Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11410

Projektin nimi: KOULII, Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.1.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0502454-6

Osoite: PL 77700

Puhelinnumero: 09-231 999

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.omnia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.koulii.fi Kouliin www-sivut avattiin toukokuussa 2011.

Vastuuhenkilön nimi: Kati Valtonen

Asema: Hankepalvelupäälliikkö

Sähköposti: kati.valtonen(at)omnia.fi

Puhelinnumero: 043-824 3209

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Laurean ja Omnian opettajat ja henkilöstö, jotka ovat kehittämässä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja uutta monialaista oppimisklusteria (ks. 7.1.) Varsinainen kohderyhmä edustaa seuraavia aloja: hoiva-, liike-elämä, taito- ja tekniikkaklusterit (Omnia); sosiaali- terveys-, liikunta- ja liiketalousalat (Laurea). Kohderyhmän ytimen muodostavat projektin työryhmän jäsenet (18 opetus- ja kehittämishenkilöä), jotka toimivat primäärikehittäjinä ja joille resursoidaan työaikaa hankkeen budjetista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. Laurean ja Omnian muu opetus- ja t&k-henkilöstö
2. Laurean ja Omnian opiskelijat
3. Hankealueen ja lähialueiden asukkaat
4. Alueen toimijat: yritykset ja yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat, kulttuuritoimijat, julkiset palvelut, muut alueen kehittäjät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 60, joista naisia 39

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke, KOULII, on Espoon seudun koulutusyhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisprojekti. Hanke edistää ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja osaamista metropolialueen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi Espoon alueella. Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen on avaintekijä koulutusorganisaatioiden palveluinnovaatioita painottavassa aluekehitystyössä. Koulutusasteiden yhteistyö innovaatiotoiminnassa ja aluekehitystyössä on ollut satunnaista, jonka vuoksi opetushenkilöstön yhteistoiminta nähdään projektissa keskeisenä asteiden integraationa edistävänä tekijänä. Projektin yhtenä tuloksena syntyy toimintamalli toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyölle, joka mahdollistaa yhteiset opinnot, kehittämishankkeet ja oppimispolun ammatillisen toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin.

Projektissa kehitetään opetushenkilöstön t&k&i-osaamista erityisesti palvelumuotoilun konseptia hyödyntäen. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua niin, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. KOULII-hankkeessa palvelujen innovointi kohdentuu Suurpeltoon, jonka rakentamisessa tavoitellaan viihtyisyyttä, ekologisuutta sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämistä. Suurpelto toimii LivingLab-ympäristönä, jossa opettajat, opiskelijat ja alueen toimijat kehittävät ja kokeilevat elämäntapaan ja -tilanteeseen sopivia palveluja ja tuotteita vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Alueen toimijoihin kuuluvat asukkaat, suunnittelijat ja rakentajat, yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin palvelujen tuottajat sekä kulttuurialan toimijat. Projektina tuloksena rakentuu monialainen oppimisklusteri, jossa integroituu ammatillinen toinen aste ja korkeakoulutus ja joka hyödyntää palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia ja LivingLab-ympäristöä aluekehitystyön välineinä.

Projekti on vaiheistettu siten, että ensin luodaan projektin ohjelmateoria opetushenkilöstön ja alueen toimijoiden yhteiskehittelynä (2010). Toisessa vaiheessa (2011) toteutetaan valmennuspolut opetushenkilöstölle ja palvelumuotoilupilotit yhteiskehittelynä alueen toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Kolmannessa vaiheessa (2012) kiteytetään ja testataan palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia LivingLab-ympäristössä. Projektissa toteutetaan arviointitutkimus, jonka avulla arviointitietoa kerätään ja analysoidaan kaikissa projektin vaiheissa.

KOULII parantaa ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä, innovaatio-osaamista ja aluekehitystyön laatua. Projekti tukee alueellista innovaatiojärjestelmää edistämällä toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Opettajien ja opiskelijoiden osaaminen kehittyy vastaamaan paremmin asiakkaiden ja työelämän tarpeita. Projekti tuottaa tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä paikallisella ja kansallisella tasolla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Suurpellon alue:
o Projekti käynnistetään yhteistilaisuudella. Järjestäjinä ovat Omnia, Laurea ja Espoon kaupunki. Kohderyhminä ovat alueen asukkaat, toimijat ja eri viestintävälineet
o Päätösseminaari järjestetään Opinmäen koulukeskuksessa Suurpellossa. Osallistujina ovat kohderyhmät, hallinto- ja rahoitusviranomaiset sekä alueellisesta yhteisöllisyydestä ja palvelutuotannosta kiinnostuneet tahot
Kohderyhmä:
o Koko projektin ajan käytännön työssä, työpajoissa ja yhteistyöseminaareissa
o Sisäisessä tiedottamisessa toimijoille käytetään web-pohjaista tiedotusta
o Kohderyhmän tiedottaminen integroidaan osaksi Omnian ja Laurean opiskelijoiden toimintaa
Välilliset kohderyhmät:
o Asukas-/toimijaraati käynnistetään uuden alueen asukkaille
o Mahdollisen paikallisradiotoiminnan välityksellä alueen asukkaille ja toimijoille
o Toteutetaan osana opiskelijoiden toimintaa. Tapahtuu painettua ja web-pohjaista mediaa käyttäen sekä mahdollista paikallisradiota hyödyntäen
o Yhteistyössä Suurpellon Markkinointi Oy:n kanssa ja mahdollista alueportaalia hyödyntäen
Valtakunnalliset koulutus-, hyvinvointi- ja muiden alojen toimijat:
o OKM:n ja OPH:n edustajille tiedotetaan tulosten pohjalta koulutusten kehittämistarpeista
o Projektin esittelyä Laurean LbD-konferenssissa
o Osallistuminen Terveys- ja hyvinvointi sekä TERVE-sos messuilla
o Osallistuminen Isännöitsijäliiton tms. asukasyhdistysten tilaisuuksiin
o Tulosten levittäminen kansainvälisissä konferensseissa
o Loppuraportti

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Suurpellon alueella:
o Yhteistilaisuus Suurpellon alueella syksyllä 2010.
o Projektin päätösseminaari pidetään Suurepellon alueella syksyllä 2012
Projektin kohderyhmälle:
o Työpajat ja yhteistyöseminaarit syksyllä 2010 kerran kuukaudessa, 2011 ja 2012 kaksi kertaa lukukaudessa.
o Web-pohjainen sisäinen tiedottaminen syksystä 2010 alkaen.
Projektin välillisille kohderyhmille:
o Asukas-/toimijaraadit käynnistetään syksystä 2010 alkaen.
o Mahdollinen paikallisradiotoiminta syksystä 2011 alkaen.
Valtakunnalliset koulutus-, hyvinvointi- ja muiden alojen toimijat:
o OKM ja OPH edustajien tiedottaminen projektin aikana ja päättyessä 2012
o Laurean LbD-konferenssi huhtikuussa 2011 ja 2012
o Terveys- ja hyvinvointimessut vuosittain loka-marraskuussa 2010 alkaen.
o TERVE-sos messut toukokuussa 2011 ja 2012.
o Isännöitsijäliiton tms. asukasyhdistysten tilaisuudet 2011 ja 2012.
o Kansainväliset konferenssit 2011 ja 2012.
o Loppuraportti julkaistaan Laurean julkaisusarjassa elektronisena ja painettuna
o Koulutuksen innovaatiot ja integraatiot Koulii-hankkeeessa Omnian C-julkaisusarjassa elektronisena ja painettuna 2013.
o DVD-julkaisu Kouliin toiminnasta pohjautuen kuva- ja videomateriaaleihin 2013.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 952 638

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 941 592

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 134 093

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 123 661

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koulii (Koulutuksen Innovaatio ja Integraatio) on vuosina 2010-2013 toteutunut koulutusyhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jota rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Hanke pyrkii kehittämään yhteistyötä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välillä osana paikallista innovaatiojärjestelmää metropolialueella. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat, joiden innovaatio-osaamista on kehitetty palvelumuotoilun konseptia hyödyntäen. Palveluiden innovointi kohdentuu Suurpeltoon, joka on palvellut hankkeen Living Lab-ympäristönä.

Hankkeen Omnian ja Laurean työryhmän jäsenet ovat valikoituneet vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Työryhmään on aktiivisesti kuulunut 30 jäsentä. Hankkeen aikana toiminnassa on ollut mukana 60 Omnian ja Laurean opettajaa. Opiskelijat ovat valikoituneet hankkeeseen opettajien toimesta. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet työpajatyöskentelyn lisäksi koulutukset, opintomatkat, seminaarit, tapahtumat, opiskelijoiden toteuttamat palvelut ja hankkeesta tehtävä tutkimus. Kouliin toteutus eteni suunnitelmaa noudattaen. Hanke lähti voimallisesti käyntiin syksyn 2010 aikana. Hanke organisoitui, hankkeen tavoitteita sisäistettiin ja luotiin oma brändi ja visuaalinen ilme. Hankkeelle luotiin ohjelmateoria opetushenkilöstön ja alueen toimijoiden yhteiskehittelynä. Vuoden 2011 aikana kevääseen 2012 toteutettiin valmennuspolut opetushenkilöstölle sekä palvelumuotoilupilotit yhteiskehittelynä alueen toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa syksyllä 2012 luotiin toimintamallit koulutusasteiden väliselle yhteistyölle ja yhteiselle innovaatiotoiminnalle.

Hankkeen tuloksena on syntynyt malli ammatillisen toisen ja ammattikorkeakoulun pedagogiselle yhteistyölle ja innovaatiotoiminnalle. Mallin ytimen muodostaa sisäpiiri eli yhteistoiminnallinen tiimi, jolla on vastuu pedagogisesta ja innovaatiotoiminnasta. Tiimin ympärillä on ulkopiiri, johon kuuluu opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita ja jonka osaaminen ja resurssit on rajatusti sisäpiirin käytössä. Ulkopiirissä hyödynnetään projektimaista ja kehittämispohjaista oppimista ja palvelumuotoilua menetelmänä. Living Lab -verkoston muodostavat tiimin jäsenten suhteet muihin toimijoihin: käyttäjiin, mahdollistajiin, hyödyntäjiin ja kehittäjiin. Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta edellyttää kaikkien toimijaroolien mukanaoloa.

Koulii-hankkeen toiminta perustui pääasiassa opettaja- ja opiskelijatiimien toimintaan, joille oli ominaista luovuus ja korkea yhteistoiminnallisuus. Hankkeessa toteutettiin runsaasti opintoja ja opinnäytetöitä. Tiimien verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa onnistui vaihtelevasti. Haasteena oli Suurpellon vähäinen asukas- ja toimijamäärä sekä toimintatilojen puute. Opiskelijoiden osaamisen kehittymistä yhteishankkeessa edisti konkreettinen yhteinen toiminta, eriytetyt tavoitteet ja opiskelijoiden erilaiset roolit. Opettajat ja esimiehet näkivät asteiden välisen yhteistyön tärkeänä, jota tulisi jatkaa. Keskeinen haaste on Laurean ja Omnian erilaiset hankeprosessit. Myös ammatillisen toisen asteen rooli alueellisessa innovaatiojärjestelmässä vaatii selkiyttämistä. Projektimainen oppiminen ja hanketyöskentely edellyttävät uudenlaista näkemystä opettajuudesta, johon sisältyy ohjausprosessin hallinta ja käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan valmiudet, kuten verkostotyöskentely.

Koulii-hankkeen toiminta Suurpellossa on edustanut käytäntölähtöistä innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen toisen asteen yhteistyöllä voisi olla vahva rooli nimenomaan käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa, koska se edellyttää pienimuotoista mutta tarpeeksi laajaa käyttäjätiedon keräämistä, räätälöityjen ratkaisujen kehittämistä paikallisiin tarpeisiin ja palvelukokeiluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulii-hankkeen tuloksissa tuli esiin, että motivoituneilla opiskelijoilla on tärkeä rooli alueen innovaattoreina.

Koulii-hankkeen aikana suunniteltiin kehitettyjen palvelujen ja toiminnan jatkamista kehitystiimikohtaisesti. Suurpellossa jatkuvia palveluita ovat integraattoritoiminta, tapahtumat ja niihin sisällön tuottaminen, hyvinvointitapahtumat, matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ideakahvila, yhteisöpaja, perhekahvila, iltapäiväkerhotoiminta, terveyskioski, nukketeatteri Aurorakodissa, Kuvallinen ilmaisu ja yhteisöllinen valokuvausprojekti, Urbaani lavaviljely-liiketoimintamallin jalkauttaminen, Leikkiä ikä kaikki-kokonaisuuden yhteistoteutus Omnian ja Laurean kesken sekä yhteisosallistuminen Microsoftin tukemaan ImagineCup-sovelluskehitykseen. Selvityksen alla on muita palveluita.

Koulii-hanke on edistänyt merkittävästi asteiden välistä yhteistyötä ja opettajien innovaatio-osaamista. Se on käynnistänyt kehittäjävetoisen Living Lab-toiminnan Suurpellossa ja vakiinnuttanut asemansa yhtenä alueen toimijana. Hanke on erityisesti edistänyt alueen yhteisöllisyyttä tapahtumien, palvelukokeilujen ja työpajojen kautta.