Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11413

Projektin nimi: Art goes work

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Osoite: Raseborgsvägen 9

Puhelinnumero: 019-2248000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.artgoeswork.fi

Vastuuhenkilön nimi: Birgitta Forsström

Asema: Prorektor

Sähköposti: birgitta.forsstrom(at)novia.fi

Puhelinnumero: 044 762 3900

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Arbetsgivarna ( företag och andra organisationer), arbetstagare, kulturbranschen.
Arbetsgivarna: Projektet lyfter fram nya metoder för arbetsgivarna att förbättra välmående i arbetet, öka kommunikation med arbetstagare och öka konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Konstnärliga metoder och konst, konstnär i arbetsplats kan användas på olika sätt beroende av företagets eller organisationens storlek och målsättningar.

Arbetstagare: Projektet erbjuder nya sätt att klara sig i stressituation, hitta nya meningar i arbetsliv och även förbättra kommunikation mellan kolleger och ledningen i arbetsplats. Projektet kan påverka även så, att man upplever konst och kultur som en resurs, till vilken man söker sig även på fritid.

Kulturbranschen: Projektet öppnar nya arbetsmöjligheter och även förnyar arbetsbild inom kulturbranschen (organisationskonstnär).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Utbildningssektorn i kulturbranschen och övrigt, kommunernas förtroendevalda, konsumenterna som lär sig att satsa på icke materiella varor

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 505, joista naisia 387

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arbetslivet är i ett förändringsskede och söker efter nya lösningar och idéer att möta dagens krav på ökad effektivitet och innovativitet. Konstens och konstnärens roll är i motsvarande förändringsskede som arbetslivet överhuvudtaget och vi behöver nya arbetsmöjligheter för utbildade människor inom kultursektorn.
Yrkeshögskolan Novias enhet för forskning och utveckling har samarbetat kring arbetslivsfrågor med flera företag och organisationer i projektet LIFE@WORK.
I projektet ART GOES WORK får organisationer och företag nya verktyg att möta förändringar som gäller både organisationens egen verksamhet och å andra sidan är en följd av större förändringar i samhället. Kreativt tänkande betyder att man söker efter någonting som ännu inte ens kan beskrivas. Den förmågan har allt större efterfrågan i företag och organisationer, som borde planera sin framtid utan att kunna veta, hur framtiden kommer att se ut. Kreativt tänkande kan vara ett värdefullt verktyg för att skapa icke materiella produkter, som har etisk och hållbart innehåll, men som samtidigt fungerar som motor till ekonomi.
Resultat från projektet kan tillämpas på allt från små företag till stora organisationer och metoderna skapar nya arbetsmöjligheter för kulturbranschen. Projektet lyfter fram nya sätt för konstnären att hitta sin plats på arbetsmarknaden.
Projektkonceptet förankras via en handbok, som utges våren 2013. Handboken distribueras och projektresultatet lyfts fram i anslutning till workshops efter publiceringen och en vetenskaplig konferens hösten 2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Information om projektet och dess innehåll sprids genom media och de många kontakterna som projektpersonalen tar till organisationer och genom den marknadsföring man gör för projektets händelser. Projektledare är ansvarig för information. En viktig del av information är väl uppdaterad web-sida och nyhetsbrev, som informerar om projektet. Nyhetsbrev skickas per e-post till kulturutbildningar, kommunernas kulturverk, Central Kommission för Konst, Suomen taiteilijaseura, ProduForum, alla deltagande organisationer och företag, och till media. Nyhetsbrev publiceras varannan månad.
Projektledare tar aktivt kontakt med media och gör samarbete med deltagande organisationernas och företags informationsavdelning. Syfte är att väcka allmän intresse för projektets innehåll.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010 pressvisning om projektets början, syfte och verksamhet. Työhyvinvointifoorumi ordnar i samarbete med Novia seminarium hösten 2010 och redan i den sammanhanget informerar man om projektet. 2011 pressmeddelande alltid, när en ny pilotprojekt börjar. Information om projektet via ProduForums nätverk, Suomen Taiteilijaseura, Central kommission för konst. 2011 Nordisk seminarium organiserad av Folkhälsan; informationen och första case-studies presenteras i seminarium. Uppdaterad info på projektets websidor hela tiden. 2012 artiklar av metodutvecklare i olika tidningar. Information till företagsorganisationer. Info via Työhyvinvointifoorumi. 2013 slutseminarium och handböcker publiceras. Handböckerna tillgängliga också i pdf-format via Novias webbsidor inom enheten kultur. Intensifierad förankring av projektkonceptet och en infosatsning tar vid när handboken utgivits i maj 2013.
Projektkonceptet förankras via en handbok som utges våren 2013. Handboken distribueras och projektresultatet lyfts fram i anslutning till workshops efter publiceringen fram till utgången av år 2013 och via en vetenskaplig konferens hösten 2013.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 378 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 378 337

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 434 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 433 452

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektet har fokuserat på att rekrytera professionalla och etablerade konstnärer för att genomföra konstnärliga interventioner i olika organisationer och på olika arbetsplatser. Vårt val av konstnärer har visat sigt vara lyckat. Då vi vill lyfta organisationens värde och välbefinnade hos personalen med hjälp av konst, måste konsten och konstnären ha hög kvalitet. Vi har också strävat efter att visa på nya arbetsmöjligheter för konstnärer. Det finns en viss skeptisism inom konstvärlden mot att använda konst utanför det traditionella konstfältet, Därför är det viktigt att välja etablerde konstnärer. Det råder en missuppfattning om att tillämpad konst för att främja välbefinnade görs av sk " misslyckade konstnärer ". AGW har visat att denna missuppfattning är felaktig.
Projektpersonalen har varit mångprofessionell vilket har givit ett brett perspektiv på arbetslivet. Det har varit utmanande för arbetsgruppen att hitta en gemensam syn på konst och hur konst kan användas utanför det traditionella konstfältet.
Projektet har varit utmanande på grund av följande orsaker:
- konstfältet och näringslivet har ofta olika målsättning. Språket och och begreppsvärlden skiljer sig väsentligt från varandra
- det finns lite kvantitativ forskning som visar, att konst och konstnärliga metoder ökar konkurrenskraft och välbefinnande i arbetslivet
- tilltron till kvalitativ forskning inom näringslivet är relativt liten
.
Speciellt givande har det varit att se, hur konstnärer har hittat nya sätt att använda sin professionalitet, att se hur vissa fördomar faller, att se hur arbetsliv/organisationer har insett nyttan av konstnärliga inslag och interventioner efter att de har varit delaktiga i dem.
Projektet har lyft fram bra exempel, men också utmaningar och visat, att det finns ett stort behov för vidare forskning inom området och att det finns ett stort behov i att omorganisera utbildningen inom konstfältet. Projektet har visat att det finns arbete för konstnärer, men det arbetet finns utanför det traditionella konstfältet. Konstutbildning idag är mest fokuserad i att utbilda solister, som har en begränsad arbetsmarknad. Det finns behov för konstnärer som är beredda att jobba i organisationsutveckling, som vill samarbeta med näringslivet och som vill hjälpa företag i att skapa nya värden och byta perspektiv.