Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11404

Projektin nimi: Itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen kehittäminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: (013) 251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/markos

Vastuuhenkilön nimi: Tommi Laukkanen

Asema: Professori

Sähköposti: tommi.laukkanen(at)uef.fi

Puhelinnumero: +358504387423

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjoiskarjalaiset pk-yritykset. Valtaosa näistä yrityksistä on mikro- ja pienyrityksiä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö
Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus
Kauppakamari
Joensuun Tiedepuisto
Itä-Suomen yliopiston henkilöstö
Itä-Suomen yliopiston opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 121, joista naisia 67

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että markkinointiosaaminen on avainasemassa pk-yritysten menestyksessä. Tutkimusten mukaan markkinaorientoituneet yritykset ovat muita kilpailukykyisempiä ja suoriutuvat paremmin markkinoilla. Tässä hankkeessa kehitetään itäsuomalaisten, erityisesti pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaamista suunnittelemalla ja toteuttamalla tutkimustietoon pohjautuvia, osittain toimialakohtaisesti räätälöityjä koulutustilaisuuksia alueen pk-yrityksille. Tavoitteena on näiden yritysten johdon ja henkilöstön markkinointiosaamisen ja -valmiuksien vahvistaminen, ja näin turvata itäsuomalaisten pk-yritysten kilpailukyky ja edellytykset työllisyyden ja osaamisen kehittämiseen kiristyvässä kansallisessa ja globaalissa markkinatilanteessa.

Esiselvityksenä toteutetun tutkimuksen tulokset osoittivat, että pk-yritysten markkinointiosaamisessa on puutteita. Ne eivät esimerkiksi kerää aktiivisesti ja järjestelmällisesti tietoa asiakkaistaan tai kilpailijoistaan. Laadukas markkinatieto on kuitenkin välttämätöntä, kun luodaan ylivoimaista arvoa asiakkaille ja sitä kautta kestävää kilpailuetua.

Hankkeen kohderyhmänä ovat itäsuomalaiset, erityisesti pohjoiskarjalaiset pk-yritykset. Kyseinen yrityskanta koostuu pääosin mikro- ja pienyrityksistä. Esiselvityksemme osoitti markkinointiosaamisen olevan heikkoa erityisesti kaikkein pienimmissä yrityksissä. Talouden laskusuhdanne ja globaalit markkinat koettelevat tätä yritysjoukkoa kaikkein vakavimmin. Projektin tavoitteena onkin vahvistaa pohjoiskarjalaisten, erityisesti mikro- ja pienyritysten, "iskukykyä" talouden laskusuhdanteen jälkeen avautuvilla markkinoilla.

Hankkeessa toteutetaan vuosien 2010 ja 2011 aikana tarkentavat selvitykset ja analyysit pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen tasosta, puutteista ja niiden syistä. Niiden perusteella suunnitellaan pk-yritysten markkinointiosaamisen kehittämiseen tähtäävät koulutuskokonaisuudet, jotka toteutetaan vuosina 2011 ja 2012. Koulutuskokonaisuuksien ja selvitysraporttien lisäksi hankkeen aikana tuotetaan arvokasta aineistoa oppimateriaaleihin, opetukseen ja tutkimukseen.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän yritysten markkinointiosaamisen taso paranee, mikä vahvistaa niiden asemaa ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla. Tämä parantaa niiden edellytyksiä lisätä työpaikkoja ja täten edistää Itä-Suomen elinvoimaisuutta. Lisäksi nuoret tutkijat saavat hankkeessa työkokemusta, mikä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Heidän mukanaan arvokas tutkimustieto siirtyy luontevasti yliopistolta elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Hanke edistää myös yliopiston, kehittäjäorganisaatioiden ja kohdeyritysten vuorovaikutusta ja verkottumista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

TIEDOTUSSUUNNITELMA
- Tiedotuksesta vastaa hankkeen projektipäällikkö

Tiedotuksen kohderyhmät
- Pohjoiskarjalaiset pk-yritykset ja alueen yritystoiminnan kehitysorganisaatiot
- Rahoittajien edustajat ja hankkeen valvojat
- Kansalliset ja kansainväliset alan tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

Toteutettavat toimenpiteet
- Tiedotteet ja mediajulkaisut alueellisessa ja valtakunnallisessa mediassa hankkeen käynnistyessä ja hankkeen päättyessä
- Tiedotus Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla (hankkeen käynnistymisestä ja tuloksista)
- Tiedotus sähköpostitse
- Kansainvälisillä foorumeilla tiedottaminen, mm. osallistuminen seuraaviin seminaareihin ja konferensseihin:
- European Marketing Academy Conference (EMAC)
- Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC)

Viestintävälineet
- Itä-Suomen yliopiston verkkosivut
- Seutukuntien kehitysyhtiöiden verkkosivut
- Sähköposti
- Alueellinen ja valtakunnallinen media
- Henkilökohtainen tiedottaminen

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotussuunnitelma ohjaa hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämistä. Lisäksi hankkeen kohdeyritykset, yliopisto ja alueen elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatiot verkottuvat keskenään. Näitä yhteistyöverkostoja voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien hankkeiden suunnittelussa.

Hankkeessa toteutettua opetusmateriaalia ja yritysverkostoja voidaan hyödyntää yliopiston perusopiskelijoiden opetuksessa esim. case-esimerkkien ja yritysvierailujen muodossa.

Hankkeen pohjalta voi kehittyä täydennyskoulutustuote, jota tarjotaan jatkossa maksullisena palveluna.

Selvitystietoja ja -aineistoja hyödynnetään hankkeen päätyttyä jatkohankevalmistelussa, tutkimuksessa, väitöskirjoissa ja julkaisuissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 526 630

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 501 489

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 589 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 563 707

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen kehittäminen eli lyhyemmin MARKOS-hanke toimi ajalla 1.6.2010-30.6.2013. Hankkeen tavoitteena oli kehittää pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaamista järjestämällä koulutuksia.

Hankkeessa toimivat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (vuodesta 2013 lähtien Karelia-ammattikorkeakoulu) ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Hanke sai Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ESR-rahoitusta.

Keväällä 2009 toteutetussa esiselvityksessä todettiin, että pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisessa on puutteita ja tähän tarpeeseen vastattiin käynnistämällä MARKOS-hanke. Hankkeessa toteutettiin vuonna 2010 tarkentava selvitys, jossa tarkasteltiin maakunnan pk-yritysten markkinointiosaamisen tasoa sekä koulutustarpeita. Selvityksen tulosten perusteella suunniteltiin markkinointiosaamisen kehittämiseen tähtäävät koulutuskokonaisuudet.

Koulutuksia järjestettiin vuosina 2011-2012 kahdeksasta eri teemasta, yhteensä 32 koulutuspäivää. Näiden lisäksi pidettiin avausseminaari "Menestyjän asennetta" (v. 2011) sekä loppuseminaari "Kuin Strömsössä" (v. 2013). Koulutuspäiviin ja loppuseminaariin osallistui yhteensä 121 henkilöä 94 yrityksestä ja viidestä muusta organisaatiosta.

Koulutukset oli tarkoitettu kaikille markkinoinnista kiinnostuneille yrittäjille ja pk-yritysten työntekijöille. Kouluttajina toimivat markkinoinnin asiantuntijat, jotka kertoivat aiheista käytännönläheisesti ja pienten yritysten näkökulmasta. Jokaisessa koulutuspäivässä osallistujat saivat kattavan tieto- ja työkalupaketin hyödynnettäväksi oman yrityksen markkinoinnissa.

Kunkin koulutuspäivän lopuksi kerättiin palautetta arviointiasteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä). Osallistujien mielestä koulutuksessa opittua on voinut hyödyntää omassa työssä ja työyhteisössä (palautteiden ka 4,1), kouluttajien opetustaito oli hyvä (ka 4,2) ja kouluttajat olivat opetettavan sisällön asiantuntijoita (ka 4,4).

Koulutusten vaikuttavuudesta tehtiin laadullinen arviointi. Arviointia varten kerättiin aineistoa hankkeen alussa, puolivälissä ja lopussa strukturoiduin ja puolistrukturoiduin haastatteluin sekä paperilomakkeilla. Suurin osa haastatelluista koki, että he olivat hyötyneet koulutuksista yritystasolla ja kaikki olivat sitä mieltä, että he olivat kehittyneet niiden kautta henkilökohtaisella tasolla. Saatu hyöty oli kokonaisvaltaista kehittymistä markkinointiajattelussa tai se liittyi johonkin tiettyyn markkinoinnin osa-alueeseen. Markkinointiosaamisen kehittymisen kehittymisen katsottiin myös vahvistavan yrityksen kilpailukykyä.

Hankkeessa oli tavoitteena myös vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tukea pk-yritysten verkostoitumista keskenään ja hanketoimijoiden kanssa. Tätä tavoitetta varten hankkeessa tehtiin monipuolista yhteistyötä ammattikorkeakoulun, maakunnan yritys- ja kehittäjäjärjestöjen sekä erilaisten hankkeiden kanssa. Pk-yritysten välistä verkostoitumista edistettiin koulutuspäivissä ja sitä tuetaan jatkossa hankkeessa tuotetun MARKIDEA-sivuston kautta. Sivustolla on muun muassa keskustelualueita ja mahdollisuus tiedottaa yritystapahtumista. Hankkeessa avattiin myös erilaisia kanavia, joiden kautta pk-yritykset ja yliopisto voivat tiivistää verkostoitumistaan. Esimerkiksi kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä Kauppakatsaus-uutiskirjeessä kerrotaan yrityksiä kiinnostavia asioita Kauppatieteiden laitoksen Joensuun kampukselta.

Koulutusten ja koulutusmateriaalin lisäksi hankkeessa syntyi myös muita tuotoksia. Selvityksen pohjalta kirjoitettiin raportti ja tutkimuspapereita, jotka esiteltiin kansainvälisissä konferensseissa. Lisäksi laadittiin tiedotteita ja lehtijuttuja hankkeesta ja sen koulutuksista. MARKOS-verkkosivuilla esitellään hankkeen tavoitteita ja koulutuksia ja sinne koottiin myös koulutusmateriaalia. MARKIDEA-verkkosivuilta pk-yritykset saavat ideoita ja tukea suunnitellessaan ja toteuttaessaan omaa markkinointiaan.

Hankkeessa syntyi hyviä käytänteitä. Hankkeen aluksi tehty selvitys maakunnan pk-yritysten markkinointiosaamisesta ja koulutustarpeista loi hyvän perustan yrityslähtöiselle koulutussuunnittelulle. Moduulimuotoiset koulutukset antoivat osallistujille mahdollisuuden räätälöidä omat koulutuskokonaisuutensa. Koulutusten vaikuttavuuden laadullinen arviointi antaa kuvan koulutusten merkityksestä sekä henkilö- että yritystasolla. Näiden lisäksi yhteistyö ammattikorkeakoulun sekä muiden toimijoiden kanssa laajensi ja syvensi hankkeessa käytössä ollutta asiantuntijuutta.

MARKOS-hankkeesta saatuja kokemuksia ja tuotoksia voidaan hyödyntää jatkossa uusissa hankkeissa, koulutusten suunnittelussa pk-yrityksille, perusopetuksen tukena ja tutkimuksessa. Pk-yritykset saavat jatkossakin ideoita ja tukea markkinointiinsa MARKIDEA-sivuston kautta. Hankkeessa syntyneet yhteistyökuviot ja verkostot ovat myös tulevaisuuden toiminnan kannalta arvokkaita.