Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11408

Projektin nimi: Ylä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskeva yhteistyöhanke MAHIS+

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kiuruveden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0170843-0

Osoite: PL 28, Harjukatu 2

Puhelinnumero: 017 272900

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.kiuruvesi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mahisplus.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Arja Pentikäinen

Asema: rehtori, Kiuruveden lukio

Sähköposti: arja.pentikainen(at)kiuruvesi.fi

Puhelinnumero: 040 838 7967

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Lapinlahti, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella toimivat toisen asteen oppilaitokset (lukiot ja ammatillisen koulutuksen oppilaitokset) sekä heidän henkilöstönsä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat alueen nuoret ja oppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat.
Toiminta-alueena on Ylä-Savon alueen ammatillinen- ja lukiokoulutus.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 104, joista naisia 69

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti toteutetaan Ylä-Savon alueella. Projektin hallinnoinnista vastaa Kiuruveden kaupunki. Hankkeen yhteistyökumpaneina ovat Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Lapinlahden ja Sonkajärven lukiot, Portaanpään kristillinen opisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Lapinlahden, Varpaisjärven, Sonkajärven ja Keiteleen kunnat. Vuoden 2011 alusta alkaen Varpaisjärvi on osa Lapinlahden kuntaa.

MAHIS+ -hankkeen päätavoitteena on turvata tasa-arvoiset, laadukkaat ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet kaikille Ylä-Savon alueen nuorille asuinpaikasta riippumatta sekä löytää keinot ja yhteistoimintamuodot, jolla tämä tavoite voidaan toteuttaa.

Toimenpiteet:

Lukiot osallistuvat yhteistyöverkoston toteuttamiseen ja siirtävät projektin linjaukset käytäntöön oppilaitoksissaan. Ne myös osallistuvat projektiryhmien toimintaan, koulutuksiin ja seminaareihin.

Lukiot tiedottavat projektin toiminnasta ja tuloksista omalta osaltaan henkilökunnalleen sekä yhteistyökumppaneilleen.

Portaanpään kristillinen opisto toimii Lapinlahden kunnan kumppanina Lapinlahden lukiokoulutuksen yhteistyöverkostossa ja osallistuu projektin järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Ammatilliset oppilaitokset osallistuvat yhteistyöverkoston toteuttamiseen ja siirtävät projektin linjaukset käytäntöön oppilaitoksissaan. Ne osallistuvat projektiryhmien toimintaan, koulutuksiin ja seminaareihin.

Ammatilliset oppilaitokset myös tiedottavat projektin toiminnasta ja tuloksista omalta osaltaan henkilökunnalleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Perusopetuksen oppilaanohjaajat osallistuvat koko toiminta-alueen oppilaanohjauksen kehittämiseen ja välittävät tietoa tulevien erityisopiskelijoiden määristä toiselle asteelle. Näin heidän tarpeensa voitaisiin ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon II-asteen koulutuksen suunnittelemisessa ja täten ehkäistä mahdollista opintojen keskeyttämistä ja syrjäymistä.

Kunnat vastaavat päätöksenteosta ja osallistuvat projektin ohjaukseen sekä tukevat projektissa tehtyjä linjauksia. Kunnat myös osallistuvat tiedonvälitykseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan eri yhteistyötahoille tiedotussuunnitelman mukaisesti.
Tiedottamisen menetelminä käytetään www-sivuja, tiedotteita, info-tilaisuuksia sekä juttuja paikallislehdissä sekä paikallisradiossa.

Tiedottamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös sosiaalisen median välineitä.

Projektista laaditaan projektiesite, jota jaetaan yhteistyötahoille sekä muille projektista kerrottaessa. Www-sivuja päivitetään jatkuvasti. Lisäksi projektipäällikkö ja projektin toimijat laativat tilaisuuskohtaista materiaalia.

Hankesuunnitelmassa Liite 3. Tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kevät 2010:
Rehtorikoulutus: Johtamisen tuen järjestelmät
Opokoulutus: Opintojen ohjauskäytännöt
Muut palvelut: Laatukulttuurin vahvistaminen
Seminaari + lehdistötiedoite: Yhteistyön hyödyntäminen ja toiminnan suunnittelu

Syksy 2010:
Opettajakoulutus: Henkilöstön kehittämisen tukeminen
Seminaari 2: Prosessikuvaukset

Kevät 2011:
Opettajakoulutus: Oppimisympäristöjen, etä- ja virtuaaliopetuksen menetelmät
Opokoulutukset: Opiskelijapalautteet

Syksy 2011:
Seminaari + lehdistötiedote: Yhteistyöverkoston toimintamallit ja vakiinnuttaminen

Kevät 2012:
Seminaari + lehdistötiedote: Yhteistyöverkoston toimintamallit ja vakiinnuttaminen
Opettajakoulutus: Henkilöstön kehittämisen tukeminen erityisesti tvt-teknologian ja tulevaisuuden oppimisympäristöjen osalta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 286 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 208 384

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 328 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 282 823

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ylä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskeva yhteistyöhanke, MAHIS+, sai rahoituspäätöksen heinäkuussa 2010 ja pääsi alkamaan täysipainoisesti elokuussa 2010. Hankkeeseen tulivat mukaan kaikki Ylä-Savon kunnat Pielaveden kuntaa lukuun ottamatta. Hanke oli suunniteltu päättymään vuoden 2011 joulukuussa, mutta jatkoaikaa saatiin 30.6.2012 saakka.
Projektin johtamisesta vastasivat projektipäälliköt Martti Heinonen hankkeen alusta 31.7.2011 saakka sekä Arja Pentikäinen 1.8.2011 alkaen 30.6.2012 saakka. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi ammattikasvatusneuvos Matti Notko. Rehtoreista muodostunut johtoryhmä kokoontui hankeaikana n. kahdeksan kertaa. Muita työryhmiä olivat opinto-ohjaajien työryhmä sekä jaksojärjestelmiin ja vaihtojaksoihin perehtyneet työryhmät. Kaikki alueen opinto-ohjaajat osallistuivat toimintaan omien eri tavoin. Hankeyhteistyötä tehtiin YES-NYT -yrittäjyyshankkeen, Ylä-Savon Veturi ry:n nuorisohankkeiden sekä ISOverstaan kanssa.
Projektin päätavoitteena oli turvata tasa-arvoiset, laadukkaat ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet kaikille Ylä-Savon alueen nuorille omassa kunnassa ja lähiseudulla asuinpaikasta riippumatta. Tätä päätavoitetta tukivat hankkeelle asetetut osatavoitteet, kuten koulutuksen korkean laadun ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, joustavien opintopolkujen rakentaminen, toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen, oppilaitoksien erityisvahvuuksien ja alueella olevan osaamisen hyödyntäminen, mahdollisuuksien luominen samanaikaisesti useassa eri oppilaitoksessa tapahtuvaan opiskeluun sekä väärien valintojen ja syrjäytymisen ehkäisy. Osatavoitteita olivat myös pienten lukioiden toimintaedellytyksien turvaaminen, uusien käytänteiden ja toimintamallien luominen, etä- ja verkko-opetuksen kehittäminen, opetushenkilöstön yhteistyön lisääminen, työnkuvien monipuolistaminen ja erityisosaamisen hyödyntäminen sekä yhteisesti tarjottava täydennyskoulutus sekä tilojen, koneiden, laitteiden ja muiden resurssien käytön yhteensovittaminen, hankintojen tehostaminen ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Tärkeitä osatavoitteita olivat lisäksi erilaisten hankkeiden yhteinen suunnittelu ja toteuttaminen, eri henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisäämien, yhteistyössä ilmenneiden esteiden poistaminen ja uuden toimintakulttuurin luominen sekä yhteistyön tiivistäminen kolmannen asteen opintoja tarjoavien oppilaitosten kanssa.
Jotta päätavoite voitaisiin toteuttaa hyvin, hankeaikana päädyttiin toisen asteen koulutuksessa uudenlaiseen nelijaksojärjestelmään, johon siirtyivät 1.8.2012 Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän lukiot sekä Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio, joka tuli uutena mukaan verkostoyhteistyöhön. Ammatillisen koulutuksen puolella nelijaksojärjestelmän katsottiin vastaavan paremmin ammatillisia opintokokonaisuuksia ja lukiokoulutuksen puolella nähtiin runsaasti mahdollisuuksia pedagogiseen uudistamiseen. Keskustelu jaksojärjestelmistä kävi välillä kiihkeänä ja vei kaikkien toimijoiden voimavaroja. Projektin aikana yhteistyö eri toimijoiden kuitenkin tiivistyi. Erityisesti nelijaksojärjestelmään siirtyvät lukiot löysivät runsaasti tilaisuuksia ja tahtoa yhteistyöhön.
Nyt opiskelijoille voidaan tarjota entistä parempi mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto tai lyhyempiä opintokokonaisuuksia toisen koulumuodon opetustarjonnasta. Myös vaihtojaksot lukioiden välillä tulivat mahdollisiksi. Oppilaitokset ovat suunnitelleet koulutustaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa sekä rationalisoineet opetuksen järjestämistä varsinkin tapauksissa, joissa opiskelijaryhmät ovat yksittäisissä oppilaitoksissa pieniä. Tästä esimerkkinä on venäjän opiskelu yhteistoiminta-ajalla, jolloin opettaja opettaa omiensa lisäksi myös kahden muun lukion opiskelijoita tietoverkkojen välityksellä. Tällaista yhteistyötä kehitetään edelleen. Myös tiedeleiri Sveitsin Cernissä voitiin toteuttaa, kun kolmen lukion voimat yhdistettiin. Laajemman verkostoyhteistyön lisäksi hankeaikana virisi kahden- tai useamman oppilaitoksen välinen yhteistyö, josta esimerkkinä osallistuminen Next Step -messuille vuosina 2011 ja 2012. Lukioiden välillä on keskusteltu myös mahdollisuudesta yhdistää opettajaresursseja.

Hankeaikana järjestettiin runsaasti opettajien tapaamisia, kyläilyjä, täydennyskoulutusta, seminaareja ja opintomatkoja. Koulutusten teemoja olivat esim. oppilashallintojärjestelmien kehittäminen, sähköiset oppimisympäristöt, virtuaaliopetus, arviointi, mobiililaitteet, syrjäytymisen tunnistaminen ja ryhmänohjauksen dynamiikkaa. Täydennyskoulutus tuki hankkeelle asetettuja tavoitteita. Eri oppilaitosten opettajat tutustuivat myös toistensa oppilaitoksiin ja työhön ja esittivät toiveensa yhteisten tapaamisten järjestämiseksi myös jatkossa hankeajan jälkeen.