Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11402

Projektin nimi: Creative Blender! - uudenlainen toimintamalli nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiseen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28

Puhelinnumero: 010 2178 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.creativeblender.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: Johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 010 2178 623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat nuoret ja pk-yritykset Uudellamaalla.
Kohderyhmät lueteltuna ensisijaisuusjärjestyksessä:
- opintojensa loppuvaiheessa olevat ja opintonsa päättävät
- pk-yritykset ja yrittäjät
- pk- yrityksissä työskentelevä ja niihin rekrytoitava henkilöstö
- neuvonta-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

- opetushenkilöstö ja
- julkisten hyvinvointipalvelujen toimijat yhteishankkeissa yritysten kanssa
- osin myös suurten yritysten henkilöstö ja niihin rekrytoitava henkilöstö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 80, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 544, joista naisia 290

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä ja kehittää alueen pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä.

Hankkeessa toteutetaan uusi toimintamalli nuorten työllistymisen ja alueen yrittäjyyden edistämiseksi sekä pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämiseksi.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat nuoret ja pk-yritykset ja neuvonta-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö. Hankken muina kohderyhminä ovat: opetushenkilöstö ja julkisten hyvinvointipalvelujen toimijat.

Hankkeen toteuttaa Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus yhteistyössä alueen työvoimatoimistojen ja yrityspalvelujärjestelmän toimijoiden kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyy,

1. Uudenlainen seudullista Yritys Suomi -palvelujärjestelmää vahvistava toimintamalli nuorten työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi sekä alueen pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämiseksi.
2. Uutta, monialaista yrittäjyyttä, minkä avulla alueen opiskelijat, nuoret ideoijat saadaan alueen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnan piiriin, luomaan ja kehittämään omaa tulevaisuuttaan ja samalla alueen yrityksiä ja elinympäristöään.
3. Uusia tuote/palvelu/toimintamalli-ideoita ja uusia ja parannettuja tuotteita/palveluita/toimintamalleja.
4. Nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä, pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kehitystä ja laajemmin luovan talouden kehitystä sekä alueen elinvoimaisuuden kehitystä.

Lisäksi syntyy,

5. Uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioprosesseja ja laajasti yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista (myynti, markkinointi, rahoitus, johtaminen, kansallinen/kansainvälinen verkostoituminen).
6. Innovatiivinen yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin kehittäjäorganisaatioiden toiminta- ja yhteistyömalli, jonka avulla potentiaaliset ideat ja yritykset kyetään kytkemään entistä aikaisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin liiketoiminnan kehittymisen vaatimiin verkostoihin.
7. Alueen toimijoiden verkostot vahvistuvat uusilla innovaatioiden synnyttämiseen ja kaupallistamiseen tähtäävillä verkostoilla.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2010 - 31.5.2012.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus ja markkinointi hoidetaan eri kanavia hyödyntäen (ensimmäiseen ohjausryhmään tarkempi tiedotussuunnitelma):
* opiskelijakohderyhmän osalta oppilaitostiedotus, kotisivut ja Face book -yhteisö
* työvoimatoimistojen asiakastiedotus
* muiden yhteistyökumppanien oma, säännöllinen asiakas- ja sidosryhmätiedotus
* Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen asiakas- ja sidosryhmätiedotus (internet, asiakaslehti, koulutuskalenterit ja vastaavat)
* esitteiden ja vastaavien aineistojen jakelu eri väylien kautta (sähköposti, suorapostitus, koulutus- ja muut tilaisuudet)
* jutut lehdissä
* esiintyminen hankkeen aihealueisiin liittyvissä yhteistyökumppanien ja vastaavien tahojen järjestämissä tilaisuuksissa
* henkilökohtaiset yhteydenotot yrityksiin
Hankkeen tuloksista tiedotetaan Pienyrityskeskuksen ja yhteistyökumppanien kanavia käyttäen, lehdistön kautta ja raporttijakelulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen hyvät käytännöt leviävät tehokkaasti ja nopeasti laajapohjaisen maakunnallisen yhteistyöverkoston kautta (verkosto käsittää mm. Uudenmaan hautomoverkoston, yritysneuvojaverkoston ja valtakunnallisen YES-keskus -verkoston).

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttavuuskartoitusta, jonka raportteja levitetään maakunnassa ja internetin välityksellä laajemminkin.

Hankkeessa kehitettävät uudenlaiset työllistymisen ja yrittäjyysvalmennuksen menetelmät ja yhteistyön muodot vakiintuvat osaksi Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen toimintaa ja leviävät sitä kautta valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 185

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 206 021

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 273 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 253 021

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli tarjota nuorille välittömiä työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia ja lisätä alueen pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä. Creative Blender hanke tarjosi nuorille mahdollisuuden kehittää omia ideoitansa ja jalostaa ne sille tasolle, että nuori pystyy työllistämään itsensä sitä kautta tulevaisuudessa.

Hankkeen projektiryhmä koostui Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen edustajista eli hankkeen projektipäälliköstä sekä muista asiantuntijoista, yhteistyökumppaneista Diges ry:stä sekä nuorten toimintakeskus Hapesta, Helsingin kaupunki. Projektiryhmä ideoi Creative Blender hankkeen mahdollisuuksia ja otti nuoret huomioon toiminnan kehittämisessä. Yhteistyö eri toimijoiden kesken oli erittäin hedelmällistä ja jokainen toimii yhteisen päämäärän mukaisesti.

Kaksi vuotta kestäneen hankkeen aikana Creative Blender -toimintamalli kehittyi ja jalostui toimivaksi konseptiksi. Hanketyöryhmän toiminta- ja ajattelutapaan liittyi vahvasti kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, johon toimintamallin kehittämisellä pyrittiin vastaamaan kaikissa hankkeen vaiheissa.Kaksi vuotta kestäneen hankkeen aikana Creative Blender toimintamalli kehittyi ja jalostui seuraavanlaiseksi konseptiksi:

1) Tarpeiden tunnistaminen, josta syntyi Creative Blender Basic
2) Creative Blender Pro vastaus laajemmalle työpaja-tarpeelle, jossa nuoret pääsevät kehittämään ideoitaan syvemmin
3) Creative Blender Master -kokonaisuus viimeisenä tasona, joka tarkoittaa uudenlaisten palvelumallien luomista

Hanketta markkinoitiin sosiaalisen median, verkkosivujen sekä erilaisten markkinointimateriaalien avulla aktiivisesti koko kahden vuoden ajan. Erityisesti suorat yhteydenotot kouluihin saivat hankkeen tavoittamaan halutun kohdejoukon parhaiten ja toimintamallia päästiin jalostamaan nuoriin tehokkaasti.

Hankkeen aikana Creative Blender eri työpajoihin ja sessioihin osallistui nuoria seuraavalla tavalla:

Vuonna 2010: 22 nuorta
Vuonna 2011: 474 nuorta
Vuonna 2012: 48 nuorta


CB:n toiminnan tavoitteena olikin herätellä nuorissa yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa, jolloin tulokset on nähtävissä vasta tulevaisuudessa. Hankkeen aikana saimme kuitenkin kuulla jo muutamista hienoista tarinoista ja onnistumisista, joissa nuoret työllistyivät tai pääsivät toteuttamaan unelmiaan.

Uskomme, että Creative Blender saadaan juurtumaan ja levittäytymään laajemmin tulevaisuuden opettajien täydennyskoulutuksen kautta pysyväksi toimintamalliksi sekä toimivaksi konseptiksi nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseen. Levittämistä tullaan tekemään opettajien ja muiden nuorisotyön ammattilaisten välityksellä. Tälle kohderyhmälle on suunniteltu CB Coach -koulutuspaketti, jossa Basic -sessio opetetaan konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksen käyneet opettajat voivat näin käyttää menetelmää omassa oppilaitoksessaan. Coach -koulutuksia on toteutettu jo kevään 2012 aikana hankkeen ulkopuolisena toimintana ja se on saanut hyvää palautetta kohderyhmältä.

Creative Blender hankkeen pohjalta on suunniteltu muodostettavan konsepti/palvelutuote, jota voitaisiin tarjota yhtenä keinona nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Nuorisotyöttömyys on yhteiskuntamme suuri haaste, jonka ratkaisemiseksi on kehitettävä luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Creative Blender tarjoaa rennon, aktiivisen ja tehokkaan tavan lähestyä nuorisotyöttömyyttä nuoriin vetoavalla tavalla. Creative Blenderissä on kolme steppiä, joiden aikana nuoren on mahdollista kehittää taitojaan, herätellä yrittäjämäistä toimintatapaa sekä verkostoitua muiden kanssa ja mahdollisesti jopa työllistää itsensä. Keskeistä toiminnassa on nuorten aktivointi!