Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11416

Projektin nimi: Tekemällä oppii

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kiipulasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0147520-0

Osoite: Kiipulantie 507

Puhelinnumero: 03 68521

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kiipula.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kiipula.fi/tekemallaoppii

Vastuuhenkilön nimi: Risto Kostiainen

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: risto.kostiainen(at)kiipula.fi

Puhelinnumero: 0500 209 028

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin primaarikohderyhmä ovat vankien ohjauksesta ja sen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Ohjauksen palveluketju ulottuu vankeudesta vapauteen ja koulutus- ja työpaikkaan. Nämä henkilöt osallistuvat projektiin koulutuksen ja konsultaatioiden saajina. Tähän ryhmään kuuluvat mm.
- vankeinhoidon henkilökunnasta ne, jotka ovat tekemisissä opintojen ja työtoiminnan kanssa
- oppilaitosten kouluttajat ja opintojen ohjaamisesta vastaavat henkilöt
- työhallinnon ja sosiaalitoimen vankien ohjauksesta vastaavat henkilöt
- Metsähallituksen ja muiden työtoimintaa tarjoavien organisaatioiden työnohjaushenkilökunta
- opintoihin liittyvien yritysten työpaikkaohjaajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä projektissa ovat Vanajan avovankilan vangit sekä Kanta-Hämeen ammatillisten oppilaitosten henkilöstö. Lisäksi yhteistyöprojekteissa (Opin ovi) mukana olevat henkilöt ovat välillisesti projektin kohderyhmänä.

Poliittiset päättäjät ja virkamiehet alueellisesti ja valtakunnallisesti ovat projektin välillistä kohderyhmää. Tiedotustoiminta ja erilaiset projektissa järjestettävät foorumit tarjoavat näille ryhmille mahdollisuuden saada uutta tietoa toimintatapojen kehittämisen päätöksenteon taustalle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 150, joista naisia 74

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tekemällä oppii -projektin tuotteina syntyy alueellisia toimintamallikuvauksia vankien rangaistusaikaiseen ohjaukseen opinnoissa ja työllistymisessä. Projekti toteutetaan osana aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämistä (Opin ovi - hankkeet). Projektissa luotavat toimintatavat ovat yleistettävissä valtakunnalliseen käyttöön.

Projektin tuloksena syntyy:
1. Vapautuvien vankien opinto- ja työllistymispolkua tukevan ammattilaisverkoston hyvien käytäntöjen kuvaus.
2. Vankilan sisällä tapahtuvan opintoneuvonnan, opiskeluihin ohjauksen ja motivoinnin toimintatapojen kuvaus.
3. Opinnollistamisen kuvaus, jossa avovankiaikainen työtoiminta voidaan tunnistaa ammatinvalinnan ohjauksessa hyödynnettäväksi sekä mahdollisten ammatillisten opintojen osaksi.
4. Vangeille suunnattujen työvaltaisten opintojen ohjauksen ja toteutuksen kuvaukset.
5. Vankien työpaikkaohjaajille suunnatun työpaikkaohjaamisen tiedotus- ja koulutusprosessin kuvaus.

Projektin tulosten yhteisvaikutuksena vankien koulutus- ja työllistymismahdollisuudet lisääntyvät sekä uusintarikollisuus ja syrjäytymisen uhka vähenevät.

Projektissa edistetään vankien hakeutumista koulutukseen ja menestyksellistä opiskelua ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella. Keinona tähän kehitetään ohjausta antavien viranomaisten osaamista ja yhteistyötä. Vankitaustaisille henkilöille luodaan alueellisesti kattavia polkuja vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikoille.

Vanajan vankilan yhteistyökumppaneilla Metsähallituksella ja Hämeenlinnan kaupungilla on jatkuvasti Etelä-Suomen alueella työssä noin 40-50 vankia. Projektissa kehitetään työtoiminnan hyödyntämistä vankien ammatillisen koulutuksen välineenä.

Vankien opinto- ja työllistymispolun turvaaminen vaatii intensiivistä ja asiantuntevaa ohjausta. Projektin avulla niin oppilaitoksiin, TE-toimistoihin kuin työpaikoillekin voidaan kerryttää tietoa vankien ohjauksen erityispiirteistä.

Projektin toteuttamisen ydinjoukkona on Kiipulan ammattiopisto (hallinnoija), Koulutuskeskus Tavastia Hämeenlinnasta, Vanajan vankila, Metsähallitus ja Hämeenlinnan kaupunki. Lisäksi toteuttajaverkostoon on kutsuttu Museovirasto. Projektin toimintaan ja koulutuksiin kutsutaan mukaan kaikki vankeja ohjaavat henkilöt myös muista organisaatioista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan sen alkaessa erillinen viestintäsuunnitelma, jota päivitetään jatkuvasti.

Projektin sisäinen (kumppanien välinen) tiedotus
- projektin yleisesite, tiedotustilaisuudet
- projektin tiedotteet vähintään puolivuosittain
- raportit ja viralliset selonteot
- ohjausryhmän kautta tapahtuva tiedotus

Suurelle yleisölle ja verkostokumppaneille suunnattu tiedotus
- projektin yleisesite
- raportit, loppujulkaisu
- (media)tiedotteet, artikkelit ym.
- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin
- internet- ja facebook -sivut

Päättäjille suunnattu tiedotus
- kohdennettu tiedotus esitteillä ja henkilökohtaisilla käynneillä
- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin
- lehtiuutisointi, artikkelit ja julkaisut

Hallinnoija tuottaa projektin yleisesitteen ja vastaa tiedotuksen koordinoinnista. Projektissa toteutetaan jatkuvan tiedottamisen periaatetta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010
- yleisesite ja projektisuunnitelman täsmentäminen
- paikkakunnalla tapahtuva idean lanseeraminen ja konkreettinen muotoilu
- sisäinen tiedotus

2011
- vertaisyhteistyö vastaavien hankkeiden ja toimijoiden kanssa
- päättäjäyhteistyö projektin mallin juurruttamisen edellytyksistä
- yhteistyö valtakunnan päättäjien ja rahoittajan kanssa (ministeriöt, RISE)
- seminaarit, koulutukset ja asiantuntijatapaamiset

2012
- levittäminen aktiivisen yhteydenottotoiminnan perusteella
- väliseminaari
- koulutukset ja tapaamiset

2013
- levitystyö vertaisille ja päättäjille
- loppuseminaari
- tuotettujen mallien ja hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtumissa, seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa
- tärkeimpien saaavutusten ja mallien kirjaaminen julkaisuihin

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 480 824

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 478 214

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 552 007

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 562 746

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tekemällä oppii -projekti toimi Hämeenlinnan seudulla 2010-2013. Projektin toteuttivat Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Tavastia. Yhteistyötä tehtiin Vanajan vankilan, Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston kanssa. Kohderyhmänä olivat vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa.

Lähtökohtana oli, että vankien vapautumisen nivelvaiheita voi tukea ammattitaitoisella ohjauksella ja mahdollisuuksia opiskella voi lisätä opinnollistamalla vankien työtoimintaa. Opinnollistettaessa työtehtäviä selvisi mitä osaamista vangeille kertyy ja mitä voi lukea osaksi ammatillisia opintoja. Tavoitteena oli laatia kehitetyistä malleista kohderyhmien käyttöön ja valtakunnallisesti sovellettavaksi kuvaukset:
- vankien opinto- ja työllistymispolkua tukevasta ammattilaisverkoston toiminnasta,
- vankilan sisällä tapahtuvasta opintoihin ja ammattiin suuntaavasta toiminnasta,
- vankeusaikaisen työtoiminnan opinnollistamisesta,
- vankien työvaltaisten opintojen ohjauksesta ja toteutuksesta oppilaitoksissa ja
- työpaikkaohjaajille suunnatuista koulutuksista.

Kohderyhmän tarpeita kartoitettiin haastatteluilla ja vierailukäynneillä ja vangeille suunnatun kyselyn kautta. Projekti järjesti seminaareja, koulutuksia ja konsultointikäyntejä, jotka tukivat opinnollistamista, pilottikokeiluita ja yhteistyötä. Tilaisuuksien yhteydessä työstettiin materiaalia ja hyviä käytäntöjä toimintamallien kuvauksiin.

Opinnollistaminen aloitettiin vankilan työtoimintaan, toimijoihin ja työskentelyyn tutustumisella. Seuraavaksi kartoitettiin vankien työtehtävät, työvälineet ja koneet sekä perehdyttiin työnjohtamisen, opastamisen ja perehdyttämisen tapoihin, selvitettiin mitä ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia vankien työtehtävät vastaavat ja mitä työtä tehden voi oppia. Vankilan henkilökuntaa opastettiin opintoihin ohjauksessa ja hakeutumisessa. Työtoiminnan työnjohtajia perehdytettiin ja ohjattiin opintojen ohjaamiseen ja arviointiin. Toimijoiden yhteistyötä vahvistettiin.

Pilottikokeiluissa, opinnollistetussa työtoiminnassa vankilan sekä yhteistyökumppaneiden Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston työkohteilla, aloitti 18 vankia. Kokotutkinnon suoritti 6, osatutkinnon 5, 2 keskeytti ja 5 jäi opiskelemaan projektin päättyessä. Opintoihin osallistuneista 4 työllistyi, 1 jatkoi AMK opintoihin ja 1 osatutkinnon suorittanut työllistyi vapauduttuaan ja jatkoi tutkinnon suorittamista.

Työhönvalmentaja tuki vankeja yksilöllisten opintopolkujen, koevapauteen siirtymisen ja vapautumisen järjestelyissä. Työhönvalmentaja osallistui verkostotyöhön, opinnoista tiedottamiseen, työssäoppimispaikkojen etsimiseen, asumisen ja toimeentulon järjestelyihin. Hän toimi yhteyshenkilönä oppilaitoksen, työtoiminnan ja vankilan välillä ja laajassa verkostoyhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.

Vankien opintoihin ohjausta ja tukemista kehitettiin yhteistyöverkostoissa. Moniammatillisilla iltapäivillä vahvistettiin eri organisaatioiden vankeja ohjaavien yhteistyötä. Vankityönjohtajien verkostopäivillä vahvistettiin vankiloiden ja yhteistyöorganisaatioiden työnjohtajien ohjausosaamista, jaettiin hiljaista tietoa ja vertaistukea.

Vankien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi pilotoitiin Rikosseuraamusalan vaikuttavuusohjelman, Ajattelutaitoa työpaikalle, tuominen osaksi vankien valmentavaa koulutusta. Projektissa koulutettiin ohjelmaan ohjaajia. Ohjelma liitettiin osaksi Kiipulan ammattiopiston toteuttamaa valmentavaa koulutusta Hämeenlinnan vankilassa.

Opinnollistamisen tuloksena vankilan ja työtoiminnan henkilökunta oppi yhteistyössä ohjaamaan ja arvioimaan vankia ammatillisissa opinnoissa. Työnjohtajat kokivat opinnollistamisen kehittäneen vankien työtoimintaa ja heidän ohjausosaamistaan. Vangeille jää mahdollisuus hakeutua ja osallistua rangaistusaikana ammatillisiin opintoihin työtoiminnassa.

Tekemällä oppii -vinkkejä vankityönjohtajille julkaisu toimii oppaana vankeja ohjaaville henkilöille. Julkaisussa käsitellään ohjaamisessa tärkeitä teemoja käytännön läheisesti. Prosessikuvaukset laadittiin kuvaamaan kehitettyjä malleja ja hyviä käytäntöjä.
- Vankien opinto- ja työllistymispolkua tukevan ammattilaisverkoston toimintaa kuvataan työhönvalmennuksen ja ammatillisten opintojen ohjaus ja tuki prosessien kautta.
- Vankilan sisällä tapahtuvaa opintoihin ja ammattiin suuntaavaa toimintaa kuvataan ammatillisten opintojen ohjaus ja tuki prosessin kautta.
- Vankeusaikaisen työtoiminnan opinnollistamista kuvataan opinnollistamisen prosessin kautta.
- Vankien työvaltaisten opintojen ohjausta ja toteutusta kuvataan ammatillisten opintojen ohjaus ja tuki prosessin kautta sekä Tekemällä oppii -vinkkejä vankityönjohtajille julkaisussa.
- Työpaikkaohjaajille suunnattuja koulutuksia kuvataan Tekemällä oppii -vinkkejä vankityönjohtajille julkaisussa.