Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11405

Projektin nimi: Musiikki elämään - Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke - esiselvitys

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2010 ja päättyy 31.10.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: Bulevardi 31, Helsinki

Puhelinnumero: 020 783 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: wiki.metropolia.fi/musiikkielamaan

Vastuuhenkilön nimi: Tuire Ranta-Meyer

Asema: johtaja

Sähköposti: tuire.ranta-meyer(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: 050 5262 002

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvityksessä kohderyhmään kuuluvat:
- musiikkialan valtakunnalliset järjestöt kuten Suomen sinfoniaorkesterit ry, Koulujen musiikinopettajat ry ja laajemminkin järjestöt, joille keskeistä yleisyhteistyön, musiikkipedagogien ja musiikkojen ammattikuvien kehittäminen
- musiikkialan paikalliset yhdistykset
- paikalliset musiikkiopistot, orkesterit ja vapaan sivistystyön toimijatahot kunnissa
- kuntatoimijoista etenkin kuntien kulttuuri- ja opetustoimi
- Ammattikorkeakouluista ne koulut, joissa on musiikin koulutusta

3.3 Välilliset kohderyhmät

- lapset ja nuoret ja heidän perheensä
- vanhukset ja heidän omaisensa
- koulujen, päiväkotien ja vanhustyön työntekijät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvityksessä on kartoitettu mahdollisuudet synnyttää alueellisesti kattava palvelumalli konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön tuottamiseen. Lähtäkohtana palvelumallissa on kolmannen sektorin, kuntatoimijoiden ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö. Palvelumalli kehittää paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia osallistavien ja tavoittavien konserttien ja työpajojen järjestämiseen, luo työllistymismahdollisuuksia ja vahvistaa taidekasvatuksen keinoin paikallista hyvinvointia. Kehitettävä konserttitoiminta kasvattaa kuntalaisten sosiaalista ja kulttuurista pääomaa ja tarjoaa yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä voimauttavia kokemuksia.

Esiselvityksen keskeisiä kysymyksiä:
- kuinka kolmannen sektorin osaamista hyödynnetään tarjottaessa kunnille osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön palveluja
- mitä osaamista kolmas sektori, muusikot ja konserttien tuottajat tarvitsevat
- mikä ammattikorkeakoulujen rooli olisi tarvittavan koulutuksen ja toimintamallin tuottamisessa

Kartoitetaan keskeisten toimijoiden intressit varsinaiseen hankkeeseen. Keskeisiä toimijoita ovat:
- musiikkialan valtakunnalliset järjestöt kuten Konserttikeskus, Suomen sinfoniaorkesterit ry,
Koulujen musiikinopettajat, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto tms., joille keskeistä yleisyhteistyön, musiikkipedagogien ja musiikkojen ammattikuvien kehittäminen
- musiikkialan paikalliset yhdistykset, musiikkiopistot, orkesterit, vapaan sivistystyön toimijatahot kunnissa
- kuntatoimijat, etenkin kuntien kulttuuri- ja opetustoimi
- ammattikorkeakoulut, joissa on musiikin koulutusta
6.Benchmarkataan pohjoismaisia toimintatapoja sekä koulutuksen järjestämisen että kolmannen sektorin näkökulmista
7.Raportissa esitetään palvelumalli, jota voisi kehittää ja testata varsinaisessa hankkeessa kolmannen sektorin, kuntatoimijoiden ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Esiselvityksen käynnistymisestä tiedotetaan kohderyhmille ja yhteistyötahoille hyödyntämällä Metropolian, Konserttikeskuksen, muiden ammattikorkeakoulujen, kolmannen sektorin toimijoiden ja kuntatoimijoiden verkostoja ja tiedotuskanavia.

Hankkeen sisäisessä tiedottamisessa kuten myös hankehallinnossa käytetään Metropolian-wikiä. Esiselvitykselle perustetaan Metropolia-wikiin omat sivut. Wikin käyttö sekä hallinnon että tiedottamisen välineenä on Metropolian kulttuurialan kehittämä innovaatio. Wikiin voi tutustua osoitteessa wiki.metropolia.fi ja edelleen Kulttuurin ja luovan alan klusterin t&k-toiminta.

Esiselvityksestä julkaistaan raportti sekä pdf-versiona netissä että painettuna. Raporttia levitetään kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Esiselvityksen tuloksista julkaistaan raportti loppuvuodesta 2010 sekä pdf-versiona että painettuna. Raportin valmistumisesta tiedotaan höydyntämällä kumppaneiden verkostoja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 224

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 715

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Musiikki elämään -esiselvityshankkeessa kartoitettiin valtakunnallisia ja paikallisia käytänteitä, tarpeita ja mahdollisuuksia alueellisesti tavoittavamman ja vaikuttavamman osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön toteuttamiseksi.

Hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia hyödyntää kolmannen sektorin osaamista tarjottaessa kunnille laadukkaita eri-ikäisille kuntalaisille suunnattuja osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön palveluja. Esiselvityshankkeessa mallinettiin, kuinka kolmas sektori voi toimia konserttien toteuttajien työllistäjänä, selvitettiin, mitä osaamista kolmas sektori, muusikot ja konserttien tuottajat tarvitsevat ja mikä tulee olemaan ammatti-korkeakoulujen rooli mahdollisesti tarvittavan koulutuksen ja toimintamallin tuottamisessa.

Projektissa rakennettiin kolmannen sektorin toimijoiden,
ammattikorkeakoulujen ja kuntatoimijoiden yhteistyöhön perustuva osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön koulutuksellisiin ja tuotannollisiin haasteisiin vastaava palvelumalli. Palvelumallin tarkoitus on tukea kolmannen sektorin toimijoiden verkottumista ja kouluttautumista, mikä lisää heidän mahdollisuuksiaan tuottaa hyvinvointia lisääviä palveluja kuntien palvelurakenteeseen. Esiselvityshankkeessa tutustuttiin pohjoismaisiin tavoittavan konserttitoiminnan käytänteisiin ja toimintamalleihin.

Hankkeen tuloksista laadittiin raportti, joka on luettavissa hankkeen wiki-sivuillla osoitteessa: http://wiki.metropolia.fi/musiikkielamaan sekä Metropolian hanketoiminnan sivuilla osoitteessa http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/kulttuuri-ja-luova-ala/kehittava-hanketoiminta/tutkimus-ja-kehityshankkeet/.

Musiikki elämään -esiselvityshankkeen päätoteuttajia olivat Metropolia Ammatti-korkeakoulun (myöh. Metropolia) kulttuurin ja luovan alan musiikin ja pop/jazz-musiikin koulutusohjelmat. Osatoteuttajana hankkeessa on toiminut Konserttikeskus ry. Musiikki elämään -esiselvityshankkeen yhteistyökumppaneita olivat Pohjoisen kulttuuri-instituutti, Lahden ammattikorkeakoulu/musiikin ala, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu/taiteen yksikkö, Savonia ammattikorkeakoulu/musiikki ja tanssi, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/musiikki sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry.

Hankkeen kohderyhmään kuului musiikkialan valtakunnallisia järjestöjä, musiikkialan paikallisia yhdistyksiä, alueellisia musiikkiopistoja ja orkestereita, vapaan sivistystyön toimijatahoja kunnissa, kuntien kulttuuri- ja opetustoimia sekä ammattikorkeakouluja, joissa järjestetään musiikin koulutusta.