (05) 234 5231

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijainen kohderyhmä ovat Kotkan-Haminan seudulle kuntien asukkaiksi ulkomailta muuttavat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke kohdistuu lisäksi alueen viranomaisiin, palvelujen tuottajiin, oppilaitoksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin. Toiminta edistää moniammatillista dialogia eri toimijoiden ja viranomaisten välillä ja syventää osaamista. Tulokset palvelevat näin kaikkia kuntalaisia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 96, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MINFO2 - Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen

Taustaa

Kaakkois-Suomi on yksi keskeinen maahanmuuttoalue Suomessa. Ulkomailta kuntien asukkaiksi muuttavien henkilöiden määrät, taustat, kansallisuuksien kirjo ja äidinkielien runsaus asettavat haasteita palvelurakenteille. Kotoutumisen tuki vaatii monien toimijoiden yhteistyötä. Säädösten kautta työvoimatoimistot ja kuntien sosiaalitoimi ovat keskeisessä roolissa. Muita tärkeitä toimijoita ovat mm. oppilaitokset ja työelämän edustajat. Yhteistyön syventäminen, nykyisen osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen tulevaisuuden haasteita ennakoivien toimintatapojen kehittämiseen on tärkeää.

Suunnitelmallisella alkuvaiheen ohjauksella ja neuvonnalla ja alkukartoituksella (joka auttaa ohjaamaan asiakkaita heille sopiviin kotoutumista edistäviin palveluihin), sekä maahanmuuttajien tarpeita vastaavien palvelupakettien toteuttamisella (kotoutumispolkujen henkilökohtaistamisella) voidaan vaikuttaa sekä kotoutumis- että työllistymisprosessien nopeutumiseen. Näin edistetään ulkomailta muuttavien henkilöiden asettumista uuteen asuinkuntaan ja sopeutumista suomalaiseen elämänmenoon - sekä tuetaan työikäisten muuttajien mahdollisuuksia elää itsenäisesti toimeentulevina kuntalaisina.

Kohderyhmä

Ensisijainen kohderyhmä ovat Kotkan-Haminan seudulle kuntien asukkaiksi ulkomailta muuttavat henkilöt. Hanke kohdistuu lisäksi alueen viranomaisiin, palvelujen tuottajiin, oppilaitoksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin.

Tulokset

1) Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa
2) Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta tukeva kaakkoissuomalainen
www.minfo.fi sivusto ja muu neuvontamateriaali
3) Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan - ja ohjauksen moniammatillinen alueellinen
hyvien käytäntöjen levittämisverkosto
4) Kotoutumisen alkuvaiheen henkilökohtaistamista edistävät eri toimijoiden toteuttamat
käytännön ratkaisut
5)Työikäisten henkilöiden osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistamiskäytännöt koulutus- ja
työllistymispolkujen perustaksi

Toimenpiteet:

1. Verkottuminen ja kehittämisyhteistyö
2. Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonta- ja ohjaustoiminto
3. Ehdotusten tekeminen maahanmuuttajien kotoutumista ja työelämään sijoittumista edistävien koulutusten hankkimisesta, sekä palveluiden kehittämisestä
4. Hyvien käytäntöjen havaitseminen ja levittäminen
5. Tiedottaminen
6. Hankkeen hallinnointi ja raportointi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Minfo -hankkeen tiedottamisesta tehdään tarkempi suunnitelma hankkeen alkuvaiheessa ja sen toteutusta seurataan. Tiedottamisessa on tarkoitus tehdä yhteistyötä mm. Emma ja Mediko -hankkeitten kanssa. Painopiste tiedottamisessa on toiminnan tuloksissa. Tiedottamisen lisätavoitteet ovat ajantasaisen tiedonkulun varmistaminen yhteistyötahoille ja vaikuttavuuden vahvistaminen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Katso kohta. Toimenpiteet

Hyvien käytäntöjen levittäminen on yksi hankkeen toimenpiteistä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 523

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 377 878

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Minfo -hankkeen toimintojen toteutuksessa oli keskeistä kaksi toisiaan tukevaa prosessia: asiakaspalvelu ja kehittäminen

ASIAKASPALVELU sisälsi laadukkaan edelleen kehittyvän maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspalvelun, jonka kautta saatiin myös konkreettista tietoa asiakkaiden tarpeista suomalaiseen elämänmenoon ja palveluiden piiriin asettauduttaessa. Asiakaspalvelu toteutus oli asiakkaille neutraalia " ei viranomaistoimintaa", eikä asiakkaista pidetty virallista rekisteriä. Asiakkaiden asiointimääriä seurattiin raportoinnin ja kehitämistyön tarpeita varten. Asiakastyön taustalla tapahtui kiinteää viranomaisyhteydenpitoa, joka edisti parempaa ja oikeudenmukaisempaa palvelua.

KEHITTÄMINEN tuki kunnan koordinoivaa roolia kotouttamistyössä. Tarkoitus oli innostaa keskeisiä yhteistyötahoja omien toimintojensa kehittämiseen mm. valtakunnallisesti havaittuja kehittämistavoitteita, hyviä käytäntöjä, sekä kotoutumislain tavoitteita ja säädöksiä vastaaviksi. Tavoitteena oli myös ehdotusten laatiminen kotoutumista ja työelämään sijoittumista edistävien palveluiden ja koulutusten hankkimiseksi ja kehittämiseksi yhteistyöorganisaatioiden kautta.

Tarkoituksena oli yhteiskunnallisen kehittämisulottuvuuden sisällyttäminen maahanmuuttotyöhön Kotkan-Haminan seudulla. Lähestymistapa näkee ulkomailta muuttavan henkilön uutena tasavertaisena kuntalaisena ja mahdollisena tulevaisuuden resurssina.


TULOKSET

MAAHANMUUTTAJIEN ALKUVAIHEEN NEUVONTA- JA OHJAUSTOIMINTO

Maahanmuuttajien alkuvaiheen "matalan kynnyksen" neuvonta- ja ohjauspiste sijaitsi hyvien kulkuyhteyksien varrella Kotkan keskustassa "Minfo -keskuksessa" osoitteessa Keskuskatu 5, lähellä muita keskeisiä viranomais- ym. asiointi- ja palvelupisteitä. Kaksi "omakielistä" asiakasneuvojaa neuvoi ulkomailta Etelä-Kymenlaakson kuntien asukkaiksi muuttavia henkilöitä palveluiden piiriin. Asiakaspalvelu oli neutraalia "ei viranomaistoimintaa", eikä asiakkaista pidetty virallista rekisteriä. Minfo -projektin asiakaspalvelu ja neuvonta ei ollut ns. maahanmuuttajien erityispalvelua, vaan se tuki peruspalveluihin ohjautumista. Asiakkaat saivat neuvontaa ja opastusta ilman ajanvarausta ja ovi asiointitilaan oli auki arkisin klo 9-15 (ei lukittu tai esim. soittokellon takana).

Halutessaan varmistaa palvelun saannin ja välttääkseen jonotuksen asiakas saattoi myös varata palveluajan. Minfo -keskuksen henkilöstöllä oli valmiuksia palvella asiakkaita suomeksi, viroksi, venäjäksi, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi ja espanjaksi. Minfo -keskuksen alkuvaiheen neuvonnan asiakasmäärä vastasi melko hyvin Etelä-Kymenlaaksoon ulkomailta (muilla kuin humanitäärisillä perusteilla) muuttavien henkilöiden määrää ja kansallisuuksia.

Neuvonnan ja ohjauksen seurantatiedot 1.4.2010-29.2.2012
- ohjaus ja neuvontatapahtumat (kesto 5 - 60min): 8164 kpl
- neuvonta ja viranomaisasiointi puhelimitse: 5922 kpl
- ajanvarausasiakastilanteet (kesto 1-2h): 274 kpl
- asiakkaan rekisteröintiapu TE -toimiston asiakkaaksi: 199 henkilöä
- erityispalveluja tarvitsevien henkilöiden tuki (nuorten opiskeluun ohjaus, eläkeläisten ja vammaisten ohjaus ja tuki): 36 henkilöä

Keskimäärin asiakastilanteita oli noin 30 kpl päivässä, lähes 160 viikossa, noin 632 kuukaudessa ja 7589 vuodessa. Ainakin neljännes asiakastilanteista (viikossa noin 40 tilannetta ja vuodessa 2000) olisi muuten kuin Minfo -keskuksen kautta toteutettuna vaatinut asioimistulkin käyttöä. Tämä olisi maksanut Kotkan kaupungille vähintään 1500 € - 2000 € viikossa ja jopa yli 100 000 € vuodessa.

Suurimpia asiakasryhmiä olivat inkerinsuomalaiset, venäläiset ja virolaiset. Tieto Minfo -keskuksen alkuvaiheen neuvonnasta oli esillä www.minfo.fi nettisivuilla suomeksi, viroksi, venäjäksi, englanniksi ja saksaksi.

EHDOTUSTEN TEKEMINEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISTA JA TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMISTA EDISTÄVIEN KOULUTUSTEN, PALVELUIDEN JA UUSIEN HANKKEIDEN KEHITTÄMISESTA JA TOTEUTUKSESTA


Minfo II -hanke teki lukuisia esityksiä kotoutumistoimintojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi paikallisesti Kotkan kaupungille, Kotkan TE toimistolle, Kaakkois-Suomen Ely -keskuksella. Estityksiä tehtiin myös valtakunnalisesti mm. Alpo ESR tukirakennverkoston kautta.

TOIMINNAN JATKUVUUS

Toiminta jatkuu Minfo3 -hankkeessa, jonka keskeinen tavoite on toimintojen vakiinnuttaminen.