Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11399

Projektin nimi: Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Kainuussa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 1627

Puhelinnumero: 0207 87 2211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/sosteke

Vastuuhenkilön nimi: Juha Hämäläinen

Asema: Laitoksen johtaja

Sähköposti: juha.e.hamalainen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 050 593 9415

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat sosiaalityön käytännön opetuksen toteuttajat (esim. Kainuun kuntien perussosiaalityössä toimiviat sosiaalityöntekijät) sekä sosiaalialan toimijat julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Heitä ovat esimerkiksi kuntien sosiaalivirastojen ja sosiaalityön erityispalvelujen työntekijät, sosiaalialan eri instituutiot ja niiden kanssa yhteistyötä tekevät organisaatiot. Kohderyhmänä ovat myös sosiaalialan osaamiskeskus sekä sosiaalialan ammattikorkeakoulu

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmään kuuluvat Kainuun alueen kunnat ja kuntayhtymät, ne sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet sekä yhteistyötahot (yritykset ja kansalaisjärjestöt), joiden toiminnalliset rakenteet ja työkäytännöt hankkeen kautta kehittyvät sekä sosiaalityön opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen yliopiston Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Kainuussa toteutuu ajalla 1.1.2010-31.12.2011. Se on rinnakkaishanke valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston (SOSNET) ESR -hankkeelle, jota koordinoi Lapin yliopisto ja jossa ovat lisäksi mukana Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot. Kainuussa toteutettavassa hankkeessa huomioidaan valtakunnallisen hankkeen linjaukset siten, että samalla pystytään vastaamaan alueelle tyypillisiin kehittämistarpeisiin.

Hankkeessa tiivistetään sosiaalityön työelämän käytäntöjen ja kehittämistyön sekä opetuksen ja tutkimuksen yhteistyötä rakentamalla Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkosto. Verkosto rakennetaan yhteistyössä kuntien, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja kolmannen sektorin kanssa. Tämä toimintarakenne turvaa sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen sekä yhteistyöverkostojen kehittymisen alueella, mikä puolestaan edistää sosiaalityön laatu-, suunnittelu- ja kehittämistyötä.

Hankkeessa kehitetään sosiaalityön käytännön opetuksen toteuttamiselle sosiaalityön opetussisältöjä ja työelämää integroiva toimintamalli yhteistyössä Kainuun kuntien, kolmannen sektorin, sosiaalialan osaamiskeskuksen, ammattikorkeakoulujen ja valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston kanssa. Toimintamallissa korostetaan verkottumista ja parityöskentelyä ja hankkeessa tuotettavat verkkosivustot edistävät yhteistä tiedonmuodostusta eri toimijoiden välillä.

Hankkeessa kehitetään sosiaalityön käytännön opetuksen ohjaajien koulutusta selvittämällä lyhyt- ja pitkäkestoisen koulutuksen tarve, luomalla koulutuksen sisällöt ja toteuttamalla koulutusta. Hankkeessa rakennetaan malli pysyväisluonteiselle koulutuksen toteutukselle. Koulutus parantaa sosiaalityön käytännön opetusta ohjaavien sosiaalityöntekijöiden valmiuksia ohjata opiskelijoita ja toimia työnsä kehittäjinä.

Sosiaalityön koulutuksen ja työelämän vahva integroituminen parantaa sosiaalityön koulutuksen laatua ja kehittää erityisesti perussosiaalityötä. Hankkeen myötä sosiaalityön innovatiiviset käytännöt kehittyvät, sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja työviihtyvyys paranevat ja sosiaalityö saa laajempaa alueellista vaikuttavuutta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksessa noudatetaan yliopiston ja rahoittajan määrittelemiä käytäntöjä. Hankkeelle laaditaan hankkeen alussa tiedotussuunnitelma, joka jäsentää systemaattista tiedottamista sekä ajallisesti, alueellisesti että toiminnallisesti.

Virallinen tiedottaminen hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä tapahtuu loppuraportin ja projektijulkaisujen muodossa. Sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita varten tiedottamisessa hyödynnetään sähköisiä viestintäkanavia. Luodut toimintapuitteet yliopiston opetussosiaalikeskuksenverkostossa toimivat luonnollisena viestintäyhteytenä hyvien käytänteiden levittämisessä ja juurruttamisessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koulutuksen ja kehittämisen vaiheittainen eteneminen ja kiinteä vuorovaikutus aluellisten toimijoiden kanssa vahvistaa hyvien käytäntöjen levittämistä alueilla koko hankkeen ajan.

Hankkeen hyvänä käytäntönä on yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuva toimintamalli yliopiston opetussosiaalikeskuksen verkostomaisessa rakenteessa. Verkoston osaamiskumppaneille järjestetään hankkeen aikana tapaamisia syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Toimintamallin sisällöllinen kehittämisen lähtee niiden yhteistyötarpeiden kartoittamisesta, jotka liittyvät sosiaalityön käytännön opetuksen, sosiaalialan tutkimuksen tai käytäntöjen kehittämisen kysymyksiin. Ensimmäisinä kehittämisfoorumeina aloittaa syksyllä 2011 aikuissosiaalityön ja terveyssosiaalityön asiantuntijatyöryhmät.

Hyvänä käytänteenä voidaan pitää myös Ohjaajaksi sosiaalialalle -koulutusta ja muita mahdollisia alueellisista tarpeista syntyviä koulutuksia, jotka tulevat olemaan yliopiston opetussosiaalikeskuksen tuotteita täydennyskoulutuksen alalla. Täydennyskoulutustarjonta mahdollistaa sosiaalialan työntekijöiden elinikäisen oppimisen ja vahvistaa osaamista sosiaalialalla.

Ohjaajaksi sosiaalialalle- koulutuspilotti päättyy vuoden 2011 lopulla. Koulutuksesta saadut kokemukset ja tulokset arvioidaan, jonka pohjalta koulutusta kehitetään edelleen. Koulutus toteutetaan vuosittain ja sitä markkinoidaan yliopiston opetussosiaalikeskusverkoston tuotteena osallisille ja myös ulkopuolisille toimijoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 572

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 312

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 608

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 888

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Itä-Suomen yliopiston Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Itä-Suomessa (SOSTEKE) toteutettiin ajalla 1.8.2010-31.07.2012. Vastaavanlainen hanke toteutettiin myös Kainuussa. Itä-Suomen ja Kainuun projektit muodostivat SOSTEKE- hankekokonaisuuden.

SOSTEKE toimi rinnakkain valtakunnallisen sosiaalityön koulutuksen yliopistoverkoston (SOSNET) koordinoiman ESR-rahoitteisen STK-hankkeen kanssa. Itä-Suomessa toteutettavan hankkeessa huomioitiin valtakunnallisen hankkeen linjaukset siten, että samalla pystyttiin vastaamaan alueelle tyypillisiin kehittämistarpeisiin.

Hankkeessa tiivistettiin sosiaalityön työelämän käytäntöjen ja kehittämistyön sekä opetuksen ja tutkimuksen yhteistyötä rakentamalla strategisiin yhteistyösopimuksiin pohjautuva Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkosto, johon hankkeen päättyessa kuului 26 toimijaa. Kaakkois-Suomesta Kainuuseen ulottuva verkosto toimintamalleineen rakennettiin yhteistyössä kuntien, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja kolmannen sektorin kanssa turvaamaan sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen sekä alueellisten yhteistyöverkostojen kehittymistä sekä edistämään sosiaalityön laatu-, suunnittelu- ja kehittämistyötä.

Hankkeessa kehitettiin myös sosiaalityön käytännön opetuksen toteuttamiselle sosiaalityön opetusta, rakennetta ja sisältöjä näkyväksi tekevä toimintamalli yhteistyössä Itä-Suomen kuntien, kolmannen sektorin, sosiaalialan osaamiskeskuksen, ammattikorkeakoulujen ja valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston kanssa. Kehittämisessä korostettiin verkottumista sekä yhteistä tiedonmuodostusta eri toimijoiden välillä. Tämä mahdollistettiin sosiaalialan opetusta, tutkimusta ja käytännön toimijoita yhdistävien verkoston toimintamallien sekä rakennettujen pedagogisten verkkosivujen avulla (www.uef.fi/opetussosiaalikeskus).

Projektissa kehitettiin, rakennettiin ja toteutettiin lisäksi elinikäiseen oppimiseen innostava sosiaalialan käytännön ohjaajien "Ohjaajaksi sosiaalialalle"-koulutuskokonaisuus lyhyt- ja pitkäkestoisen koulutuksen tarvekartoituksen pohjalta.Koulutus toimii jatkossa pysyväisluonteisena käytännön opetusta ohjaavien sosiaalityöntekijöiden ohjaus- ja kehittämisvalmiuksia lisäävälle jatkokoulutuksena.

Sosiaalityön koulutuksen ja työelämän vahva integroituminen parantaa sosiaalityön koulutuksen laatua ja kehittää erityisesti perussosiaalityötä kunnissa. Työelämälähtöisyys tarkoittaa näin myös opetusrakenteiden, sisältöjen ja tavoitteiden läpinäkyvyyttä ja kehittämistä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Projekti tuki näin myös sosiaalityön innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä, sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden paranemista sekä itse ammattialan laajempaa alueellista vaikuttavuutta.

Verkostosta lisää katso www.uef.fi/opetussosiaalikeskus.