Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11407

Projektin nimi: Uusiutuvat liikennepolttoaineet Pohjois-Karjalassa - osaamisen kehittäminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013-260600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.karelia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Sähköposti: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Puhelinnumero: 0503116314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmiä ovat uusiutuvien liikennepolttoaineiden tankkausasemien potentiaaliset perustajat, maakunnan nykyiset ja tulevat biopolttoaineyrittäjät ja tuottajat sekä huoltopalveluyrittäjät. Osa pääkohderyhmästä osallistuu koulutukseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat potentiaaliset kuluttajat eli kunnat, julkisen liikenteen yritykset, autokoulut, autokaupat, jätehuoltoyritykset, muut yritykset, oppilaitokset ja yksityiset autoilijat.

Liikennebiopolttoaineverkoston toimintaedellytysten kehittäminen heijastuu osarahoittajina olevien yritysten kautta myös maakunnan ulkopuolelle Itä-Suomen alueelle valmistumassa olevassa Itä-Suomen jätesuunnitelmassa esitetyn toiveen mukaisesti.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen ja edistäminen edellyttää monialaista osaamista ja osaamisen kehittämistä osana luonnonvarojen käyttöön liittyvää tietämystä. Uusiutuvien liikennepolttoaineiden laajamittaisen valmistamisen ja käyttöönoton vaatimaa koulutusta eikä tämän osaamisen siirtoon tarvittavaa asiantuntijaverkostoa ole vielä tällä hetkellä saatavilla. "Uusiutuvat liikennepolttoaineet Pohjois-Karjalassa - osaamisen kehittäminen" -hankkeella vastataan tähän tarpeeseen. Hankkeella luodaan koulutukselliset sekä asiantuntijuuden ja osaamisen siirron edellytykset uusiutuvien liikennepolttoaineiden tuotannolle ja käyttöönotolle Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen tavoitteena on: 1) kehittää pohjoiskarjalaista uusiutuviin liikennepolttoaineisiin liittyvää osaamista sekä luoda ja kehittää alan kehittymistä edistävät koulutustuotteet, sekä 2) luoda edellytykset osaamisen siirrolle uusiutuviin liikennepolttoaineisiin liittyvän yritystoiminnan kehittymistä varten.

Lisäämällä tietämystä ja osaamista biomassasta valmistettavista liikennepolttoaineista ja parantamalla niiden tuotantotehokkuutta luodaan edellytykset alan liiketoiminnan kehittymiselle. Hankkeessa tarkastellaan laaja-alaisesti UE (uusiutuva energia) -teknologioita sekä aloitetaan käytännön koulutus ja neuvontapalvelu. Hankkeen tavoitteena on verkottua valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä vaikuttaa valtakunnallisella tasolla liikennebiopolttoaineiden käyttöönoton edistämiseksi ja esteiden poistamiseksi.

Projekti on osa laajempaa hankekokonaisuutta: "Liikennebiokaasun ja muiden liikenteen uusiutuvien energialähteiden ja investointien kehittämishanke - osa 1: valmisteluvaihe" toteutettiin 16.3.-9.9.2009. Osa 2 on EAKR-rahoitteinen investointien kehityshanke, joka toteutetaan ajalla 1.1.2010-31.12.2012. Nyt haettavaa osaamisen kehittämishanketta (osa 3) hallinnoi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2010-31.8.2013. Hankeosioon on sitoutunut osatoteuttajaksi Itä-Suomen yliopisto. Hankekokonaisuuden myöhemmissä vaiheissa koulutusorganisaatioista mukaan on tulossa mm. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Muita suunniteltuja hankeosioita ovat erilliset investointihankkeet yhdyskuntien jätteitä hyödyntävien biokaasun jalostuslaitosten ja liikennebiokaasun tankkausasemien rakentamiselle, kehityshanke maatilojen liikennebiokaasun tuotannon aloittamiseksi sekä maatilojen erilliset tuotantolaitosinvestoinnit. Tällä hetkellä käynnissä olevat alueelliset ja kansainväliset hankkeet, joissa PKAMK on mukana (MicrE, SMALLEST, Lämpöyrittäjyyden uudet liiketoimintamallit, Biostuli), keräävät tietoa ja muodostavat yhteistyöverkostoa ja yrityskontakteja, joita voidaan hyödyntää nykyisissä ja tulevissa hankkeissa. Nyt haettava hanke vahvistaa PKAMK:n roolia bioenergia-alan kehittäjänä, kouluttajana ja asiantuntijaorganisaationa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma. Hankkeen käynnistyttyä tehdään mediaseurantaa asian esilläolon ja tunnettuuden toteamiseksi.

Projektin etenemisestä raportoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Toiminnasta ja taloudesta raportoidaan ohjausryhmää, partnereita ja hallinnoijaa. Hankkeelle laaditaan aikataulu, joka vahvistetaan ohjausryhmän kokouksessa. Tiedotustoimenpiteet toteutetaan
1) www-sivustolla
2) Lehdistötiedotteilla ja kohderyhmien tiedotustilaisuuksilla

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yksityiskohtaisempi hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelma laaditaan projektin alkaessa ja sitä täsmennetään projektin kuluessa.

2010: www-sivusto, tiedotteet
2011: jatkuva tiedotus www-sivuilla, tiedotteet
2012: jatkuva tiedotus www-sivuilla, tiedotteet

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 330 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 330 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 369 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 378 197

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite on vähentää liikenneperäisiä hiilidioksidipäästöjä ja öljyriippuvuutta, parantaa ilmanlaatua sekä vaikuttaa myönteisesti aluetalouteen uusiutuvien liikennepolttoaineiden avulla. Hankkeen myötä edesautetaan myös paikallista energiaomavaraisuutta ja luodaan edellytykset uusille paikallisille liiketoimintamahdollisuuksille. Hankkeen ensisijaista toimintaa olivat koulutus ja osaamisen siirto, sekä osaamisverkoston luominen osaamisen siirtoa varten (PKAMK ja ISY). Hankkeessa tuotteistettua koulutusta järjestävänä organisaationa toimii Karelia ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen hajanaiset tiedot uusiutuvien liikennepolttoaineiden koko tuotantoketjusta ja rakentaa uusiutuvien liikennepolttoaineiden paikallisen tuotannon syntymistä tukevat ja alan kehittymistä edistävät koulutustuotteet. Hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä oli koulutuskokonaisuuden valmistuminen. Koulutuspaketti nivoo yhteen tiedot paitsi bioetanolin, -dieselin ja -kaasun valmistuksesta ja tekniikoista, mutta myös liiketoiminnasta, johtamisesta ja luvanvaraisuuksista. Koulutuskokonaisuudessa on myös mahdollista oppia sähköisen liikennöinnin perusteet. Koulutuskokonaisuus integroituu Karelian normaaliin palvelutarjontaan ja on siten saatavilla hankkeen päätyttyä. Koulutusta tarjotaan niin yksityisille kuin yrityksille, yksittäisiä kursseja tai koulutuskokonaisuutta.

Hanke on ainutlaatuinen Pohjois-Karjalassa, eikä vastaavanlaista tiedon- ja osaamisensiirto hanketta näin laaja-alaisena uusiutuvista liikennepolttoaineista ole toteutettu aiemmin. Kuten projekteissa yleensä, myös tässä sisältö ja menetelmät muotoutuivat hankkeen edetessä. Uusiutuvat liikennepolttoaineet aiheena on uusi asia Pohjois-Karjalassa. Tapahtumien merkitys korostui, kun huomattiin yleisen tiedon tarve; ilman tietoa uusiutuvista polttoaineista ei voi olla kysyntää, eikä näin ollen voi syntyä tarjontaakaan. Tärkeään rooliin nousi myös se, miten tietoa levitetään. Perinteisten koulutuspäivien rinnalle oli keksittävä jotain vetovoimaisempaa, kuten erilaiset tapahtumat. Yhtenä esimerkkinä Suomenkin laajuisesti ainutlaatuinen Uusiutuvia liikenteeseen Kokoontumisajot, jossa esiteltiin monipuolisesti uusiutuvia liikennepolttoaineita hyödyntävää tekniikkaa, muunnettua ja tehdasvalmisteista. Hankkeessa järjestettiin kaikkiaan kuusi maakunnallista koulutusta ja tapahtumaa. Hankkeessa tuotettiin kaikkiaan 13 julkaisua, sekä kahden koulutustilaisuuden esitykset taltioitiin, yhteensä 28 esitystä. Julkaisuista mainittakoon mm. opetusanimaatio bensa-auton muuntamisesta myös biokaasukäyttöiseksi.

Hankkeemme oli osa hankekokonaisuutta, johon kuului myös Joensuun Seudun Jätehuolto, myöhemmin Puhas Oy:n toteuttama Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke ja ProAgria Pohjois-Karjalan Liikennebiokaasua energiatiloilta -hanke. Hankkeen nettisivuilta "uusiutuvialiikenteeseen.fi" pääsee tutustumaan projektissa tuotettuihin materiaaleihin, sekä tutustumaan ja ilmoittautumaan koulutuksiin. Nettisivuilta löytyy myös paljon perustietoa uusiutuviin liikennepolttoaineisiin ja niiden tuotantoon liittyen.