Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11403

Projektin nimi: Akaan verkko

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kiipulasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0147520-0

Osoite: Kiipulantie 507

Puhelinnumero: 03 68521

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kiipula.fi

Projektin kotisivun osoite: www.akaanverkko.com sekä www.kiipula.fi

Vastuuhenkilön nimi: Petteri Ora

Asema: projektijohtaja

Sähköposti: petteri.ora(at)kiipula.fi

Puhelinnumero: 050 3003 764

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Oman työllisyystilanteen parantamisen vuoksi projektiin asiakkaiksi tulevat:
pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset työttömät työnhakijat (työhallinto)
Osatyökykyiset ja mahdollisesti kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat (kaupunki / sosiaalitoimi)
Työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa olevat (Kela, työhallinto)

Koulutusten ja työllistämistoimien myötä projektiin osallistuvat:
Yritysten omistajat ja työnantajat sekä työttömiä ohjaavat työntekijät yrityksissä
Kunnan työllistämisestä vastaavat henkilöt ja työntekijät, jotka perehdyttävät työttömiä ja osatyökykyisiä työtehtäviin kunnassa
Työhallinnon ja yhdistysten henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Projektin toimintaan kuulumattomat alueen yrittäjät ja yritysten henkilökunta, joille tarjoutuu mahdollisesti lisäkysyntää ja -toimintaa projektin toiminnan myötä
- Kunta, jonka toiminatapoja projektilla kehitetään. Kunta myös säästää, kun pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä työllistetään.
- Poliittiset päättäjät ja virkamiehet alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä yrittäjäjärjestöjen edustajat. Tiedotustoiminta ja erilaiset foorumit tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 165, joista naisia 91

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 337, joista naisia 222

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23, joista naisten työpaikkoja 11

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Akaan verkko -projektin tuella muodostetaan Akaan kaupunkiin yritysten, järjestöjen ja kaupungin moniammatillinen yhteistyöverkosto (työllistymiskumppanuus), joka tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille työpaikkoja ja ohjausta työllistymiseen. Projektin toisena tuloksena kehitetään ohjausmalli ja menetelmät, jonka avulla kaupungin tai työhallinnon lähettämä asiakas voi kehittää työllistymistaitojaan ja osaamistaan.

Projektin toimilla kannustetaan työttömiä, yhdistyksiä ja yrityksiä perustamaan Akaaseen monialainen osuuskuntayritys. Osuuskunta voi hakea sosiaalisen tai yhteiskunnallisen yrityksen statusta myöhemmin. Akaan Verkko -hanke tekee tässä asiassa yhteistyötä Etelä-Pirkanmaalla toimivan VÄLIKE-projektin kanssa. Akaan verkko -projekti kokoaa yhteen yrittäjät, julkishallinnon ja järjestöjen toimijat. Heidän kanssaan yhdessä edistetään työllistämistä. Projektin muutostarkastelun jälkeen projektin kumppanuuden muodostavat:
- Aide-yhdistys, mikä edistää yhdistysten yhteistoimintaa
- Akaan Pamaus ry(n. 40 yrityksen yhteinen palveluverkko), joka tarjoaa työmahdollisuuksia projektin asiakkaille
- Teriskotisäätiö, joka työllistää vaikeassa asemassa olevia päihdekuntoutujia mm. Hyöty Työ projektin kautta
- Akaan kaupunki, jonka sosiaalitoimen asiakkaat ovat osa projektin asiakkaita ja kaupungin tekninen toimi, mikä tarjoaa työmahdollisuuksia
- Etelä-Pirkanmaan te-toimisto ja TYP, joiden asiakkaat ovat osa projektin asiakkaita
- Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, joka on erikoistunut erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevien ihmisten ammatilliseen koulutukseen ja kuntoutukseen

Projektin hallinoijana toimii Kiipulasäätiö.

Paikalliset työllistämiskumppanuudet ovat valtakunnallisesti eräs menestyksellinen tapa hallita ja vähentää työttömyyttä ja syrjäytymistä. Lisäksi kumppanuudet ovat tuottaneet paljon alueellisia yhteisiä aloitteita ja synnyttäneet liike- ja hanketoimintaa. Hankkeessa yhdistetään monialainen osuuskuntayritys ja henkilökohtaistetut ammatillisen kuntoutumisen ja työllistymisen polut.

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten (työhallinto, kunnan sosiaalitoimi / kuntouttava työtoiminta) työllistyminen vaatii henkilökohtaista ohjausta ja kiinteää yritysyhteistyötä. Tällaisen työllistämiseen tähtäävän palveluohjauksen malleja ei ole riittävästi kehitetty. Projektissa tuotetaan alueellinen kokonaisvaltainen toimintatapa välityömarkkinoiden tarpeisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Varsinaisille henkilöasiakkaille tiedottaminen
- laaditaan yleisesite ja työllistymismallia kuvaava esite
- järjestetään tiedotustilaisuuksia ja tarvittaessa suoramarkkinointia

Sisäinen tiedotus
- projektin yleisesite, tiedotustilaisuudet
- projektin tiedotteet vähintään puolivuosittain
- raportit ja viralliset selonteot
- partnereiden yhteiset foorumit
- ohjausryhmän kautta tapahtuva tiedotus

Suurelle yleisölle ja verkostokumppaneille suunnattu tiedotus
- projektin yleisesite
- raportit, loppujulkaisu
- (media) tiedotteet, artikkelit ym.
- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin

Päättäjille suunnattu tiedotus
- kohdennettu tiedotus esitteillä ja henkilökohtaisilla käynneillä
- osallistuminen seminaareihn ja tapaamisiin
- lehtiuutisointi, artikkelit ja julkaisut

Hallinnoija tuottaa projektin yleisesitteen ja vastaa tiedotuksen koordinoinnista. Projektin alkaessa sille laaditaan tiedotussuunnitelma. Projektista tiedotetaan koko ajan. Projektilla on omat www.sivut.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010
- yleisesite ja projektisuunnitelman täsmentäminen
- paikkakunnalla tapahtuva idean lanseeraminen ja konkreettinen muotoilu
- mediauutisointi

2011
- vertaisyhteistyö, kehitettävän mallin ankkuroiminen kansalliseen kontekstiin
- päättäjäyhteistyö projektin mallin juurruttamisen edellytyksistä
- yhteistyö valtakunnan päättäjien ja rahoittajan kanssa (STM, TEM, Kela)
- seminaarit ja tapaaminen

2012
- konsultoiva levittäminen aktiivisen yhteydenottotoiminnan perusteella
- loppujulkaisu
- seminaarit ja tapaamiset

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 477 308

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 477 308

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 586 928

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 587 119

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Akaan Verkko hankkeen tavoitteina oli:
- synnyttää Etelä-Pirkanmaalle yhteistyöverkosto, missä yrittäjät, hanke ja yhdistystoiminta kohtaavat
- synnyttää sosiaalista yrittämistä osuuskuntatoiminnan kautta
- kehittää yhdistysten yhteistyötä ja työllistämistä
- tavoitella yhteistä palvelupistettä, minkä kautta työttömät asiakkaat saavat palveluita
- kehittää yritysten työllistämistoimintaa

Hankkeen toteutus:
- Akaan Verkko -hanke, paikallinen yrittäjä (Kiinteistöhuolto Veka) ja Akaan seudun mielenterveysseura ry jakoivat yhteisen palvelupisteen tilat. Palvelupisteen kautta haluttiin lisätä työllistymistä ja työttömien ohjautumista yrityksiin. Palvelupisteessä oli yrityksen myymälä, yhdistyksen kahvila ja hankkeen toimipiste. Palvelupisteestä jouduttiin luopumaan sisäilmaongelmien vuoksi ensimmäisen vuoden jälkeen. Tämä hankaloitti jatkossa yhteistyötä. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisissä tiloissa toimiminen ja keskusteluyhteys ovat tärkeitä.
- hanke toteutti osuuskuntayrittäjyyskoulutuksen yhdessä te-toimiston kanssa. Koulutukseen valittiin 10 työtöntä, jotka kaikki suorittivat koulutuksen
- asiakasohjausta työttömille asiakkaille, erilaisia työllistämiskeinoja yrityksiin
- Innostu ja innosta oppimaan, -koulutusperehdytys kuntien työntekijöille työllistettyjen ohjaamisessa kuntien erilaisissa työpaikoissa
- osuuskunnan perustamisen tukeminen työttömille

Tulokset:
1. Toimiva osuuskunta Arjen Apuverkko osk, jäseniä tällä hetkellä 17 (17.12.2012)
2. Osuuskuntayrittäjyyskoulutus, jota voidaan toteuttaa peruskoulutuksena tai räätälöidysti jo toimiville osuuskunnille
3. Innostu ja innosta oppimaan - osaamisen lisääminen työllistettyjen ja erilaisten oppijoiden ohjauksesa ja työhönperehdyttämisessä, -koulutus kuntien työntekijöille. Koulutusta voidaan toteuttaa myös yrittäjille, erilaisille valmentajille ja henkilöille, jotka opastavat työttömiä.

Vaikutus työttömiin: työttömät ovat saaneet uusia työpaikkoja, päässeet työ- ja palkkatukikokeiluihin. Vakituisia työsuhteita on syntynyt kahdeksan, kolme uutta yritystä, palkkatuetusti kahdeksan työsuhdetta, määräaikainen työsuhde saatu kuudelle. Osuuskuntaan on liittynyt yli 10 työtöntä.

Vaikutus työssä oleviin: työssä olevat hankkeeseen osallistuneet työntekijät olivat kuntien, järjestöjen, yritysten ja yhteistyöverkostojen jäseniä. Innostu ja Innosta oppimaan, -koulutus kuntien työntekijöille kokosi osallistujia Akaan, Forssan ja Valkeakosken kaupungeista. Koulutuksen merkitys oli heille suuri. Näissä tiimeissä, joista työntekijät olivat mukana perehdytyksessä, on lisääntynyt motivaatio ottaa työllistettyjä erilaisiin työtehtäviin ja perehdyttää heitä. Tällä on moninkertainen vaikutus. Työllistetyt otetaan positiivisesti vastaan, he motivoituvat, kokevat itsensä tärkeiksi. Eri työaloille on saatu konkreettista hyötyä työllistetyistä. Työllistettyjä on myös kannustettu kouluttautumaan ja pyrkimään eteenpäin elämässään.

Yrittäjät ovat saaneet hanketyöntekijöiltä ohjausta työllistettyjen ohjaamiseen, erilaisten sopimusten tekemiseen, yrittäjät ovat ottaneet työttömiä työkokeiluihin, palkkatuetusti ja lopulta palkanneet heitä. Yrittäjät ovat tuoneet esille sen, että he tarjoavat työtä ja opastavat siihen. Yrittäjien tehtävänä ei ole selvitellä tukiasioita tai täyttää monia lomakkeita. Tämä vie heiltä runsaasti aikaa ja täyttämiseen tarvitaan osaamista. Tähän tarvitaan palveluohjausta asiakkaan ja yrittäjän välille. Palveluohjauksen mallin kehittäminen jatkuu Etelä-Pirkanmaan kuntakokeilussa.

Tuloksena täytyy huomioida myös se, että on monia asiakkaita, joita ei voitu ohjata suoraan yrityksiin, koska heiltä puuttui työelämätaitoja, osaamista tai motivaatiota. Heidän osaltaan hanke ei pystynyt ratkaisemaan täysin heidän elämäntilanteitaan. He saivat tukea ja ohjausta etsiä muita vaihtoehtoja kuin työllistyminen. Joillekin eläkkeestä tuli pysyvä ratkaisu.

Yhdistysten kanssa tehdyissä selvityksissä ilmeni, että yhdistyksillä on halukkuutta yhteistyöhön. Useimmat yhdistykset ovat paikkakunnalla hyvin pieniä ja niissä on paljon iäkkäitä jäseniä. Yhdistykset tarvitsisivat yhteyshenkilön, joka koordinoi toimintaa, hakee avustuksia ja kannustaa yhteistyöhön. Yhteistyöstä kiinnostuneita yhdistyksiä oli runsaasti, noin 20 eri yhdistystä. Merja Lindroos selvitti opinnäytetyössään yhdistysten yhteistoimintaa: Merja Lindroos, HUMAK, opinnäytetyö, Akaassa alkava yhteistoiminta tuottaa harrastuksia, palvelua ja toimeentuloa. Tiedustelut Merja Lindroos, merja.lindroos@kolumbus.fi.

Alkaneeseen kuntakokeiluun siirtyi hankkeen toimintamallina ehdotettu asiakkaan palveleminen yhden "luukun" kautta. Asiakkaan tulee saada palvelut yhdestä paikasta verkostoyhteistyönä.

Lisätietoja hankkeesta: Mikko Metsänen, mikko.metsanen@kiipula.fi, 050 5943 202.