Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11430

Projektin nimi: SiltaLisä -Tamperelainen pajakoulu ja toisen asteen opintojen ajan kestävä valmennus

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Silta-Valmennusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1618557-2

Osoite: Vehnämyllynkatu 4

Puhelinnumero: 044-0624050

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.siltavalmennus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Erkki Sipilä

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: erkki.sipila(at)siltavalmennus.fi

Puhelinnumero: 0400-980601

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Tampere, Vesilahti, Kangasala, Lempäälä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeeseen valitaan 15 -vuotta täyttäneitä peruskoulun päättö vaiheessa olevia sellaisia nuoria, joiden ennustetaan tarvitsevan erityistä tukea toiselle asteelle siirtymisessä ja siellä pysymisessä sekä arjentaidoissa ja elämänhallinnassa. Toimintaan valittujen oppilaiden katsotaan hyötyvän työpainotteista opetuksesta ja valmennuksesta sekä yksilöllistä tuesta.
Huom! Muutoshakemus 2012 liitteessä!

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toiminnasta hyötyvät hankkeeseen ohjautuvan nuoren perhe- ja lähipiiri, perusopetuksen ja ammattioppilaitoksen henkilöstö, nuorten parissa toimivat ohjaus- ja viranomaistahot sekä pidemmällä tähtäimellä työelämä.
Työpajatoiminnan laadun ja kehittämisen näkökulmasta hankkeesta hyötyvät yksilö- ja työvalmentajat ja oppilaitosten sekä työpajojen yhteistyötä kehittävät hankkeet ja toimijat. Koulutuksen kehittämisen näkökulmasta hankkeesta hyötyvät opetusviranomaiset ja opetuksen kehittämisestä ja suunnittelusta vastaavat viranomaiset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 100, joista naisia 47

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SiltaLisä-hankkeen lähtökohtana on koota käytännössä testattujen eri toimijoiden toteuttamia nivelvaiheiden toimintamalleja, soveltaa niitä käytäntöön ja edelleenkehittää niitä Tampereen kaupungin perusopetuksen, Tampereen ammattiopiston ja Silta-Valmennuksen yhteisenä työnä. Nuoren onnistuneen siirtymän tukemiseksi perusasteelta toiselle asteelle hankkeessa kehitetään kolmea teemaa: nivelohjaus / oppilasvalmennus, Pajakoulu ja kesävalmennus. SiltaLisä -hankkeen Pajakoulussa tarjotaan toiminnallista oppimista ja tuettua siirtymistä perusopetuksen lisäopetuksen kautta toisen asteen koulutukseen. Kesävalmennuksen avulla tavoitetaan perusopetusta päättävä erityistä tukea tarvitseva nuori, ja varmistetaan että nuoren kontakti aikuiseen valmentajaan syntyy ja säilyy ensimmäisestä kesästä aina toisen asteen opintojen päättymiseen asti.
Hankkeella vastataan seuraavaan ongelmaan: Perusopetuksen päätyttyä nuori saattaa joutua tilanteeseen, jossa hänen kasvunsa tukemiseen tarvittavalla tavalla ei onnistu. Tyypillisesti tällainen tilanne syntyy silloin kun nuori ei hakeutu tai sitoudu jatkokoulutukseen, eli hän jättää menemättä toisen asteen oppilaitokseen tai keskeyttää opinnot nopeasti opintojen alettua. Tässä tilanteessa nuori joutuu palvelujärjestelmässä väliinputoajaksi, jossa hänen on vaikea saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta sipaleisessa palvelujärjestelmässä. Nuoren kohdalla tämä tilanne usein johtaa opintojen aloittamisen pitkittymiseen ja osalla nuorista syrjäytymiskehityksen alkamiseen tai syvenemiseen. Tilanteen pitkittyessä nuoren asiat mutkistuvat ja kasaantuvat ja usein tarvitaan erilaisia korjaavia palveluja nuoren auttamiseksi. Nämä palvelut ovat ovat yhteiskunnan kannalta kalliita, mutta ennen kaikkea nuoren kannalta myöhässä.
Hankkeen perusideana on lisätä sellaista nivelvaiheen toimitaa, jolla tuetaan peruskoulun menestyksekästä suorittamista ja mahdollistetaan toiminnallinen nonformaali oppiminen sitä tarvitseville. Kolmanneksi hankeella varmistetaan nuoren siirtymä toiselle asteelle ja tuetaan opinnoissa menestymistä. SiltaLisä -hankkeen toiminnanalueena on nuoren koko elämänpiiri.
Huom! Muutoshakemus 2012 liitteessä!

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan kaikissa asiaa sivuavissa työryhmissä, ohjausryhmissä, verkostokouksissa ja muissa foorumeissa, joissa projektihenkilöstö sekä hankepiirin kuuluvat tahot toimivat. Tiedottamisen vahvuutena on kiinnostavuuden lisäksi hankkeen toteuttajien monipuoliset ja laajat verkostot. Hankkeelle perustetaan Sillan, Tampereen ammattiopiston ja Tampereen kaupungin kotisivuille omat osastonsa.
Lisäksi hankkeesta tiedotetaan www.tyollisyysportti sivustolla, Nuves-verkoston palvelutiedotteessa, joka leviää laajasti eri nivelvaiheen toimijoille. Hankkeen kotisivunoitteeseen on linkki myös Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kotisivuilla ja jäsenten käytössä olevassa Intranetissä.
Paikallisissa lehdissä julkaistaan vuosittain juttu pajatoiminnasta ja hankkeen teemoista.
Huom! Muutoshakemus 2012 liitteessä!

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Edellä kuvattujen verkostojen ja Netin sosiaalisten medioiden kautta hankkeen kokemukset ja niistä käytävä keskustelu välittyvät kentälle toiminnasta kiinnostuneille reaaliajassa.
Hanke liittyy Synergiaverkostoon, jonka seuraava seminaari on 23-24.9.2010. Synergiaverkoston tavoitteena on vaikuttaa oppilaitos-työpajayhteistyön ja työmenetelmien kehittämiseen. Tampereen kaupungin päättäjille järjestetään ensimmäiset tiedotustapahtumat syksyllä 2011, jotta toiminnan jatkuvuus projektin päättyessä turvataan.
Hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittäminen aloitetaan niiden synnyttyä. Väliraportin ja hankkeen muun aineiston levityksessä käytetään edellä kuvattuja sähköisiä välineitä. Yhteinen seminaari samantyyppisten teemojen parissa toimivien paikallisten projektien kanssa järjestetään vuonna 2012.
Hanke koordinoi verkostotapaamiset muiden vastaavien hankkeiden kesken vähintään kerran vuodessa. Toiminta aloitetaan hankkeen käynnistyttyä.
Hankkeen tuottama kokemusvihko SiltaLisä -koulutusmallista julkaistaan alkuvuonna 2013, jolloin järjestetään yhteinen seminaari saman tematiikan kanssa työskentelevien projektien kanssa. Julkaisua levitetään työpajakentälle TPY:n kotisivujen, Intrenetin ja Sillan kotisivujen kautta PDF-versiona. Netin monipuolinen käyttö edistää hankkeen tunnettavuutta ja hyvien käytäntöjen leviämistä myös siksi, koska hankkeen ajankohtaisilla avainsanoilla tietoa hankkeesta löytyy helposti myös hakukoneilla.
Huom! Muutoshakemus 2012 liitteessä!

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 718 326

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 717 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 812 044

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 794 748

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Silta-Valmennusyhdistyksen, Tampereen kaupungin perusopetuksen sekä Tampereen ammattiopiston (1.1.2013 alkaen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu) yhteisen Silta-Lisä-hankkeen tavoitteena on ollut peruskoulunsa päättävän nuoren opinnoista syrjäytymisen ehkäiseminen, koulumotivaation lisääminen sekä jatko-opintovalmiuksien ja -paikan saavuttaminen. Hankkeessa etsittiin ja kehitettiin sellaisia syrjäytymisvaarassa oleville soveltuvia nonformaalin oppimisen menetelmiä, joissa korostuivat opiskelijoiden kädentaidot ja tekemällä oppiminen. Toimintamallin avulla pyrittiin aiempaa onnistuneempiin alavalintoihin, minkä vaikutuksena opintojen keskeyttäminen toisella asteella tulee vähenemään.

Hanke muodostui kolmesta erilaisesta kehitettävästä toiminnasta; pajakoulusta, nivelvaihevalmennuksesta ja kesävalmennuksesta. Pajakoulu oli toiminnallinen lisäopetusryhmä, johon valittiin peruskoulun päättötodistuksen samana tai aloittamista edeltävänä vuonna saaneita nuoria, jotka olivat kiinnostuneita tekemällä oppimisesta perinteisen pulpettiopetuksen sijaan. Toimintaan valittujen opiskelijoiden katsottiin hyötyvän työpainotteista opetuksesta ja valmennuksesta sekä vahvasta yksilöllisestä tuesta. Pajakoulussa noudatettiin perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelmaa ja tavoitteena oli korottaa peruskoulun arvosanoja, tutustua toisen asteen opintoihin sekä suorittaa ammatillisia opintoja ja tukea ammatinvalintaa, ammatillisiin opintoihin ohjautumista ja integroitumista tiiviillä yhteistyöllä toisen asteen koulutuksen kanssa.

Hankkeen aikana toimintamalli kehittyi vähiellen vastaamaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita. Nuori Yrittäjä -toimintaa kokeiltiin osana pajakoulun työvaltaista opetusta, koska sen koettiin tukevan vastuullisuuteen kasvamista ja oma-aloitteisuutta. Rinnalla käytettiin myös omapaja-toimintaa, joka tuki hankkeen aikana toiminnallista ja työvaltaista opetusta sekä vahvisti nuorten ammatinvalintavalmiuksia. Pajakoulutoiminnassa oli käytettävissä yksilövalmentaja, joka keskusteli säännöllisesti jokaisen opiskelijan kanssa kahden kesken ja tarjosi nuorelle vahvaa yksilöllistä tukea niin koulunkäyntiin kuin muuhun elämänhallintaan liittyen. Ajatuksena oli nopea puuttuminen sekä ongelmatilanteiden selvittäminen ja ennaltaehkäisy.

Toisen kehitettävän toimintamallin, Tampereen yläkouluihin 8.-9.-luokkalaisille suunnatun nivelvaihevalmennuksen tavoitteena oli ennaltaehkäistä koulupudokkuutta sekä parantaa nuoren kiinnittymistä peruskoulun jälkeisiin opintoihin antamalla nuorelle yksilöllistä tukea nivelvaiheessa. Peruskoulun henkilökunnan kautta toimintaan ohjautuvien nuorten katsottiin tarvitsevan erityistä tukea peruskoulun suorittamisessa, toiselle asteelle siirtymisessä ja siellä pysymisessä sekä yleisissä arjentaidoissa ja elämänhallinnassa. Toiminta aloitettiin pienimuotoisesti yhteistyössä muutaman koulun kanssa ja laajennettiin vuonna 2012 koskemaan koko kaupungin yläkouluja. Nivelvaihevalmennusta alettiin tällöin tehdä työparina. Nivelvaihe-/yksilövalmentajatyöpari vastasi yhdessä sekä nivelvaihevalmennuksen että pajakoulun yksilövalmennuksen toteutuksesta.

Kesävalmennuksen tarkoituksena oli tarjota peruskoulun päättäville nuorille positiivisia kesätyökokemuksia. Valmennukseen osallistuttiin heti peruskoulun päättämisen jälkeen kesäkuun alussa. Toimintaan ohjattiin nuoria, jotka tarvitsivat ohjattua toimintaa ja kasvun tukemista ja lisäksi muita nuoria, jos valmennuspaikkoja jäi täyttämättä. Valmennuksen avulla oli tarkoitus tukea siirtymiä perusopetuksesta lisäopetukseen tai suoraan toiselle asteelle. Työkokeilusopimuksen myötä jokainen nuori sai yhdeksän euron kulukorvauksen. Lisäksi valmennukseen kuuluivat ruoat Silta-Valmennusyhdistyksen lounasravintoloissa sekä työtodistus. Kesävalmennusta on toteutettu kahtena kesänä.

Projektin tavoitteet on pääosin saavutettu. Pajakoulun kehittämistä on suunniteltu koskemaan myös oppivelvollisuusopetusta ja tullaan edelleen kehittämään jatkossa toiminnan vakinaistuessa. Hankkeen jälkeen Silta-Lisä-toimintamallin toteuttamista ja kehittämistä jatketaan Tampereen kaupungin ja Silta-Valmennusyhdistyksen sopimuksellisena yhteistyönä. Hankkeen jälkeen pajakoulun toimintaa laajennetaan koskemaan myös oppivelvollisuusikäisiä nuoria. Yhteistyötä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa jatketaan opiskelijoiden onnistuneiden opinpolkujen turvaamiseksi.