Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11394

Projektin nimi: Sotshin olympialaiset, koulutuksen valmisteluhanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.5.2010 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omia kotisivuja/ internetosoitteita

Vastuuhenkilön nimi: Eija Heikkinen

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: eija.heikkinen(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044 7101 608

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin toimenpiteet eivät suoranaiosesti kohdistu henkilöihin. hankkeessa tehdään suunnittelutyötä venäläiseen koulutustarpeeseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kainuun ammattiopisto ja muut kainuulaiset koulutusorganisaatiot.
Kainuun imago kansainvälisenä kouluttajana nousee ja opiskelijoiden rekrytointi Venäjältä onnistuu paremmin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkoituksena on selvittää Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammattioppilaitoksen, Vuokatin Urheiluopiston ja muiden kainuulaisten toimijoiden tarjoamien koulutusmahdollisuuksien soveltuvuutta Sotshin Olympialaisten valmistelussa, tehdä tarpeiden pohjalta valmiita koulutuspaketteja tarjottavaksi ja markkinoida kainuulaista koulutusosaamista Venäjällä.

Projektin hallinnoinnista vastaa Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Projekti tehdään yhteistyösopimuksella, jossa osallisena ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Vuokatin Urheiluopisto ja Annosol Oy. Projekti kokonaissumma on 82 600, joka rahoitetaan ESR-rahoituksesta. Jokaisella partnerilla on oma budjetti. Projekti toteutetaan 21.5.2010 -30.4.2011 aikana.
Tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja kehittää kainuulaisten koulutusorganisaatioiden ja yritysten talviurheiluun ja matkailuun liittyvää kansainvälistä koulutusosaamista ja markkinoida tätä osaamista Venäjällä. Lisäksi tavoitteena on tuotteistaa ja kaupallistaa tapahtuman järjestäminen, erityisesti kansainvälisten talviurheilukilpailujen osalta.
Projektin suorittaminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön Consortium Sofi Oy:n kanssa. Johtuen Annosol Oy:n ja Sofi Oy:n luottamuksellista henkilösuhteista, Sofi Oy:n suosittelemana pääsemme yhdessä heidän kanssaan neuvottelemaan Venäjän Olympiakomitean ja Olympstroin kanssa koulutukseen liittyvistä tarpeista.
Hankkeen toimenpiteinä on tarvekartoituksen ja taustatiedon pohjalta koulutusten räätälöinti kysyntää vastaavaksi koulutuspaketiksi. Hankkeessa neuvotellaan ja markkinoidaan venäläisten kanssa koulutuspaketit kaupoiksi sekä sovitaan käytännön yhteistyö Consortium Sofi Oy:n kanssa.
Tuloksena on hankkeessa mukana olevien toimijoiden uusi innovatiivinen markkinointiyhteistyömalli kansainvälisille koulutuksen tarvitsijoille. Projektin tuloksena syntyy kansainvälisen tason täydennyskoulutuspaketteja, joita voidaan hyödyntää jatkossa vastaavissa hankkeissa Venäjällä ja muissa kohdemaissa. Projektin välillisenä tuloksena syntyy 1-2 opinnäytetyötä aiheeseen liittyen, joista ei synny hankkeelle kustannuksia. Lisäksi hankkeesta kirjoitetaan ammatillinen artikkeli.
Hankkeen tuloksena Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Vuokatin Urheiluopiston ja VuokattiCampuksen imago ja asema suomalaisena/kansainvälisenä liikunta-alan, talviurheilun ja matkailualan osaajana ja kouluttajana on selkeästi vahvistunut. Projektin tuloksena Hankkeen jälkeen Kainuuseen saadaan koulutettavaksi entistä enemmän liikunta-alan, talvi-urheilun ja matkailualan koulutuksesta kiinnostuneita opiskelijoita ulkomailta.

Hankkeen ansiosta kainuulaisten yritysten ja kouluttajien yhteistyö tiivistyy Consortium Sofi Oy:n ja venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja Kajaanin ammattikorkeakoulun ja mukana olevien kouluttajien palvelujen taso kohdentuu paremmin venäläisten tarpeiden mukaiseksi. Hankkeen aikana yhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten välillä on tiivistynyt, kuten VuokattiCampus yhteistyön kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen, projektin alussa projektipäällikkö vastaa
Projektin tiivistelmä nettisivuilla + uutinen
Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstö,Sofi Oy:n johto,Vuokatin urheiluopiston opetushenkilöstö ja johto sekäVuokattiCampus foorumi
Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivut
Urheiluopiston nettisivut

Ulkoinen tiedottaminen,suuri yleisö, projektin lopussa. projektipäällikkö vastaa
Koti-Kajaani, Kainuun Sanomat, Kainuun Radio, HS
lehtijuttuja,
haastatteluja
ammatillinen artikkeli

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Osana VuokattiCampusyhteistystä kerrotaan tästä verkostomaisesta työskentelytavasta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 208

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 757

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 432

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin ohjauksesta on vastannut ohjausryhmä, jossa mukana ovat olleet (suluissa varajäsen):
Kenneth Penttinen (Timo Welsby), Vuokatin Urheiluopisto; puheenjohtaja
Heli Itkonen (Eija Heikkinen, Päivi Auno 1.1.2011 alkaen), Kajaanin ammattikorkeakoulu
Rauni Yli-Houhala (Tuula Honkanen), Kajaanin ammattikorkeakoulu
Aarto Mäkinen (Arto Klemetti), Annosol Oy
Heli Pyykkönen, Kainuun ELY-keskus
Leena Meriläinen, Kainuun ELY-keskus

Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut Saara Korhonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Projektin aloituskokous pidettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläisen johdolla 30.8.2010. Ohjausryhmä on kokoontunut projektin kuluessa kolme kertaa ennen loppukokousta.

Projektipäällikkö Seppo Romppaisen johdolla työtä tehtiin työryhmässä, johon kuuluivat projektipäällikön lisäksi:
Kenneth Penttinen, Vuokatin Urheiluopisto
Katri Takala, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Anneli Karppinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Perttu Huusko (syys-lokakuu 2010)
Maria Kokkonen (helmi - maalis- huhtikuu 2011)

Työryhmä kokoontui yhteensä 7 kertaa.

Projektissa mukana olevien tahojen kanssa työ on toteutunut joustavasti sähköpostin ja kokoontumisten kautta. Erityisesti Kajaanin ammattikorkeakoulun ja sihteerinä toimineen Saara Korhosen projektiosaaminen on ollut projektin kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Projektin kuluessa on tullut selväksi, että kainuulaisten koulutuksen tarjoajien kannattaa verkostoitua muiden suomalaisten koulutustarjoajien kanssa. Kansainvälisissä koulutustehtävissä meidän uskottavuus toimia yksin Kainuusta käsin on koetuksella jo muiden suomalaisten organisaatioiden keskuudessa. Paras ratkaisu kainuulaisten oppilaitosten koulutusosaamisen ja kansainvälistymisen kannalta olisi esimerkiksi liittyminen Future Learning Finland (tai vastaavaan) yhteistyöverkostoon.

Projektin tuloksena:
- syntyi useita Venäjän kielelle käännettyjä koulutuspaketteja, joita voidaan hyödyntää esim. Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan suunnittelussa ja markkinoinnissa.
- kainuulaisen koulutustarjonnan tunnettuus lisääntyi Venäjällä (ja Suomessa).
- "löydettiin" Future Learning Finland -ohjelma. Ohjelma on suuri mahdollisuus mm. kainuulaiselle matkailu- ja luonto- alan koulutuksen kansainvälistymiselle ja markkinoinnille (Vuokatti Campus??).
- Venäjän lähialueelta löytyi useita koulutuksen ja matkailun kehittämishankkeita joissa esim. Annosol Oy:llä on jatkoprojektien mahdollisuuksia.
- vahvistui se, että suomalaisilla on koulutusosaamista, mutta tutkintoon johtavan, bisneksenä tehtävän koulutuksen viennissä otamme vasta ensi askeleita.
- ymmärrys siitä, että tässä vaiheessa kainuulaisten koulutuksen viennissä parhaat mahdollisuudet saada siitä bisnestä ovat muutaman päivän/ viikon intensiivikursseissa (vrt. Vuokatin Urheiluopiston Kansainvälinen hiihdonopettajakoulutus).