Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11400

Projektin nimi: Pätevöitymisjärjestelmän kehittäminen puuston käsittelyyn ja hyvien käytäntöjen levittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 1039979-9

Osoite: Pohjoinen Rautatienkatu 21 B

Puhelinnumero: +358 (0)294 32 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tapio.fi

Projektin kotisivun osoite: www.metsavastaa.net/puuston-erityiskasittely (www.puuturva.fi)

Vastuuhenkilön nimi: Olli Äijälä

Asema: Johtaja, Metsänhoito ja Bioenergia

Sähköposti: olli.aijala(at)tapio.fi

Puhelinnumero: +358 40 5829676

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Keskeisiä kohderyhmiä ovat erityisesti myrskytuho-, vaurio- ja kaupunkipuiden kanssa työskentelevät metsä- pelastus-, energia ja viheralan työntekijät ja yrittäjät sekä työnantajat.

Projektin kohderyhmän muodostavat omatoimiset metsätyöntekijät, vapaa-ajan metsurit, sähkölinjatyöntekijät, palo- ja pelastustoimen työntekijät, puistojen hoitajat ja rakennustyöntekijät, sekä puuston käsittelyyn erikoistuneet metsäpalveluyrittäjät ja työvoimapolittisin toimenpitein koulutettavat henkilöt.

Pätevöitymisjärjestelmän koulutusten tilaajia ovat erilaiset työnantajat, kuten kunnat, seurakunnat ja muut vastaavat, jotka tarvitsevat puuston käsittelyyn koulutettua ja ammattitaitoista työvoimaa. Projektiin ovat mm. seuraavat kunnat alustavissa yhteydenotoissa osoittaneet kiinnostuksensa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Vihti, Hyvinkää, Lahti, Hämeenlinna, Kouvola, Tampere ja Kuopio.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin muita kohderyhmiä ovat esimerkiksi oppilaitokset, metsäkeskukset ja työntekijöiden pätevöitymistä kouluttavat yritykset ja yhteisöt, sekä työnohjaajat, auditoijat ja työturvallisuuskouluttajat.

Pätevöitymisjärjestelmän koulutusrakennetta on mahdollista soveltaa kaikilla niillä työelämän ammattialoilla, joissa kasvavaa puustoa eri tavoin on tarpeen turvallisesti käsitellä.

Hyödynsaajia ovat myös metsänhoitoyhdistykset ja puunhankintaorganisaatiot sekä metsänomistajat. Projektin myötä oppilaitokset saavat hyödyllisen ammatilliseen lisäkoulutustarjontaan välineen työelämän tarvitsemien puuston käsittelytaitojen kehittämiseksi.

Projekti antaa lisäarvoa kaikille kohderyhmille myös sen kautta, että pätevöitymisjärjestelmä on yhteneväinen ja arvostettu yleiseurooppalaisen European Chainsaw Certificate- moottorisahataitojen osaamisnäyttöjen kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 325, joista naisia 32

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 80, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63, joista naisten tutkintoja 4

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke: Pätevöitymisjärjestelmän kehittäminen puuston käsittelyyn ja hyvien käytäntöjen levittäminen (PUUTURVA-kortti)

Osio: Valtakunnalliset ESR-kehittämishankkeet. Hanke toteutetaan valtakunnallisena hankkeena, poislukien Itä-Suomen maakunnat.

Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Suunniteltu toteutusaika: Projekti alkaa 1.6.2010 ja päättyy 30.6.2012.

Vastuuviranomainen: Hämeen ELY-keskus

Projektin toteuttajat: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio toteuttaa kehittämishankkeen, jossa kehitetään valtakunnallista pätevöitymisjärjestelmää raivaus- ja moottorisahatyöskentelyyn. Hankkeen nimeksi on vakiintunut "Puuturva-kortti".

Hankkeen muut toteuttajat ovat Hyria koulutus Hyvinkäältä, Akuiskoulutus Sedu Ähtäristä ja Työtehoseura TTS Rajamäeltä. Hankkeen alkuvalmisteluihin ja käynnistämistoimenpiteisiin osallistui lisäksi Jukka-Net tmi Järvenpäästä.

Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat myrskytuho-, vaurio- ja kaupunkipuiden kanssa työskentelevät metsä- pelastus-, energia ja viheralan työntekijät ja yrittäjät sekä työnantajat.

Projektin muita kohderyhmiä ovat esimerkiksi oppilaitokset, metsäkeskukset ja työntekijöiden pätevöitymistä kouluttavat yritykset ja yhteisöt, sekä työnohjaajat, auditoijat ja työturvallisuuskouluttajat.

Hankkeessa tavoitellaan noin 200 pätevöitymiskoulutusta aloittanutta henkilöä, joista noin 100 toiivotaan suorittavan jonkun Puuturva-kortin eri pätevöitymistasoista.

Hankkeen pää- ja osatavoitteet ovat lyhyesti seuraavat:
1) Puuturva-pätevöitymisjärjestelmän valtakunnallinen organisointi ja kehittäminen
2) kansallisten standardien arviointi, viimeistely, testaus ja käyttöönotto
3) koulutusohjelmien ja osaamisnäyttöjen vastaanottoprosessien laatiminen
4) koulutusmateriaalien kartoittaminen ja tuottaminen
5) pätevöitymisjärjestelmän levittäminen ja vakiinnuttaminen
6) metsä- pelastus-, energia ja viheralan yhteistyön vakiinnuttaminen
7) EU-tasoinen yhteistyö EFESC:n kanssa standardien ja hyvien käytäntöjen luomisessa

Uusien työpaikkojen lukumäärä on arvioitu muutamiksi, kuten vaikutukset uusien yritysten syntymiseen.

Projektissa suoritetaan osaamistilaisuuksien kautta Puuturva-pätevöitymiskortin, joiden määräksi on arvioitu 80 kpl.

Puuston erityiskäsittelyä tekevien henkilöiden pätevöittäminen valittuihin standardisoituihin osaamistasoihin. Hankkeessa on tällä hetkellä kehitetty pätevöitymistasot raivaus- ja moottorisahatyöskentelyyn, puiden hoitoon maasta, latvasta ja henkilönostimesta käsin, sekä niihin liittyvät koulutuskokonaisuudet.

Euroopassa hankkeella on yhtesityö kehitteillä olevan vastaavanlaisen EU-standardityön (European chainsaw standards: ECS 1-4), sekä Ruotsissa vakintuneen raivaus- ja moottorisahakorttikoulutuksen kanssa.

Tiedottaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu pääosin tiedotteiden, www-sivujen ja järjestelmän markkinoinnin kautta laaditun tiedotussuunnitelman pohjalta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeessa laaditaan erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma, jossa jokainen hankkeeseen osallistuva toimiala laatii oman alustavan suunnitelmansa tiedotustoimenpiteiden toteuttamiseksi ja tulosten levittämiseksi. Suunnitelmassa kuvataan mitä, milloin, kenelle, ja miten (välineet) tiedotussuunnitelma toteutetaan. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyy viestintäsuunnitelmat ja vastaa ylimaakunnallisesta ja valtakunnallisesta tiedottamisesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Viestintä- ja tiedotussuunnitelma hyvien käytäntöjen levittämiseksi painottuu vuodelle 2011 ja 2012. Tarkennettu suunnitelma toimialojen erillisine toimenpiteineen on laadittu vuoden 2011 aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 212 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 986

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa on kehitetty kansallinen pätevöitymisjärjestelmä puuston käsittelyyn sekä turvallisten työmenetelmien ja hyvien käytäntöjen levittämiseen valtakunnallisesti. Järjestelmän nimeksi on päätetty Puuturva-järjestelmä.

Puuturva-järjestelmään kuuluvat alueellisesti oppilaitoksissa tarjottavat työelämän koulutuspalvelut sovittujen pätevöitymisstandardien mukaisissa koulutusmoduleissa. Osaavia alan toimijoita tarvitaan myös osaamisnäyttötilaisuuksien järjestämiseen ja suoritusten arvioimiseen sekä todistusten myöntämiseen hyväksytyistä osaamissuorituksista. Lisäksi Puuturva-järjestelmän organisointi sekä suoritusten rekisteröiminen ja Puuturva-korttien myöntäminen kokelaille vaatii vastuullinen valtakunnallinen toimijataho.

Projekti on selvästi vaikuttanut eri toimialojen valveutuneisuuteen, kiinnostukseen ja yhteistyöhön osaavan työvoiman kouluttamisessa erityisosaamista vaativan puunkorjuun sekä puuston ja vaikeiden puiden hoidossa ja hakkuissa. Projektin eri vaiheissa käytännön toimintaan on tullut mukaan ja osallistunut 325 henkilöä, 30 yritystä, ja 19 organisaatiota. Pätevöitymisjärjestelmän mukaisia osaamisnäyttöjä on suoritettu 63 kpl, joista 4 oli naisten suorittamia.

Projektissa saavutetut päätulokset lyhyesti:
- kansallisten puuston erityiskäsittelystandardien määrittäminen sekä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyön käynnistäminen
- sovittujen puuston erityiskäsittelystandardien käytännön testaaminen ja niiden arvioimisperusteiden laatiminen
- koulutusohjelmien laatiminen sovituille koulutustasoille ja ohjelmien pilotointi
- laaditun pätevöitymisjärjestelmän pilotointi sekä osaamissuoritusten vastaanottaminen ja arvioiminen
- pätevöitymisjärjestelmän kehitystyöstä tiedottaminen ja kahden käynnistysseminaarin järjestäminen
- yhteistyö Euroopassa EFESC-järjestön ja kehitteillä olevan ECC-standardien ja moottorisahatyöskentelyn työturvallisuuskoulutuksen kehittämisprojektin kanssa
- sovittujen pätevöitymisstandardien, koulutusohjelmien sekä koulutusmateriaalin, sekä osaamisvaatimusten ja hyväksyttyjen pätevöitymisnäyttöjen dokumentointi
- rakennerahastohankkeiden seuranta-, maksatushakemus-, sekä väli- ja loppuraporttien laatiminen

Projektissa yleiseksi päätavoitteeksi asetettu pätevöitymisjärjestelmän valtakunnallinen organisointi ja asiantuntijatoimikunnan perustaminen ovat osittain jääneet keskeneräisiksi. Kehitetyn Puuturva-järjestelmän valtakunnallisia levittämis- ja vakiinnuttamistavoitteita ei siten ole saavutettu kuin osittain esimerkiksi pilottikurssien markkinointiin liittyvien maakunnittaisten yhteydenottojen ja eräiden lehtiartikkelien muodossa. Laaja kiinno