Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11401

Projektin nimi: VarmaDuuni

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210838-1

Osoite: Ammattitie 1

Puhelinnumero: 020 51311 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.edupoli.fi, www.iukky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.varmaduuni.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tarmo Vaalasmaa

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: tarmo.vaalasmaa(at)edupoli.fi

Puhelinnumero: 040-769 4213

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Itä-Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alueen olevat pääsääntöisesti nuoret alle 25-vuotiaat työttömät ja koulutuspaikkaa vailla olevat asiakkaat, joilla on motivaatiota ja fyysisiä ominaisuuksia työllistyä logistiikka- ja varastoalalle, kiinteistönhoito- ja toimitilapalvelualalle, hoiva-alalle ja kaupan alalle sekä kaupunkien ja kuntien erilaisiin työtehtäviin joko suoraan projektin toimenpiteiden tai soveltuvan ammatillisen tai työvoimapoliittisen koulutuksen kautta.

Yritysten, yhteistyötahojen ja työnantajien yhteyshenkilöt.
Projektin kehittämisryhmät.
Itä-Uudenmaan TE-toimisto.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Logistiikka- ja varastoalan, kiinteistönhoito- ja toimitilapalvelualan, hoiva- ja kaupan alan yritykset ja työnantajat sekä kaupunkien ja kuntien eri osatot, jotka tarvitsevat motivoitunutta ja osaavaa tulevaisuuden työvoimaa.

Yritysten ja työnantajatahojen työpaikkaohjaajat.
Edupolin ammatillisten ja ohjaavan tiimien henkilöt.
Yritysten, yhteistyötahojen ja työnantajien yhteyshenkilöt.
Itä-Uudenmaan TE-toimisto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 165, joista naisia 69

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten työpaikkoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VarmaDuuni-hanke alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.7.2013. Hankkeen hallinnoijana toimii Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli.

Kohderyhmä: Itä-Uudenmaan maakunnan alueella asuvat, ensisijaisesti alle 25-vuotiaat työttömät, lomautetut ja irtisanotut nuoret, joilla on soveltuvuutta ja motivaatiota työllistyä esim. logistiikka- ja varastoalalle, kiinteistönhoito-, toimitilapalvelu- ja hoiva-alalle, kaupan ja tukkukaupan aloille sekä alueen kuntien ja kaupunkien eri tyyppisiin tehtäviin.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on löytää Itä-Uudenmaan maakunnan alueella asuvat, ensisijaisesti alle 25-vuotiaat työttömät, lomautetut ja irtisanotut nuoret ja saada heidät motivoitua osallistumaan joko aikuiskoulutuksen tarjoamiin työllistymispolkuihin tai hyödyntämään ammatillisen koulutuksen tarjoamia jatkomahdollisuuksia.

Toimenpiteet: VarmaDuuni-hankkeen tiedotus- ja motivointitilaisuuksiin osallistuu kaikkiaaan yli 800 nuorta, joista 650 ohjautuu kartoitukseen ja sitä kautta henkilökohtaisesti räätälöityihin työllistymis- tai koulutuspolkuihin. Asiakkaat työllistyvät mahdollisuuksien mukaan yhteistyöverkoston työnantajien työtehtäviin tai jatkavat henkilökohtaisesti räälöidyllä koulutus- tai valmennuspolulla.

Tulokset: VarmaDuuni-hankkeessa kehitetään maakunnallinen toimintatapa tavoittaa työttömät nuoret ja motivoida heidät jatkamaan eri työllistymis ja koulutuspoluilla itsensä kehittämistä.
Kehitetään kokonaisvaltainen, yksilölliset tarpeet huomioiva toimintamalli asiakkaiden työllistymiseksi.
Kehitetään maakunnallinen toimintamalli, jolla alueen yritykset, työnantajatahot, yhteistyötahot, kunnat ja kaupungit saadaan työskentelemään maakunnan hyvinvoinnin ja asukkaiden hyvän tulevaisuuden hyväksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankeelle kehitetään tiedotussuunnitelma, joka käsitellään ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden informointi Edupolin www-sivuilla sekä intranetissä olevan projektitaulukon ylläpitäminen ja päivitys koko hankkeen ajan.

Markkinointivaihe: Esite hankkeesta, nettisivut, lehdistötilaisuus, paikalliset palaverit työpajojen ja alueen nuorisotoimen kanssa, alueelliset tiedotustilaisuudet, sosiaalisen median hyödyntäminen, lehtiartikkelit, tiedotteet internetissä.


Toteutusvaihe: Paikalliset tiedotustilaisuudet, sosiaalinen media, lehtiartikkelit ja -ilmoitukset, internet, suoramarkkinointi

Tulosten levittämien: Projektin päätösseminaari, lehdistötilaisuus, lehtiartikkeleita, internet, paikalliset tiedotustilaisuudet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana kehitetyistä malleista ja hyvistä käytännöistä sekä tuloksista tiedotetaan projektin aikana paikallisella tasolla lehdissä ja internetissä. Laajemmalla tasolla hyviä käytäntöjä ja kehitettyjä malleja levitetään päätösseminaarissa. Niistä kirjoitetaan lehtiartikkeleita ja niitä esitellään internetissä.
Projektin kokemuksia, käytäntöjä ja toimintamalleja voidaan esitellä soveltuvissa seminaareissa ja tapahtumissa sekä organisaatioissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 253 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 233 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 362 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 333 875

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli tukea nuoria työttömiä työllistymisessä ja koulutukseen hakeutumisessa osaavan ohjauksen avulla. Projektin puitteissa alueella suunniteltiin ja toteutettiin nuorille suunnattu uraohjaustoiminta siten, että se täydensi alueen muiden toimijoiden tarjontaa.Projektiin osallistui toimintavuosien aikana yhteensä 295 nuorta yksilöohjauksessa. Lisäksi projektin järjestämien lukuisien työnhaku-, koulutus- ja rekrytapahtumien kautta nuoria osallistui projektiin yhteensä monta sataa per vuosi.
Projekti loi toimivan ja tiiviin yhteistyö- ja yritysverkoston. Projekti pystyi hyvin saattamaan nuoria ja työnantajia yhteen sekä työharjoitteluiden että suorien rekrytointien kautta. Yrityksiä verkostossa ja säännöllisen tiedoituksen piirissä oli mukana noin 100, joista noin 30 tiiviimmässä yhteistyössä. Projektissa tuotettu työnhakuopas on saanut laajalti kiitosta ja se on ollut tehokas työväline ohjauksen toteutuksessa ja sitä on jaettu runsaasti esim. kuntien toimijoiden ja nuorten käyttöön. Sähköinen versio työnhakuoppaasta on edelleen saatavana osoitteessa www.varmaduuni.fi.