Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11414

Projektin nimi: Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun maakunta-kuntayhtymä/Kainuun ammattiopisto -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1905652-2

Osoite: Ketunpolku 1

Puhelinnumero: 08-61651

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kao.fi/kotityopalvelu

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Sivonen

Asema: rehtori

Sähköposti: raimo.sivonen(at)kao.fi

Puhelinnumero: 044 3089175

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuun alueella toimivat
1. kotityöpalveluyrittäjät ja alan työntekijät
2. alalle aikovat yrittäjät
3. KAOn kotityöpalvelualan kouluttajat
4. potentiaaliset alan opiskelijat (tiedottamisen kohteena)
5. kotityöpalveluyritysten asiakkaat; yksityiset ja yritykset palvelujen ostajat/tilaajat (tiedotuksen kohteena)
6. kuluttajat, jotka harkitsevat palvelujen ostoa kotiinsa (tiedotuksen kohteena)

Hankkeen toimintaan sitoumuksia yrityksiltä pyritään saamaan käynnistysvaiheessa vähintään viisi ja niitä lisätään hankkeen aikana

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ja hyödynsaajat, joiden toimintaan
hankkeessa luotu uusi toimintatapa vaikuttaa positiivisesti joko
välittömästi ja/tai pidemmällä aikavälillä:
1. kotityöpalvelualalle ja koulutukseen hakeutuvat henkilöt (tiedotusta)
2. julkishallinnon kotityöpalveluiden hankinnoista päättävät (tiedotusta)
3. alueen pienet kodinomaiset hoito- ja palvelukodit (tiedotus)
4. palvelujen loppukäyttäjät/asiakkaat, mm.
-alueen vanhukset
- vammaiset
- lapsiperheet
- kotityöpalveluja tarvitsevat kotitaloudet
- yritykset, jotka ostavat työntekijöilleen kotityöpalveluja
5. Alueellinen vaikutus, koulutuksen kautta alan laadullisen toiminnan parantuminen ja saatavuus lisää hyvinvointia; tukemalla ja auttamalla kotona asumista parannetaan elämän laatua, turvallisuutta, perheiden hyvinvointia ja autetaan erilaisia ihmisiä ja perheitä selviämään arkipäivän rutiineista

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 46, joista naisia 39

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOHDERYHMÄT Kotityöpalvelualan yrittäjät ja työntekijät, uudet yrittäjät, kouluttajat,
alan opiskelijat, asiakkaat
HYÖDYNSAAJATA alalle hakeutuvat henkilöt, kotityöpalveluiden hankinnoista päättävät, alueen pienet kodinomaiset hoito- ja palvelukodit, palvelujen loppukäyttäjät/asiakkaat
HANKKEEN TAVOITTEET Yleistavoite alan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta.
Toiminnalliset tavoitteet:
1 Kotityöpalvelu -toimijoiden verkosto 2 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmän käyttöönotto
3 Alan vetovoimaisuus/ tunnettuus, yhtenäinen tiedotustapa 4 Toimintamallien vakiinnuttaminen
KESKEISET TOIMENPITEET Verkoston organisoiminen ja verkostotoiminta, koulutukset. Laatukouluttajien koulutus, Yritysten laatukoulutus.Laatujärjestelmien rakentaminen, Luodaan koulutus- ja valmennusmalli, Opettajien TO-jaksot, Viestintäsuunnitelma. Liitetään malli KAOn oppimisympäristöön. Ttoimintojen vakiinnuttaminen
TULOKSET Kainuun alueella sopimuspohjainen työelämälähtöinen kotityöpalvelu-toimijoiden verkosto. Kotityöpalvelujen laatujärjestelmän koulutus- ja valmennusmalli on testattu ja käytössä (oppimisympäristö), hankkeessa pilotoinneilla yrityksillä valmiudet hakea sertifikaatit. Alalla aloitettu Kainuussa yhtenäinen viestintätapa, tunnettuus, imago on parantunut. Ammattimaisempi viestintä tuottaa asiakaskontakteja. Yrittäjyyttä kehittävä oppimisympäristö mahdollistaa alalle aikovien yrittäjien valmennuksen ja alan osaamisvaatimusten mukaisten osaamisten kartoittamisen sekä tarvittavan koulutuksen. Oppimisympäristö integroituu osaksi KAOn yri.koulutuksen toimintamallia. Kainuu mukana valtakunnallisissa toimintamalleissa, jotka kasvattavat alan tunnettuutta ja luottamusta alaan, lisää vetovoimaa myös alan työtehtäviin
VAIKUTTAVUUS
Tuloksia hyödyntää välittömästi hankkeessa luotu verkosto, yhteistyöverkoston osaaminen lisääntynyt ja koulutusorganisaation työelämäyhteydet parantuneet. Alan on kehitetty innovatiivisesti, yhteistyössä ja valtakunnallisesti tietotaitoa vaihtaen. Koulutusmalli antaa paremmat mahdollisuudet alalle aikovien yrittäjien valmennuksen ja alan osaamisvaatimusten mukaisten osaamisten kartoittamiseen sekä tarvittavaan koulutukseen. Koko toimiala hyötyy, kun alan tunnettuus ja imago on parantunut hankkeen aikana, alan yrittäjien ammattimaisempi viestintä tuottaa asiakaskontakteja.
Hyötyjiä ovat myös välilliset kohderyhmät joiden toimintaan luotu uusi toimintatapa vaikuttaa positiivisesti joko välittömästi ja/tai pidemmällä aikavälillä.
Alueellinen vaikutus, koulutuksen kautta alan laadullisen toiminnan parantuminen ja saatavuus lisää hyvinvointia; tukemalla ja auttamalla kotona asumista parannetaan elämän laatua.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeessa tiedottaminen jakaantuu kahteen näkökulmaan:

1. Hankkeen tiedotussuunnitelma, joka koskee ja tukee hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä tiedottamista, hyväksytetään ohjausryhmässä ja sitä päivitetään kumulatiivisesti jokaiseen ohjausryhmän kokoukseen.

2. Hankkeen tavoitteena ja tuloksena laadittava Kainuun kotityöpalvelu-alan viestintäsuunnitelma, sisältää myös tiedotussuunnitelman. Suunnitelma on itsenäinen kokonaisuus, joka jää hankkeen tuloksena toimivan kotityöpalvelut-verkoston työkaluksi.

Hankkeelle tehdään tiedotussuunnitelma, joka sisältää kohderyhmän, ajankohdan, menettelytavan (www, intra, sähköposti, mediat, julkaisut, infotilaisuudet ym), vastuuhenkilön ja ko tiedotuksen sisällön (tavoitteen).

Tiedotussuunnitelma käsitellän projektin alkaessa ohjausryhmässä ja sitä päivitetään jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa.

Alan viestintäsuunnitelmalla tullee hankkeen aikana olemaan rajapintoja varsinaisen hankkeen tiedottamisessa. Nämä selvitetään hankkeen aikana ja toimesta.

Hankkeeseen rekrytoitavan projekstiassistentin tehtävien tärkeä painopiste on tiedottaminen, johon valittavalta edellytetään myös osaamista. Hankkeelle antaa työpanoksen myös KAOn tiedottaja/markkinoija.
Jatkohakemus: tiedottamista jatketaan aktiivisesti eri kohderyhmille ja hyödynsaajatahoille eri medioita hyväksi käyttäen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen ja hankkeen mallien jalkauttaminen sisältyvät hankesuunnitelman toiminnalliseen tavoitteeseen 4. Toimintamallien vakiinnuttaminen kotityöpalvelujen Kainuun verkostoon ja KAOn omaan toimintaan. Toimenpiteet on kuvattu kohdassa 8 toimenpiteet sekä tarkemmin kohdassa 9. Projektin toteuttamissuunnitelma.
Aikataulutettu levittämissuunnitelma laaditaan hankkeen kuluessa tiedotussuunnitelman ja hankkeen toiminnallisena tavoitteena olevan alan tiedotussuunnitelman päivityksien yhteydessä projektitoimijoiden valmistelemina ohjausryhmässä.
Jatkohakemus: Toimintamallien vakiinnuttaminen kotityöpalvelujen Kainuun verkostoon ja KAOn omaan toimintaan on kesken, "alan hidas syttyminen".

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 252 463

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 230 720

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 279 805

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 256 272

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet
HANKKEEN TAVOITTEET Yleistavoite alan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1 Kotityöpalvelu -toimijoiden verkosto, 2 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmän käyttöönotto, 3 Alan vetovoimaisuus/ tunnettuus, yhtenäinen tiedotustapa, 4 Toimintamallien vakiinnuttaminen.
KOHDERYHMÄT Kotityöpalvelualan yrittäjät ja työntekijät, uudet yrittäjät, kouluttajat, alan opiskelijat, asiakkaat
HYÖDYNSAAJAT alalle hakeutuvat henkilöt, kotityöpalveluiden hankinnoista päättävät, alueen pienet kodinomaiset hoito- ja palvelukodit, palvelujen loppukäyttäjät/asiakkaat

Toteutus
Kirjallinen sitoutuminen hanketyöskentelyyn, mukana 20 yritystä.
Työryhmä, joka koostui kotityöpalveluyrityksistä, kotityöpalvelualan-, liiketalouden ja viestinnän asiantuntijoista. Ryhmä työskenteli verkostoitumisen ja viestinnän ympärillä.
Liiketoimintaa ja verkostoitumista tukeva koulutus
Projektipäällikön ja alan opettajan osallistuminen laatukouluttaja- ja auditointikoulutukseen
Valtakunnalliset kotityöpalvelun laatuverkoston kehittämis- ja neuvottelupäivät Kajaanissa
Laatukoulutus järjestettiin 3 kertaa, Laatujärjestelmäkoulutuksen järjestäminen yrityksille ja laatukäsikirjan teon ohjaaminen.
MaRaTa-alan toimialapäivän järjestelyihin osallistuminen vuonna 2011 ja vuonna 2012 näytteille asettajana yhdessä yrittäjien kanssa.
Kotityöpalvelualan laatukouluttajat ja auditoijat on koulutettu ja valmennettu
Laatutyön kouluttamiseen ja alan kehittämiseen on kehitetty Kainuuseen soveltuva kotityöpalveluyrittäjälähtöinen perehdyttämis- ja valmennusmalli. Malli on kuvattu ja arvioitu sen toimivuus.
Osaamiskartoitukset on testattu ja olemassa on malli niiden toteuttamiseen. Malli on yhteneväinen Kainuun ammattiopiston kanssa.
Järjestettiin opettajien työssäoppimisjaksoja. Jaksoilla on saatu ennakoivaa tietoa koulutussuunnitteluun, koulutuksen toteuttamiseen ja markkinointiin.
Yhteistyötä on vahvistunut yritysten kanssa ja tieto kotityöpalvelualalle soveltuvista työssä oppimispaikoista on lisääntynyt.
Yritysten, opettajien ja opiskelijoiden yhteinen osallistuminen Kotityöpalvelut tutuksi -päivään neljällä paikkakunnalla (Kajaani, Sotkamo, Paltamo, Puolanka) keväällä 2012 on lisännyt alan tunnettuutta.
Yritysten, opettajien ja opiskelijoiden yhteinen osallistuminen valtakunnallisen oppilaitosverkoston laadukkaiden kotityöpalveluluiden viikkoon, viikolla 41 lisäsi alan tunnettavuutta valtakunnallisesti.
Tulokset
Sopimuspohjainen kotityöpalvelutoimijoiden yhteistyö ja vuorovaikutusverkosto muodostuu kymmenestä perustajakotityöpalveluyrityksestä ja Kainuun ammattiopistosta.
Kirjallinen sopimus sisältää Kainuun kotityöpalvelut portaalin yhteishankinnan ja ylläpidon. Portaali, palveluverkko löytyy osoitteesta www.kainuunkotityopalvelut.fi
Kainuun ammattiopiston ja oppilaitosten verkostosopimus
Kainuun ammattiopiston jäsenyys Suomen Kotityöpalveluyhdistyksessä.
Kirjallinen sopimus kotityöpalvelun laatujärjestelmän koulutuksesta ja auditointioikeuteen liittyvästä toiminnasta Kainuun ammattiopiston ja laatulautakunnan välillä
Kuusi Kainuulaista kotityöpalveluyritystä on laatinut laatukäsikirjan, yrityksen toiminta on auditoitu ja he ovat saaneet kotityöpalvelualan laatusertifikaatin. Suomessa sertifioituja yrityksiä on n.70.
Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma ja sen jalkauttaminen.
Yrittäjien ammattimaisempi viestintä on tuottanut uusia asiakaskontakteja
Järjestetyt koulutukset ajankohtaisista teemoista lisäsi ammattimaista osaamista
Kotityöpalveluyritysten kilpailukyky ja kannattavuus on parantunut.
Uusia kotityöpalveluyrityksiä on syntynyt ainakin 2, joiden syntyyn hankkeella on ollut vaikutusta.
Oppilaitoksen käyttöön on tuotettu yrittäjyyttä kehittävää, avustamiseen, asiointiin ja ympäristöosaamisen ja kestävän kehityksen materiaalia.
Suunnitelmat tulosten hyödyntämisestä on kuvattu sopimuksessa ja Katsaus projektin toimintaan ja hyvät käytänteet -esitteessä.