Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11393

Projektin nimi: EMMA II - Ulkomailta saapuvan työvoiman maahanmuuton ennakointi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kotkan kaupunki, sosiaalitoimi

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0160225-7

Osoite: Kustaankatu 2

Puhelinnumero: (05) 234 51

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kotka.fi

Projektin kotisivun osoite: Emma II -projekti osallistui www.mediko.fi sivuston toteutukseen

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Liisa Grönvall

Asema: sosiaalijohtaja

Sähköposti: marja-liisa.gronvall(at)kotka.fi

Puhelinnumero: (05) 234 5231

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijainen kohderyhmä on Kotkan-Haminan seudulle ulkomailta työhön saapuvat ja vielä lähtömaissa asuvat Suomessa työskentelystä kiinnostuneet henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Keskeisiä kohderyhmiä ovat myös hankkeen kehittämistoimintoihin sitoutettavat viranomaistahot, työelämän edustajat, sekä koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisia 31

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EMMA II - Ulkomailta saapuvan työvoiman maahanmuuton ennakointi

TAUSTAA JA PERUSTELU

Ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvät toiminnot on tärkeää tehdä suunnitelmallisesti työelämän konkreettiset tarpeet ja Suomessa jo olemassa olevat työvoimareservit huomioiden - sekä asiaan kuuluvat tahot kuten kuntien ja valtion viranomaiset, työnantajien ja koulutusorganisaatioiden edustajat kehittämistyöhön sitouttaen.

Erityinen tarve on huomioida maahan työperusteisesti muuttavien henkilöiden ja heidän perheidensä hyvinvointi ja kotoutuminen itsenäisesti toimeentuleviksi, omaa elämäänsä hallitseviksi kuntalaisiksi - osana suomalaisen yhteiskunnan yleistä hyvinvoinnin kehittymistä.

Pitkän aikavälin haasteisiin ratkaisuja etsivä toiminta on perusteltua taloudellisen toimeliaisuuden hetkittäisesti taantuessakin.

KOHDERYHMÄ

Ensisijainen kohderyhmä on Kotkan-Haminan seudulle ulkomailta työhön saapuvat ja vielä lähtömaissa asuvat Suomessa työskentelystä kiinnostuneet henkilöt. Keskeisiä kohderyhmiä ovat myös hankkeen kehittämistoimintoihin sitoutettavat viranomaistahot, työelämän edustajat, sekä koulutusorganisaatiot.

TOIMENPITEET

1. Verkottuminen ja kehittämisyhteistyö
2. Ehdotusten tekeminen ulkomailta rekrytointia edistävien palveluiden ja toimintojen
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi aloille, joille on ennakoitu tarvetta ulkomaisesta työvoimasta
3. Lähtömaissa tapahtuvien toimintojen suunnittelu ja toteutus
5. Hyvien käytäntöjen havaitseminen ja levittäminen
6. Tiedottaminen
7. Hankkeen hallinnointi ja raportointi

TULOKSET

1. Yhdessä työelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa kehitetyt ja toteutetut
käytännönläheiset tarve- ja ongelmanratkaisulähtöiset ulkomailta rekrytointia tukevat ratkaisut
ja toiminnot aloille, joille on ennakoitavissa työvoiman tarvetta ja mahdollista hyötyä ulkomailta
tulevasta työvoimasta (sosiaali- ja terveysala sekä palvelualat esim. matkailuala)

2. Käytännöt, joilla neuvotaan ja valmennetaan ulkomailta Kotkan-Haminan seudulle työhön
muuttavia henkilöitä ja heidän perheitään jo lähtömaassa ennen muuttoa

Tulokset ovat osin ammattialakohtaisia, paikallisia ja potentiaalisissa lähtömaissa tapahtuvia ratkaisuja ja toimintoja. Niiden laajempi toteutus tapahtuu mahdollisesti erikseen sovittavalla rahoituksella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Katso kohta 8.

6.Tiedottaminen

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöja levitetään sisäministeriön MATTO ESR tukirakenteen kautta ja yhteistyöverkostoa hyödyntäen.

Hyviä käytäntöjä pyritään hyödyntämään ja levittämään koko ajan.

Hankkeen loppuvaiheessa painopisteenä on toimintojen jatkumon varmistaminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 254

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 102

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITTEET

1.Yhdessä työelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa kehitetyt ja toteutetut käytännönläheiset tarve- ja ongelmanratkaisulähtöiset ulkomailta rekrytointia tukevat ratkaisut ja toiminnot aloille, joille on ennakoitavissa työvoiman tarvetta ja mahdollista hyötyä ulkomailta tulevasta työvoimasta (sosiaali- ja terveysala ja palvelualat esim. matkailuala)

2. Käytännöt, joilla neuvotaan ja valmennetaan ulkomailta Kotkan-Haminan seudulle työhön muuttavia henkilöitä ja heidän perheitään jo lähtömaassa ennen muuttoa. Hyväksi havaittujen ratkaisujen ja käytäntöjen laajempi toteutus tapahtuu mahdollisesti erikseen haettavalla rahoituksella.

TOTEUTUS

Emma -projektissa suunniteltiin ja toteutettiin ulkomaan rekrytointiin liittyviä käytännönläheisiin ratkaisuihin perustuvia toimintoja yhteistyöhössä eri toimijoiden kanssa ja pienimuotoisesti myös itse. Toteutuksessa oli keskeistä pitkäjänteisen, kestävän ja käytännönläheisen (työantajan ja ulkomailta Suomeen työhön muuttavan henkilön ja hänen perheensä tarpeet huomioivan) toimintatavan rakentaminen.

Alakohtainseksi painopisteeksi muodostui hoitoala ja sen ulkomaanrekrytoinnin käytännön ratkaisut.

Hoitoalalle rekrytoitavan ulkomailta tulevan henkilön on tärkeä osata suomen kieltä jo ennen Suomeen muuttoa. Emma -hanketoiminnan kautta on toteutettu esim. Virossa Narvassa Suomen kielen koulutusta jo vuodesta 2008 lähtien. Nyttemmin on käynnistymässä lähtömaakoulutukset Espanjassa.

Pitkäjänteinen toiminta herättää luottamusta kohderyhmässä ja yhteistyöverkostossa.

TULOKSET

1 Verkottuminen ja kehittämisyhteistyö

Emma -projekti oli aktiivinen toimija valtakunnallisessa MATTO ESR tukirakenneyhteistyössä.

Yhteistyötä paikallisella tasolla tehtiin mm. oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Emma -projektin toimijat olivat tiiviisti mukana mm. KymenRekryn sosiaali- ja terveysalan yhteistyöryhmässä, jossa oli mukana oppilaitosten ja työnantajien edustajia. Varsinaisten kokousten lisäksi mainitun ryhmän jäsenet olivat suoraan yhteydessä toisiinsa. Yhteistyöstä oli hyötyä kaikille osapuolille ja se jatkuu toiminnan vakiinnuttamisprojektissa.

Projektissa rakennettiin kehittämisyhteys Satakunnan Ely -keskuksen "Työhön Satakuntaan" projektiin mm. espanjalaisten sairaanhoitajien rekrytoinitiin liittyen. Yhteydet luotiin myös Suomen, Ruotsin ja Espanjan Eures verkostoon.

2 Ehdotusten tekeminen ulkomailta rekrytointia edistävien palveluiden ja toimintojen kehittämiseksi

Emma -projektissa kehitettiin valtakunnallisestikin huomioitu Mediko -toiminto: Työnantajille Mediko tarjoaa luotettavaa ja pitkäjänteistä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ulkomaanrekrytoinnin tukea ja kehittämisyhteistyötä. Ulkomaalaisille työnhakijoille Mediko tarjoaa henkilökohtaisen ja turvallisen, eettisiin arvoihin perustuvan tuen matkalla suomalaiseen työelämään.

Tavoitteena on, että Mediko jää elämään projektitoiminnan jälkeen ja helpottaa jatkossakin Kotkan kaupungin ja muiden kymenlaaksolaisten kaupunkien (ehkä myös laajemmin) terveysalan työvoimapulaa ja rekrytoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Emma -projekti loi yhdessä yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa yhteyden Petroskoin sairaanhoito-oppilaitokseen Venäjällä. Pidemmän aikavälin tavoite on, että Petroskoin sairaanhoitajaoppilaitoksen opetussuunnitelma kehittyy vastaamaan suomalaista sairaanhoitajakoulutusta.

LÄHTÖMAISSA TAPAHTUVIEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Viro

Emma projektitoiminnan aikana järjestettiin 6 x 100 h suomen kielen koulutusta Narvassa ja Jõhvissä Virossa 40 henkilölle. Osallistujat olivat lähinnä terveydenhoidon ammattilaisia. Projektin toimijat kävivät tapaamassa opiskelijoita ja kertoivat Suomeen muutosta ja suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä Valviran lupakäytännöistä. Kahdeksan osallistujaa haki Valviran rekisteröintiä ja viisi kävi työhaastattelussa Kymenlaaksossa. Virossa tapahtuvasta toiminnasta laaditiin prosessikaavio. Toimintaa jatketaan tulevassa vakiinnuttamishankkeessa.

Espanja

Alkuvuodesta 2012 muodostui yhteys yli 2000 espanjalaiseen sairaanhoitajaan, jotka ovat kiinnostuneet työstä Suomessa. Emma -projektin sekä "Työhön Satakuntaan ESR" -hankkeiden edustajat vierailivat Espanjassa kertomassa työmahdollisuuksista Suomessa. Asia sai julkisuutta sekä Espanjassa, että Suomessa.

Toimivat kontaktit luotiin Consejo General de Colegios Ofiaciales de Enfermería de Españja - Espanjan sairaanhoitajien viralliseen ammattikuntaan ja sen paikallisosastoihin mm. Baskimaassa ja Valenciassa, sekä Espanjan Eures neuvojien verkostoon.

Toiminta on huomioitiin myös Suomessa valtakunnallisesti (TEM, Kuntaliitto jne.)

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN HAVAITSEMINEN JA LEVITTÄMINEN

Hyvä käytäntö on, että julkihallinnolle kehittyy omaa osaamista ulkomaanrekrytoinnista.