Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11417

Projektin nimi: Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämishanke - JOHDE

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 28.2.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2500305-6

Osoite: PL 30

Puhelinnumero: (09) 7258 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: wwww.siba.fi

Projektin kotisivun osoite: www.siba.fi/johde

Vastuuhenkilön nimi: Mia Seppälä

Asema: projektipäällikkö (ma. kehittämispäällikkö 1.1.-30.4.2014)

Sähköposti: Mia.Seppala(at)siba.fi

Puhelinnumero: 040 7104366

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projekti on avoin kaikille tapahtumatuotannon ja luovan talouden yrityksille sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, luovien alojen ja niiden kanssa toimivien yritysten kehitys- ja projektivastaaville sekä luovien alojen asiantuntijoista johtotehtäviin siirtyville henkilöille, jotka haluavat kehittää johtajaosaamistaan.

Projektiin voivat osallistua toimijat, joiden liike- ja tuotantotoiminta kohdistuu suoraan yleisölle tai business-to-business -orientoituneet yritykset, joiden liike-toiminta keskittyy tapahtumien järjestämiseen tai luovan talouden toimintaverkostojen eri osa-alueille. Myös
tapahtumatuotantoihin läheisesti liittyvät alat kuten tapahtumamarkkinointi, matkailu, turvallisuus ja ravitsemuspalvelut kuuluvat kohderyhmään.

Projektin painopiste on luovien työyhteisöjen ja tapahtumien kehitys- ja verkostojohtamisessa, ja sen puitteissa on tarkoitus toteuttaa case-tyyppisiä kehittämishankkeita: Kuusisaari (Oulu), Panimo - vanha teollisuuskiinteistö (Pori), Rytmikorjaamo (Seinäjoki), sekä Musiikkitalo (Helsinki).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämishankkeen päämääränä on tuottaa uutta liiketoimintaa. Tästä syystä ei liika kohderyhmien toimialakohtainen rajaaminen tule kysymykseen. Useissa tutkimuksissa on todettu, että tapahtumilla on laajoja taloudellisia vaikutuksia, näin ollen välillisiä kohderyhmiä on paljon. Niitä ovat kaupunkien ja kuntien elinkeino- matkailu- ja kulttuuritoimi. Liikenne-, majoitus ja ravitsemuspalveyritykset, jotka hyötyvät tapahtumatuotannon liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittämisestä ja erityisesti verkostojohtamisen käytännöistä. Kaikki toimijat, jotka ovat suoraan tai välillisesti osa tapahtumien arvoketjua kuuluvat ainakin välilliseen kohderyhmään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 108, joista naisia 71

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämisprojekti -JOHDE tähtää tapahtumatuotannon johtamis- ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen.Tapahtumatuotannon ala on Suomessa yksi nopeimmin kasvavista luovien alojen sektoreista. Sektoria leimaa samaan aikaan muutospaine. Sen konkreettisia tarpeita ovat mm. keskinäinen koordinaatio, verkostoituminen, public private -yhteistyö. Projektin keskeinen teema on tapahtumaverkostojen johtaminen. Suomen kaupungeissa järjestetään vuosittain monia itsenäisesti toimivia tapahtumia, joiden keskinäinen koordinaatio puuttuu. Tapahtumien yhteistä synergiaa ei myöskään juuri hyödynnetä. Tarvitaan uudenlaista, leadership painotteista johtajuutta, jotta paikkakuntien sisäinen tapahtumaverkosto saadaan synkronoitua.

Projekti suunnittelee ja toteuttaa tapahtumatuotannon johtamiseen liittyvän koulutustarjottimen. Koulutuskokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tapahtumatuotantoalan yrityksien liiketoimintaosaamista. Koulutus jakautuu erilaisiin moduuleihin, joista osallistujat voivat kerätä itselleen sopivan koulutus- ja valmennuspaketin.

Tavoitteena projektissa on tapahtumatuotantojen kaupunkikohtaisten brändien kehittäminen. Onnistunut tapahtumakaupungin johtaminen edellyttää elämysteollisuuden hyödyntämistä suurena ja kasvavana työllistävänä sektorina. Keskeistä on tällöin tapahtumien ja matkailun yhteistyöverkoston johtaminen.Tärkeä on myös kotimaisten ja ulkomaisten tapahtumaverkostojen yhteistyö. Tuotantojen vaihto Suomen ja Euroopan tasolla lisää tehokkuutta. Kehitysjohtamisen parantaminen edellyttää kansainvälisiä benchmarking- ja verkostoitumisvierailuja. Näitä järjestetään neljä.

Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään ensi sijaisesti tapahtumatuotannon alalla toimivat yritykset. Projektin tulokset julkaistaan ja levitetään Luovan Suomen ja mukana olevien yliopistojen kautta sekä julkaisujen avulla.

Hankkeen toteuttaa Sibelius-Akatemia (Helsinki ja Seinäjoki). Osatoteuttajat ovat HSE, PYK (Pienyrityskeskus, osa Aalto yliopistoa 2010 lähtien) ja Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Kuntarahoittajat ovat Oulun, Porin, Seinäjoen ja Helsingin kaupungit.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistysvaihe
- Sibelius-Akatemia järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa tiedotustilaisuuden
- projektin käynnistyminen uutisoidaan SibAn täydennyskoulutuksen uutiskirjeessä ja yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä
- projektin käynnistymisestä lähetetään lehdistötiedote päätoteuttajan ja osatoteuttajien medialistojen kautta.

Osallistujien rekrytointi
- SibAn asiakasrekisteri + verkkosivut sekä yhteistyökumppaneiden vastaavat
- tiedottaminen alan keskeisimmissä lehdissä sekä alueellisesti merkittävissä medioissa

Toteutusvaihe
- päätoteuttaja ja osatoteuttajat tiedottavat toteutusvaiheessa erityisesti koulutus- ja kehittämisohjelman tuloksista ja hyvistä käytännöistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitetään hyviä käytäntöjä koulutusten, osallistujien omien kehittämisprojektien sekä projektin tuottaman tutkimus- ja selvitystiedon muodossa.

- Koulutusohjelman synnyttämiä hyviä käytäntöjä levitetään koko hankekauden aikana alan keskeisimmille toimijoille hyödyntäen erityisesti toteuttajien asiakastietokantoja hyödyntäen.
- Koulutusohjelman kansainvälisten kouluttajien pitämät luennot pyritään mahdollisuuksien mukaan levittämään myös verkossa.

- Projektin tuottama tutkimus- ja selvitysaineisto kootaan sekä painetuiksi, että sähköisiksi julkaisuiksi

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 743 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 742 582

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 885 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 877 381

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen JOHDE -hanke toimi vuosina 2010-2014 laaja-alaisena tapahtumatuotannon alan kehittämisalustana. Projektin toteuttivat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus ja Seinäjoen yksikkö yhteistyössä on Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa. Keskeisinä kumppaneina olivat myös Helsingin, Porin, Seinäjoen sekä Oulun kaupungit. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa tapahtumatuotannon alan ammattilaisten johtamisosaamista sekä tukea tapahtumaverkostojen syntymistä, jolla pyrittiin mahdollistamaan tapahtumiin liittyvien toimintojen ja toiminnan yhtenäisempi koordinointi, synergia ja esim. yhteistyössä tehty brändäys tai markkinointi.
Johde-hanke toteutti tapahtumatuotannon ja luovien prosessien johtamiseen liittyvän valmennus- ja koulutuspaketin, käynnisti ja sparrasi alueellisia kehittämisprojekteja sekä keräsi ja julkaisi tapahtumatuotannon johtamisosaamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Projektin koulutuspaketti tarjosi osallistujille työkaluja mm. tapahtumien turvallisuusjohtamiseen, verkostojohtajuuteen ja -viestintään, sekä brändäys-, ja yritysyhteistyöhön. Koulutus jakautuu erillisiin moduuleihin, joista osallistujat keräsivät itselleen sopivan koulutus- ja valmennuspaketin. Hankkeen julkaisut kokosivat yhteen hankkeen aikana syntyneitä tapahtumatuotannon ja luovan alan johtajuuden hyviä käytäntöjä ja tuloksia erityisesti tapahtumaturvallisuuden, tapahtumakaupunkien hyvien käytäntöjen, luovan johtamisen sekä tapahtumien laskennalliseen aluevaikutukseen liittyen.

Hankkeen koulutus- ja julkaisutoiminta onnistui hyvin vahvistamaan tapahtumatuotannon alan tietopohjaa ja hanke on vaikuttanut Helsingin, Seinäjoen, Porin ja Oulun kaupunkien tapahtumatuotannon alan uusiin avauksiin.