Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11426

Projektin nimi: Maahanmuuttajien työllistyminen - Kansainväliset mallit työllistymispalveluiden kehittämisessä (INTO)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä- Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: 013 251111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.aducate.fi/into

Vastuuhenkilön nimi: Veikko Karttunen

Asema: Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten koulutusjohtaja

Sähköposti: veikko.karttunen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 050 550 9031

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat
1. työllistymispalveluita tuottavat organisaatiot ja niiden henkilöstö
2. työllistymispalveluita ostavat ja tilaavat organisaatiot ja niiden henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat
1. työttömät, työttömyysuhan alaiset tai muissa kuin oman alansa töissä olevat maahanmuuttajat
2. pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt
3. maahanmuuttajia työllistävät työnantajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 74, joista naisia 58

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien työllistyminen hankkeen tavoitteena on tutustua erityistyöllistymisen malleihin ja toimintatapoihin Euroopassa ja erityisesti EU-maissa. Kansainvälisistä malleista ja toimintatavoista kartoitetaan vaikuttavia ja hyviä käytänteitä sekä selvitetään kuinka nämä ovat siirrettävissä Pohjois-Savoon maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajien työllistymispalveluiden kehittämistä ei tehdä irrallisena kokonaisuutena vaan ne nivotetaan osaksi työllistymispalveluiden kokonaisvaltaista kehittämistä. Toiminta-tapoja kartoitettaessa ja niiden soveltuvuutta analysoitaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka niiden kautta saadaan Pohjois-Savon työllistymispalveluiden organisointia kehitettyä entistä toimivimmiksi ja vaikuttavimmiksi. Lisäksi keskitytään tukitoimenpiteisiin, joilla varmistetaan työllistymispalveluiden tuloksena syntyneen työsuhteen pysyvyys ja työllistyneen henkilön jaksaminen. Kartoitettujen mallien ja toimintatapojen soveltuvuutta Pohjois-Savoon analysoidaan ja kokeillaan. Käytänteiden juurruttamisen tukena järjestetään täydennyskoulutusta. Toimintamallien ja -tapojen pilotoinnista, edelleen kehittämisestä ja juurruttamisesta laaditaan suunnitelma.

Maahanmuuttajien työllistyminen hanke toteutetaan Pohjois-Savossa 1.10.2010-30.06.2012. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Euroopan sosiaalirahasto. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Aducate.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen toiminnan alkaessa laaditaan tiedotussuunnitelma, jossa huomioidaan tiedottaminen hankkeen sisäisesti (hallinnoiva taho, mukana olevat toimijat, tiedottaminen hankkeen toiminta-aueella (Pohjois-Savo) ja valtakunnallisesti. Tiedottamisessa hyödynnetään sisäisen tiedottamisen kanavia (sähköiset oppimisalustat, intranet), median välineitä (internet, maakuntalehdet) ja tiedottamiseen tuotettavaa materiaalia (esitteet yms.).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvä käytäntöjä leitetään hankkeessa järjestettävien seminaarien ja koulutusten kautta. Vuonna 2012 järjestetään hankkeen loppuseminaari, jossa hankkeessa ulkomailta haettuja ja pohjoissavon maakuntaan sovellettuja hyviä käytänteitä esitellään laajasti. Lisäksi nämä hankkeen hyvät käytännöt kootaan hankkeen internet-sivuille, jota hankkeen hallinnoija ylläpitää hankkeen päättymisen jälkeen viisi vuotta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 136 230

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 279 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 153 668

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttajien työllistyminen -Kansainväliset mallit työllistymispalveluiden kehittämisessä (INTO) –hankkeen toteutti Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Hankkeen toiminta-aika oli 1.10.2010 - 30.6.2012. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Mari Pekkarinen, suunnittelijana Sanna Saastamoinen sekä projektisihteerinä Sanna Koistinen.

Hankkeessa kartoitettiin Euroopan työllistymispalveluita tuottavia organisaatioita, joiden toiminta oli työllistymisen näkökulmasta vaikuttavaa. Kartoitusten perusteella valittiin opintomatkojen kohteet. Hanke järjesti neljä opintomatkaa hankesuunnitelman mukaisesti. Opintomatkat suuntautuivat Tanskaan, Skotlantiin, Ruotsiin ja Hollantiin. Matkat olivat avoimia kohderyhmälle lukuunottamatta Skotlannin matkaa. Opintomatkojen osallistumisaktiivisuus on jäänyt pienemmäksi kuin oli suunniteltu.

Opintomatkojen tavoitteena oli löytää hyviä toimintatapoja vierailukohteista. Tässä tavoitteessa onnistuttiin. Hyviä toimintatapoja ja käytänteitä käsiteltiin hankkeeseen perustetussa kehittämistyöryh-mässä. Toimintamallien ja -tapojen soveltavuutta on arvioitu myös työyhteisöissä. Arviointityön perusteella käynnistettiin kaksi pienimuotoista kokeilua mentoroinnista sekä kalenterin käytöstä suomen kielen opetuksesta. Opintomatkoilta saatua tietoa on hyödynnetty mm. kuntakokeilun suunnittelussa Kuopiossa ja Varkaudessa sekä tulevaisuudessa kuntakokeilun toteuttamisessa. Hanke laati rahoittajalle esityksen kuinka maahanmuuttajien työllistymispalveluiden kehittämistä voidaan Pohjois-Savossa toteuttaa.