Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11406

Projektin nimi: Tiet Työhön (TIETTY)-hanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Parik-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1707452-4

Osoite: Kuusaantie 1

Puhelinnumero: 0400657441

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.parik.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tietty.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arto Havo

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: arto.havo(at)parik.fi

Puhelinnumero: 0400657441

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Iitti, Lappeenranta, Rautjärvi, Virolahti, Hamina, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Kotka, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat hanke-alueen työttömät työnhakijat, painottuen mm. vaikeasti työllistyvät nuoret miehet, maahanmuuttajat, toistuvais-/pitkäaikaistyöttömät. Kukin osatoteuttaja on määritellyt kohderyhmät tarkennetussa hankesuunnitelmassaan (ks. liitteet).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke-alueen työnantajat, julkisen sektorin organisaatiot, koulutusorganisaatiot sekä muut välityömarkkinoiden toimijat. Kukin osatoteuttaja on määritellyt välilliset kohderyhmät tarkennetuissa hankesuunnitelmissaan (ks. liitteet).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 320, joista naisia 123

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 307, joista naisia 141

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osana Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallista välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaa TIETTY-hankkeen tavoitteena on työttömien työllistäminen ja heidän työllistymisprosessinsa edistäminen. Hankkeessa työttömiä kiinnitetään eri toimenpiteisiin ja edistetään siten heidän työllistymistään. Hankkeessa hyödynnetään myös jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä mm. KaaSu-hankkeesta. Tällä toiminnalla tuetaan myös kuntia ja työhallintoa, jotka ovat erittäin vaikeassa tilanteessa lisääntyvän työttömyyden haastaessa niitä edelleen.

Hankkeen toteuttajina ovat kuusi Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden sosiaalisen työllistämisen palveluntuottajaa: Sotek-säätiö, Laptuote-säätiö, INTOa Työstä ry, Työn Vuoksi ry, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja Parik-säätiö yhteistyössä seudun työhallintojen, koulutusorganisaatioden ja työnantajien kanssa. Hanketta hallinnoi Parik-säätiö.

Keskeiset toimenpiteet ovat:
1. pilotit käyttöön ja niiden edelleen kehittäminen vaikuttavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta
2. välityömarkkinoiden toiminnan tehostaminen
3. yritys/työnantaja yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen
4. erilaisten palvelumiksausten ja työllistymispolkujen kehittäminen
5. asiakkaiden suora kiinnittyminen yritykseen
6. asiakasohjautumisen prosessin tehostaminen
7. työttömien työnhakijoiden työllistäminen ja heidän työllistymisprosessin ja työnhakuvalmiuksien edistäminen
8. ammatillisen osaamisen kehittäminen ja asiakkaan osaamisen todentaminen
9. henkilöiden polutusta analysoidaan, kehitetään ja kuvataan koko hankeasiakkuusprosessin ajalta
10. kumppanuusperusteinen yhteistyö
11. koulutus- ja työllistämispoliittisten ehdotusten ja aloitteiden tekeminen
12. tiedotuksen ja tehokkaan viestinnän järjestäminen seudulla
13. arviointi ja asiakaspalaute

Kohderyhmä ovat: työttömät työnhakijat, painottuen vaikeasti työllistyviin, kuten
-nuoret, erityisesti mm. vaikeasti työllistyvät nuoret miehet
-maahanmuuttajat
-toistuvais-/pitkäaikaistyöttömät
-mielenterveyssyistä työelämästä syrjäytyneet

Projektissa aloittavien henkilöiden määrällinen tavoite koko hankkeen ajalta (vv. 2010-2011) on 320 henkilöä, joista miehiä 197 ja naisia 123.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeella on tiedotussuunnitelma.Tiedotuksella ja viestinnällä tuetaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.Tiedotus on aktiivista ja sillä pyritään välittämään oikea-aikaisesti oikeaa tietoa oikeille kohderyhmille. Tiedotus elää hankkeen etenemisen rinnalla ja sitä mukautetaan tarpeen mukaan. Kohderyhmille tietoa välitetään pääasiassa TE-toimistojen ja Työvoiman palvelukeskusten kautta. Suurelle yleisölle hankkeesta tiedotetaan median välityksellä. Medialle tiedotetaan hankkeessa tapahtuvista asioista laadittavan suunnitelman mukaan. Sateenvarjohankkeessa on hankkeen sisäisen viestinnän oltava toimivaa, joten siihen kiinnitetään myös erityistä huomioita.
Hankkeesta tehdään esite viestinnän tueksi eri sidosryhmien jaettavaksi. Materiaalia tuotetaan lisäksi esille nousevien tarpeiden mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan hanke osallistuu teemaan ja tavoitteisiin sopiviin tapahtumiin/messuille. Hankkeesta kerrotaan organisaatioiden kotisivuilla, jossa myös mahdollisuuksien mukaan tiedotetaan ajankohtaisista hankkeeseen liittyvistä asioista.
Rahoittajalle tiedotetaan ja raportoidaan hankkeen etenemisestä väliraporteissa ja hankkeen loputtua loppuraportissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana hyviä käytäntöjä levitetään sekä osatoteuttajien, kumppaniverkostojen sekä sidosryhmien välillä. Hankkeella on osatoteuttajien ja projektipäällikön välisiä säännöllisiä työkokouksia, joissa osallistetaan osatoteuttajia ja levitetään tietoa ja kokemuksia koko hankkeen ajan. Tarkempi suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisaikataulusta laaditaan projektin aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 892 132

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 807 864

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 968 731

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 876 369

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tiet Työhön, TIETTY-hankkeen tavoitteena oli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella te-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten osoittaminen työttömien työnhakijoiden työllistäminen ja työllistymisprosessien edistäminen. Parik-säätiön hallinoimaa kuuden välityömarkkinatoimijan yhteishanketta toteuttivat INTOa Työstä ry ja TYönVUoksi ry Imatran seudulla, Kakspy ry ja Sotek-säätiö Kotka-Haminan seudulla, Laptuote-säätiö Lappeenrannassa ja Parik-säätiö Kouvolan seudulla.

Hankkeessa toteutetut toimenpiteet olivat:
1. Pilotit käyttöön ja niiden edelleen kehittäminen vaikuttavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta
2. Välityömarkkinoiden toiminnan tehostaminen
3. Yritys/työnantaja yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen
4. Erilaisten palvelumiksausten ja työllistymispolkujen kehittäminen
5. Asiakkaiden suora kiinnittyminen yritykseen
6. Asiakasohjautumisen prosessin tehostaminen
7. Työttömien työnhakijoiden työllistäminen ja heidän työllistymisprosessin ja työnhakuvalmiuksien edistäminen
8. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja asiakkaan osaamisen todentaminen
9. Henkilöiden polutusta analysoidaan, kehitetään ja kuvataan koko hankeasiakkuusprosessin ajalta
10. Kumppanuusperusteinen yhteistyö
11. Koulutus- ja työllistämispoliittisten ehdotusten ja aloitteiden tekeminen
12. Tiedotuksen ja tehokkaan viestinnän järjestäminen seudulla
13. Arviointi ja asiakaspalaute

Hanketta toteuttaneiden organisaatioiden osaprojekteissa oli omat toimintaympäristön mukaiset painopistealueet toimenpiteiden toteutuksessa ja kohderyhmissä. Hankkeessa tehty työllistämiseen ja työllistymisprosessien edistämiseen asiakastyö toimi uusien toimintamallien kehittämisen välineenä. Erilaisin palvelumiksauksin haettiin vaikuttavuutta ja uusia käytäntöjä välityömarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi.

Kukin osatoteuttaja toteutti hankkeen tavoitteita oman toiminnan, kohderyhmän ja toimialueen erityispiirteet huomioivin painotuksin:

INTOa Työstä ry, Imatra: Kartoitettiin asiakkaan palvelutarvetta ja tarjottiin tarpeenmukainen palveluohjaus työpajatyöskentelyn sekä yksilöohjauksen keinoin.

Kakspy ry, Kotka: Edistettiin mielenterveydellisistä syistä työelämän ulkopuolelle ajautuneiden henkilöiden työllistymistä tai kouluttautumista.

Laptuote-säätiö, Lappeenranta: Luotiin matalan kynnyksen työpaikkoja kotityöstä kiinnostuneille tuottamalla kotiin suuntautuneita palveluita.

Parik-säätiö, Kouvola: Työllistettiin nuoria ja edistettiin heidän työllistymisprosessejaan mm. palveluohjauksellisella työotteella sekä yhdistämällä työtä ja koulutusta.

Sotek-säätiö, Kotka: Kehitettiin työllistymistä ja kouluttautumista edistäviä palveluja sekä vastikään työttömäksi jääneille että paljon tukea tarvitseville nuorille työnhakijoille Kotkan - Haminan seudulla.

TyönVuoksi ry, Imatra: Etsittiin projektiin kiinnittyneille asiakkaille työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta yksilöllisellä tuella ja ohjauksella työnetsinnän keinoin.

Hankkeen tarjoamiin palveluihin osallistui yhteensä 307 henkilöä, joista 63 työllistyi avoimille työmarkkinoille ja palkkatukityöhön 39. Asiakkaita saatettiin hankkeessa eteenpäin omalla työllistymispolullaan henkilön valmiudet ja tarpeet huomioon ottaen. Osaprojektien tarjoamat palvelut sijoittuivat valitun kohderyhmän mukaan eri vaiheisiin matkaa työttömyydestä kohti avoimia työmarkkinoita. Kaikki hankkeen tulokset eivät ole mitattavissa suoraan työllistymislukuina vaan henkilön edistyminen voi olla myös laadullista ja vaikeammin mitattavissa.