Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11418

Projektin nimi: Suomi-verkkari

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/ Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0155651-0

Osoite: PL 15

Puhelinnumero: 03 236 1111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.takk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ollut omaa internet-osoitetta. Valmis oppimateriaali www.kotisuomessa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Osmo Moilanen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: osmo.moilanen(at)takk.fi

Puhelinnumero: 044 7906 360

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Kaikki Suomessa asuvat luku- ja kirjoitustaitoiset maahanmuuttajat. 2) Työperustaiset maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Oppilaitokset, joiden kieli- ja ammatillisten aineiden kouluttajat voivat käyttää itsearviointimateriaalia työvälineenä koulutuksien aikana.2) Oppisopimuskeskukset, jotka voivat hyödyntää materiaalia omassa toiminnassaan. 3) Työhallinto ja kotoutumisesta vastaavat viranomaiset, joiden maahanmuuttaja-asiakkaiden kielitaitotason selvittämistä ja kursseille ohjaamista materiaali helpottaa. 4) Työelämä ja yritykset hyötyvät materiaalin käytöstä maahanmuuttajia rekrytoidessaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1) Kohderyhmät: Suomessa asuvat luku- ja kirjoitustaitoiset maahanmuuttajat ja työperustaiset maahanmuuttajat 2) Tavoitteet: Kehitetään ja tuotetaan monipuolinen verkkopohjainen kielitaidon itsearviointijärjestelmä, jonka avulla kielenoppija voi suhteuttaa osaamistaan asettamiinsa tavoitteisiin. Tuetaan oppijoiden itseohjautuvuutta ja tavoitteellista oppimista. 3) Toimenpiteet ja uudet tuotteet: Kehittämis- ja toteuttamistyöhön osallistuvat kokeneet kielikouluttajat, jotka vastaavat sisällöllisestä ja pedagogisesta toteutuksesta. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan kattava sanasto- ja rakenne- sekä luetunymmärtämis-, kirjoittamis-, kuuntelu- ja reagointiharjoituksia sisältävä verkkomateriaali, jota maahanmuuttajataustaiset suomen kielen oppijat voivat käyttää kielitaitonsa itsearviointiin. Materiaali toteutetaan hyödyntämällä verkon suomia mahdollisuuksia ja tukien monikanavaista oppimista: kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja äänitiedostoja. Materiaali toimii itsenäisen kielenopiskelun tukena ja sitä voidaan käyttää yleisten kielitutkintojen suomen kielen testeihin valmentautumisen apuna. Hankkeen aikana kehitetään verkkotestausympäristö, joka on kaikkien internetin käyttäjien ulottuvilla oleva avoin ympäristö. Ympäristö suunnitellaan niin, että sen täydentäminen ja kehittäminen ovat mahdollisia myös hankkeen jälkeen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päävastuun tiedottamisesta kantaa hakija. Hankkeen kuvaus liitetään hakijan ja hankekumppanin nettisivuille. Hankkeen sisäinen tiedotus tapahtuu sähköpostitse tai hankkeen käytössä olevalla verkkoalustalla. Hankkeelle tuotetaan yleisesite ja logo. Hankkeelle laaditaan hankkeen alussa yhteinen tiedotus- ja levityssuunnitelma, jossa sovitaan vastuista, ja joka sisältää tiedotuksen kannalta tärkeimmät kohderyhmät sekä tiedotus- ja levittämismenetelmät. Hankkeesta tiedotettaessa käytetään aina ESR- ja Vipuvoimaa EU:lta -logoja. Myös ohjausryhmän tehtävänä on levittää tietoa hankkeesta.

Hankkeesta tiedotetaan yhteistyössä muiden OPH:n maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan hankkeiden kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko hankkeen ajan maahanmuuttajakoulutusta toteuttavat organisaatiot ja kotouttamisviranomaiset sidosryhmineen pidetään ajan tasalla materiaalin etenemisestä. Hankkeen päätyttyä valmis materiaali on kaikkien vapaasti saatavilla internetissä. Maahanmuuttajakoulutusta ja YKi-testitietoutta sisältävät internetsivut kartoitetaan ja niille lisätään linkki, josta pääsee materiaaliin. Hyviä käytäntöjä levitetään pitämällä yhteyttä maahanmuuttajakoulutusta järjestäviin tahoihin ja materiaali tehdään tutuksi maahanmuuttajakoulutusta järjestävän verkoston sisällä ja juurrutetaan käytäntöön oppilaitosten avulla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 129 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 144 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 142

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on tuottanut hankesuunnitelman mukaisesti verkko-opiskelumateriaalia, jonka avulla maahanmuuttaja voi arvioida kielitaitoaan, valmistautua kielitaitonsa osoittamiseen Yleisissä kielitutkinnoissa sekä laajentaa kotoutumista edistävästi tietojaan ja taitojaan.
Materiaali kannustaa kielitaidon kehittämiseen, tukee itsenäistä oppimista ja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään arjen tilanteita oppimisessaan. Sisältö on laadittu siten, että se lisää tietoisuutta yhdenvertaisuuskysymyksissä ja tuo monimuotoisuuden myönteisesti esiin. Tehtäviä tekemällä opiskelija voi kehittää toiminnallista kielitaitoaan autenttisen kaltaisissa kielenkäyttötilanteissa. Materiaali sisältää tehtäviä eri kielitaidon osa-alueille.
Projekti aloitettiin kartoittamalla verkko-oppimateriaalien tarjontaa ja hankkimalla asiantuntija-konsultaatiota. Käsikirjoitukset toteutettiin verkkomateriaaliksi ja materiaali pilotoitiin hyödyntäen laajaa yhteistyöverkostoa. Tuotoksia on arvioitu eri tavoin eri työvaiheissa.
Projektista ja sittemmin Kotisuomessa.fi-palvelusta on tiedotettu eri kohderyhmille (maahanmuuttajat, oppilaitosten henkilöstö ja viranomaistahot) monissa tiedottamiseen soveltuvissa tilanteissa Pirkanmaan alueella sekä Aikis-hankkeiden kanssa yhteisesti valtakunnallisesti.
Rahoitusta ja toteutusaikaa on lisätty perustelluista syistä lopputuotteen laadun varmistamiseksi.